Vrij België

1240 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 02 Juni. Vrij België. Geraadpleegd op 27 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/028pc2tt22/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 41. VRIJDAG 2 JUNI 1916. EERSÎE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDINQ VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIjK en BELGIË . 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / i._ ENGELAND 2 sh. rRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. ■ » ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMIN1STRATIE TE ZENDEN: GEVERS DEYNOOTWEG 81, SCHEVENINGEN. De Voedingsnoo Als tegenstrijders van Duitschland,-zien vvij _ natuurlijk den voedingsnood van Duitschland bij voorkeur onder den ge= zichtswinkel van liet militair belang. Wij hebben ons evenwel steeds tegen overcfre-ven verwaehtingen te weer gesteld en hebben noôit irieegedaan aan de reeds vorig jaar in onze nationale of vcrbonden pers-organen met liefde gekoejsterde vooruit-zichten, dat binnenlandscli gebrek Duitscliland spoedig op den Unie zou leggen. Ook nn nog zouden wij de vvaag nie: bevesti-gend d'urven te beantwoorden, of de uit-putting van onze vijanden zoo ver kan worden gedreven. dat zij zicli op genade of ongenade moeten overgeven. Maar zoo-veei is zeker, dat de n'ood aan levensmid-delen en aan artikelen van dagelijksche belioefle een zoodanigen omvang lieeft ge-i u't "hij niet alleen voor de burger lijke overheid een oorzaak van groeiende bezorgdheid is, maar een zeer ernstige fac-' tor is geworden in de militaire berekenin-gen van Duitschland. Wie in de laatste weiken de Duitsche pers met eeni^e aan-dacht heart gevolgd, zal duidelijk den indruk hebben gekregen, dat de langclu-rige en toenemende ontberingen, welke lie! volk worden opgelegd, de grens van liet dragelijke- naderen en niet alleen aanlei-ding gevsn tôt straatkabalen, maar met snelle schrëden liet volk in vertwijfeling voert. Voôrtdurend lezen we, dat gednren-de verscheidene dagen vleesch en boter in belangrijke steden totaal van de mark! wegblijven. en liet is in de grootste centra van Pruisen een regelmatig verschijinsel geworden. dat in de reeds zoo beperkte rantsoenen niet voor de lielft. kan worden voorzien. Wat de markt- en straatberichten van de Duitsche dagbladen laten doorsclieme-ren, wordt ten voile bevestigd door de private mededeeWngen. welke opdanks aile voorzorgen en liet eeuwig loerende wan-trouwen van de Duitschers tocli de grens ovei'steken. Maar zoo snijdend als in de „Zukunft" van 13 Mei 1.1. door Ma-xjmili-aan Harden is de noodkreet nog niet ge-slaakt. Uit zijn artikel grijnst liet Duilsche volk het ontvleesde spook van liet in-wendigi verval van dichtbiji tegen, wanneer niet onmiddellijk door een onverbiddelijke en ailes omvattende levensmiddelendictatuur het laatste restje kan wordén op tafel gebracht en gelijkelijik over al de lionge-rencten kan worden verdeeld. Wij kunnen in de Phiîippica van Harden gerust een deel op rekening lalen èa van zijn oratorisch temperament, dat houdt van drastische voorstellingen, èn van zijn staatkundige bijbedoeling, om onder de suggestie van d in Duitschland. Gên broodangst zijn liervormingsplan ge-makkelijikéf te doen aanvaarden. Wanneer echter de nood niet zeer nijpend en liet gevaar oogenzienli|k werd voor gelieal liel \rolk. zou Harden niet op zoo krasse wijze den dreigenden ondergang van de Duitsche kracht nôch kunnen, nôch mogen oproe-pen. ..lloort, keizer en v ors ten, staals-wàcliters en veldheeren. lieL. geroep — zoo schrijii (le getiuchte publicist — zoo ge-lijk het tôt nu toe. met dwazen ijver be-proèfd werd, zoo gaat het niet langer!... Wij, verliezen den oorlog, indien wiji niet zooveel voedsel in het land hebben, dat de honger.snood weg moet blijven, en aile gejammer over de laagheid van de uHbon- looze, twee vetlooze dagen; in arme stre-ken zijn het er drie. Broodkoren, thee, zeep, hier of daar in beslag genomen. (ieen zekerhekl, met "het strookje karton liet ons vleesch te bekomen, dat tegen moeilijk te bemachtigen prijs beloofd wordt-Ternauwernood een straal van hoop, als vroege liedeganger uit de boterprocessie een paar gram in het reliquiarium mee te fleuren. Een pond worst zes te-tachlmk.; een kip achttien (een fijn getnest, als .,occasion" uitgeplakt. tweet-en-dertig); een gaus vijif-en-vijftig. Buiken versclirompe-len. Magei'e wijfjes loopen voor en na de wachturen liun zolen stuk 0111 voor hun mans vleesch op te vangen Eenzame mannen en vrouwen, voor wie bedienden en boden te duur zijn geworden. hokken geraars zou den verslagene dan alleen nog sehancle en ,spot in ineenstortende woning brengen. Ons nadert het gevaar den oorlog te verliezen. echter ook dan. wanneer de vijand oprecht gelooft hongersnood zou ons eenmaal kunnen ontkracliten: want vanuit de vaste brug van dit geloof zal hij, ncg met gewond lichaam het vredes-beslu.it verschuiven, tôt zelfs bij; on^e nooit verinoeide Jongmansclia|) eenmaal de vleugel van den wil verlamt. En moet bij niet-gelooven, waaraan wij, in zijn plaats niet zouden twijfelen? Hij moet maar de ambtelijke beschikkingen lezen. Elke week brengt een bundel nieuwe voorschriften, verboden, vastenbrieven. Twee vleescli- -.I0111 voor liet petroleumkomfoor; geen brand- en geen voetlinggtof ; maar liever brood en ramenats d'an uren lang in het niet-lentegeurige gedrang!" En zoo gaat de beechrriving door, en de toorn, die ldinkt uit een strafpredikatie, onlangs te Dusseldorp door den Luth, predikant Blitz *) gehouden. is" niet opgewekter. Ook liij spreekt van den geest der vertwijfelîng, die het Duitsche volk aangrijpt en van het Damocles-zwaard van den ondergang, dat boven zijn hoofd te dreigen hangt. De redenaar zoowel als de schrijver beweren wel. dat deze sombere toestan<l te wijten is aan de gebrekkige regeling Van de *) Zie N. R. Ct. Zaterdag 20 Mei (Avo.ndblad). levensmiddelenverdeeling, en aan de sehraapzucht der woekeraars, die de nood- \ zakelijke mondbehoeften opstapelen in gie-rrg;e kelders en pakhuizen, en munt slaan uit ('en lionger van de gemeente. Maar het maakt den indruk alsof de woede tegen de geldwolven en de aanvallen op de on.be-hoîpen administratie dienst moet doen als veiligheidsklep voor het overspannen ge-\ oel van mistevredenheid. dat uit de maagkwelfingen bij het volk is ontstaan. Maar er komt eenmaal een einde aan de goochelkracht van ka ris ©1 bel ezi n g en persi-bespiegelingen en bestuurlijke machtspreu-ken, wanneer deze in werkelijkheid on-machtig blijken om het onontbeerlijke brood eu vl'eesch op de gedekte tafel te brengen. Met vette oogsten in het vooruitzicht, maar magere achter den rug, wordt geen lionger gepaaid en het Duitsche volk, dat den spearzin van zijn politie en de viugge grijphand van zijn militaire dwana;belieer-ilers bij ervaring kent, zal zich niet zoo gémakkelijk blijven diets maken, dat de verborgen v'oorraden groot genoeg zijn om een voelbare verbetering te brengen in den todstand. Ile! is niet uitgesloten. dat een strakkere en nieer gelijkmatige verdééling. over het geheele ri;'k, in enkele middëns en tijdelijik een beetje ophelpt; maar het ziet er, naar ons dunkt, niet îiaar uit. da.'. de .,Keichslebensmitjtelversorgungsdiclat'ii-" — met zijn schrikbaren titel en zijn onbe-perkte bestuurlijke bevoet'dhedeii — de nagesmachte verménigvoldiging der lyroo-den zal kunnen verwezenlijken. waarop het Duitsche volk aast. Het is niet w.aar-.-chijnlijk, dat het Duitsche volk in den ]opp van de eerttkomende twee mtand onder de ontbering zijn militairen last zal moeten afleggen, en daarna treedt een tijd van betrekke'ijke beterschap in. maar wat het in deze dagen doormaakte en nog doormaken zal, kan voldoende indeschail wegen om de Duitsche pretenties sterk te temperen. en de centralen tôt toegeviugeri te dwingen, welke zij door de macht der wapenen alleen nog, niet zouden willen aanvaarden. Wanneer de zoxner op het vertrekken staajt en de winter weleromzal in aantocht zijn. met koude en donkere dagen, dan zal liet Duitsche volk de spo-kige herinnering terugzien van deze dagen en in den angst voor de sombere mainden zijn stem verlieffen tegen zijn eigen rnec-i-ers om te zeggen: ..Het is genoeg, zoo gaat bel: niet langer. Wij verlangen niet alleen, wij willen vred'e." Dat zal de deemstering zijp van het vervloekt Pruisisch militairisme, de dag, dat het goede beginsel over het kwade zal triomfeeren. lu liet hart van den winter, is de Meiland geboren! FRANS YAN CAUWELAERT.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes