Vrij België

1131 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 20 Juli. Vrij België. Geraadpleegd op 25 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/td9n29q482/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VRIJ BELGIE ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: i NEDERLAND / 1.23 ' ENGELAND 2 sh. © d. FRANKRIJK en BELGIË 3.- fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN. INHOUD : Koningin Elisabeth, V. B. — Voor Elisabeth de zwijgende,, A. de Ridder. — 21 Juli 1917, D. F. Boens. — Ons 100e nummer, V. B. — Bij het honderdste nummer, G. Opdebeek. — Vrien-denstemmen bij ons lOOste nummer: Prof. H. Treub; Prof. A. Struycken; H. Linnebank; A. Hans, Al. Janssens; E. Peeters; M. Waterschoot; Prof. Forstmaiin; J. De Maegt. — Verklaringen van Belgische socialisten. — De krisis in Duitsch- land, J. Hoste Jr. —■ Kantteekeningen. — Aan onze vorsten, R. Verdeyen. — Mijmering, J. Da-neels. — Internationaal overzicht. — De volkeren-krijg. — Nieuws van het Front. — Onze vlag, (ge-dicht), N. Gunzburg. — Een Moederlied, E. Claes. j — Nieuws uit het land. —• Nieuws uit het buiten-land. — Aan Babelsoevers, Josephat. —■ Adver- ' tentiën. Bijvoegsel: Voor Nederland, gedicht , van J. De Maegt, muziek van E. Hullebroeck. 1 —————————————— Koningin Elisabeth. Het zal op Koningin Elisabeth's verjaar-"" dag ook dit jaar geen dag van feest en vreug--de zijn. Nog is het Haar volk niet vergund tôt Haar te komen, uit al de streken en al de landomven, om in het vrijgevochten vaderland uiting te geven aan zijne liefde en zijne be-wondering. Stil zal deze dag voorbijgaan, zonder vert.oon of eenige drukte; alleen zal de weemoed dieper nog grijpen in de smart. De herinnering aan de voorbije jaren, toen 't al zôô schoon en zôô gelukkig was, en heel het land zijne jonge Yorstin vierde; zal wee-ker nog van tooii in de droefenis van heden hare verre glansen spreiden. A' onze gedachten zullen dan uiigar.il naar die sma'lle strook van den vaderlandschen grand, waar nog in vrijheid en onbedwon-gen verweer, de dappereo strijden en met hun bloedig verzet aan den ijzeren stroom, de laatste vrije gronden verdedigen. Reeds langer dan twee voile jaren staan ze daar, vurig van drift, schoon van kracht en vechten met heel hun wijd verlangen, dat om verlossing roept. Zij staan daar, de simpele helden, we-tend hunne taak, kennend hun plicht, met den gloed1 der liefde in den brand hunner zie-len.Nobd en groot is het voorbeeld dat onze Yorstin aan allen heeft gegeven. Zij is Haar volk voorgegaan op den weg der smarte; Zij heeft met een onwankelbare krachtsinspan-ning en een wilskrachtige energie Haar lot aanvaard. Moedig is ze Haar koninklijken echtgenoot in de ballingschap gevolgd en waar Zij het, dank zij Hare hooge geboorte, zooveel makkelijker en beter kon hebben, heeft Zij uit den vrijen wil van Haar gemoed de zware taak op zich genomen. Freel en tenger. toch heeft Hare niet sterke gesteltenis de lichaimelijke en geestelijke vermoeienissen gedragen. Zichzelf heeft Zij geen oogenblik ontzien, om dààr te zijn, waar Haar heerlijk volk voor de vrijheid vocht. Wat. Zij, zoo eenvoudig en zoo simpel, voor ons volk heeft gedaan; men hoeft het slechts onzen soldaten te vragen. Zij zullen ons over Haar spreken met den vromen eerbied, waar-mëde men van een heilige en een zuivere liefde gewaagt. Wij wisten reeds uit Hare daden van het verleden hoe groot Haar hart was voor de zwakken en de armen en hoe Hare barmhartigheid geen droefenis buiten-«loot. Wij konden van Haar veel verwachten en elkeen die wist hoe puur Haar mildheid was, begreep dat Zij in dagen van nood voor Haar volk eene echte Moeder zou zijn. Maar niemand zal ooit bevroeden wat deze Vrouw geleden heeft; geleden van de afschuwelijke oorlogsrealiteit; geleden van den jammerlij-ken uittocht, waarvan Zij al de droevig-schoone episoden heeft meegemaakt; geleden van al de smarten, die zij heeft getroost. Zij leeft nu, al de smartelijke maanden reeds, te midden der gruwelijke oorlogsellen-de. Hoe diep moet Haar hart zijn gewond; Zij, die zoo oprecht in heel de teedere beko-ririg van kunst en sohoonheid geloofde. Was Zij zelve niet een verfijnde artiste, vol belang-stelling en sympathie voor elke uiting van het intellectueele leven; leefde Zij dan niet in ecu gaaf en sèhû-.* geluk, te midden van Hare kinderen. vol innige genegenheid en be-langstelling, deelend in de taak van Haar ge-maal, die met ernstige plichtsbetrachting en onvermoeiden studie-ijver, Zijn volk voorging en ons allen den weg naar een groote toe-komst wees ? Nu zijn de dagen vol rouw; nu is enkel nog droeve simart de eenige werkelijkheid. En door heel de bange ellende, is Koningin Elisabeth met stille schreden gegaam. Overal is Zij geweest waar de pijn om troost en verzachting smeekte. Hare handen heb-ben aan zoovelen verlichting gebracht en geen enkel heeft tevergeefs om Haar geroe-pen.En waar de dood zijne taak volbracht, mee-doogenloos en onbarmhartig, daar heeft Zij de laatste stonden van den armen, rnoege-vochten strijder, licht gemaakt. En hij is met een glimlach in Hare zachte armen gestor-ven....Velen heeft Zij zoo zien heengaan; velen heeft Zij de oogen toegedrukt. Te midden van dood en pijn en vernieling heeft. Zij gebracht de groote liefde, die gênas en gelukkig maakte. Ook de kleinen heeft Zij niet vergeten en TOor hen gezorgd. De vele moeders heeft Zij alleen vervangen. Zij heeft overal de wonde-ren van liefde gebrachï... . Zoo is alom Hare komst de stille lach geweest, die vertrouwen schonk en moed in de felle wanhoopsuren. Haar volk heeft zij Haar ziel en Ha«r leven gegeven. Laten wij Haar op Haar dag herdenken en hopen op den stond dat wij luide Haar zullen kunnen vieren in het vrije vaderland. Zij heeft het goede, ja, Zij heeft het beste deel verkozen.... Zij is der Belgeni Koningin; en meer: Zij is der Belgen Moeder VRIJ BELGIE. Voor Elisabeth, de Zwijgende. i De oorlog duurt, en veel van wat — in den beginne —~nog zijn legeridarische bekoring uitmaakte, is weggevallen — veel van het romantische oorlogsbeeld dat we in onze vrome verbeeldingen vertroetelden en in een paar luidklinkende woorden meenden te kunnen samenvatten.De waarheid stijgt elken dag hooge-r, een vloed gelijk, met de ontzettende werkelijkheid als een grauw licht boven de gulden helmen en de kleurige wimpels der traditie, met haar slijk en vuil, met hare ver-rotting, met hare verveling, met hare ontbe-ring, met mist en regen, en modder en onge-diert.. . . En de oorlog duurt. te lang. De ontroering heeft te diep weerklank gevonden, in1 den beginne; de zenuwen zijn te sterk gespannen geweest, hebben te angstig gebeefd. Waar is de koorts der eerste dagen? Toen iedereen vier maal per dag een „édition spéciale" kocht orn te vernemen dat er een uhlanen-patrouille in Zoetenaeye verschenen was, of dat er twee gevangenen werden gemaakt. Nu leest de goede vaderlander zijn courant, bij de morgen-koffie en de avond-thee, verwonderd en boos wanneer er geen groot en bloedig offensief een volk tegen een volk jaagt, — met dui-zenden slachtoffers — bijna verrast wanneer geen nieuwe natie, dien dag, tôt den krijg is toegetreden. . . . Heel de oorlogswerkelijkheid is veranderd. Maar achter den IJser rijst — niet minder schoon en innig dan vroeger, omdat ze nooit leugen of mise-en-scène van noode heeft ge-had om ons te ontroeren -—■ de freele gestalte van Elisabeth. . .. Dit jaar, gelijk de vorige, verzoekt men ons, die de wankele pen han-teeren van onze liefde voor de Koningin biijk te geven. En waar men aarzelt, omdat er toch zoo dikwijls en overal, in aile "talen der wereld, en op aile tonen, bewijs van hulde is gekomen voor Haar die zoo eenvoudig haar Plicht vervult, de liefde dringt naar boven, welt toch nog in enkele woorden los.. Liefde dwingt tôt belijden, en in den avond ^ zijn twee minnaars nooit uitgepraat, herleeft steeds dezelfde vraag, dezelfde belofte op hunne lippen. . . . Zoo breekt uit onze liefde vol onderdanig-heid en ontzag, nu ook dit jaar zooals het vorige, de zang los, het rythmus van vreugde omdat de storm Haar niet heeft geknakt en Haar heeft laten bloeien in koninklijke schoom-heid, deemoed en gelatenheid, naast Albert den Held.... Ze ontroeren beiden wel het meest door den eenvoud van hun dapperheid en de beschei-denheid van hun opofferend gebaar en hun zwijgend volbrengen van de taak.. . . Geene interviews en geene proclamaties, geene speechs en geene toasts,geene reizen langs het front —> doch in dezen tijd van zegevierende ,praters" en op de trom des roems roffelende ninisters, diplomaten, generalen en zelfs vorsten, ligt hun leven in de schaduw en zingt îlechts het zachte lied der Noordzee boven de jedoken stilte en de dtiistere rust van hun idlla-paleis, in de duinen.... En in den eerbied voor die Vorstin en dien Vorst is geen de minste verzwakking geslo-:>en.Doch ze stijgt, met den dag, naarmate de jorlog wordt een meer gewoon en minder schokkend en minder theatraal gebeuren ANDRE DE RIDDER, 21 JULi 1917. I. In de loopgraven. De strijd is uitgestreden, de' laatste bommen slaân; ginds uit zijn verre stede, komt de avond aangegaan. De dragers schrijden henen met elk een droeve baar, waarop gewonden weenen.... de nacht komt traag en klaar. De mannen, die nog gave zijn uit 't gevecht geraakt, nu stil de doôn begraven in kuilen, snel-gemaakt. En waarom al die kruiserr nog ruw en half-gerond, waarrond nu winden suizen; waarom dit bloed ten grond ! —- II. In lijdend België. Al die menschen, armen, kleinen, die nu vasten — nood soms dwingt! —, die de dagen zien verschijnen, tôt hen deavond, grauw, omringt, — Al die wroeters, al die strijders voor het karig daaglijks brood, al die ploegers, —'kool-bevrijders, visschers, die de zee niet doodt, — Al die vrouwen met éen rokje, al die kinders, bleek en moe, al die ouden, op hun stokje, zien naar deouden Ilzer toe! O, ze denken niet aan 't harde wereld-leed, dat hen vergooit, noch aan deavond, die verwarde dwarrelwinden om hen strooit, noch aan den November-regen, noch aan winterlijken vorst, noch aan honger, noch aan leêge en doode kachels, noch aan dorst ! Al die menschen, armen, kleinen, die nu vasten, — nood soms dwingt ! — zien of soms nog niet verschijnen dezen waar hun hart naar dringt L III. De Vorsten. Hij te paard, in 't duin, bij 't grauwe noordzeeBfrand, stralen in zijn blik, het zwaard geklemd: in d'Rand, Zij bij 't bed der jongens—al de wreed-gewonden-— lie niet klagen, en in 't bloed het doopsel vonden, Hij, met lokken vlottend in den wester-wind,. nidden van zijn leger, dat hij hard bemint. Zij, als een Madona, met de witte kleéren iezer vrouwen, die aan helden liefde leeren. Hij, soms droevig in den rooden avond-gloed. sm het lijden van zijn volk en om het bloed. Zij steeds teeder, als een moeder en een zustei^ n de toekomst en heur goedheid steeds gerustet, Hij te paard, in 't vuur — en zij bij zieke,ontboô%^r-loch rond beiden, gansch de natie,,als een kroonl Korporaal DAAN F. BOENS No. 100. VRIJDAG 20 JULI 1917. TWEEDE JAARGANG. I Dit nummer bestaat uit 16 bladzijden en een bijvoegsel.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes