Vrij België

873 0
31 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 31 Augustus. Vrij België. Geraadpleegd op 24 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/w66930pv96/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND ..... 2 pence. FRANKRljK. en BELG1É . . ... 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.25 ENQELAND 2 sh. 6 d. FRANKR1JK en BELG.Ë 3.— fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRAT^ TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN. INHOUD. Recht en Politiek, Fr. van Cauwelaert. — Trouw aan 't Vaderland, Dr. J. M. — De politieke Verwik-kelingen in Duitschland, J. Hos-te Jr. — Legerin-deeling en Bestuurlijke Scheiding, Fr. van Cauwelaert. — Gouverneur von Bissing en België, G. Op-debeek. — H et Russische Staatskongres. — De Belgische Regeering en de Bestuurlijke Scheiding. — Op Rets, A Hans. — Kantteekeningen. — Inter-nationaal Overzicht. — De Volkerenkrijg. — Nieuws van het Front. — Over Vakboeken. -—• Nieuws uit het Land. — Boekbespreking. — Nieuws uit het Buitenland. — Krijgswetenschap: Draag-bare Wapenen, I. Recht en Politiek. In zijn maiden-speech als staatssecretaris van Buitenlandsche Zaken verklaarde von Kiihlmann, op 22 Aug. 11. in de hoofdcom-missie van den Duitschen Rijksdag: 1 „Is de politiek macht, in de politiek spreekt i ,,echter ook het recht. Slechts als wij onze „politiek op deze twee pijlers: macht en recht, : „grondvesten, zullen wij duurzame resultaten > „verkrijgen. Een politiek, die alleen op macht ] „is gegrond, is van tevoren tôt mislukking „veroordeeld". Hoe bescheiden ook, deze hulde aan de kracht van het recht klonk in f'uitschlaîid als een nie.uw grfuid en ?fief-onmiddellijk op tegenspraak bij de vertegen-woordigers van de traditioneele Duitsche ; staatkunde, zoowel in de Rijksdagcommissie zelf als in hun pers. In de klassieke Duitsche staatsmoraal — van Hegel tôt Paulsen — is voor een zelfstandig gezag van het recht geen i ruimte. De staat vindt zijn voleindiging en 1 zijn doel in zichzelf. Zijn recht schept hijzelf 1 en het bewijs van de billijkheid zijner aan-spraak levert. hij door zijn macht. Macht is de grondslag van zijn bestaan, de weg van zijn grootheid, de bron van zijn recht en derhalve zijn eerste zorg en zijn laatste ver- , trouwen. De internationale staatkunde kan dus in de oogen van een conservatieven Duit-scher niet zijn: macht en recht, maar een zulver machtsvraagstuk, en de binnenlandsche staatkunde moet worden gedragen door den wil tôt macht. Internationale verdragen kan hij niet beschouwen als zedelijke verplichtin-gen die hem binden in geweten; zelfs niet als een vaste verbintenis, welke grenzen stelt aan de willekeur van de wisselende regee- < ringsambities, neen, het codex van internationale verdragen heeft în zijn oogen geen andere w ^rde dan deze van een mémorandum van historisch geworden afspraken, want het zou strijdig zijn met. den souvereinen, met i den goddelijken wil van den staat zich onder-geschikt te maken aan eenig gezag buiten zich, dat hij zijn eigen belang zou laten be-grenzen door eerbied voor het recht van andere staten. Deze ontzett.ende oorlog heeft het verplet-terend betoog geleverd waar het heen moet, wanneer slechts één groote mogendheid zich op het zuivere machtsstandpunt stelt. De ge-welddadige inval in België, de onafzienbare reeks van gruwelen, waardoor de aanwezig-heid der Duitsche legers in België, Noord-Frankrijk en op de overige oorlogstooneelen gekenmerkt is geworden, het schaamteloos beliegen van de openbare meening in de neu- traie landen, het anarchistisch bedrijf door de Duitsche diplomatieke vertegenwoordigers in 1 bevriende landen ingevoerd, de duikboot-wandaden tôt het bedrog toe, dat Duitsche regeeringspersonen zoolang mogelijk trachten vol te houden tegenover hun eigen Rij'ksdag, zijn zooveel natuurlijke uitingen van den zuiveren wil tôt kracht. De machtsfilosofie predikt int.ernationaal anarchisme, haar in-vloed graaft, soms langen tijd onopgemerkt maar met rustelooze spade, het graf van de zedelijke orde en van de beschaving in de ivercld en van het stoffelijk welzijr der vol-keren bovendien. De wil tôt macht begint aan het Duitsche volk zelf zijn werk der ver-nietiging te voltrekken. Het blijft af te wachten, in hoeverre de verklaring van von Kiihlmann te beschouwen is als -een exordium per insinuationem, als ' een diplomatiek smoesje tegenover de steeds wantrouwiger en minder talrijk wordende neutralen, dan wel als een nieuwe richting in de Duitsche buitenlandsche en binnenland- ' sche staatkunde. Dat zijn komst aan het be-wind den Duitschen conservatieven en den geheelen aanhang van het All-Deutscht.um zoo dwars zit, kan als een krediet-nota voor hem worden beschouwd. Maar zelfs wanneer zijn bevestiging in haar voile beteekenis wordt aangenomen, blijft zij beneden hetgeen voor een gezonde en een duurzame verhouding tusschen de volkeren wordt vereischt. Macht en recht. behooren in de politiek met te worden geplaatst als twee gelijkwaardige en naast elkaar opgaande pijlers, niet als twee even dienaren van denzelfden rang, aan welke naar believen of naar omstandigheden de voorkeur kan worden gegeven. Politiek moet zijn recht, gesteund op of gehandhaafd door macht en het streven van aile volkeren moet. er op gericht zijn om de heerschappij van het recht te vermeerderen en te versterken, opdat het aandeel van de macht kunne worden verkleind in het huishouden der volkeren. „Als fundament (voor een rechtvaardigen en ,,duurzamen vrede), zoo schreef Z.H. de Paus „in zijn jongste vredesboodschap, zal aller-eerst moeten dienen, dat in de plaats van de ,,stoffelijke macht der wapenen de zedelijke ,,macht van het recht worde gesteld". De verhouding tusschen macht en recht, zooals ze door de Duitsche staatsfilosofie werd bepaald en door het Duitsche Kaiserisme werd toegepast, moet worden omgekeerd, die disarchie van macht en recht, zooals ze door von Kiihlmann werd gedacht, moet worden vervangen door de orde van ondergeschikt- - heid van de macht aan het recht. Het recht ~ moet heerschen over de volkeren zoowel als î over de enkelingen en de macht moet worden dienstbaar gemaakt aan de monarchie van het recht. De trouwste vrienden van den vrede, de vurigste voorvechters van een wereldorde ; door recht, mogen zich geen illusie maken j over de moeilijkheden om de machtsanar-. chie, waarin Europa zichzelf heeft gedom-; peld, om te scheppen in een levende rechts-! gemeenschap. Te bepalen wat rechtvaardig en wat billijk is, is in de internationale be-l trekkingen niet zoo gemakkelijk als bij tegen-; strijdigheden tusschen individuen en, sinds . het hooger zedelijk gezag van de Pausen door t Europa werd weggeloochend uit zijn inter- > nationale staatkunde, ontbreekt het aan een . gemeenschappelijk erkend gezagsorgaan om . de betwistinçen der volkeren rechtsgeldig te t beslechten en orp de gewelddadige aanslagen . op andermans bestaan en bezit met vonnis en strafbepalingen in te toomen. Trouwens zelfs > ten tijde dat de macht van Rome haar hoogte-i punt onder de christene volkeren had bereikt, s bleek ook zij ont.oereikend om den vrede steeds j door rechtspraak te handhaven. Doch aile ; moeilijkheden ten trots moet er met volhar-r ding en grootmoedigheid worden gestreden . om vrij te geraken van de obsessie der ruste-. looze bewapeningen en van de chronische ! oorlogsbedreigingen, welke Europa geduren-! de de laat.ste halve eeuw bestendig in onrust r en overspanning hebben gehouden, en welke r dezen monsterachtigen volkerenmoord hebben t ontketend. Elke rechtsorganisatie, al brenge r ze ons ook niet de volmaakte orde, zal beter r zijn dan de anorganische toestand, dan de t machtsijver, waarin wij te lang hebben ver-. keerd en het. is omdat wij de overtuiging dee-t len, dat de mogelijkheid van deze rechtsorga-a nisatie grootendeels zal afhangen van de voor-e waarden, waarop het aanstaande vredesver-^ drag zal berusten, dat wij onze sympathie t hebben geschonken aan de grondbeginselen, r van welke zoowel Woodrow Wilson als Be-f nedictus XV bij hun bemiddelingsvoorstel t zijn uitgegaan. t Het hoort echter niet, dat een der partijen i de beginselen van de nieuwe orde, de erken-. ning van het verwachte wereldverbond en van i zijn gezagsorganen slechts met de lippen zou 5 belijden. Het is niet aannemelijk, dat Duitsch- - land uit noodzaak het hoofd zou buigen voor s de ook hem opgelegde rechtsmacht, maar in s zijn hart den afgod der eigen staatsmacht zou ? blijven dienen. De eerste vereischte bij elke s rechtsovereenkomst is goede trouw, de hecht-d ste steun van de zedelijke orde is de wil om s zijn gewetensplicht na te komen, en daarom e is het volkomen logisch wanneer de geallieer-r de volkeren verklaren, dat zij een gedemocra-n tiseerd Duitschland op geheel anderen voet kunnen ontmoeten dan een Duitschland, dat verslaafd blijft aan zijn Pruisische overleve-ring. De Pruisiscjaeistaatkunde met zijn nood-zakelijke uitwassen van absolutisme, militarisme en impérialisme. De Pruisische staatkunde is de belijving der machtsidee, zij luis-tert alleen naar machtsmiddelen, zij is niet vereenigbaar met de voorafgaandelijke ver-eischten van een wezenlijke volkerengemeen-schap. Weet echter het Duitsche volk zich te bevrijden van deze politieke dwingelandij, wil het zijn eigen lotsbeschikkingen in eigen hand nemen, dan zal het gemakkelijker kunnen worden vertrouwd in het concert der na-t.ies. Immers het volk zal langer de ellende van dezen oorlog onthouden dan een groep van machthongerige jonkers en prinsen, en de grootere openbaarheid van een democrati-sche staatsleidmg, de tegenstrijdigheid zelf der inwendige landsbelangen, maar vooral de instinktmatige behoefte welke het volk, bo-veri zijn regeerders, heeft aan recht en billijkheid zullen er veel toe bijdragen om aan de internationale rechtsorganen, welke de toe-komstige internationale hervorming moet tôt stand brengen, een meer werkelijken en een meer duurzamen invloed te verschaffen. FRANS VAN CAUWELAERT. TROUW AAN 'T VADERLAND. I. Wat zijt ge ons lief, o dierbaar land der vaderen! Te liever nog in 't barnen van den nood ! En spat en stroomt uw bloed uit hart en aderen, Uw ziele leeft toch immer vrij en groot. Geen Judassmet zal op uw kindren kleven, Noch blozen zij, van 't voorgeslacht ontaard : O zweren wij 't: In dood en leven Blijft iedre Belg zijn vaad'ren waardl II. Geen vromer volk, geen vrijer volk op aarde Dan 't kloeke volk van Maas- en Scheldegouw. Daar gold de spreuk in hare voile waarde: „Ga recht door zee ! Wees.man! uw woord getrouw !" En trouw ook bleef het, toen verraad en snoodheid Het dreigen kwam met moord en slavernij.... Doch Belgie's trouw is Belgie's grootheid ; In al zijn wee klopt 't hart nog vrij ! III. Bewondrand staart de wereld op uw zonen : Zij staan hun man; geen wijkt voor barsch geweld! En slagen slaan ze die den vijand toonen, Hoe iedre Belg ifl 't strijdvuur wordt een held. Wel grijnst de beul hun toe in dolle woede, En viert hij in het bloed zijn driften bot. Ter wrake toch van 't recht, van 't goede, O België lief ! leeft nog een God ! IV. t Rondom den Vorst die 't leven stelt ten pande Voor 't lest nog onbezoedeld plekje grond, De hand ten Hemel, zweren wij den lande : Een heilgen eed, een heilig bloedverbond. Wie Vlaming heet, wie Waal ook werd geboren, Hem klopt het hart voor 't zelfde Vaderland. En slingren wij den beul in de ooren: Nooit duldt de Belg een slavenband ! Harderwijk. Dr. J. M. j No. 106. VRIJDAG 31 AUGUSTUS 1917. DERDE JAARGANG.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes