Vrij België

1227 0
22 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 22 December. Vrij België. Geraadpleegd op 13 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fn10p0xm13/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VRIJBELGIE ONDSR LEIDINQ VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. M \ F STUKKl:M EL REDACT1E EN ADMINISTRATIE TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN. Voor mijn Jongens. Op 1 Janu I Hoe staal ge daar grootsch met uw zwijgenden trots, de koppen gebruind en de voeten vereelt, zoo st.oer met uw helm en geweer lijk gebeeld uit brons of arduin of uit ruwere rots. Mijn jongens, hoe staat ge daar sterk en wat steekt er diep in uwe oogen een donkere brand; wat steekt er een kracht, in den greep van uw h en wil in het spaarzame woord dat ge spreekt. Ondwingbaar jong ras, met uw duldenden moed en staalharde zielen, van al wat er vecht en valt cnder 't vaandel van roof of van recht i is ùw bloed het zuiverste en edelste bloed. Schoon kerels"; die vrij waart te huis en geen hoon of dwang hebt geduLd en die kendet geen nood en werkte als ge >vildet, maar wrocht voor uw brood: hoe zwaarder uw arbeid hoe rijker uw loon. Nu hebt ge den honger gekend en den dorst; nu hebt ge geslapen op stroo lijk een hond in hok en in schuur of in 't slijk van den grond, en nachten gesloofd voor een karige korst; 4 nu hebt ge in den dans en den daver gestaan ; nu hebt. ge er zien vallen, verminkt of vermoord, de besten het eerst, maar geen zucht en geen woord: te sterk voor een klacht en te trotsch voor een traan. Nu hebt ge den angst en den twijfel gekend voor 't. lot en voor 't leven van ouder of kroost, en over den Yzer zoo vaak als om troost, uw blik naar de torens van Vlaanderen gewend. Maar geen die zijn woord en zijn wapen verried; • de geest is nog helder en hoog bleef het hart; ge dookt als een schande den mom van uw smart en stapt naar den dood met een lach en een lied. II O Volk van mijn hart, dat zwoegt maar dat lijdt daar ge machteloos staat met uw wrok en uw spijt als de vijand, nabij,.uit zijn gracht, in 't gelaat u den spot om uw leed en uw zwakte slaat,; dat jaar na jaar, lijk een booswicht verband te hunkeren staat voor de poort van uw land en dulden moet dat een beestige bent uw hliis en uw have en uw kinderen schendt, dat een schunnige schurk aan ùw t.afel te gast op het heil van zijn vorst en zijn wapenen brast, dat hij 't vee komt rooven uit wei en uit stal en den cogst van uw velden oogsten zal. . . . .... Maar cens ontbrandt met, een grootscher gloed, in 't Oosten en 't water van d'Yzervloed, ■de dag dat op baj onet en op lans begint de laatste doodendans. Eens breekt het uur dat van wal tôt wal tôt den aanval zal schettren het koortsig geschal, en huilend uw donkere stroom zich een baan door stortende dammen en dijken zal slaan. / En al wat aan haat in uw borst. heeft gebroeid, rukt los in getier, lijk een stier die loeit, dan stormt ge op den vijand, man tegen man, en velt wien de vlucht niet meer redden kan. Ge stoot met. uw staal en ge schopt met den hiel, en ge vecht met uw vuist en ge en ziet wie er viel ^ aan uw zij met een zucht op den daavrenden grond, en zoekt met zijn hand naar den beet van een wond. Weer voelt ge de ruimte, weer rukt ge vrij door,het. veld en weer hoort ge uit de huizenrij, waar ge wild door de straten en stegen rent, de taal en de stem van een volk dat ge kent. Geen regen van kogels, geen dondrend gevaart' en dempt of en damt meer 't geweld van uw vaart; reeds ziet ge, zoo stoer naar den hemel gebouwd, het belfcrt van Brugge op een lucht van goud. Uw adem is heet en uw hijgende borst is schor van geschreeuw en heesch van dorst; een haastige dronk en weer voort met uw vlag: de nacht valt te vroeg op dees heerlijken dag. Zoo rukt ge weer binnen uw dorpen en steên, met hun kerken gemarteld in bogen en steen, .... de mannen ontroerd, en heel wijken verbrand.... en vrouwen die weenen om schuldlooze schand. O vreeslijke wraak, o razend verdriet, als ge zôô uw landeke wederziet, en drilt in uw vuist den stam van een speer . of een zwaard of den kolf van uw trouwe geweer. Dan sleept ge als een huilenden hond uit zijn nest wie met 't brood van uw kindren zijn maag heeft gemest en nu kermt om erbarmen, en sleurt hem en slaat hem te grond met den bitteren grijns van uw haat. Het land is verlost uit zijn moordend gevang. 't Is rumoer in de stad en geroep en gedrâng. Het leger is daar met de kindren vooraan en weer waait boven 't hoofd ons driekleurige vaan. Het volk is dronken van vreugd en ,'t geluid der klokken' bonst al de torens uit. De beiaard zingt victorie in 't land wijl ontzaglijk in 't Oosten de nacht. ontbrandt. Voor Diksmuïde. AUG. VAN CAUWELA Het eenige Standpunt. Wanneer men de perspolemieken en me-dedeelingen oveir de ontvoering der Belgi-sche burgers door de Duitsche slavenhalers in den laatsten tijd1 heeft gevolgd, krijgt men den indruk, Mit er te veel . aandiacht wordt verleend aan de vraag of de gede-porteerden werkloos waren of niet. Zelfs onze eigen pers begaat dtezen mis-stap. Men somt gevallen oip van welgestel-de, burgers, die onder het Avervingsbevel zijn gevallen, van werklieden, die van het werkhuis werden weggehaald, en men bouwt geheele vertoogen op deze feiten. En cjan komt de zachte ,,Wolff"' de wereld-opinie vergàsten • met zijncn lekkerkorf van zeemzoete verklaringen, dat wel en-kele vergissingian kunnen begaan zijn dloor den rslechten wil van de gemeentebesturen, maar dat de Duitsche oveiheden met hun bekende gewetensvolheid en , zachtmoeâig-heid1, aile protesten gponc'igi en nauwgiezet onderzoeiken en als het protest maar ,,eenigszins rechtmatigi" voorkomt, wordt het onmiddellijk ingewilligd en dte betrof-fene persoon onverwijld naar België terug-gebrachj;.Dit onderzoek naar de vraag of de weg-gevoerden woilieluuo waren ef niet, Lu'.p behoevendl of welgesteld, is niets anders clan een valstrik, waatrtegen wij op onze hoei.e moeten zijn, en onze vrienden uit de neutrale landen moeten waarschuwen ; want het leidt de aandiacht af van 't hoofd-belang naar een nevenzaak, van het be-ginsel naar een toevallige bijizondterheid1; het bevordert een geestelijke verwarring, welke dte Duitschers. van den beginne af hebben gewildi en met hun onverstoorbare eonseqxientie steeds hebben onderhouêen. Het heeft met de vraag naar recht of onrecht van d'ezen doemenswaarden maat-regel niets te maken of die_ weggevoerden nog arbeid vonden of niet. En wij kunnen zelfs, als ondergeschikt, het feit voorbijgaan dat de Duitschers dioor hunneri inval in België, door hunne vernielingen, door hun rooftochten, oloor hunne trouweloosheid1 bij de ondterhandelingen over de industrieele bevoorrading' van België, en eincMijk door hunne moecJwillige verhindering van de ge:-meentelijke of provinciale onaernemingen, de werkeloosheid stelselmatig hebben ver-oorzaakt en veralgemeend. De zaak is deze: dat dioor deze wegvoeringen een gruwelijke aanslag wordt gepleegidl, bij een onschuldig en beschaafd volk, op dte persoonlijke vrij-heid, op het gezinsleven, op de eer en het geweten van zijn bevolkingi; de zaak is dat een halve eeuw nadlat onder den afschuw der Europeesche volkeren de slavenjachten werden onderairukt in het toen nog geheim-zinnige Afrikaansche zwartenland', een dier s zoogez. beschaafdte naties, dteze slavenha-lerij op reusachtige schaal kan vernieuwen met de onmenschelijke bezwaring, dat dte arme slachtoffers worden gebruikt om in dten molen te treden, waai-in het hart en het gebeente van hun eigen volk wordt gemalen. Waar zijn nu, Europa, uw begrippen van vrijheid1? Waar is uw ontzag voor de menschelijkheid1, waarin ook de armste ge-lijk moet worden geacht aan den rijke? Zij worden met voeten getreden, waar u bij staat en in de plaats dat gij zoudt opbon-zen van verontwaardiging en het ninde ei-schen van deze beleediging, treedt gij in sj itsvondige twistreden met den dater, die rusteloos voorttrapt terwijl hij u vangt in zijn woordkunst Laten wij ons niet laten verleiden. De ontvoerden zijn menschen, en wat men hun I No. 71. VRIJDAG 29 DECEMBER 1916. TWEEDE JAARGANG.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes