Vrij België

2342 0
10 september 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 10 September. Vrij België. Geraadpleegd op 17 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/862b854782/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 3. VRIJDAG 10 SEPTEMBER 1915. EERSTE JAARGANG. VRIJ onder leiding van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND..........^10 cent. ENGELAND W&� . f&�?$ � � . k. 2 pence. FRANKRIJK en BELGI� . . i'J.....0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND.......C-. . �1.� ENGELAND . . . j&.....*�>� . . 2 sh. FRANKRIJK en BELGI�....., . . 2.50 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIE TE ZENDEN: VAN LOOSTRAAT 89, DEN HAAG. Roodkapje en de Wolf. De plaat van Braakensiek spreekt boek- deelen. Duitschers, die thans het Vlaamsche volk met beloften willen paaien, handelen als de wolf, die Roodkapje verslond, maar de lokstemmen van over den Rijn worden beheerscht door het Duitsch geweergeknet- ter en het Duitsch kanongebulder, dat onze jongens in West-Vlaanderen hooren. Rood- kapje, Vlaanderen, zal zich door den Duit- schen wolf niet laten verslinden; het is zoo argeloos niet als het kind uit het bekende sprookje; het kent den wolf, en leeft in plicht en trouwe, met het vaste besluit in het vaderhuis .van een edelen Koning te groeien tot een vrouw, die dezelfde rech- ten genieten zal als haar Waalsche zuster, en daarom in vrede en rust met haar leven, kan. De opgeschroefde belangstelling van Duitsche zijde in onze Vlaamsche toestan- den is verdacht. Heel wat geschriften, waardoor men thans, na over ons land al de rampen van den oorlog gebracht te heb- ben, na Aarschot en Leuven, bij de Vla- mingen wil in het gevlei komen, verbergen een dieper doel: het geldt de ondermijning 'van Belgi� ten bate van Buitsche plannen. Wie van Duitsche zijde niet bekent, dat het bloedigste onrecht werd gepleegd, toen het Duitsche leger over de Belgische grens kwam, wie langs Duitschen kant den zede- lijken moed niet h��ft om te verklaren, dat Duitschland z�lfs door een vrijwillig opge- ven van Belgi� en de ruimste schadeloos- stelling nooit zal kunnen goed maken wat h�t in ons land misdeed, die heeft te zwij- gen over de Vlamingen, die verbeurt het recht om ��n enkel woord te spreken ten bate van een volk, dat in stilte lijdt. Begrijpen zij dan niet, die Duitsche pu- blicisten, hoe schaamteloos hun belangstel- ling is, zien zij dan niet, dat er bloed kleeft aan hun pen? Wanneer zij.thans zooveel over de Vla- mingen schrijven, dan is het blijkbaar niet, omdat hun geweten er hen toe dwingt, maar wel om Duitsche staatsbelangen te dienen. Wij zijn en blijven op onze hoede, en wij laten ons door niemand gezeggen, dat wij Vlaanderen niet zouden dienen, wan- neer wij zorgvuldig vermijden in Duitsch �vaarwater te komen. V��r den oorlog hebben wij steeds de �telling, verdedigd, dat geen enkele ntogend- "heid zich ten bate van eigen staatkundige belangen in te laten heeft met binnenland- sche aangelegenheden van Belgi�, zooals de taalkwestie, en die overtuiging werd gedeeld door alle Vlamingen, door alle helderziende Belgen, aan wie de vrijheid van het land dierbaar is. De oorlog heeft ons aan die vrijheid nog meer doen hechten; voor de vrijheid en de waardigheid van ons land wordt immers al dat leed doorstaan, en allen zijn wij bereid op ons eere-blazoen een bedelzak te voeren; allen voelen wij, dat de vrijheid van ons land met al de mogelijkheden van ^schoon, gezond leven voor Vlaanderen, ons nooit zoo dierbaar was als nu, terwijl de vadergrond op eenige vierkante kilometers na gehuld is in 't floers van een vreemde �vlag. En terwijl die gevoelens de Belgen be- zielen, zouden Duitsche geschriften een uitwerking kunnen hebben, waardoor bui- tenstaanders zouden gaan twijfelen aan de wenschelijkheid zelve van het voortbestaan van Belgi� als onafhankelijken staat? Wij veroordeelen al wat op berekende of onbezonnen wijze dien valschen indruk opwekken kan, zoowel in verband roet het rechtstreeksch belang van Belgi� als met het oog op de verheven rol, welke aan ons land, ten bate van de menschheid, op in- ternationaal gebied kan beschoren zijn. vallen of wantoestanden opzettelijk zouden gaan uitdenken om aldus bij de Vlamingen twijfel te doen ontstaan over hun toekomst in een vrij Belgi�. Dergelijk drijven vindt in de Duitsche pers een dankbaren weerklank. Ten eerste is het onzinnig te beweren, dat de Belgische regeering zou kunnen gediend zijn met welke uitlating ook, die aan den vijand toelaat pogingen te doen om de Belgen te verdeelen. Aanvallen op de Vlaamsche beweging gericht verdeelen lijk� scheiding, een formule, die nooit tot iets anders dan de woorden zelf werd opge- werkt, en die nooit voorkwam op het pro- gramma van de Vlaamsche beweging. � Zij, die daaraan niet meedoen, zouden volgens een geruchtmakend groepje, het bewijs leveren van gebrek aan..._ staats- manskunst. Wij denken veel meer, dat wie dezen eisch thans opwerpt, van een dergelijk gebrek blijk geeft, want het kan werkelijk. geen�#staatsmanskunst zijn in deze tijden de hand te leenen aan de verzwakking van DUITSCHE VRIENDELIJKHEDEN JEGENS DE VLAAMSCHE BEWEGING. (Overgedrakt met de bijzondere toelating van �De Amsterdammer".) Vlaanderen � Roodkapje: �Grootmoeder, grootmoeder, wat hebt ge een grooten mond!" Duitschland � de Wolf: �Dat is om u beter te kunnen opeten...!" Het rechtstreeksch belang van Belgi� vergt, dat de hoogere beteekenis van zijn lijden en strijden ongeschonden blijve; aan dien eisch wordt afbreuk gedaan door al- wie onder deze treurige omstandigheden twisten opwekt tusschen Vlamingen en Walen. Daarom hebben wij, Van een vader- landsch standpunt uit, misdadig genoemd eiken aanval tegen de Vlaamsche beweging gericht, maar even beslist komen wij op tegen het drijven van eenige slecht inge- lichte of moedwillige landgenooten, die eiken aanval op de Vlaamsche beweging vereenzelvigen met de huidige politiek -san de Belgische regeering, ja, die zelfs aan- de Belgen; dus moeten zij tegengegaan worden door alwie tegenover zijn land een gevoel van verantwoordelijkheid heeft. Maar heel wat anders dan een aanval op de Vlaamsche beweging is de afkeuring, die wij- zelf uitspreken over de strekking, van eenige zoogezegd �jong-Vlamingen", die na vastgesteld te hebben, hoe dankbaar hun geschriften door de Duitschers ont- haald worden, toch op den ingeslagen weg voortgaan, die voert, zonder dat zij het kunnen of willen inzien, naar het moeras van het Duitsche imperialisme. In die lijn komt, naar onze meening, het stellen van den �eisch" in zake bestuur- de moreele rol, die Belgi� tegenover gansch de wereld heeft opgevat, � verzwakking, die kan ontstaan door een twistgeschrijf onder kinderen van het zelfde beproefde vaderland over betwiste vraagstukken. - Wij plaatsen ons inderdaad op 't stand- punt* dat Belgi�, dat in dezen oorlog het bestaansrecht der kleine volkeren verper- soonlijkt, noodzakelijk in overeenstemming handelt � en na het sluiten van den vrede handelen zal � met het ideaal van hen, die aan het Vlaamsche volk op vrijen bodem een onbelemmerde toekomst willen verzekeren in broederlijk akkoord met de Waalsche Belgen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes