Vrij België

908 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 23 Juni. Vrij België. Geraadpleegd op 25 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kw57d2r42c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2 VRIJ BELGIE van Vrijdag 23 Juni 1916. van Brugge de méest internationale ver-gaderplaats van de wereld waren, en de Yiaamsche steden zelf over hun handels-belaiigen mochten waken. Want steeds was er welstand, vrijheid en liclitend geestesleven in Vlaanderen, toen wij over on-s eigen lot konden be-schikkeh, en lie' geen vreemden waren, die op ekonomiseh gebied ten nadeele van ons land de treurige gevolgen lieten in-wenken van hun politieke hèerschappij. Door de natuur zijn onze gewesten steeds aangewezen geweest om de zetel te worden van den internationalen handel, en het is sleelits. wanneer wij een speelbal werden van de internationale berekeningen der Europeesche rijken, dat de welvaart 1 uit onze gewesten vlood. Ook de geschiedenis der Antwerpsche haven is daarvan een treffend bewijs- Spanje. Oostenrijk, Frankrijk, Engeland en ook Nederland dat destijds uit onze gewesten onder het Spaansche juk terug-gevalien. een gevaar voor zijn zelfbestaan le duchten had, al de omliggende rijken hebben op den rug van ons volk hun zaken geschikt. Laat ons ook in deze tijden op onze hoede blijven. 0, ik koester er wei-nig illubies over: onze ,,hoogere standen" hebben daarvoor over liet algemeen wei-ni g gevoel. Ilun meest typisclie vertegenwoordigers gedxagan zich meestal ails afstammelingen van degenen. die met lietzelfde. welgevallen de verschillende vreemde regiemen hebben gediend. Zoo kwam het, dat toen België in 1830-onafhankelijk werd verklaard, er voor het Yiaamsche volk van geen werkelijke vrijheid kon spraak zijn. Wij|. Vlamingen, hadden die vrijheid nog te vcroveren op den geest van onze tradi-tioneele ,.Leliaarts". Ook thans zijn er nog, die de nationale lieldenfiguur van een Jan Breydel durven bezoedelen! Men herinnere zich wat Julius Vuyl-steke in 1868 schreef-, ..Dat ziekelijk verzwakte volk, dat zich de vreemde taal liet opdringen, vond ook geen kracht om zijn stoffelijk belang te doen gelden, en, hleef met de zelfde verduldigheid zoowel onder het stoffelijk als onder- het zedelijk onmht gebykt." Welnu, men verneme het duiclelljk, waar men het vernemen moet: onze jongens vechten voor geen vrede, die de geringste kans biedt op nieuw en zwaarder „sStofle-lijk en zedelijk onrecht". België moet in voile onafliankelijk-heid zijn ekonomischen status kunnen Ve= paîen; daarvoor hoeft het ook rekening te houden met zijn geographische îigging, en te onthouden wat- de geschiedenis leert ; laten wij andere mcgendheden over ons lot beslissen, dan zullen wij ook onze ekonomische afhankelijkheid zien be/,_cgelen tôt rampspoedige uitkomsten voor de yolks-vvelvaart.Minister Em. Vandervelde zegde het onlangs zoo duidelijk, dat het er niet op aankwam één militarisme, maar h e t militarisme te breidelen, dat wiji niet het einde van dezen oorlog, n^aar het einde van a 11 e oorlogen in Europa moesten be-tracliten.En hoe zou er ooit van vrede kunnen spraak zijn, wanneer de groote mogend-heden tegenover elkaar met een stelsal van p r o t e k 1 i o nuis t is ch e tarieven zouden komen te staan? * Ziehier wat het gezaghebbend Engelsch blad de Westminster Gazette" daarover schrijft: ,,Als wiji aan den handel van later denken, dan wenschen wij alleen, dat onze handel in den liandelskring van den vijand binnendringt, maar wij wenschen geen handel des vijands binneh onzen kring. Wij voelen het als een beleadiging als wij in een vijandelijk blad lezen, dat Duitschland van plan is na den oorlog den Engelsclien handel uit te ~sluiten, maar wij houden het voor een fijnen zet, als er gezegd wordt, dat wij den Duitschen handel moeten uitslui-ten. Wij zijn er ons niet van bewust, dat beide processen een en lietzelfde zijn. Wij sMlen ons zoo vooi> dat Duitschland tevergeefs beproeît zijn waren hier binnen te krijgen, maar dat deze waren worden geweigerd, terwijl Engeland trotscli weigert zijn voort-brengselen naar Duitschland te zenden. ofsclioon het er om gevraagd wordt. Wanneer wij ecliter dit probleem met gezond verstand onder oogen zien, dan moeten wij tôt het inzicht komen, dat de gevoelens in beide kampen dezelfde zijn en dat de feiten dezelfde zullen zijn, geheel onafhankedijk van de gevoelens. Wij kunnen niet verhinderen. dat Duit-sche goederen in dit land komen, zon-der tevens te verhinderen, dat Engelsche goederen in Duitschland komen en wij kunnen den Duitschen handelaar, die met ons handel drijft, geen slag toebren-gen, zonder dat wij tevens den Engelsclien handelaar, die met Duitschland handelt, een slag toebrengen. Er kunnen goede of beslissende politieke redenen zijn om dezen weg in te slaan, maar het is bespottelijk om zoo te praten, alsof wij er voordeèt bij zouden hebben. Voorts is het noodzaikelijk, zich voor oogen te houden, dat het denldbeeld van een ekonomische enclave, afgesloten van de overige wereld. aan bëide zijden bestaat, dat hiermee noodzakelijkerwijs de overelenkomstige militîaire denkbeel-den zouden gepaard gaan en dat het zou moeten worden geruggesteund door ontzaglijke bewapeningen en onoplioude-lijke voorbereidingen voor de hervatting van den oorlog." Dergelijfke oplossingen zijn, naar het getuigenis van het Engelsch blad, in strijd met elke mogelijkheid om ccn. duurzanien vrede te vestigen. Zoo die redenen afdoende zijn voor Engeland (men weet, dat de ,,Westminster Gazette" een olficieus blad is van de Engelsche regeeiring1), dan gelden zij; nog ond'ndig meer voor ons, die in geval van een hernieuwden krijg, ondanks aile mogelijke voorzorgen, nogmaals de karis oploopen ons land tôt een slagveld van Europa te zien worden, indien er aan annexionnisme en aan verwerpelijk protek-tioninisme wordt gedaan. België worde uit den oorlog herboren met gelijke kansen voor Vlaanderen en Wallonie, om ganscli hun volkskracht te ontvouwen. Een rechtmatige schadevergoe-ding stelle ons in staat onverwijld na het slui'ten van den vrede voor ons herstel te zorgen. Gelijke kansen op verstàndelijk en ekonomiseh gebied hebben aile zonen van het zwaar beproefde vaderland door de ge-brachte offers onbetwistbaar verdiend. JULIUS HOSTE Jr. N.S. Dit artikel was gesclireven, alvo-rens de besluiten der Ekonomische Konfe-rentie bekend gemaakt werden, die er blijkbaar toe strekken een tegenhanger te ontwerpen van een tolverbond Berlijn— Bagdad, waarvoor sonimige Duitschera ijveren. Ik vind evenwel geen enkele aan-leiding om de principiéele uiteenzetting te wijzigen, welke uitsluitend met het oog op de belangen van ons volk gesclireven werd, en die ten voile overeenstemt met de zienswijze door verschillende medewer-kers van ,,Vrij België" uitgedrukt. Een lÉêlsmllÈl bevindt zich op blz. 12. Hollandsche Invoer naar België door Duitschland verboden. De Dùjtschers hebben gevonden, dat zij. voor hun aandeel. nog niet genoeg uit Holland hebben weggehaald. Het liinderde hen, dat de Belgische bevolking, door' rechtetreeksclien aankoop oî door de be-middeling van de Neùerlandsche Commis sie tôt bevoorrading- van de Belgische grensgemeenten eau zekere hoeveelheid van levensmiddelen van hier kon betrekken. En nu hebben ze aan de Belgische gemeen-ten en handelaars verboden voortaan nog Sets uit Nederland in te voeren. Wij hebben deze beslissing sedert een naar maand zian aankomen. Het begon met de regeling van den aardappeltoevoer. Wij hebben er toen op gewezen, hoe het Duitsche bestuur de h and wilde leggen op geheel den aardappelaanvoer naar België, zooals zij reeds met de verdeeling van den binnenlandschen voorraad hadden geda'an. Het voorwenûfeal was, dat het centraal bestuur wilde zorgen, dat de arbeiderscentra niet in ongunstige verhouding zou komen te staan tegenover de beter gelegen o£. •» meer begunstigde grootsteden. In de wer-kelijkheid was het doel om te beletten, dat de Belgische koopers zouden in concurren-lie treden met de afdeeling tôt aankoop van aardappelen van de A. V. In- en Expoi't-vereeniging. welke den aankoop van levensmiddelen voor Duitschland in Nederland heèît gecentraliselerd. En zoo is het de Du.itscliers galukt bijua de geheele lioeveel-heid der tôt uitvoer toegielaten aardappelen voor eigen gebruik te kunnen reserveeren. Gelukkiglijk worden door de Nederland-sche regeering rechfatreeks consenten toi u-itvoer van aardappelen verstrekt aan de Nederlandsche Cbmmîssîe, waarvan de heer l'iepkens voorzitter is, en kon deze van de Du.itscliers het reclit bedingen om zijn voorraden aàn de Belgische gemeenten te leveren. Op deze wijze on'.ving onze Belgische bevolking een hoeveelheid aardappelen, welke ongeveer op het derde mag worden gescliat van lietgeen aan het Duitsche rijk werd geleverd. Het verbod van invoer naar België is nu veralgemeend. Alleen voor het brood —■ dat door de commissie Fleskens wordt in-gevoerd en dat gebakken zijnde uit regee-gingsmeel, tocli voor uitvoer naar Duitschland niet in aanmerking_ komt — is de weg voorloopig ppengebleven.. Voor aile andere voedingswaren is de Belgische grens gesloten, behoudiens_ bijzondere toelating en toezending aan de Duitsche regeeringskan-toren in België. Een week of drie geleden werd een beslissing in dezen zin medege-deeld aan al de gemeenten van het étap-pengebied, maar ook in het civiel-gouver-nement is dezelfde maatregel van kraclit geworden . En honderden ton goederen staan^mu in de Nederlandsche girensstations te wachten..>„. Onze Belgische bevolking echter kan hongeren. Het doel van de Duitschers is kl'aarblij-kend: het overschot aan levensmiddelen, over welk Nederland beschikt, uitsluitend a£ te voeren naar T)uitschland, en tegen zoo voordeelig mogelijike prijzen. De Bel gen, zeggen zij, moeten zich maar we-n-den tôt de Amerikaansche Relief-commissie. En van de Entente hebben .zij weinig mode-dinging te duchten, omdat deze zich ehlars beterkoop kan voorzien en zoo wordt Nederland voor. hen een voorbeliouden jacht-terrein.Deze ongehoorde willekeur is een barde slag voor een groot deel van onze Belgische bevolking, die den schaarschen toe-slag, welkèn zij op liaar dagranyoen uit Holland ontving, niet ontberen kan en de groote moeilijkheden, welke ook de Commission for Relief ondervindt" mei de scheepsruimte, laten niet toe om van deze _ zij te afdoende en spoedig in vervan-ging te voorzien. Doch onze Belgische gemeentebesturen zijn onmachtig om den ijzeren ring te breken, waarin de Duit.-,:;lie dwingelandij ze gevangen zet. Er riOet liulp komen van buiten. Wij twijfelen geenszins, of onze , Belgische regeering zal aan dezen toestand liaar voile aandaclit sehenken en Vn o>. er-leg met onze bondgenooten naar de midde-len uitzien om te verhinderen, dat Duitschland in Neaerland het monopool kunne vestigen, wraarop het aanstuurt. Want ons dunkt. dat van Engelsche en Fransehe zijde het vraagst.uk van den aankoop in % A ^ é e. Nedèrlanl te lang verwaarloosd is.! »e rnarkt was ook voor hen vrij en met min-der offers en meer succès — vermits de uitvoerweg open stond — -hadden zij hier de pclitiek kunnen toepassen, tôt welke zij in Roemenië hebben moeten besluiten. Wij vragen ons evenwel af. of ook de Nedeirlandsclie Regeering zich onverschil-lig kan houden in dit geval. Het zou van liarentwege niet alleen een werk zijn van nienschlievendheid tegenover onze nood-lijdende bevolking, om te verhinderen, dat Duitschland onze arnie bevolking hier bru-taalweg duwe van de markt, maar het ligt niet in ha'3 belang van Nederland zelf, aan. Duitschland de vrije hand te laten. De Neaerlàndsche Regeering lieeft door het stichten van de Commissie Fleskens duidelijk getoond niet onverschillig te zijn tegenover het lot van ons bezette land. Wat deze commissie lieeft verricht, geeft haar blijvenid recht op onze erkentelijkheid en zal er mede toe bijdragen om de vriend-schapsbetrekkingen tusschen België en Nederland nauwer te maken en de Nederlandsche Regeerin^ïvai)1 îïîet dulden, dat een instelling, welke zij zelf bij Koninlclijk Beslu.it lieeft tôt s'and gebraclit, onder Duitsche voogdij worde gebraclit, noch onverschillig toezien wanneer de Duitschers op brutale wijze een einde willen stellen aan haar werkzaamheid. Het Nederlandsch belang gaat echter nos verd'er. Reeds vroeger is or door den Ne-derlandschen handel op gewezen. dat de centralisatie van den Duitschen aankoop een ongunstigten terugslag had op de markt. Daar was echter niet veel tegen in te brengen. Maar door den nieuwen maat regel, betreffende België, dreigen de Duitschers de vrijheid van de Nederlandsche markt te beperken op een ontoelaatbare wijze. afgez'en daarvan. dat deze nieuwe poging tôt economische inpalming, van Duitsche^ zijde, niet van aard is om langs de overzijde de stemming-tegenover Nederland te verbeteren en niet bevorderlijk kan zijifi voor een rogèkhatigien overzeeschen toevoer. :Sens te meer dus liggen de Bel-. gische en de Nederlandsche belangen vol-komen in êén lijn. Laten wij het dus ook aan samenwerking in onderhavig geval niet ontbrelven. FRANS VAN CAUWELAERT. BELGEN maakt van de gelegenheid gebruik; in diverse stieîen zijn er plaatsen open. Degene die liever werkt in plaats van zijn tijd nutteîoos te ver-drijven, gelieve zich te richten tôt den afgevaardigde van het Officieel Belgisch Comiteit, te Amsterdam 617, Heerengracht. Ontvangdag is en blijft iedere Maandag van tôt 4H uur.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes