Vrij België

1002 0
07 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 07 Januari. Vrij België. Geraadpleegd op 25 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ff3kw5890x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VRIJBELGIE onder leiding van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKPIJK en BELGIË 0.20 fr. verschijnt elken vrijdag. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: VAN LOOSTRAAT 89, DEN HAAG. Voor de Rechtvaardigheid. De vreeselijke ramp, die Europa teistert heeft ons tijdelijk ons vaderland ontnomen. Wij zijn arm geworden; velen onder ons bezitten mets meer, maar aïïen blijven fier over de gedragslijn van België. De plicht was daar; wij volbrachten dien plicht, wij stierven vôor dien plicht! Voor ons be-stond een eerewoord, waaraan wij trouw zijn gebleven, over ons regeerde een internationale wet, waaraan wij gehoorzaamd liebben. Men had ons van hooger hand ge-zegd: giji zijt neutraal en gij heb>t tôt plicht uw neutraliteit desnoods door de wapenen te handhaven. Wij hebben zonder aarzelen onze verbintenissen gehouden. De Rijks-kanselier zelf, de lioogste magistraat van Duitschland, hee't openbaar bekend in een plechtige omstandigheid, dat Duitschland onze neutraliteit geschonden had, in strijd met de internationale grondbeginselen, en dat de schade ons aangedaan zou worden ■i'.epsteld. Volgens de? zienswijze van den kanselier was de inval in België een ont-eigening in liet belang1 van het openbaar nut van Duitschland, en zijn logiek gevolg Avas, dat die onteigening door schadever-goeding moest worden vergoed. Ons Belgisch standpunt is eenvoudig. Hebben wij meer gedaan dan onze neutraliteit te verdedigen; hebben wij iets anders gedaan dan onze opgelegde plicliten te vol-brengen, en welke moet nu de handelwijize zijn der mogendheden tegenover ons? Een wonderbare, duidelijk uitgewerkte gedragslijn werd gevolgd door ons helden-leger van Luik tôt aan den IJzer. Van de rechte lijm is nooit afgeweken! Men volge de militaire operailes van Augustus 1914 tôt lieden. Wij hebben steeds onze neutraliteit verdedigd, en wij verdedigen ze nog. Wij stonden met sterke forten en de mogelijke legermacht voor Luik. Wij verwacht-ten steun. Onze kinderen werden wegge-maaid, maar wij brachten harde slagen toe aan den invaller. Wij stonden later voor Namen en voor Antwerpen. Voldoende steun kwam niet, omdat de aanvaller alleen den oorlog had voorzien en voorbereid. Wij vochten!..* en slechts na de hartverscheu-rende vlucht uit Antwerpen en den merk-waardigen aftocht naar den IJzer, greep de concentratie plaats. Gansch ons land lag verwoest; in al de plaatsen, waar de Duitschers militairen tegenstand hadden ontmoet, werden burgers neergeschoten en steden verbrand. Wij deden niets anders dan volgens den opgelegden plicht onze neutraliteit verdedigen, en het natuurlijk gevolg daarvan was, dat de geallieerde mogendheden den tijd hadden zich in te richten. Wij klagen niet; wij deden onzen plicht! Welk ïs ons Recht? Eenmaal aangenomen, dat wij ons niets te verwij]ten hebben en daarbij, gevoegd, dat wij om onzen plicht vreeselijk geleden hebben, komen wij met vertrouwen en niet zonder fierheid naar den International en rechter, niet om te bedelen, niet om aan anderen iets te ontnemen of in te paiuven, maar om een vonnis te hooren uitspreken, dat ons in ons recli'* lierstelt! En dan nog blijven wij het slachtoffer. Geen rechter kan ons volkomen scliadeloos stellen; geen vonnis kan de moeders troosten; geen rechtbanlc kan Ieperen, Nieuwpoort, I.exi-ven of Dinant herstellen! Wij vragen aan de Internationale Rechtbank ons Koning- h'ebb«n volbracht. Het ware een misdaad. België niet volkomen te lierste'len, welke ook de andere voorwaarden van den vrede wezen mochten. Het ware een wraakroepen-de scliande voor de wereld, moest ons na-geslacht in de geschiedenis kunnen lezen. dat wij, Belgen. na den oorlog zijn gestraft geweest, omdat wij onzen plicht liebben gedaan. België is het eerst aangevallen. België moet het eers'e napittel zijn van de vredesvoorwaarden, zoo niet beginnen de EEN BELGISCH INSTRUCTIE-KAMP IN FRANKRIJK. dom en onze onaihankelijkheid terug. Wij vragen een scliadevergoeding, die ons brengit in denzelfden toestand in dewelken wij waren op het oogenblik, dat de oorlog losbrak. Wij eischen de middelen om onzen han-del, dien men geruïneerd heeft, te herstel-len, en wij willen onze vroegere plaats onder de zon. plaats, die wij door een eer-lijke en ongeëvenaarde ai'beidskracht \er-worven hebben! Spreekt, neutrale volke-ren, is dat niet ons Recht. is dat niet het loglisch gevolg van het schenden onzer neutraliteit?' Er zullen straffen, toe t,e passen zijn, maar wij zijn de strafrechter niet. Wij, eerlijke en vredelievende Belgen, wij stellen ons aan als burgerlijke partij voor de wereldrechtbank, om schadevergoeding te bekomen voor een misdaad1 ten onzen r.a-deele gepleegd. Wij twijfelen geen oogenblik, dat onze gealliëerde vriendenvolkeren ons die schadevergoeding toekennen. Wij hebben nooit getwijfeld aan hunne en onze overwinning, ten voordeele van Europa, dat niet naar de feodaliteit wil teruggebracht worden,, maar voor den Rechter bepleiten wij verder de zaak en wij zeggen: wordt Duitschland overwonnen, hetgeen wij in naam der menschheid hopen, of komen eens of morgen vredesvoorwaarden, onder welke mogelijke omstandigheden 't ook zijn moge, wij vragen u te beslissen, dat wij een neutraal land waren en dat wij onzen plicht vredesondierhandelingen met een misdaad. Hier en daar lezen wij uit berichten, die uit Duitschland oprijzen, iets over België, over schadevergoeding door België te betalen en zoo meer. Een misdaad, door al de mogendheden bewezen en bekend door den beschuldigde zelf, kan geen recht voortbrengen van den misdadiger op zijn slachtolfer ! - De groote mogendheden, Duitschland in-begrepen. hebben België neutraal verklaard, en het zou voldoende zijn, dat een der onderteekenaars meineed plege en bekenne, om hem een Recht te geven op dat neutraal land? Dat kan nooit gebeuren, dat ware een onrecht, dat nooit in den loop der eeuwen is geschied. Ziedaar, naar mij(n oordeel, ons Belgisch standpunt. Wij lijden, maar wij verbiedcn aan wien het ook zijn moge ons te ver-nederen. Wij zijn arm geworden; onze kinderen, de hoop van ons leven, zijn ge-storven; velen onder ons zijn uit schrik of ellende uitgeweken, maar onze strijdlust voor Recht en Vaderland zal niemand ons ontnemen. Wij zullen wacliten met geduld; wij stellen, vertrouwen in onze gealliëer-den, en na den strijd komen wij niet ons aandeel vragen in de overwinning, maar de erkenning van ons heilig recht. ARTHUR BUYSSE, V olksvertegenwoordiger. Tegen landhonger. „Mijn land is groot genoeg voor mij." JAN FRANS WILLEMS. Men staat soms verbluft over de gemak-kelijkheid, met welke sommige menschen zich dronken maken aan hun eigen droo-men en hoe moeilijk zijrtot nuchtere wer-kelijkheden zijn terug te voeren. Zoo gaat het b;v. bij eenige onzer Fransche schrij-vers met de annexatie-gedachte. Zij leven in Rijn-roes; -zij willen volstrekt de Duit--îche provincies van den linker-Rijnoever bij ons Belgisch gebied aaiîleggen, en hebben, dôôr heel het jaar 1915, hun politiek evenwicht nog niet kunnen terugvinden, daargelaten dat het niet van goeden smaak .*etuigt van annexaties te spreken, terwijl bijna geheel ons land te hijgen ligt onder den voet van den vijand. Ile verkeer dan ook niet" in den waan, dat ik deze landhongerigen tôt een ander inzicht brengen zal. Maar ik vind het voor belangstellende derden gewenscht ook eens n anderen toonte doen vernemen,, bescheiden maar met overtuiging en men zal het wel gelooveriv uit een goài \ aderlandscii govuvL ,,Wij hebben bij de annexatie van Duitsche provincies geen belang." Ook heeft de bij-geclachte aan mogelijke gebiedsvergrooting geen het minste aandeel gehad in de be-s'iissing noch van onzen Koning, noch van onze Regeering om de wapenen op te nemen tegen Duitschland. Alleen de on-voorwaardetijke trouw aan 's lands eer en woord heeft er ons toe genoodzaakt en 't is in denzelfden geest, nu als bij den aanvang, dat wij, voortstrijden en strijden blijven, zoolang ons land niet volkomen in zijjn vrijheid en zijn grondbezit teruggekeerd en voor het geleden onrecht schadeloos ge-steld is. Maar verder gaat onze zucht niet. Wij hebben meer dan tachtig jaar van voorspoed gekend binnen onze huidige grenzen en al zijn deze grenzen niet in elk opzicht ideaal, het is lieelemaal niet zeker wanneer de kans tôt gebiedsvergrooting ons door de wapenen zou worden geopend, dat wiji ons nationaal welzijn op deze wijze zouden vergrooten. De voorstandeîrs van annexatie beweren, dat het economisch en militair voor ons land1 een levensbelang is, om naar het Oosten een betere natuurlijke verdedigings-lijn te vinden. Zij vertegenwoordigen aldus in omgekeerde richting dezelfde gedachten-'lijn als deze, welke de Duitsche imperialis-ten volgen, wanneer deze beweren ons eigen land te moeten behouden als militair brug-gehoofd en als handelspoort. naar hetWes-:'en. Het rechtsstandpunt van beiden is natuurlijk verschillend, omdat wij door Duitschland zijn aangevallen op de meest onrechtvaardigie wijze, en Duitschland op den grondslag van dit onrecht geen recht kan bouwen, terwijl ons oorlogsrecht ge-boren is uit de meest wettelijke zelfver-dediging. Maar practisch komt de ge-dachtengang op hetzelfde neer. Welnu, ik betwist volkomen dfe stellingen van onze Rijn-ridders, hoe verleidelijk voor een Vla-ming en voor een katholiek de gedxchte ook moge schijnen om in de binnenlandsche politiek den steun te ontmoeten van een aanzienlijke bevolking, welke om haar ge-loofsovertuiging en om de eigen taalvrijheid belang zou hebben de politiek der katho- No. 20. VRIJDAG 7 JANUARI 1916. EERSTE JAARGANG.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes