Vrij België

1030 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 14 Juni. Vrij België. Geraadpleegd op 25 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3f4kk95040/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 147. VRIJDAG 14 JUNI 1918. DERDE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDÎNQ VAN FRANCS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER NF.DERLAND 12* cent ENGELAND 3 pence. FRANKR1JK en BELGIË . . ... 0.30 tr. VERSCHIJNT ELKEfa VRIJDAG. ARnNNFMFNTRPRI.IS PFR KWARTAAI • NEDERLAND f 1.50 ENGELAND 2 sh. 9 t FRANKRIJK en BELGIË 3 75 fr ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWËG, SCHEVENINGEN. INH'OUD: Vlaanderen en h et pangermanisme; R. Verdeyen. — Tivee stroomingen ; Al. Janssens. — De opinie in het bezette gebied; J. Hoste Jr. — Onze kolonie: Waarom gaan er met meer naar Kongo? III; A. R. -— Meische Morgen, gedicht ; A. van Cauwelaert. — Het Ilzerfonds. — Een 011-beschaamde leugen; Goedendag. — Uit den oorlog: Namen 1914, I ; E. Claes. — Nederland en de vrede — Het Servisch onderwijs. — Kantteeke-ningen. .— Internationaal Overzicht, — Nieuws van het Front. — Mijn Frontbrieven; J. de Maegt. —■ Nieuws uit het land. — Nieuws uit het Buiten-land. — Advertcntiën. Vlaanderen en het Pangermanisme. Yan stonde aan is een aankoppeling der Ylaamsche gedachte aan de bezetting van België door de Uuitschers en meer nog een gedeeltelijke verwezenlijking dier gedachte met medevverking en, als consequentie hier-van, onder dwang van de bezettende macht ons voorgekomen te zijn een wanhoopsdaad, welke noodzakelijkerwijze eindigen moest eenerzijds op een sympathiseerende aanleu-ning bij de politiek van den bezetter en ander-zijds op een prijsgeven van het grondbeginse] zelf van geheel den Ylaamschen strijd, die nooit van vreemde inmenging weten wilde, omdat hij juist uit een dergelijke inmenging met al de treurige gevolgen zijn ontstaan had te danken. Toen aanvankelijk tegen de gevaren van wat later het activisme werd genoemd werc gewaarschuwd, heette het, dat die gevaren denkbeeldig waren, dat men alléén Vlaamscl1 wilde zijn, en dat een afwachtende houding gelijk stond met een capitulatie van de Ylaam sche Gedachte voor het Belgisch Chauvinisme, Het valt niet te ontkennen, dat deze redenee ring op een bepaald oogenblik in zekere krin-gen in Nederland instemming heeft gevonden. naar onze meening evenwel, niet zoozeer uil liefde voor het Ylaamsche Volk, dan wel ui1 wrevel en ontstemming over de hoogst on-sympathieke uitingen van zekere Belgische expansionisten, door wier toedoen een lang vergeten veete dreigde opnieuw te worden opgewekt. Wie in dat kritieke stadium onzer beweging de Nederlandsche pers aandachtig heeft gevolgd, zal hebben opgemerkt, hoe de meeste groote bladen hunne kolommen open-steklen voor de verdediging van het activis tische standpunt, weliswaar zonder partij te kiezen, doch het feit zelf, dat zich vôôr der oorlog nooit had voorgedaan, was te opval-lend en kon bezwaarlijk anders dan als wel-willencle houding jegens het activisme op-gevat worden. De beruchte reis naar Berlijn en wat er op volgde maakte daaraan een einde, Toen dook'voor den nuchteren Nederlander het Alduitsche Spook weer op en sedert dien begrijpt hij, beter dan de \ activisten, waarheen hunne drijverijen leiden moeten Ondubbelzinnig heeft hij zich hierover uitge-sproken. Evenmin als de Vlaming, wil de Nederlander opgenomen worden in het Ger-maansche Rijk, waarin hij als vrij man nood-zakelijk ten onder moet gaan. Het Duitsche Rijk wil expansie, hoe dan 00k. Sociologen mogen beweren dat Duitschland expansie noo-dig heeft, omdat, zooals ik een eenvpudigen Brabantschen boêr in 't begin van den oorlog hoorde zeggen, het „te veel volk heeft" — om 't even, het wil zooniet zijn staatkundige, dan toch zijn economische grenzen verplaatsen en krijgt het zijn zin, dan moet op de economische overheersching onverbiddelijk volgen in eerste instantie het besef van eigen onmacht en daarna de berusting in die onmacht, het-geen voor kleine naties als België en Neder land beteekent de verloochening van eigen anrrl Pn wPvPn Dat activisten dien weg opgaan is duidelijk gebleken op de vergadering der Jong Vlamingen, gehouden te Brussel den 4en Me; 1918. De Ylaamsche en Germaansche zijden van hun politiek heeft de voorzitter dier vergadering, A. Brijs, toegelicht op een zoo niet overtuigende, dan toch ondubbelzinnige wij-ze in een toespraak, waarin hij gelegenheid had te verklaren: lo. dat de Jong Vlamingen Vlaanderen ,,willen redden en zijn grenzen verzekeren" — dat zij ,,echter eerst en vooral moeten steunen op hun eigen volk, want een volk dat zich laat dragen door een andere viacht, is een on-zvaardig volk" — „dat nu het oogenblik is ge-komen om hunnen wil en huritien moed te too-nen, — om zichzelf te worden." 2o. dat de Jong Vlamingen zich aanleu-nen bij het volk „waarvan zij verzekerd zijn, dat het hen helpen zal" — dat zij „steunen op Germanen Lij k z ij, die hen, zullen helpen" en die in het Oosten reeds bewijzen hebben gegeveij van hun voornemen om on-derdrukte volken te bevrijden en hun zelfbe-stemmingsrecht toe te kennen, ofschoon die volken niet tôt den G r o o t-G ermanen s t a m behooren, zooals de Vlamingen. Hoe zouden de Duitschers dan de Vlamingen, ,,d i e v o 1 b 1 o e d Germaan z ij n, in den steek laten?" — dat de Vlamingen er geen oogenblik aan twijfelen, dat Duitschland, „ge-zvapenderhand 'desnoods zal bijspringen om hen te redden, zooals het deed en nogdoet in j ■ de randstaten van Rusland. Daarvoor hebben ! zij het eerewoord door den Rijkskanselier ge-1 geven aan de afgevaarci-^den van den Raad van Vlaanderen, dat Duitschland zal helpen niet -alléén nu, maar ,,iiber den Frieden hi-naus".3o. dat de Jong Vlamingen nog niet zoo naïef zijn te gelooven, dat Duitschland die hulp geheel belangeloos zal verleenen. Inder-daad „het gaat om het nooit te herstellen België en daarbij komt natuurlijk een ekonomi-sche aansluiting aan Duitschland — 't spreekt van self, dat, als Duitschland zijn zonen voor ons laat bloeden, het 00k voordeelen moet hebben. Dit is voor ons zelf overigens de voordee-ligste oplossing, immers dan hebben wij als hinterland achter ons: gansch Midden-Euro pa, de Balkanstaten, Vôôr-Azië-en Oekrajina. Duitschland is de uitgangspoort daarhenen."! Ik heb geen weerstand kunnen bieden aan de verleiding om, welliclit wat uitvoerig, bo venstaande citaten uit het Vlaamsche Nieuws van 5 Mei over te schrijven. De hulde, door den heer A. Brijs aan von Bissing gebracht laat ik kieschheidshalve achterwege. Dat de verklaringen onder lo. niet uit-munten door bescheidenheid, laat ik ter zijde. Doch hoe kunnen Vlaamschgezinden, die vôôr den oorlog het van aile podia uitbulder-den, dat zij noch met Fransche, noch met Duitsche, noch met Nederlandsche inmenging gediend waren, zonder schaamte zich beroe pen op hun saamhoorigheid met den Groot Germaanschen stam. ooenliik de hulo van Duitschland inroepen en tevens decreteeren, dat een volk dat zich ,,laat dragen door een andere macht, een onwaardig volk is?" De activisten zijn nooit zoo striemend gehoond' geworden, het V laamsche volk nooit zoo doo-een vijand beleedigd in zijn fierheid, zijn waardigheid, zijn vrijheidsliefde, dç Vlaamsche Beweging nooit zoo bespot in zijn hei-ligste beginselen. Een Duitsche annexionist zou niet anders hebben gesproken: alléén had hij er nog kun nen bijvoegen, dat zijn land ten strijde is ge-togen om het \ laamsche Volk te bevrijden. De Vlamingen zijn door afstamming groo tendèels Germanen, j a, maar door hun taal en hun geschiedenis en hun beschaving, hebben zij sedert lang hun eigen piaats veroverd onder de verschillende Germaansche volkere i Niet de minste behoefte gevoelen zij om zich door hun buren van over den Rijn te laten op-slorpen en als onmondigen te laten behan delen. Vlamingen waren-zij en willen zij blij- ven, niets meer en dat on hun eigen vrij en bodem, waarop zij zich, alléén uit eigen kracht, tôt hoogere ontwikkeling zullen weten te verheffen •— in het vrije land, dat België heet, het geteisterde maar roemrijke België, waarmede Vlaanderen als olk staat of valt. De vrede van Brest-Litofsk kan voor ons geen andere beteekenis hebben. ( )mge-keerd staat of valt België met \ laanderen. Wij hebben aile redenen om aan te nemen, dat ( nze regeering dit inzicht nabij is eu andere wegen wil gaan bewandelen. W?r<ll 011s vérin' eden bewaarheid, dan is het laanische pic it gewonnen en zal de vrije oiitvvik'keling ran het Ylaamsche volk zich te gtinakkelijker kunnen ontplobien, omdat de Ylaming dan recht zal hebben verkregen door de getrouw-heid aan zijn onafhankelijkheidsbeginsel en aan de zuivere moreele motieven, waardoor hij zich steeds in zijn strijd heeft 'laten gelei-den. R. VERDETJEN. Twee Stroomingen. Het zal zonder moeite erkend worden, dat in dezen porlog meer dan ekonomischë be-langen op het spel staan. De materialistische beschouwing der geschiedenis moge, een veertigtal jaren geleden, terecht hebbeni ge-wezen op den stellig niet te onderschatten invloed van stoffelijke factoren op den loop van de Europeesche- en van de wereldge-schiedenis. Maar niemand zou in die twin-tigste eeuw Marx nagepraat hebben in de al te eenzijdige verheerlijking van materieele verhoudingen, welke het zwakke punt uit-maakt van een overigens grootsch-opgezette syn.these. 'n Dieper inzicht in de werkelijkheid heeft zich allerwege baan gebroken, en, vooral de ijselijkheid van de huidige wereldramp, heeft ben deze logisch en bezadigd' <denken bevor-derd. Wij kunnen ons eenvoudig met meer neerleggen bij de bewering, dat recht, vrij-heid, godsd'ienst, louter slagwoorden zijn, uitgevonden door een slimme en onverzaidig-bare hebzucht. Noch zal iemand1 ons ooit kunnen wijs maken, dat er in de natuur van-den mënsch geen hoogere en reinere harts-tochten en verlangens leven dan die, welke op geld en goed belust zijn. Dat, 00k in dezen oorlog, veel en misschien zeer veel op reke-ning komt te staan van het zoogenaamde elfde gebod: „Hoùd wat ge hebt en pak wat ge krijgen kunt" zullen we grif tôegeven. Maar dat millioenen hun leven veil hebben, dat de gansche wereld in vuur en vlam staat 3m andermans bezittingen te bemachtigen en dat die roofzucht aan beide zijden even heftig zich openbaart, zoo iets wil er waar-lijk bij de menschen niet in. Onder de menigvuldige invloeden, welke de moderne wereldgeschiedenis beîieerschen, zijn er twee die, in zekere miate, aile andere ^verwegen: de vrijheid'szucht en die nationa-listische gedachte. Sedert het verval van Rome's wereldrijk is de vrijheid meer en meer gemeengoed geworden van aile maat-schappelijke standen: de klove tusschen slaaf sn vrij man, laat en heer, werd steeds verder ^edempt; ruimer medezeggenschap in 's lands behëer en bestuur heeft zich geleidtelijk ont-ivikkeldi, zoodat we elken vorm van klas- of illeenheerschappij als een ontnogelijk an-ichronisme aanzien. De echte autocraten van Dnzen tiid. greldmagrnaten en perskoningen, verduiken hun dwingelandij onder den 'dek-mantel der publieke opinie. Allerwege heerscht de leuze — we zeggen niet het feit! — van ,,bestuur dbor heel het volk voor heel het volk". Hand in hand miet die opleving der vrijheid gaat de ontvouwing der nationalistische verzuchtingen. Uit den beroerden baaierd van Romeinsch • verval en verhuizing der Noordelijke en Oostelijke rassen, verrijst het aantal van nationaliteiten die, de eene groei-end in macht en aanzien, de andere kwijnend of bedreigd in hun bestaan, in 't verloop der eeuw en zich handhaven of althans er 't veege leven van afbrengen door de taaiheid van hun drift om zichzelf te zijn en te blijven. En het is goed, dat de Westersche beschaving zich heeft ontplooid in die dubbele richting. Hare grootheid heeft zij daaraan te danken. Alleen de vrijheid immers laat menschen en volkeren een uitweg voor hun over-vloeiende krach.ten en mogelijkhedeîi. Tevens echter drijft de maatschappelijke aanleg deze vrijheid in de baan van 'n gezônd nationalisme. Een volksgemeenschap inoet zich immers één voelen, moet als één groot geheel voortschrijden op den weg, die aan ieder en allen de hoogste maat waarborgt van vredi-gen arbeid en rustige krachtsontplooiing'. Ook de huidige oorlogvoerenden hebben op aile tonen hun instemming betuigd met de eischen van de demokratisclie strooming en van de nationalistische verlangens. Recht-zinnig of niet, die instemming is een teeken des tijds. De zware offers, die van de menschheid worden geëischt, zullen noch den vrede, noch betere levensvoorwaarden nader brengen, indien niet aan de breede la-gen des volks het recht wordt toegekend om een woord meê te spreken in de regeering van den Staat, indien aan ieder natie, klein of groot, niet de 'Vrijheid wordt! gelaten om haar eigen gaven en eigenschappen te laten gedijen ten bate van haar zelve en van al de anderen. In België wordt de demokratische gedachte als een -blijvend'e waarde toegejuicht. Laat dan eindelijk ook het recht erkend worden der beide Belgische volksgemeenschappen om ongestoord, in 't verband van den éénen Staat, hun eigen nationaal leven uit te 'even. AL. TANSSÊNS.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes