Vrij België

910 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 25 Mei. Vrij België. Geraadpleegd op 22 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3t9d50gk4h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 92. VRIJDAG 25 MEI 191J7. TWEEDE 1AARGANG. VRIJBEL GIË onder leiding van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NtDERLAND 10 cent ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELOlF. . . 0.20 fr verschijnt elken vrijdag. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.25 ENQELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.— fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATiE TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN 1nhoud. De rechtmatige verzuchtingen der Vlaminge Frans van Cauwelaert. — Meilied, Aug. van Ca welacrt. — Twee redevoeringen, J. Hoste Jr. -Algemcen overzicht der Nederlandsche opvoedku de, Edw. Peeters. — Evolutie, R. Verdeven. — L Duitsche landhonger, G.O. •— De politieke toestai in Rusland, G.O.— De Vlaamsche Investie. — Blo , aige sneeuw, jos. de la Kiviere. — i\aniieeKeningn, - — Internationa^ overzicht. — Nieuws van lu - front. —• Elk 't zijne! S. — Het Vlaamsche IVeze - (II), M. Waterschaat. — Nieuws uit het land. -• Boekbespreking. — Zeeuwsch-Vlaamsch Boekei i fonds. — Nieuws uit het buitenland. — Militait - vaktaal. -— Advertenties. De Rechtmatige Verzuchtingen der Vlamingen. Ir In „Vrij België" van 11 Mei werd he 'verslag overgedrukt, waarmede de Belgisch Regeering bij den Koning het besluit-we heeft ingeleid op de bestraffing van politiek en bestuurlijke wanbedrijven tegen de veilig heid van den staat. Deze verslagen beteeke nen zooveel als de memories van toelichting welke in gewone tijden de voorstellen plegei te begeleiden, die bij de K amer s werden in gediend. Zij geven enkele aanwijzingen om trent den geest, waarin de regeering he betreffende besluit-wet ter onderteekeninj voordraagt, en bij de onvermijdelij'ke armoe de van Eet st'aatkimdlg kven êëner verdrukti en verdreven natie kan men niet verwachten dat zij doorgaans veel verrassende gezichts punten openen. Toch hebben wij bij vroegen gelegenheden reeds als onze zienswijze ti kennen gegeven, dat wij in de stukken, dit handelen ovcr taalaangelegenheden, m ce klaarheid en meer staatsmansdurf zoudei wiÙen vinden. Wij blijven bij onze, overtui ging dat de oorlog ook in onze re'geeringskrin gen de opvattingen over de Vlaamsché kwes tie verbeterd heeft, maar zoolang vaagheii in de uitdrukking onze bewindslieden moe weghelpen over het gebrek aan eenheid vai inzicht. zoolang de schuchterheid der toe komstbeschouwingen den angst verraadt voo de onmiddellijke prikkelbaarheid der anti Vlaamsche drijvers, die de openbare meeninj der uitgewekenen op kunstmatige wijze ver valschen, zullen de goede bedoèlingen, welki men aan de Vlamingen hoogerhands te ver staan wil geven, nooit geheel tôt hun rech komen. Hoogervermeld verslag is nogmaals op gevat in den ouden geest van gegeneerel-welwillendheid, maar het behelst toch woor den, die ons niet onwelkom zijn. Het heef ons aangenaam getroffen het door de regee ring tôt „een gebiedenden en heiligen plicht te hooren verklaren, "dat onmiddellijk na dei oorlog de eischen der Vlamingen aan de ord< van den dag worden gebracht. In Tiare ver klaringen, in verband met de Vlaamsch' Hoogeschoolkwestie, heeft zij gezegd de taal hervormingen te willen bepalen in samenwer king met het parlement. Blijkbaar blijft zi bij deze bedoeling, al moge zij er op geva zijn dat de omstandigheden van haar kunnei verlangen, dat zij onder eigen verantwoorde lijkheid en met bekwamen spoed sommig-hervormingen doorzette, welke in het parle ment te veel traagheid of tegenstrijdigheic zouden ontmoeten. Maar zij vergenoegt zicl L niet langer de behandeling der taalkwesti : als afhankelijk voor te stellen van den goe t den wil van het parlement zelf, zij beschouw : het nu als een ..gebiedenden en geheiligdei - plicht" dat geen uitstel zal worden gegevei - aan een vraagstuk dat reeds vôôr den oorlo| , door haar als een onmiddellijke afdoeninj i vergende werd beschouwd. De regeering herinnert eraan," dat zij reed; vôôr den oorlog had te kennen gegeven, da het volgens haar de plicht was der Kamer: om de voor geheel het Vlaamsche volk zoc belangrij'ke kwestie van het Vlaamsch hooge; onderwijs in den loop van den zittijd vai 1914-1915 te behandelen. En dat is de waar heid. Minister de Broqueville had te Turn hont daarover bindende beloften afgelegd en al zou het geen victorie geweest zijn zon der harden strijd, wij kcesterden toen reed: • de gegronde hoop, dat bij den eersten aan i stonn, — althans ip de Kamer der vol'kstver ■ tegenwooreliging, waar de \ laamsche Kath - Kamergroep sinds de laatste vërkiezingei - over een beslissende macht beschikte — he I beginsel der vervlaamsching van de Gentschi [ Hoogeschool onverminkt zo-u worden aange i nomen. De regeering heeft gelijk aan dezi - voorgaande feiten te herinneren, want he - zou zoowel met de historische waarheid al: . met de eer der Vlamingen, die door eigei ; kracht hunne actie voor innerlijke hervor . ming tôt hare rijpheid hadden gebracht, ii : strijd zijn, den indruk te laten verwekken da - de actualiteit van het Vlaamsche taalvraag : stuk zou te danken zijn ôf aan de Duitschi inmenging ôf aan de fratsen van het activis - me. De Vlaamsche kwestie was, door de na ; tuurlijke ontwikkeling van onze foeweginj - alleen, reeds van eerst en onmiddellijk belarç t voor onze Belgische politiek ge^'orden, voor - aleer de Duitschers hunnen rooversin ' val in België ondernamen. Onze mach i was reeds zoo groot, dat noch de regeering : noch het parlement, noch eenige openban - macht of maatschappelijke beweging zich il ; 1914 nog aan den geweldigen aand'rang vai - de Vlaamsche gedachte kon onttrekken. He - was strijd met of erkenning van onze eischen j maar negatie was onmogelijk en het eenigj t wat we aan de Duitschers hebben te dankei i is, dat zij onze krachten ten deele he'bbei - uiteengeslagen, de ontwikkeling van onz< : beweging hebben gestremd en onze liefsfc - idealen hebben willen bezoedelen en misbrui [ ken voor verraderlijke doeleinden. Evenmii noch voortvarend1 in de taalpolitiek. Zoowel bij de schoolwet-besprekingen als bij deze over de jongste krijgswet hebben wij haar. samen met de trouwste leden van de Vlaamsche Katholieke Kamergroep, het votum van vertrouwen, dat zij van de Kamer vroeg. moeten weigeren. Zij érkende evenwel de on-mogelijkheid1 om de taalkwestie in ons open-baar leven nog te ontwijken en was ten min-ste moediger dan hare voorgangsters om di1 te belijden. Wanneer zij daaraan herinnerl bevestigt zij dus alleen de continuiteit. van ons staatkundig leven, door den storm der tijder heen, en zij had er, tôt eigen eer, mogen aan toevoegen dat zij bij monde van minister Van de Vijvere, reeds in 1912 beloofd had te Genl eene Vlaamsche hoogeschool van land- en tuinbouw in te richten. Belofte welke alleen nog op hare inlossing wachtte. Het heeft ons tevens verheugd, door de regeering op plechtige wijze te hooren hulde brengen aan ,,de schitterende holding van de Vlaamsché^YatiêrlaiTdtrs'V (lît>„de'eer' en de verpersoonlijking zijn van de Vlaamsche gedachte." Men moge aan deze woorden zooveel rekbaarhçid geven als men wil, het zal bij niemand te binr.en vallen dat de regeering met haren lof kan bedoeld hebben ,,les flamands de coeur", zooals de voorgangers van de ,,Eigue patrioti<iue- flamande" en lninne geestverwanten. Met de Maamsche gedachte hebben deze heeren zooveel gemeen als per-zikken met ajuinpeulen.Yoor lien bestaat geer laamsche gedachte." Zij erkennen niet het bestaan van een Vlaamsch volk ,geen Vlaamsche ziel, geen Maamsche kwestie en zelfs geen Vlaamsche kunst. De Vlaamsche gedachte heeft alleen haar belijviging in deze Vlamingen, aan welke de liefde voor eigen volk de oogen hee.ft geopend voor de geeste-lijke en stoffelijke nooden hunner stamge-nooten en die met dagelijksche opofferinger het nieuw verhef bouwen, waarop zij de Vlaamsche volkskracht w illen plaatsen. Maar zoo de regeering aan geen bastaard Vlamingen heeft kunnen denken, wellicht heeft zij» te weinig gedacht aan en alvast te weinrg gesproken van hetgeen de Vlaamsche gedachte en wat het Vlaamsche volk voor het vaderland hebben gedaan in de loopgraven. De ware vertegenwoordigers van Vlaamsche vaderlandsche trouw en heldhaftigheid zijn de duizenden Vlaamsche jongens in het strijdveld en het ware goed' geweest indier de/ regeering, sprekende van ,,geheiligder plicht" tegenover het Vlaamsche volk, zich naar lien gericht en voor hen had gebogen. Wat de politieke, literaire of anelere woord-1 strijders voor het land in deze benarde dagei: hebben ten beste gegeven, me)ge verdienste-lijk zijn, vooral wanneer hun woord gesproken werd1 in het aangezicht van den bezetter en daardoor de kracht verkreeg van een daael van onversaagdheid, maar naast den prijs van het bloed is ieder ander offer gering. En zoc de regeering staat voor een gebiedenden en heiligen plicht ont aan het Vlaamsche volk onmiddellijk, na den oorlog, de volheid van zijn recht te verzekeren, indien het feitelijk aan elke regeering onmogelijk, zal zijn om zich aan dezen duren^pilclit te onttrekken, dan is het omdat zij staan zal tegenover een bloedschuld duizenden malen vernieuwd en vermeerderd. De tegenstanders van onze Maamsche gedachte mogen echter eens en voorgoed den waan afleggen, dat het aan hen zal worden opgedragen om te bepalen wat in ons \ laamsch pregram als rechtmatig of niet rechtmatig dient te worden beschouwd. De weg der manke vergelijken moet beslist worden verlaten voor den rechten weg der doel-matige en echt-\'laamsche hervormingen. Wat het Vlaamsche volk noodig heeft en wil is zeer eenvoudig: het wil een gezond en nor-maal ontwikkeld volk zijn en daartoe is ver-eischt dat zijne taal in zijn onderwijsinstellin-gen, in zijn openbare besturen en bij zijn dienende jongelingschap dezelfde plaats in-neme als de Eransche taal voor onze Waal-sdie h:idge:v<otc:\ Me. îrindcr gant '".et niet en er is geen mensch ter wereld, die in deze verzuchtingen een schijn van onrechtmatig-heid kan ontdekken, er is in geheel dit pro-gram geen schemer van Duitsche ingeving. Het was de kern van de Maamsche gedachte vôôr den. oorlog; ongeschonden, nu en deze nu en later. Alleen eene staatkunde, welke deze beginselen met vroomheid zal huldigen en doorzetten, zal aan België den inwendigen vrede der algemeene rechtvaardigheid kunnen teruggeven. 14 Met. FRANS VAN CAUWELAERT. MEILIED. voor Mej. M. E. BELPAIRE. Maria 'k mag vandaag niet keeren waar u een troon staat opgericiit; ik kan u\v heilig beeld niet eeren met bloemenbloei en kaarsenlicht. De Vrede is uit : de dagen dreigen vol strijd. en in den Meienacht, die zachtjes ruischt door 't groen der twijgen sta 'k met 't geweer in hand op wacht. Ik mag niet liggen neergebogen binst 't avondlof, in schemering, en onder de besternde bogen u smeeken om uvv zegening. Maar 'k zie lioog over zee en landen de heemlen hel van jonge maan. en 'k zie, lijk vriendlijk lampebranden, de glorieuze sterren staan. 't Kwam over ons een wondre vrede en wijding toen de belle ging, en vœr de blanke marmertreden een bleeke wolk van wierook hiiig; Nu voel ik \ve:de en land u loven met bloemen, geel en rood en paars en 't waait een geur uit doode hoven, van bloesemende perelaars. Ik hoorde uit vrouw- en kjidermonden en ruwgeloov g mannenlied, deze avond n et uvv lof verkonden, en boor de deunende orgel niet ; Maar weer is door den naclit begonnen, het kort geknal, en, verre en bij het doodsgedaver dér kanonnen. Maria, Moeder, bid voor mij. AUG. VAN CAUWELAERT. Roodesterkte... Mei 1915.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes