Vrij België

1227 0
14 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 14 December. Vrij België. Geraadpleegd op 21 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nk3610wq1h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 121. VRIJDAG 14 DECEMBER 1917. DERDE JAARGANG. ■ ■ ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NED ERLAND 12| cent. ENGELAND 3 pence. FRANKRIJK en BELGIÉ 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEOERLAND / 1.50 ENGELAND 2 sh 9 d. FRANKRIJK en BELGlE 3.75 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIE TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN. INHOUD. INnC Wilson over het Oorlogsdoel; Fr. van Cauwe-laert.. — Het Zelfbestemmingsrecht der Naties. — Evolutie, IV; R. Verdeyen. — Peter Benoit en de Haagsche Onderivijsers-Zangvereeniging. — We-derbpbouw van verwoest Belgie: Leuven; H. Hoste. — Herstel van Belgie op Landbouwgebied, IV; E. Matton. — De toestand in Rusland. — Prikkeldraadschetsen: Sint Nicolaas in ons kamp; L. Noé. — Kantteekeningen. — Mijn Frontbrie-ven; J. De Maegt. — Op Wacht (gedicht) ; j! Simons. — Internationaal Overzicht. — De Volke-renkrijg. — Nieuws van het Front. — Nieuws uit het Land. — Belgie in den Wereldkrijg: III; E. K. B. — Nieuws uit het Buitenland. — Ingezon-den. — Oorlogslitératuur; Fritz Francken. — Adverteniien. Wilson over het oorlogsdoel. Wilson over he De nieuwe rede door President Wil- \ son op 4 December j.l. voor het Amerikaan- n sche Congres gehouden is een nieuwe wel- z daad en toont ons dezen grooten staatsman e eens te meer als de toeverlaat der democra- z tische gedachte, en zoo God wil, als de voor- I naamste grondlegger van den toekomstigen \ wereldvrede. Het is duidelijk, dat het lot , der volkeren meer en meer.gaat beinvloed worden door de tusschenkomst van Ameri- , ka, nu het. door zijn intrede in den oorlog vol- , ledige medezeggenschap heeft verkregen on- ^ der de ,mjde; 'le mogendhedsp er door den c omvang en de onmisbaarheid zijner hulp- r middelen den loop der gebeurtenissen op be- z slissende wijze beinvloeden kan. In deze om- 1 standigheden doet het heerlijk aan, dat aan i het hoofd der groote Amerikaansche Repu- £ bliek een man staat, die onder den mantel s van het staatsgezag zijn idealisme niet liet , verzwakken en die met het zwaard in de , hand even onbevangen weet te getuigen voor ,, het algemeenie recht als wanneer hij de vech-tende volkeren tegemoet trad met den palm t des vredes. Een man met zulk hoogstaand ^ karakter behoort onder de staatslied.en tot de 1 zeldzaamheden; maar wanneer hij' verschijnt i op het tooneel gaat er ook een vérstrekken-de kracht van uit. Deze krachtproef heeft Wilson geleverd, wanneer hij — kampioen van den wereldvrede — de meest geschakeer-de, vrije en onkrijgshaftige onder de groote mogendheden, voor zuivere beginselen van recht en menschelijkheid, zonder eenige voor-spiegeling van stoffelijke vergelding voor de te brengen offers, plots omschiep tot een strijdmacht, diq zich tegelijik onderscheidt door haar zedelijke geslotenheid en door de voortvarendheid en de vastberadenheid van haar opt.reden. Maar hij heeft ze ten! tweedten male geleverd op even schitterende wijze door de onwankelbaarheid waarmede hij, te midden van de branding der nationale driften, te midden van de worsteling aller tegen-strijdige hartstochten, stånd houdt op de beginselen, welke hij reeds vöör de deelneming van Amerika aan den oorlog had vastgesteld als den eenigen duurzamen grondslag van een waren volkerenvrede. Läten wij nog even, uit de jongste rede van Wilson, deze grondbeginselen samen-vatten: Er is geen vrede mogelijk, zoolang in Duitschland een macht aan het roer is, die nooh geweten, noch eer kent en die hare heerschappij in en over de wereld zoekt te vestigen door geweldige onderdrukking of door de sluiksche ondermijning van de an-dere vo 1 k s gemee ns ch a ppe n. Deze macht is verpersoonlijkt in het Duitsche militarisme en wordt op onverantwoordelijke wijze ge-hanteerd door het Pruisische absolutisme. Zij is oorzaak van de ontzettende ellende, die over de wereld is gekomen en omdat men in haar geen vertrouwen kan stellen, kan zij ook niet worden toegelaten tot het verbond van vrije en vredelievende volkeren, aan het- welk het lot van de wereld na dezen oorlog moet worden toevertrouwd. Het doel van dezen oorlog is die booze macht. te fnuiken, en alle krachten van het Amerikaansche volk zullen daarop worden samengetrokken. Mocht het niet gelukken het militarisme te verslaan, dan ,,zou het onmogelijk kunnen „wezen, Duitschland toe te läten tot de ge-„meenschap, die vuortaan den wereldvrede „moet waarborgen en die een gemeenschap „moet zijn van volken, niet van regeeringen"! Zoodra echter dit doel bereikt zal zijn, zoo-dra de volkeren die nu door het Duitsche militarisme worden onderjukt, hun vrijheid zullen hebben teruggevonden en de verze-kering is verkregen, dat het ernstige kwaad in dezen oorlog bedreven zal worden her-steld, is het uur gekomen om een vrede te sluiten, die gegrondvest is „op edelmoedig-„heid en recht, met uitsluiting van alle zelf-,,zuchtige eischen op voordeel, zelfs voor ,,d'e overwinnaars"! Het. Duitsche volk, noch zijn bondgenoo-ten, hebben dus van eenen Wilson-vrede te vreezen voor hun bestaan, hun onafhanke-lijkheid of hun vreedzamen ondernemings-geest. Deze worden niet bedreigd. Zelfs komt Wilson er open voor uit, dat zijn stelregel volgens welk al de volken der wereld recht hebben op vrije zeevaartwegen en ongehin-derden toegang tot die vaarwegen, even goed Oostenrijk betreft als Servié en Polen. Landen als Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije en Turkije, die door den oorlog zijn verne- -derd tot den rang van vazalstaten van de Pruisische autocratie kunnen de vredesvoor-waarden), door Wilson gesteld, als dienend voor hun eigen vrijmaking beschouwen en het Duitsche volk zelf kan bij een dergelijken vrede het voordeel vinden in zijn politieke mondigheid. ' De centrale mogendheden weten op stellige wijze, dat zij. van Amerika niets te vreezen hebben noch voor hun bestaan, noch voor hun toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden en dat, zij den vrede kunnen terugkrijgen, zoodra zij maar „door behoorlijk geaccrediteer-de vertegenwoordigers mededeelen, dat zij willen treden in een schikking, gegrondvest op recht, en het onrecht, dat hun regeerders hebben bedreven, willen herstellen". Indien zij de vredesvoorwaarden in de Pauselijke boodschap geschetst oprecht aanvaarden, dan schijnt het, dat er in den grond, t.usschen hun doel en de voorstellen van Wilson geen vol-doende zakelijk verschil omtrent de vredtes-doeleinden blijft bestaan, om het bloedvergie-tem nog onbepaald voort te zetten. Maar zij hebben te zorgen voor de betrouiwbaarheid van hun geovlmachtigden, die het vredesver-drag zullen onderteekenen, en deze betrouw-baarheid bestaat niet bij1 de leiders van het Duitsche rijk, die de diplomatieke snipper-mand gévuld hebben met verscheurde trac-taten en wier buit.enlandsche vertegenwoordigers zich hebben verlaagd tot leiders van anarchistische samenzweringen, tegen hun 1 eigen gastheeren. < President Wilson laat het echter aan den 1 vrijen wil van de centrale volkeren over, orn < deze onontbeerlijke voorwaarden tot vredes- 1 besprekingen te scheppen voor zoover deze : afhangen van hun binnenlandsche hervor- ] mingen. Wilson bevestigt uitdrukkelijk, dat - " hij er niet aan denkt. zich te mengen 1 in de binnenlandsche huishouding van de < vijandelijke naties. Hij verzekert, dat de 1 Amerikanen „in geen enkel opzicht den i wensch koesteren het Oostenrijksch-Hon- i gaarsche volk te benadeelen of te reorgani- 1 seeren Het is niet zijn doel of zijn 1 wensch om hem iets voor te schrijven ,,en 1 ook het Duitsche volk moet zelf bepalen 1 längs welke wegen het zich de verantwoor- 1 delijke leiding van zijn eigen zaken wil ver- 1 schaffen". Maar het is te hopen, dat de cen- < trale volkeren spoedig zullen toonen, dat ook ; zij niet langer den staat van onzijdigheid, 1 van politieke achterlijkheid1, waarin zij zich tegenover de overige beschaafde wereld be- 1 vinden willen dragen. Want indien1 zij ver- ; kiezen in de dienstbaarheid t.e blijven van ] een militairistische oligarchie, dan blijft aan 1 hun tegenstanders alleen over hun eigen 1 middel te gebruiken om het Pruisianisme 1 te verslaan. Dat middel is het wapen en ; Amerika is beslist het met de uit.erste kracht ] te hanteeren en zonder versagen zoolang het : groote doel van de verlossing der volkeren ; van de nachtmerrie der gepantserde vuist < niet zal beslecht zijn. Het gedeeltelijk antwoord door Czernin ■ reeds gegeven op de rede van Wilson be- 1 . wijst, dat hare gematigdheid ook in de cfen- 1 trale landen niet zonder uitwerking is ge- < . bleven. Hij ziet in. de opvatting van den president der Vereenigde Staten ,,een groo- 1 . ten en belangrijken vooruitgang", en het is 1 onwaarschijnlijk, dat zij niet eveneens in het : hart der Duitsche democraten weerklank zal vinden. Bij alle volksgezinden en bij het eigenlijke volk der Europeesche democra-tieén zal zij een uitstekenden, en vooral een sterkenden, bemoedigenden invloed uitoefenen. Het is zoo waar wat Wilson heeft gezegd, dat. het recht het voordee-ligst is en de huide die hij brengt aan de op-vattingen van het volk ,,van eenvoudige rnenscheni, die geen voorrechten genieten, en die er erg eenvoudige en on dubbel z i n n ige begrippen van goed en kwaad op nahouden" is ons uit het. hart gegrepen. Wij betreu-ren met hem, dat de Entente-groep niet tijdig en eensgezind haar oorlogsdoel heeft bepaald en bekend gemaakt in overeenstem-ming met het recbtsideaal door Wilson nog-maals zoo onbevangen als het zijne en dat van het Amerikaansche volk gesteld. De de-båcle van Rusland ware wellicht bezworen en zonder twijfel zou de st.rijdlust onder alle overige bevechters van Duitschland er machtig door aangevuurd zijn geworden. Zij, die meenen, dat men de drift van het volk moet opzweepen met verafliggende eischen, vergissen zich; zij, die Ju. . . .. » heimelijken, die voor een openhartige beken-tenis niet geschikt zijn, ontwijden de offers, die zij van het volk vragen. Het volk is niet bang voor strijd. Het volk heeft zijn leven altijd veil voor 's lands eer en recht, maar het mag geen gefardeerde eer en geen) recht zijn van rekgom. Het moeten eer en recht zijn in hun onverdörven echtheid. Eer en recht, kortweg en zooals ze voor de een-voudigen van hart ook kennelijk zijn, dat weze ons doel en men strijde voor dit doel met alle kracht, met volmaakte eensgezind-heid, en met onverstoorbare hardnekkigheid. Gematigdheid, kracht, eenheid! Zoo wil het Wilson, zoo willen het met hem alle oprechte dienaren van het recht en vrienden van den vrede, en zij zullen zegevieren! FRANS VAN CAUWELAERT. Het Zelfbestemmingsrecht der Naties. o Van belang is het na te gaan, hoe d'e Cen- i trale rijken zich afkeerig betoonen voor een ■ gebeurlijke internationaliseering van de ' rechten der nationale minderheden, die tnt : hun staatsverband behooren. Wij zulltu c hier van elk kommentaar onthouden C.. : feiten zelf läten spreken. 1 In. den Rijksdag heeft von Hertling ver- i klaard, dat Duitschland voor Polen en Koer- ] land het recht eerbiedigt hun eigen lot te ■ bepalen. ,,Wij verwachten" aldus de Rijks-kanselier ,,dat zij zichzelf dien staatsvorm : geven, welke met hun toestanden in de rich- < ting van hun kultuur overeenkomt". Gansch ' de aanleuningspolitiek, welke dte aktivisti- ' sche Polen moeten volgen, toont aan, waarop ' dat ,,eigen lot" in den grond' zou neerko-men,. De onafhankelijke socialist Haase vroeg wat de Kanselier ,,onder zelfbestemmings- ; recht der volkeren verstaat" en Ledeboer ; antwoordde op de dubbelzinnige uitlating i van den rijkskanselier door een pleidooi voor : de taalminderheden in Pruisen „die niet langer mogen verdrukt worden". De Oostenrijksche Premier von Seidler 1 stelde zich op het standpunt, dat bij het vre- ; desverdrag tusschen de mogendheden we-derkeerig elke inmending in de binnenlandsche aangelegenheden dient uitgeslot.en. De Oostenriisch-Honeaarsche reeeerinc' zal ,,het recht der staten, die met haar een vredes-verdrag sluiten erkennen om den> tot hen be-hoorende volken volle vrijheid en zegging-schap over hun toekomst toe te staan en zal zich van elke inmenging in de binnenlandsche staatkundige verhoudingen van de met tiaar verdragsluitende staten onthouden,maar harerzijds verlangen, dat elke inmenging in haar eigen staatkundige organ,isatie achter-wege zal blijven1". In de Hongaarsche delegatie heeft Czernin, minister van Buitenlandsche Zaken een overzicht gegeven van de opvattingen, waar-voor de woorden ,,zelfbeschikkingsrecht der volken" vatbaar zijn. Hij wees er op, dat president Wilson in zijn boodschap van 8 Januari 1917 door aan t.e dtingen op binnenlandsche hervormingen in bepaalde staten aldus „de binnenlandsche politieke aangelegenheden dier staten in een internationale bespreking betrok", en liet uitschijmen, hoe nu eens de staten, dan weer de nationalitei-ten ,,subject dan weder object zijn van 't zelf-beschikkingsrecht, dat zeer uiteenJoopende doeleinden nastreeft, schommelend tusschen gTondwett.elijk verworven autonomie en een door het Europeesch kongres verleende staatszelfstandigheid". En zooals von Seidler wees Czernin met beslistheid elke vreemde inmenging in de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes