Vrij België

688 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 19 Mei. Vrij België. Geraadpleegd op 23 februari 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7m03x84b45/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 39. VRIJDAG 19 MEI 1916. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND - . 2 pence. FRANKRIJK en BELGÎË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPR1JS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. |— — — 3 | ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: GEVERS DEYNOOTWEG 81, SCHEVENINGEN. De Bekentenis der „Uebermenschen". Ilet Duitsche Witboek is een bekentenis maar het doet zSjn .bekentenis verge.wV gaan met de theorie der noodzakelijke bc straffing. Er zajft andere bekentenissen waar die théorie niet word. voornit^eze en waar vrij en vrank wordt aangetee kend, dat de gepleegde wrèedheden alh onmenschelijklieid te boven gaan, Tusscliei de inenigvuldige dagboeken. aan Duiwclu krijigsgevangenen oïïtnomen of op Duilsehi -gesneuvelden gevonden, zijn er eenige die buitéiigewoon belang opleveren, omda de., opstellfers er van zich niet vergenoegei met de daad aan te stippen, maar er hui persoonlijke beoord.eeling aan toevoogen Daar al die teksten niet zoo gemakke lijk aan het groote publiek toegankelàjl< zijn. zou ilc wel graag hier eenige uittrek sels willen meedeelen. Bij het opetellei van eeti s c h e t s van d e n o o r 1 o g in Bel g,i ë heb ik tal van die Duitschf dagboeken doorloopen en de meest intcres •milite bekentenissen aangeteekend. Ik laat ze hier volgen. Een soldaat van het 57e infanterie-regi ment, nu krijgsgevangene te Quiberon, zeg in een verklaring. op 13 Februari 191c afgelegd : ,.Wij haalden de vrouwen ui het huis (dit gebeurde in het Belgisch dorj Melen) en brachten ze bij d'en majoor Daar ontvingen wij "t bevel de vrouwer te fusilleeren. Die majoor lieet Kastendicl en behoort tôt het 57 e infanterie-regi ment Als nu de moeler dood was, beval d< majoor het kind omver te schieten B heb de waarheid neergesehreven. ik heV het zell' meegemaakt. daar ons het beve gegeven werd door majoor Kastendick er den res er v e- h a u p t m a n n Diiltigen. N.S. Het deed mij groot lee.l als ik dai zag-. De tranen stonden mi] ervan in dt oogen."' *) Een soldaat van het 32e reserve-infan terie-regiment. IVe reserve-legerkorps : .Maandag 17 Augustus: ...Wij komen il het dorp Bétten aan. Het heele dorp brandt. De eerste doode burgers; een mel ingeslagen sclredel, vreeselijjke aanblik. Vrouwen. kinderen, grijsaards staan aar liet einde van 't dorp en weenen en liou-den de handen onihoog. Een vreeselijik oogeublik voor mij: de tranen staan mi. in de oogen." 2) Soldaat Braener. Ilorst, van het 134e infanterie-regiment (Saksisch), XIXe legerkorps: ,,26 Augustus... Het «dorp is vol-komen uitgeplunderd. V e e 1 i s o n n o o-di i g v e r n i e 1 d geworden. In de huizen ziet het er gruwzaam uit. Ailes onderzocht en vernietigd. In eenen brief schrij/t Erwin Brasch, van het lste régiment liclite ruiterij', Beier-selîe ruiterijdivisie, nu krijgsgevangene: ..Als straf moeten, over het algemeen, veel dingen, die een ongeluk voor de be-volking zijn, bevolen worden, meermaals ') „Les violations des lois de la guerre par l'Allemagne. I." (Uitg. van 'tFransch Ministerie van Buiten-Iandsche Zaken), bl. 74—75. Parijs, Berger-Levault, 1916. 2) Idem, bl. 81. i. ganscli (en onrechte, en het is ongelukkij lijk waar, dat de sleehte elementen biir aile schanddaden geoorloofd acliten. D verwijt treft bijtzonder de bagage-soldate en de mannetu van den legertros, waar c onbruikbare elementen, die niet voor 't i'ro: bestemd zijn, vergaderd zijn. Deze brei gen den ganschen dag in de dorpen ove waar zij den wijnkelder dikwijils friand ren. de door de beaïigstigde inwoners ve la tel i huizen openbreken, ailes vernietige en bezoedelen. zoodat werkelijk ielîer we tien kend mensch door eenen afschuw voc liet ongeluk des oorlogs wordt aangegr pen.-" ') De onderofficier Fritz Gehrmann, va liet 88ste infanterie-regiment, XVIIIe ilege korps. beoordeelt volgenderwijze de lioi ding der froepen op 25 Augu.stus: ,,Va boven tôt onder wordt ailes weggeliaak mets blijf" verschoond. Een eclit rooven !e%eai Ilet ziet er eenvoudig rooveri achtig uit." 2) De onderofficier Dannehl. van het 8 bataljon pionniers, IXe legerkorps, zei nopens bet voorgevallene in België: ,,Mae met den rechtmatigen toorn onzer soldate gaat een zuiver vandalisme gepaard. I ganscli ledige dorpen zetten zij den roc den haan (d. w. z. brànd) heel wilLakei ri g op de huizen. Mij doen de lieden leec Als ze ..unfaire" wapens gebruikeii, -i verdedigen toeh immers liun vaderland." Echt inerkwaardig zijn de opmerkiago '.an onderofficier Erich Harlach, van lu 38e fusiliersregiment. Vie legerkorps i) man is een Pruis. van Silesië, en sc-brr intter anderen: ..Men kon ongelukkig <: speedig zien. lioe de ..bête- humaine" i inen:'gen sol laat ontwaakte, m en kon f spoedig de bevinding opdoqn of de ..Ku tur'" er maar van buiten als een vernis laagi oplag ofwel of ze er diep inzat. D spitsboftyen stolen wat zij krijgen kondei efenden, kiekens, enz. Ongelukkiglijk wei den ze dikwijils door valscli onderrichte c gelijkaardig onderlegde onderofficieren aai gevuurd. Gelijk wiîdien doorzocbten ze d huizjiHi naar wapens, zonder onciwsehei van stand. La guerre est terrible, nâm( lijk voor dègéncn, die aan esilietiek e moraal gewoon zijn Onze mannen plunderen op een afschv welijike manier. Allés wordt in de liuize: omgewoeld, dikwijls stukgesilagen. Kie kens, eenden. konijinen worden den ne] omgedraaid en. . gebraden. Kleine opsmuli zaken ■ gaan ook mee. Al de reehtsnorma' zijn afgeschaft. lu aile geval ,schaden wi zeer onzeu goeden naam." 4) Vaandrig baron von Ilodenberg, van he 100e grenadier-regiment, XIIc legerkorps kan het ook nret verkroppen: ,,Retliel 2 September. Helaas! de tucht daalt mee en meer. Schnaps, wijn en plurMleren zijo 1) Idem, bl. 87. 2) Idem, bl. 93. 3) Idem, bl. 96. J) Idem, bl. 98—99. aan de dagorde. "t Is de sehukl van d infanterie: namelijk de (trein)-kolonne zijn de sileclitsten." x) Onderofficier Schulz, vaSi het 46e reserv infanterie-regiment, Ve legerkorps. is no; strenger: ,,Er was eemt sprake, dat wi te Billy zoud'en gaan inkwartieren, waa de gansclie hurgerbevolking reeds verdre ven was en de meubelen gedeeltelijk mee genomen, gedeeltelijk onbruikbaar werdei gemaakt. Deze manier van oorlogvoeren i eenvoudig barbaarsch. Ik vraag mij af hoe wij het gedrag der Russen brandmer ken kunnen: wij gedragen ons veel erge in Frankrijk en bij iedere gelegenheii wordt onder gelijk voorwendsel gebram en geplunderd. Maar G-'od is reclitvaardi; en ziet ailes: .,Zijn, jnoleugteen maaltlang zaam, maar vreeselijk kleinJ'^) De vrijiwilliger Freinen. 'van het 237 reserve infanterie-regiment. X}iVle leger korps, verlelt wat er op een dandgoel bi Roeselaere voorviel: .,19 October 1914. D bewoners van bec goed, fijne, rijke lui jammeren erbarmelijk. Zij worden afgetas en op eenen jongeling van 21 jaar vintl men een revolver. Huilend van angs wordt hij voor de hoeve gesleept. en onde de oogen der ouders en der zusters omver geschoten. Dan een zwavelstokje aan di wonderschoone scliuur en ailes is ver loren." 3) Soldaat Hans Wix, van het 78e infante rie regiment. Xe reserve-korps. bosluit ziji bescliri.iiving van het plunderen met dez< opnierkiirg: ..Es ist doch was daran ai dem Gerede von den deutschen Barbaren." (Er is tocli wel iets van, van al dà* ge praat over de Duitsche barbaren.)4) Die soldaat zal instemming vinden bi eenen Duit.schen luitenant, op 23 Augustus 1911 te Gozéè gesueuveld. Deze luitenant lerloops de verwoesting van Ottignies be schrijivenil. voegl er bij: ..Hoe ve'.e on sehuldigen \ alleu niet onder de' schoten die daar zooeven geknald hebben. Met dor} werd letterlijk geplunderd: de blonde i:ec-toonl zicli. De Hunnen en landsknechter 1er Middeleeuwen zouden bet toch nie beter gedaan hebben." 5) Dit moge volstaan. Hier dan hebben wi de getuigenis van Duitsche officieren er soldaten. die wa'.gen van de begane mis dadeu en nog ridderlijkheid genoeg bezit ten om ze af te keuren. Aan wie dan lit'1 de schuld? Docrgaans schuiven de officieren het oj den rug der soldaten, en de soldaten wij ten het toè aan het bevel der officieren. Infanteristen beschuldigen de ruiterij, de ruiterij bescliuldigt de infanteristen. Voor zeker, sommige troepen hebben zich onder sefieiden î n het bedrij.ven van-gruwelda den, n.l. de Pionnier p. Maar heel he! Duitsche leger, Pruisen, Bcieren. Wur tembergers. Sakters enz. scliijnt er doei besmet. In zoo'n gedisciplineerd leger wa-ren toch de schanddaden gemakkelijk te ') Idem, bl. 101. 2) Idem, bl. 118. 3) Idem, bl. 1251 J) Idem, bt 125. 5) ..Rapports sur la violation du droit des gens er Belgique, II". Bl. 172—173 (Dutsche tekst). OVERSTE WILHELM. Dinsdag 23 Mei wordt in liet vluchtoord Uden de verjaardag gevierd van regeerings-coinmissaris J. Wilhelm, die de genegenheid en erkentelijkheid van de kampbewoners stellig heeft verdiend. (Zie artikel onder de rubriek ..Buitenland" ) voorkomen. hadde men ze ofwel niet voorgeschrev en, ofwel niet aangespoord, ofwel n!'et toegelaten. .,God is rechtvaardig en ziet ailes," schreef onderofficier Schulz. Dat het Duitsche en Oostenrijksche episkopaat die woorden in< ach'.ig weze en dat onze ge-martel le bevolking daarin liaren troost putte. Ecns zal de dag der rekenschap komen, en zal liet zonneklaar bliiken, iliettegenstaande aile zjelrzucht, lafheid of verwaandheid. langs welken kant degenen te vinden zijn, die zich der .,Hunnen eu landskneclxten der middeleeuwen" waardig hebben gemaakt. Dr. LEO VAN DER ESSEN, Iloogleeraar te Leuven. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiitfillll BERICHT. Ons 4e kwartaal begint 27 Mei a.s Inschrijvers buiten Nederland wor den verzocht ons het bedrag per inter nationaal postmandaat toe te sturer (voor Engeland per money-order) aar het adres: „VRIJ BELGIË", Gever: Deynootweg 81, Scheveningen. De abonnementen zijn op voor hand te betalen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes