Vrij België

1511 0
16 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 16 Februari. Vrij België. Geraadpleegd op 04 december 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/183416tn2h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NhDERLAND ... 10 cent F.NGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNE M ENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDFRLAND / 125 ENQELAND . 2 sh 6 d. FRANKRIJK en BELGIË . . 3 — rr ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADA INISTRATIF TE ZEMfcN: 81, GEVEFS DFYNûOTWÈu, SCHEVENINGEN. INHOUD. Président Wilson en de Ooi logvoerenden, J. Hoste Jr. — Relgië's Verweer, B. — De Belgische Koninklijke Zeevaartmaa^chappij en haar bestryders (III), Dr. A van de Perre. — Nationale. Staatkunde (VIfl), P. van Cauweiaer . — K nitteekeiiingen. — Internationaal Ov> rzicht. — De Volkerenkrijg (wekelijksch overzicht). — Nieuws van Front. — *La Villa déshérités. — Mi itaire Vaktaal. — Nleuws uit tut Lanrl.— Nieuws «it het Baitenland. — Boekbes^reking. — Over Vakboeken. — Adverten iën. Président Wilson en de Oorlogvoerenden. Wanneer men Spanje uitzondert, — waarvan de militaire macht trouwens niet mag overschat worden —, dan blijven er in Europa slechts 5 kleine staten buiten den oorlog: Zwitse land, Nederland, Dene-marken, Zweden en Noorwegen. Toen président Wlson den weg aan-toonde, langs waar, volgens zijin opvat-ting, een werkelijike vrede kan tôt stand komen, betuigden deze verschi l 'ndo stiten hun instemming met zijin optre len, behalve Spanje, dat het oogenblik voor een gemeen-schappelijke aktiî nog ni3t gescM'^t achtte en Nederland, dat zich teruggehouden be-toonde, vermoedelijk op grond van dezelf-de overtuiging en ook omda' het de aan-gewezen plants wil blijven voor de vredes-onderhandelingen.Princioieel kon wel geen enke'e kleine mogendheid de kern der opvattingen van président Wilson afkeuren; zulks Dgtook nit, waarom België in zijn afzonderlijke antwoord-nota met zooveel vertrouwen zich op den steun van de Vereenigde Staten beriep, opdat zij bij het vredesverdrag het recht van ons land zouden helpen verze-keren. Men had zrh overigens bezwaar-lijk een andere poliiek vanwege de Belgische regeering kunnen voorsts len dan e n enbewimpelde goedkeuring van het streven dat bij pre-ident Wilson tôt uiting kwam. Maar het gaat in draen oorlog met de srtaatslieden, die de meest vredelievende he-doelingen hebben zooals met de personaad-jes uit de Griaksche treurspelen, die door een onafwendbaar noodlot beheerscht worden; ailes stuwt die staatsliedcn naar den draaikolk van rampen en bloed. Président W'ison, die aan het oude Eu-ropa den vrede wou brengen, bevindt zich thans zelf op den rand van den oorlog, want elk oogenblik kan de onbeperVte duikbootoorlog den krijg tusschen Washin-ton en Berlijn doen losbrekën. In welken toestand bevinden zich thans de onzijdige landen van Europa tôt vie président Wilson een beroep richtle, opdat zij tegenover Duitschland de zel de hnuding zouden aannemen al3 de Vereenigde Staten? Niet moeilijk viel het ta gi3sen, wat er gebeuren zou: waar de diplomatieke betrekkingen tusschen de Vereenigde Staten |en Duitechlind a'gebroken zijn, bev'ndt men zish in een toeistand, die bij het ge-ringste voorval den oorlog brengen kan; de kleine staten en zelfs Spanje, iHtnoeh-te,ns vanwege Du!tschland zoo weinig - te rreezen heeft, bepalen er zich bij tegen den verscherpten duikbootoorlog verzet aan te teekenen, maar laten het vooralsuu op geen breuk der diplomatieke betrakkingen uitloopen. En daar mon zich bezwaarMjk kan voor-stellen, dat het président Wilson er om t3 doen i3, door zijn beroep op de neutra'e volkefen van Europa, de verschrikkingen van den oorlog over nog mesr kleine vol-kelen te laten ontbranden, hebben sommi-gen zonder meer besloten, dat h'j ondanks ailes vertrouwde drt het bij oen breu>\ der diplomatieke betrekkingen blijven zou. In die meening werden zij zelfs ve-st r't door het bericht, dat Duitechlind zich tôt ond.-r-handelingen bereil verklaarde om den oorlog te vermijden. Maar. toen de g -ond van de zaak bekend geraakte, zal iedereen wel duidelijk ingezien hebben, hoezeer de oorlog tusschen de Vereenigde Stiten en Duitschland dre;gend bli^ft. Volgens de schriftelijke mededeeling van den Zwitserschcn gezant te Washington is Duitschland bereid te onderhaniel Jn, ,,op voorwaarde dat de handellsblokkade teien oe Entente daarbij onverbroken bl ft." Waar-op de regeering van de Vereenigde Stitjn antwoordde, dat Du'tschland eerst zijn pro-klamatie van 31 Januari moet intrekken en zijn beloften van 4 Mei na te leven heeft. wat met een verlooehening van den ,verscherpten duikboot-oorlog gelijk staat. Daaruit blijkt, dat waar président Wilson de neutrale staten van Europa niet ver-der wou brengen dan tôt een breuk der diplomatieke betrekkingen met Duitechland, hij zel. besloten is de zaak door te drijven, ook al ontstaat er oorlog door. De komende dagen zti'len voor de wen-ding van den oorlog bes'isaend zijn; in elk geval bl'jft h:t een onbetwistbaar !dt, dat nog meer mogendheden in Europa" aan den oorlog slechts zullen deelnemen, wanneer zij er door de omstandigheden toe gedwongen worden. De onbeperkte duikbootoorlog is een gruwel, die overal ver-ontwaardiging en afschuw opwekt, maar het is een loutere i lusie te denken, dat de regeeringen hun çeJragslijn laten bepalen door de gevoelens, welke de oorlogsgruwe-len bij hun volkeren opwekken. Het eigen landsbelang stelt de wet, en nie s an-ders. Indien wij in geen tijden van gees-tesverdwazing leefden, dan zou het zeUs overbodig zijn daarop te wijzcn. Het i3 volioende zich te ber nneren, hoe treurig het er in Augusus 1914 toeging. Bij) het uitbreken van den oorlog heb ben de neutrale regeeringen er zelfs niet aan gedacht verzet aan te teekenen. toen de Duitsche legerî in België vielen, in s'trijd zoowel met een uitlrukkel'jk traktaat ais met de bepalingen der Haagsclie Kon-ventie, die de rechten der onzijdigen moe-ten waarborgen. Sindsdien is de eene schen-ding van het volkenrecht de andere ot>ge-volgd. Geen enkel artikel der Haaggche Ivonventie, of het werd verlooehend; geen enkele amoreele daad, of zij werd oni'er regeeringshoede gesteld; geen enkele bar-baarschheid, of zij werd gep'eegd. Thans zijn wij een stadium van den oorlog ingetreden, waarvan men gerust getui-gen kan, dat er gehandeld wordt, alsof er nooit een volkenrecht had bestaan. Daar-onder lijden vooral de kleine volkeren, zoowel de kleine naties, die in den maal-snroom werden meege ukt, als zij, die er bui.en tleven. De groote gevaarien van de macti'ige mogendheden zijn tegen elkaar aangebotst, en al wat tusschenbeile lag werd door die gevaarten verplet erd. Men denke zich slechts den toestand van België in. Geen enkel volk was meer on-schuldig dan ons volk aan het oppoken van den oorlog en aan al het gekonkel, dat hem voorafging. Nochtans heeft geen en kel volk meer *te lijden gehad onder de g«-i volgen, die de miskenning van het voi-j kenrecht heeft meegebracht. Men zou haasfc denken, dat het lijden van ons volk slechta zal eindigen, wanneer van onder de piïl-nen onzer bevrijde steden een nieuw volkenrecht zal geboren worden en wanneer een nog hoogere macht de logge gevaarten der groote mogendheden in hun ver-p'jetteringsgeweld zal kunnen tegenhouden. Aan het opbouwen van die ma«ht, di« haar bron vindt. in de hoogsta zedelijk» waarden, wou président Wilson zijn krach-ten wijden. En zonder twijfel zal zelfs een oorlog hem van dat breed menschelijk streven niet eflciden. Komen de Vereenigd© Staten in den oor-Hog of blii.ven zij er buiten, de aktie door président Wilson ingeluia zal ten slott« voordeslig blijken aan het voortbeistaan der kleine naties en der kleine volkeren. Hij heeft in de wereld iets meer gebracht dan staatkundige zelfzucht. en hoemeer hi| wordt aangevallen, hoe meer ook hij stij-gen zal in de achtlng van de millioenen menschen, die op internationaal gebsed nieuwe tijden betrachten. JULIUS HOSTE Jr België's Verweer. Telkens, als van vrede wordt gesproiten treedt weer op den voorgrond het feit, waarmede de ooriog begon, het s-henden der Balgische neatraliteit. Erkendein dtn beginne Duitschland zijn oncecht, later poogde het verzachtende omstandigheden te doen aannemen en beweerde ten alotte dat fcijn optreden tegenover België heelemaal met' het Volkenrecht strookie. Do Duitscue juristen brachten het hunne bij om die op vattingen ingang te doen vinden. Het wai oirbaar dat van bevoegde zijde de x.aken ni hun juiste daglicht werden gesteld. Dit is nu gedaan door Prof. Ch de Visscher, Hoogleeraar aan de Universiteit te (.ïent in een zeer merkwaardig boek ;,La Belgique et les Juristes Allemands" '). Schrijver geeft eerst een overzijht der internationale overeenkomsten, die Cel^iê's status vaststellen, n i. de verdragen vsn 1831 en 1889 en de 5ae Haagsohe C'on-ventie van 1907. Hij onderzoelst daarna de wairde der aanvankelijk ingebrachte argu-menten om den inval in België te rcclit-vaardigen. De Rijkskanselier beriep zich eerst op noodzaak. Verstaat men hierdoor uitoefening van recht van wettige ztlf-verdediging tegenover Frankrijk dan Zij opgemerkt dat de feitelijkc omstandigheden om van dit recht gebruik te maken niel aanwezig waren. Bedoet men hierdoor een noodto» ptand ontstaan door een overmachi die voortspruit uit strategisch belang, dan zij erop gewezen dat overmacht een be-grip is van strafrecht en burgsrlijk recht, doch niet van volkenrecht. Later heeft Duitschland gepoogd zijn verp'ichtingen tegenover Belgi; te ontken-nen. Prof, de Visscher bewijet dat niet *) Librairie Payot & Cie, Parts & Lausanne, 1916. enkel het gemeen recht der neutralen Duitsch'and beletten moest Zijn strijdinach-ten door Bel^iâ te sturen, maar dat de tractaten van 1339 met Pruisen geslotea ook voor het Duitsche Keizerrijk l.indend zijn. De verandering dor Europeesche con-stellatie sedert 180 derwijize dat de rede-nen, die desfijds tôt de tractaten aanlei-ding gaven, zouden verdwenen zijn, kan evenmin ten bate van Duitscliland inge-roepen worden. De wijziging der internationale verhoudingen kan nooit het schen-den eener overeenkomst weltigen, maar zou aileen aanleiding kunnen geven lot haar revisie door onderling overleg. Schr. onderzoÔAt verder de Dui'selie aan-tij|2'ingen tegenover Be'gië's loyauteit. Ilij wijst erop hoe de Duitschers zelven door de publicat;e der stukken uit het archief van het Département van Buitenlandsche Zaken te Brussel, de beschuldigingen te niet deden die ze getracht hadden te sta-ven op de z.g. Engelsch-Belgische Overeenkomst. Prof, cie Visscher bepaalt de ju'ste toedrachi dezer bet^cheiden en be-spreekt het recht van een geneutral'weer-den staat om een verbond te slniten. Het boek van Prof, de Visscher munt uit door ziin klanrheid in hit betoog en zijn wetcnschnppolijkçn toon. Met de wer-ken van Waxweiler behoort het tôt het beste d"t de Belgiscbe oorlogsliîteratuur ons te l^zen gaf. 13. Een Inschrijvingsbewijs voor „VRIJ BELGÎÊ" be-vindt zich op bladz. 12. No. 78. VRIJDAG 16 FEBRUARI 1917. TWEEDE JAARGANG.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes