Vrij België

919 0
04 februari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 04 Februari. Vrij België. Geraadpleegd op 25 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6t0gt5g43c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 24. VRIJDAG 4 FEBRUARI 1916 EERSTEJAARGANG. ________ 9 H Wgffm KÊfë|| TKsÉ'jy gagaS jSjgf HH \J'ÙK\ i^X-4 iipls WBi8à SSBSm ËSgn mm HeHI JBhB «Sus ISjjHj Fk^^B «Sggk J^asay Bffi§§ ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAEpT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENQELAND 2 pence. FRANKRIJK cr B^LC-JÊ C.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG- ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.5f. fr. ! ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACT1E EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: GEVERS DEYNOOTWEG 81, SCHEVENINGEN. Ter nagedachtenis van Edward Keurvels. EDWARD KEURVELS. Uitvoering van Peter Benoil's Rubens-Cantate onder leiding van Edward Keurvels, des avonds op de Groenplaats le Antwerpen (1901). ... Neen. de oor'.og heeft onzen volks-geest niet gedoolu. Vlaamsche torens werden neergeschoten, waarin Vlaanderen dpor de eeuwen lieen zijn kunstzin ten hemel verkondllgde:; steden. wier naain en onde gebouwen herinoeren aan dagen van roem, zijn tôt een hoop steenen ineenge-s tort, maar midden de puinen lee't aïs een onverwelkbare bloem de onsterfelijke ziel van on* volk. Want maclitigiar dan dood en vernleling is de lietde voor den eigen volksgeest, die deze gebouwen en torens deed verrijzen. Elken dag voelen wij die lietde wat schoo-ner. elken dag wat dieper worden, omdat zij geheiligd werd door liet lijden. omdat zij gedragen is door een hoop sterk a's de zekerheid. Neen, jongens, wier droomen van volks-herleving hoog en stout ten hemel rezen als een Vlaamsch belfort, uw lijden zal niet te loor gaan voor uw volk, en er is in dezen oorlog weinig, waarover men met meer stelligbeid schrijven mag dan over de onafhankelijkheid van Be'gië en de mogelijkheid breed uit voor liet Vlaamsche volk geopend om in een herboren land zijn recht, ganscli zijn reclit te bekomen Waarom deze levenwekkende yedaehten opkomen, naar aanleiding van een doods-mare? Waarom het overlijden van Edward Keurvels over hem heen doet denken aan rijke dagen van kunst en strijd? Omdat Keurvels behoorle- tôt die zeldzame men-schen, wier uitgedootde leveùsdrang als hp+ wfirft nvftrffint in rlnirPinrlATi V\nrtpn omdat bij geleden en gestreden heeft vooj een gedaclite. die gâslachten bezielt ei lou':ert. Ook Edward Keurvels is gestorven als een soldaat; naar de woprden van Albrech Rodenbach heeft hij zich steeds ,,sehe,rj: geweerd"; met zijn meester Peter Benoi kertde hij dagen van vertwijfeling en ver nedering, maar ook dagen van triomf er jubel. liet kan ons niet ontzegd zijn troost er opbeuring te zoeken in de heugenis var schoone dagen... Zegt, gij allen, die ir vervoering hebt meegezongen en gij al en duizenden en duizenden. die in devotit naar een openlaeht-uitvoering, op de Groen plaa's te Antwerpen, hebt geluisterd, eer avond. dat het weder zaclit was en ei duizenden starrén twinkelden boven lie fe'estelijk verlicbt verhoog, zegt. gij allen of wij geen reden hebben om dankbaar te zijn aan Edward Keurvels en hem ook ir deze dagen van leed, een gedaclite t( wijden. Tk zie den kleinen, gebogen man, me zijn golvende lokken, gezwind het ver hoog beklimmen. Een indrukwekkende rstil' > houdt de daar zooeven nog roezemoezendi menigle bevangen; met kraclitigen, bree den armslag wordt de maatstok gezwaaid orkest en zang versmelten tôt één mach;it hymne, waarin Pe!:er Benoit met klanker rijk als kleuren van Rubens zijr Vlaamsche ziel uitstort, die ons spreek to hart en zinnen. Iioe voelen wij diep, nu zij verstomd is dat (iie muziek de onze is; hoe duidelijk wordt liet besef van wat wij arn Beno.t en Keurvels verschuldigd blijven; welk zonderling voorgevoel liebben wij, dat ook 11a den oorlog. de muziek van Benoit den aïgebroken rytlimus zal lielpen herstellen in ons ontovriehte Vlaamsche volksleven! Want zij waren meer dan kunstfeesten, die grooîe muzikale uitvoeringen; zij waren ook als een belofte van die betere tijden, waarin de ziel van gansch ons volk in eenklank zou si lderen met die tonen. Wij hielden van die muziek niet al oen om de aanloeningen, die zij ons bracht, maar ook om de verwachtingen, die zij in aile harten deed zwellen. Edward Keurvels heeft den epischen strijd meegevochten voor eigen Vlaamsche kunst op muzikaal gebied. Hij kampte voor het Vlaamsche Conservatoriam, voor de Vlaamsche Opéra; overal was hij op post, waar het eigen kunstzin en leven gold. De laatste maal, dat ik Edward Keurvels den maatstok zag zwaaien, was te Gent. op de were'.dtentoonstelling. Hei waren schoone tijden voor ons her-wordend volk. Allen, na de machtige lit-voering van het oratorio ,,De Schelde", zongen wij a's door één aandrang gedre-ven ,,De Vlaamsche Leeuw" Wie had toen ooit gedacht, dat die zelf-de ,,Vlaamsche Leeuw" het oorlogslied 7.ov vvorden van ons in den oorlog zoo mee-doogenloos meegesleept volk? Wat; ik aan den overweldiger vooral ten laste leg is, dat hij ons in ons streven naar geejtslijke opstanding is komen sto-ren. maar wij ,,en versagen niet". Zij komen terug de feesten aan Benoit gewijd. Ze zullen weer opgesteld worden, de honderden zangers, aan den voet van onze bevrijde belforten; ze zullen opnieuw komen luisteren, in devotie. de duizenden onbekenden vereenigd door een zelfde ge-voel.En de klokken zullen meezingen, zooals Benoit het wou, als een bevestiging. van vrijheid, vrede en volksfierlieid. JULIUS HOSTE Jr. VOOR DE PUINEN VAN DIXMUIDEN Aan Dr. X. * 't Zijn ruïnen wat het oog hier ' ziet in dte rotte velden en drassige beemden van Vlaanderen! M Zijn neergeschoten stammen en splin- t.ers en vortigheid van groen die liggen langs de beken van Vlaandteren. Maar hier en daar stapt nog een man, een oude. — Hij ga'àt en bidt. — 't Is de ziele van 't oudte Vlaanderen. Die ziele leeft en zal immer leven blijven, gesterkt en gestaald in het bloed van 't jcugdige Vlaanderen. 14 December. TAUL SEGIIERS.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes