Vrij België

547176 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 13 April. Vrij België. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6t0gt5g44p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 86. VRIJDAG 13 APRIL 1917. f TWEEDE JAARGANG. VRIJ BELGIE ONOER LEIDINQ VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE J*. PRIJS PER NUMMER: NtDERLAND . . 10 cent. ENGELAND 2 pence. . FRANKRIJK en BELG1Ë . . . . . 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1 25 ENGELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIJK en BELG1Ë . 3.- fr ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACT1E EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN. j INHOUD. Amerika in den oorlog, F. van Cauwelaert. — Idealisme in Oorlogstijd, J. Hoste Jr. —• Van twe< schrijvers, Al. Janssens. — Nationale staatkunde De Volkssçhool, XV, Fr. van Cauwelaert. — Vooi onze ontvoerden, (gedicht,) Aug. van Cauwelaert —Ignoratio Elenchi. (Het recht van noodweer) III, Max. van Poil. —• Piotten (gedicht), L van de Ven. — Een Vlaamsch protest aan dei Rijkskanselier. —- Het Pruisisch bestuur is ver overd land. (vervolging der iJeenscne Dévoilant in Sleeswijk), I, Th. C. Buyse. —- Hier en daa, in België, J. D. — Kantteekeningen. — Vak opleiding in België, V, A. Postma. — Internationaa Overzicht. •— De Volkerenkrijg. (Wekelijksch over zicht). — Nieuws van het front. — Kommervoll dagen, J. D. — Nieuws uit het Land.'— Nieuw uit het Buitenland. —- Militaire Vaktaal. (Ruiterij) — Boekbespreking. — Advertentiën. Amerika in den oorlog! Het kost ons moeite om met de voile vlucht te geven aan de grootsche verwachtin-gen, welke de intrede van Amerika in den oorlog tegen Duitschland in onze verbeelding opwekt. Niet alleen de hartsterkende ge-daehte, dat de gewapende t.usschenkomst van de groote republiek den dag van onze uitein-delijke verlossing uit de klauwen van het Pruisische monster bespoedigen zal, maar het voorgevoel, dat deze daad voor geheel de menschheid de meest heilzame en verstrek-kende gevolgen zal meebrengen. Wij willen echter in het aangezicht van de onverbidde-lijke vverkelijkhecien, die ons elken dag op-. nieuw ont.nuchteren, ons gemoed in bedwang houden, en onze beschouwingen bepalen bij de meest onmiddellijke uitwerking van de jongste beslissjng der Vereenigde Staten. De beteekenis van deze beslissing is door voorzitter Wilson zelf, met voorbeeldige on-bevangenheid, verklaard geworden in de twee onvergankelijke redevoeringen, welke hij voor de volksvertegenwoordiging van Amerika heeft «gehouden, eerst 0111 zijn- plan van we-reldvre'de, nu om zijn beweegredenen tôt. oorlog te ontvçuwen. Want hoe tegenstrijdig beide bedoelingen oogenschijnlijk 00k wezen mogen, in de werkelijkheid zijn ze één: één van opvatting, en één van drijfveer, en zoo wij' deze nieuwe oorlogsverklaring als een wereldzegen kunnen begroeten is het juist, omdat zij is gedragen door denzelfden geest, die aan de beschaafde volkeren den gemeen-schappelijken grondslag heeft aangewezen voor blijvenden vrede en vredelievende vei-ligheid.De t.usschenkomst van Amerika, aldus be-grepen, heeft vooral deze tweevoudige uitwerking: zij heeft het zedelijk kenmerk van dezen onmensChelijken strijd versterkt en zij heeft het uitzicht op den eind-afloop verbeterd en vejruimd. Deze oorlog is van aanvang af een oorlog geweest tusschen dwang en vrijheid, tusschen bruut geweld en zedelijke zelfstandigheid, tusschen misdaad en recht. Den dag, dat Duitschland, ônder schending van volkeren-recht en gëzworen trouw, in België binnen-rukte, den dag dat Duitschland zijn brand-fakkels heeft geworpen in Dinant en Leu-ven en het hart bleek t.e bezitten om duizen-den weerlooze menschen voor een denkbeel-dig oorlogsbelang willekeurig te. slachten, UClg ItWO 1 1 L /-. IV11 \ VI Uk- jeheele wereld geschandmerkt als een roof- 1 ;taat, en heeft het zelf bij de Entente de ; euze op de lippen gebracht: „voor de eer j :1er volkeren en het recht der kleine naties"! \'an dat oogenblik af diende reeds in een wel 1 jeorganiseerde volkerengemeenschap de wek- 1 :oep aan de neutralen, welke Amerika heeft ■ .litgezonden naar aanleiding van den onge-ireidelden duikbootoorlog, door de wereld te , jaan, want al de wreedheden, waaraan de , Duitsche machtsfurie zich later heeft schul-:lig gemâakt, zijn alleen de konsekwente door- ; voering van dezelfde beginselen aan welke België werd geslachtofferd. Ook kan men er : niet aan twijfelen, of de Ententevolkeren spraken hun diepste gevoelen uit, wanneer zij getuigden den strijd te hebben aanvaard voor het schoone doel in hun leuze vervat. Men kon echter niet beletten, dat bij de on- ; zijdige toeschouwers tevens de herinnering âpdoqk aan den overgeërfden wraaklust, aan den ekonomischen wedijver of aan den histo-rischen grootheidsdroom, welke op hunne • )eurt den strijdlust der Entente konden aan-wakkeren. Maar door het optreden van Ame- ; rika heeft. de ideëele tegenstelling, waarin de Duitsche politiek verschijnt als de gehoorn- I :1e booze macht, onder de volkeren een zoo jroote duidelijkheid en stelligheid verkregen, 1 dat geen onbevooroordeelde toeschouwer zich x>g aan haren indruk kan onttrekken. Want cooals wij het vroeger reeds hebben gezegd,van Amerika kan niet worden beweerd, dat het door naijver tegen Duitschland zou zijn in net harnas gebracht, en evenmin dat het. een jngenezen wonde tegen Duitschland zou dra-jen. Integendeel, met voorliefde had Ame- 1 rika de vriendschapsbetrekkingen met het jioote keizerrijk, waaruit ettelijke millioenen 1 iran zijn burgers stamden en aan welke het < ien aanzienlijke reeks geleerden dankte ver- j Dleegd, en met een geduld, dat in zeer uitge-)reide en wel bij de meest stamvaste kringen van zijn volk tôt onstemming had geleid, ; heeft Wilson getracht^ door aanmaning en ■ door zedelijke. drukking deze geweldige op- ; ossing te voorkomen. Maar het was ailes ; liet bestand tegen de niets. ontziende koel- 1 >erekende barbaarschheid, waarmede Duitsch- 1 and de wereld wilde brengen onder zijn knie 1 :n het vredelievend Amerika was verplicht, 1 )p straffe anders zijn eer als natie te verlie- ' en, op zijne beurt. tegen deze duivelsche îacht op te rukken. De materieele hulp, elke Amerika in nabijzijnde toekomst zal unnen bieden moge betrekkelijk beperkt zijn, ijn bésluit is voor Duitschland een zedelij-e nederlaag van eerste grootte. De strijd te-en Duitschland is van de zijde van Ame-ika geen belangenstrijd. Voor stoffelijke ver-ezen alfeen, waarvan het evenzeer als de ndere onzijdige volkeren het slachtoffer ;erd door den dollen duikbootoorlog, zou olgens zijn eigen getuigenis Wilson niet het waard hebben getrokken, en nu het zwaard 5 getrokken zoekt hij met de bloedige offers, velke zijn^ land onvermijdelijk zal moeten rengen geen zelfzuchtige oogmerken, geen eroveringen, geen gebiedsuit.breiding, zelfs een stoffelijte vergoedingen te verbinden. /laar Amerika heeft den strijd aanvaard, envouding omdat het, bij eigen ervaring, tôt e onafwendbàre overtuigingxi« ggkQmen, at het bij de Duitsche regeering ont.breekt an de begrippen van eer en de beginselen an goede trou\\- zonder welke geen vreed-ame samenleving onder de volkeren bestaan-idar is, eenvoudig omdat liet onmogelijk is riend te zijn met de Pruisische autocratie, relke noch voor wreedheid noch voor laf-leid, noch voor kuiperijen terugdeinst om iare heersch- en hebzucht te bevredigen. De strijd van Duitschland is volgens Wil-on een strijd tegen het menschdom. Wie ich mede verantwoordelijk gevoelt voor de oekomst der menschheid, moet strijden tegen le autocratische macht, die dezen oorlog eeft ontkentend en Wilson's oologsrede is ge-veest als de afkondiging van een nieuwe lokkade, de zedelijke blokkade t.egen Duitsch-md, ,,de natuurlijke vijand van de vrijheid", n zijn uitsluiting uit de eere-betrekkingen !er volkeren. Het intreden van Amerika in den oorlog ;eeft ook voor gevolg, aan de mogelijkheden !àr uitkomst nieuwe ruimte te verschaffen. "oen Wilson zijn program van wereldvrede fkondigde, ging er bij al de vrijheidlievende olkeren een spontané sympathiebetuiging p, maar men kon zich niet aan de yrees ont-rekken, dat zijn eerbiedwaardige beginselen iet voor verwezenlijking vatbaar waren, om-!at ze bij de eerste vredesonderhandelmgen ■een rechtstreeksch vertegenwoordiger zou-[en vinden en het zeer twijfelachtig moest chijnen of Wilson's wereld-vredeverbond :on worden opgetrokken op den grondslag an een vredesverdrag, dat tusschen de En-ante en de Centralen als zuivere machtsvi-aag ou worden afgesloten. De deelneming van e Vereenigde Staten'aan den oorlog verze-ert hun ook het recht om reeds' bij de eerste esprekingen mede aan te zitten, en de op-attingen van Wilson omtrent de vereischten an een duurzamen vrede tôt hun recht te latên komen. Want Wilson heeft bij zijn oorlogspolitiek niets van zijn vr,oegefe vre-desoogmerken laten vallen. Het verleent hun integendeel een buitengewone overredings-kracht dat hij niet geaarzeld heeft voor hun-nen ernst, met bloed te getuigen, en het geeft een nieuw vértrouwen in de doorvoer-baarheid y an de gedachte eener internationale vredespolitie, dat het Sjtaatshoofd, dat het ontwerp voor den raad der volkeren aan-hangig heeft. willen mâken, op voorhand het bewijs zal hebben geleverd van zijn eigen daadvaardigheid in den dienst van het recht. De vermeerdering van macht, welke voor de Entente uit de medewerking van Amerika ontstaat, trekt dus geen vermeerdering der vredeseischen ria zich. Amerika brengt int.e-'gendeel in het concert der strijdenden een ma-tigenden invloéd welke in de gelijktijdige. vernietiging van de autocratie in Rusland een gelukkige aanvulling zal vinden. , D"/:e vtmtiBiing -.heeft de o©rlog«iv©rkla ring van Amerika in het bij zonder gebracht in de economische vooruitzichten. Zoolang tusschen de beide oorlogvoerende partijen een evenmachtige groep van onzijdige volkeren lag, was de positie van kleine landen als het onze niet zonder gevaren. Door het bondgenootschap van Amerika is het verbond der anti-Duitsche volkeren geworden tot een wereldverbond. Wil Duitschland zijn politiek-stelsel nu niet herzien en zich niet onderwerpen aan de gebiedende wetten van éer en recht, welke het overige van de wereld als een onmisbare levensvoor-waarde erkëht, dan doemt het> zichzelfv tot den melaatsche, dien men niet benadert.. Maar zelfs voor dë onzijdige volkeren, welke vooralsnog geen aanleiding vonden om par-tij te kiezen kan er geen twijfeld bestaan of zij zullen zich in de nieuwe orde, welke uit den tegenwoordigen chaos zal verrijzen voe-gen aan de zijde vad de Entente en Amerika. Zoo zal wellicht ook ditmaal uit de over-maat. van het kwaad het goed te voorschijn ko-men.Door het voéren van een menschonteeren-den duikbootoorlog, die bestemd was om het laatste overblijfsel van menschenrecht te niet te doen met de laagste middelen, deze van den sluipmoord, zal Duitschland _zelf aan het recht zijn schitterendste zegepraal en een vasten troon onder de volkeren hebben ver-zekerd. Maar het voetstuk van dezen troon kan alleen worden gebouwd uit de stukken van de verbrijzelde afgoden der Pruisische staatkunde. FRANS VAN CAUWELAERT. Een Inschryvingsbewijs voor „VRIJ BELGIË" be= vindt zich op bladz. 12.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie