Vrij België

769 0
03 september 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 03 September. Vrij België. Geraadpleegd op 20 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/s756d5q964/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 2. VRIJDAG 3 SEPTEMBER 1915. " EERSTE JAARGANG. VRIJBELGIE ■ onder leiding van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: . NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKR1IK en BELGIF 0.20 fr. verschijnt elken vrijdag. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1 — ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIE TE ZENDEN: VAN LOOSTRAAT 89, DEN HAAG. BERICHT. WIJ VERZOEKEN DRINGEND ONZE ABONNENTEN ONS HET BEDRAG HUNNER INSCHRIJVING TOE TE ZENDEN PER POSTBON (VOOR ENGELAND PER MONEY-ORDER).DE ADMINISTRATIE. Nederland's Koninginnedag. - â .31 Augustus. Nederland viert zijn Koninginnedag. Ip-getogener dan op andere jaren — op ver-laugen \ an Ilare Majesteit zelf — geheel in clé stemming van dezen kommervollen, zwaarmoedigen tijd ; maar inniger dan ooit. Want oolc het Nederlandsche volk voelt in zijn bloed den daver van het rampzalig verdelgingswerk, dat op ons vadererf mis-dadig is begonnen, en in zijn wenschen en bidden voor zijn Koningin, zal geheel zijn wezen vandaag medespreken : zijn erfelijke liefde voor Oranje en zijn bijzondere ver-eering voor de hooge Vrouwe, welke den scepter voert, maar ook zijn zorg om het vreedzaam voortbestaan, zijn oude vrij-heidszin en zijn onwrikbare wil om zijn volkomen onafhankelijkheid voor geen ge-weld prijs te geven. Voor ons, Belge®, is deze dag een dag van medevoelen in dankbaarheid. Niet on-besclieiden,, alsof wij binnendxongen in den kring der vierende huisgenooten, maar in de stemming van een zwaar beproeM man,, die het huis van zijnen vriend en weldoe-ner-in-den-nood uit de verte glanzen ziet van feest-licht, en een oogenblik zijn eigen leed vergeet bij de gedachte aan de vreug-det, welke rinkelt over den familiedisch der goede gastvrouw...... Telkens als ik denk aan den omvang, welke de hulpverleening van de Nederlandsche Regeering en bevolking aan onze Belgische vluchtelingen, in den loop van het eerste oorlogsjaar heeft aangenomen, dan komen mij ook weer te binnen de woorden, welke de Koningin sprak in hare troonrede: ,,Diep begaan met het lot van aile volken, die in den krijg zijn medege-sleept, draagt Nederland de buitengewone lasten die het worden opgelegd, gewillig, en ontvangt met open armen aile ongeluk-kigen, die binnen zijne grenzen een toe-vlucht zoeken." Het zijn merkwaardige woorden. Niet alleen, omdat ziji getuigen van de ruimste menschlievendheid, maar het verband, waarin zij zijn geplaatst en het oogenblik op welk zij zijn gesproken, verheffen deze belofte van hulpvaardigheid tôt een staat-kun'dig program. Men stond pas bij den aanvang van den oorlo^, en al sloegen de smookwolken van de neergebrande Luiksche grensgemeenten, en het noodgegil van de gefolterde bevolking tôt in Nederland over, al waren reeds de eerste duizenden om barmhartigheid komen smeeken bij haar volk, zoo omvang-rijk bleek de nood nog niet, dat de Nederlandsche Regeering er door de omstan-digheden zelf toe aangewezen was om de regeling en bekostigingi van het lmlpbetoon te maken tôt eigenlijke Staatszaak. — Hare Majesteit had zich tevreden kunnen stellen met tegenover het buitenland de beslistheid en de correctheid af te teekenen, met welke zij tusschen de oorlogvoerende partijen de onzijdigheid van haar gezag zou handha-ven, en hare volksvertegenwoordiging aan te sporen om in eendraclitige samenwerKing aile maatregelen te nemen o! te bekraehti-gen, welke voor de veiliglieid van het land of voor d'e leniging van de eigen volksel-lende noodzakelijk zouden worden. Dat kon Ik wil hier niet treden in bijzonderheden over de schitterende wijze, waarop het ko-ninklijk program door de Nederlandsche regeering, onder de leiding van haren edelliarligen premier, is ten nitvoer gelegd geworden; nôch in herinnering brengen hoe van het Hof zelf het voorbeeld uitging om in de dagen van de ontzettende vlucht uit Antwerpen, kleederen en voedsel met voile auto's naar de zuidelijke grens te doen snellen. Het was a'sof, op hooger bevel, een tweede volksmobilisatie was bevolen, de mobilisatie der liefdadigheid, en 't leger zelf werd ter hulp geroepen om hare be-wegingen te vergemakkelijken. Maar daar-over later, naar gelang deze gebeurtenissen verjaren zullen. Ik wil vooralsnog den nadruk alleen leggen op het feit, dat de Koningin der Nederlanden in dezen oorlog, den gruwe- ste beschavingsbelangen, wanneer zij, uit de machtsafzondering, tôt welke de voor-zichtigheid ze dwingt, zich weten te red-den, door een bondgenoo'echap te sluiten met geestelijke krachten voor welke de bé-teren onder aile beschaafde naties met ont-zag zich buigen, dan bevestigen zij daar-door lxun eigen voortbestaan, ze vermeer-deren hun eigen veiligheid. Het recht om te bestaan, dat wij voor immer gekoçht hebben door het lijiden voor het recht-der-volkeren, het Nederlandsche volk heeft het in deze dagen verdiend door de grootheid van zijn medelijden. Ons bei-der behoud is zaak der menschlieid, opdat onze beide volkeren in harmonieuse ver-standhouding en vruehtbare samenwerking hunne grootsclie taak van idealiseering van de samenleving der volkeren geheel zouden kunnen voltrekken. VLUCHT00RD UDEN. - MIDDELWEG. (Ziej (Foto Ch. Schouten, Den Haag.) reeds zorg genoeg geven, voor een Staat, welke door zijn ligging en zijn handelsbe-trekkingen bijzonder blootgesteld is aan wrij-ving naar beide zijden en onmiddellijk de terugwerkingi van de oorlogskansen in zijn eigen levensvoorwaarden kan ondervinden. Maar Hare Majesteit hield zich binnen deze binnenlandsche zorg niet opgesloten. Zàj heeft de wijsheid des liarten gevolgd; de vooruitziende wijsheid der liefde, waardoor de vrouw zich weet te onderscheiden. Het paleis des Vredes, pas geopend, kon als tijdelijk gesloten worden besclioawd; maar zij heeft in haar land een tempel geopend van liefdadigheid, welke op zijne beurt zal worden gesloten, a]s de dag des vredes aanbreekt, maar welke zal blijven voortbestaan als een monument van roem voor haar regeeringstijd. lijksten welke ooit de aarde onteerde, de menschlievendheid tusschen d'e volkeren ge-nomen heeft onder hare Koninkl.ijke hoede en aan haar volk een nieuwe roeping heeft weten voor te liouden van hoogsten men-schenadel. Is het een louter toeval, dat deze grootmoedige roi, door de Voorzienigheid,' aan een vrouw was weggelegd? Hoe het ook zij, ik beschouw deze daad als een eer voor de mepschheid, die treurt over de moedwillige vernietiging van zoo-veel schoons, waaraan zij in eeuwengeduld had gewrocht, en het is voor het Nederlandsche volk een zegen, waarvan het de voile waarde nog niet heeft kunnen ondervinden, maar welke gewis niet uitblijven kan. Wanneer de kleine volkeren hunne stand-plaats kiezen op het verhef van de hoog- Dat zal het werk zijn eener betere toe-komst. Wij zullen ze ingaan onder 't dub-bel geleide van den Koning-van-het-recht en de Koningin-der-liefdadigheid, dubbel sym- bool van de schoonste werkelijkheden Wij verbeidèn deze betere toekomst, trouw en vertrouwend, maar in afwachting buigen wij op dezen Koninginnedag diep voor den troon van de Koningin der Nederlan-ders en zeggen haar eerbiedig, uit naam van geheel ons volk, voor al de weldaden welke in haar land aan honderdduizenden der onzen werden bewezen: ,.Heb dank, Hooge Vrouwe; ,,En de Troon en het volk, en het land van Uwe Majesteit, zij wezen veilig en gezegend." FRANS VAN CAUWELAERT.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes