Vrij België

1074 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 28 Juli. Vrij België. Geraadpleegd op 24 februari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/z60bv7bw8k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

_______ ■ ■ ^OttH nm SS ^MEh- jj^HjE n^H| IB^^L ËKBSÊ flMKË BgiH ONDER LEIDINQ VAN FRAN3 VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELK -:N VRIJDAG. •♦ /inp-if. . „ -* ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1 — ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. ! I ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: GEVERS DEYNOOTWEG 81, SCHEVENINGEN. Naar aanleiding van de Economische Conferentie te Parijs. I De economische conferentie der verbon-d-eii mogendheden, te Parijs gehouden, ligt reeds ruim een maand achter den rug. Toch is het niet te laat om er eenige na-beschouwingen aan te wijden. Alleen te vroeg om met stelligheid positie te nemen tegenover de genomen besluiten. Immers deze besluiten zelf — afgezien van de be-palingen, we'ike betrakkâng hebbeni tôt den oorlog op handelsgebied ■— geven geen voldoende houvas'J, om ze te beschou\ven als de wegwijizers van een welafg'eteeken-de toekomstpolitiek, want dat ware bij den tegenwoordigen stanci van zaken niet mo-gelijk en niet wijs geweest. De oude vor-men van onze Europeesche staathuisnoud-kunde zijln weliswaar verbroken, inaar du nieuwe zijn nog in weeken toestand, en voor tal van wijizigingien vatbaar, zoo-lang de eindbesiissing van den oorlog de voorwaarden niet heeft bestendigd, binnen welke de volkeren lion toekomstplannen hebben te bepalen. De bedoeling van deze aanteekeningen is slechts een mise au point te geven. En om de dingen te zien in het juiste licht, moet men ze- plaatsen in hun werkelijke omge-ving. Men mag niet vergeten, dat de Parijsche bijeenkoinst, al heeft ze liare zer-gen ook laten gaan over den nieuwe struggle for life die volgen zal op den oorlog, geen vredesbesprekingi heeft gehouden, inaar een oorlogsraad. Haar bijzon-dere zending en ongetwijfeld ook haar ware bedoeling is niet gèweest om een dragelij-ke verhouding te vinden tusschen ui!<ge-streden volkeren, een voordeelige samen-werking te "bewerken tusschen de nu be-vriende of verbonden staten, maar door in-niger en doe'ïmatiger vereeniging van krachten de nederlaag te verzekeren en te bespoedigen van de vijandelijke machten. Het mag haast overbodig schijnen daar na-druk op te leggen, maar het meest onmid-dellijike ondorscheid wordt soms u.it het oog verloren. Alhoewel economisch in de door haar behandelde belangen was de Parijsche conferentie een oorlogsconferen-tie, haar politiek strijdpolitiek, haar dloel was niet op te bouwen maar te vernieti-gen, en wie zich op dit standpunt niet plaatst, loopt gevaar aan de genomen be-sluitetn een verkeerde beteekenis of oneven-redige draagwijflte toe te schrijven. Als oorlogswerk is de Parijsche Conferentie onbetwistbaar een succès. Al sluit natuurlijk het samenstrijden niet uit, dat elk dler deelnemenden zijn eigen standpunt en belangen op het oog houde, zoo gebiedt toch de doelmatigheid van het krachtver-bruik, dat de inspanning van allen gebeure in paraLlele en niet in afwijkende richting. De gebeurtenissen, welke zich op zoo veefl.belovende wijze sedert enkele weken op het slagveld ontwikkelen leggen op schit-terende wijze getuigenis af voor dit begin-sel, waarvan de besluiten van de Parijsche conferentie eenvoudig de conséquente door-voering zijin op economisch gebied. De handelsafslui ing, welke tegenover Duitsch-land is toegepast en welke voor de eind-overwinning een factor is van het a!ler-grootste gewicht zal in de toekomst niet alleen nauwer worden toegehaald' daar aile tegenstanders der Centralen volgens dezelfde bepalingen worden ingericht en bovendien hebben de entente mogendheden hunne middelen beter veraeeld om elkander bij de voorziening met voorraden behulp-zaam te wezen. Maar het kan in dep. geest nocli in het mandant der afgevaardigden hebben gele-gen om nu reeds na dezen oorlog met de wapenen, een oorlog met toltarieven en-uitsluiti'ngsmaatregelen in te luiden. Oorlog en vrede zijn begrippen, welke mal-kander niet verdragen en wanneer deze oorlog alleen zou moeten uitloopen op een soort wapenstilstand met blijivende span-nin.g en bestendige prikkelbaarlieid, dan zouden de stroomen van bloed, welke voor de bevrijding van Europa van de milita-ristische nac-htmerrie zijn vergote'n, zich keeren tegen aile verantwoordelijke staats-hoofdeu en parlementen " en als een vloek over hen komen. Dat kan niemands verlan-' gen wezen. Wanneer de gevolgmaehtigden rondom de groene vredestafel tôt overeen-komst zullen geraakt zijn, en de handteeke-ningen des vredes bona fide geplaatet moet ons streven erop gericht zijn om te komen HET WERK VAN VAKOPLEIDING DER VERMINKTEN. Gezicht op den hoofdingang der Belgische vakschool te Port-Villez. tôt normale verhoudingen en tôt een gezon-de, d. i. duurzame samenleving der staten. Dit sluit geenszins in zich dat men te(-rug moet naar den ouden toestand. Deze toestand was verre van benijdenswaardig, vermits hij dezen oorlog heeft uitgebroeid en bovendien kan men aan de lessen en de gevolgen van een zoo ontzettenden strijd als deze niet ac-hteloosi voorbijigaan. Maar zij die de komende economische wij-zigingen bescliouwen onder den gezichts-winkel van een ombloedige voortzettingl van de tegenwoordige vijjandelijjkheden verkoo-pen ons waanzin of onzin. Op de vredesconferentie zullen natuurlijk bepalingen worden getroffen in over-eenkomst met de op het strijdveld behaal-de voordeelen, maar de grondslag, welke men daar leggen zal, moet bevordeïlijk zijn voor den vrede en aan de volkeren de vrijheid laten, naar eigen inzicht en belang, langs wegen van vrede en recht, hun geschokte welvaart zoo spoedig mo-gelijk te lierstellen. Het dwanglijf der ge-m.eenschappelijjke oorlogstucht moet dan voor aile bondgenooten wegvallen om groo-tere ruimte te geven aan de zelfstandige bewegingen van elk hunner. En aan de beginselen getrouw, welke ik reêdsi in vroe-gere artikelen heb ontwikkeld, wijs ik in verband daarmedie op de noodzakejijkheid voor België om zijn economische onafhan-kelijkheid zoowel als zijn staatkundige on-gerept te handhaven. Moet men in de besluiten der economische conferentie van Parijs een bedoeling zoeken, welke met deze beginselen in strijd is ? Niet noodzakelijk. De tekst, welke be-kend is geworden, is in zijm bepalingen zoo algemeen gehouden dat hij vooralsnog zoowel met vrijiheidslievende opvattingen, als met een verregaande protectionnistischc politiek vereenigbaar is. Zooveel echter schi.ijnt zeker, dat de toekomst in dit op-zicht wordt opengelaten. De indrulc is deze, dat de econopiische conferentie zich vrii heeft trachten te nouden van elke dogma-tiek en van de bedoeling is uitgegaan om op praktische Wijze te oti der zoeken op welkfe : wijze men tijidens dezen oorlog de economi- I sche middelen op meer volmaakte wijze in den dienst zou kunnen 'stelllen der overwin-ning en na den oorlog de zwakke plaat- i sen wegruimen, langs welke de beter geor- i ganiseerde Duitsche modedingirig de eco- i nom'sche zelfstandigheid en weerbaarheid i der ententelanden bedreigde. Maar aan de 1 verschillende landen zal om dit laatste doel i te bereikem, de keuze worden gelaten om i te liandelen volgens de beginselen, welke s hunne .economische staatkunde belieer^ sclien'". De geallieerden zullen er boven- : dien naar streven om het handelsverkeer < onderling te vergemakkeilijiken met een vormigheid in hunne handelswetgeving te i brengen, waartegen niets is in te brengen. i Tusschen de bepalingen omtrent de ei-genlijke oorïogsmaatregelen en de aanwij- ; zingen over de blijvende verhoudingien in vredlestijd in staan een reeks verkla- ringen, welke betrekking hebben op het overgangstijdperk gedurende wedk de verbonden mogendheden zullen te zorgen hebben voor hun economisch herstel. In dit gedeelte spreekt de protektiionistische toon sterker. Er zullen tijdelji.iike maatregelen worden getroffen om de Duitsche mededin-ging in sommige opzichten,, in toom fe hou-den, de geallieerde landen de gelegenheid te geven ongehinderd op hun verhaal te komen en enkele jonge, maar voor de toekomst onontbeerlijke nijverheden den tijd te gunnen om concurrentiekrachtig te worden. De conferentie heeft daartoe lioofd-zakeûjk vier middelen aangeduid : de wei-gering aan de centralen van de clausule der meest bevoorrechte mogendheid, het verlee-nen van voorkeur op de eigene voortbren-selen aan de andere geallieerde staten, het uitvaardigen "voor enkele jaren van beper-kende maatregelen tegen den invoer en de scheepvaart van de nu vijandelijke landen om deze te beletten hun ,,dumping"-stelsel opnieuw uit te oeferien en eindelijk het vaststellen van gemeenschappelijke regelert om i.an de bu.rgers van deze staten de gelegenheid te ontnemen om binnen de ter •conferentie verschenen landen het uvtoefe-nen van zeker e nijverheden en beroepen uit te oefenen, welke voor hun nationale verdediging, of hun economische onafhan-kelijkheid van beteekenis zijn. Over deze twee laatste punten vooral Julien ongetwijfeld nog heel wat woorden vallen. Vooraleer 't echter tôt eenig definitief besluit kan komen, zullen de onderscheidene parlementen daarover hebben te beraadslagen. Ook het Belgisch parlement zal te gelege-ner ure over de economische politiek van ons land zijn woord meespreken en alleen, wanneer de volksvertegenwoordiging haar approbatur zal hebben gegeven, zal vast-staan wat het land wil. Wij betwijfelen niet of de afvaardiging welke onze Belgische belangen op de Parijsche conferentie heeft verdedigd, -zal hebben gehandeld ir» den geest van de volledigst inogelijke economische zelfstandigheid en onafhankelijk-heid van ons land en met de noodzakelijke parlementaire bfâkrachtigi/ngen hebben îe-kening gehouden. De gevoelens van de meerderheid van de Belgische leden 55'ijn in dit opzicht bekend en geruststellend. Toch zal het voorzichtig wezen om uitdrakkeiijk ons oordeel over enkele maatregelen aan-gaande bedoelden overgangstijd voor te behouden tôt nadere bijzonderlieden over de praktische uitvoering zullen bekend zijn. Inmiddels breng ik gaarne hulde aan het edelmoedig gebaar dat door de Parijsche conferentie gericht is tôt de landen. welke. onder den oorlog en onder de bezetting door den vijand het meest rechtstreeks hebben geleden. De eerste bepaling betreffonde het overgangstijdperk verklaart [Iwh-tig dat de vertegenwoordigde landen zich solidair zullen toonen voor het herstel van vernielingen, roof of ongeoorloofde opei-schingen en be.sli.ssen in gemeen overleg, de middelen te zoeken om aan de landen» welke daarvan het slachtoffer waren, ten titel van voorkeur, doen terug te geven of te helpen vervangen, hunne grondstof-fen, hun nijverheid- en landbouwwerktui-gen, hun veestapel en hun handelsvloot. FRANS VAN CAUWELAERT. No. 49. . VRIJDAG 28 JULI 1916. EERSTE JAARGANG. 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes