Vrij België

2908 0
18 augustus 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 18 Augustus. Vrij België. Geraadpleegd op 17 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jw86h4dm2w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 52. VRIJDAG 18 AUGUSTUS 1916. EERSTEJAARQANG. VRIJ BELGIE onder leiding van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE Jr. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND . 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: GEVERS DEYNOOTWEG 81, SCHEVËNINGhiN. [ De beschouwingen, welke wij een paar weken geleden hebben gegeven naar aan-leiding van de laatste ekonomische cionfe-rentie der bondgenooten vergen een aan-vulling. Zij vergen den steun van een po-sitieve grondgedachte, want hoe gaarne we ook meegaan met het denkbeeld van gezon-den vrede, zonder sitelselmatigie uitsluiting van eenig volk uit het handelsverkeer, wij willen niet na weinige jaren wederom te duchten hebben voor ons economische weerbaarheid op binnen- en op buiten-markt.Dit verlangen naar grooter zelfstandig-heid en strijdvaardiglieid op stoffelijk ge-bied is niet alleen rechtmatig; het beant-woordt aan een wezenlijke behoeiîte, welke reeds vôôr den oorlog door de meest hel-derzienden -onder onze economistén was er-kenct, en wij kunnen alleen toejuichen wan-neer deze oorlog in dit •opzicht betere ver-hoildingen tôt stand brengt. Maar het is een zetfbQgaochelinig, dat projtecltiopn^sme, d;;i jai maux* Yaa toltarfeven opge^rokken langs de zijde van de middenrijken, een voldoende beschutting kan bieden voor de binnenlandsche nijverheid. Wij hoevendaar-om niet over te slaan tôt de leer van den alleenzaligma»kenden vri.iïiandel. Staat-huishoudkunde is te zeer een scliool van werkelijkheden om zieh met zuivere dogr matiek te verdragen, en bovendien zijn de doeleindiem der staten, bij het invoeren van beschermende reehten zelden onvermengd, uit zuiver economisclie overwegingen ont-staan. Zij; beoogen meestal mede fiscale voordeelen. Hoe en om welke reden ze echter tot| stand komen, beschermende rnaatregeleiL brengen steeds het gevaar mede, dat zij de binnenlandsche nijverheid met een valsch gevoel van veiligheid om-geven. en deze onopgemerkt in achterlijik-h)eid geraakt tegenover de voortontwikke-lnig van het buitenland. Yan deze zelf-verblinding ten minste moeten wij ons ten allen prij|ze, vrij wetein te houden. Daarom moeten wij; onze economische soliditeit niet zoeken in een keurslijf van toltarieven. maar in de eerste plaats in de volmaakt-heid van onze eigen voortbrengst-middelen en in de degelijkheid van onze handelsor-ganisatie. En achter deze beide moet men oj) de eerste plaats zoeken, flinke ondeT-nemers en arbeidskrachten. Tri dit opzicht kunnen wij Van onze vijp,nden leeren. Wij mogen hunne onder-kruipersneigingen verafschuwen, de on-eerlijike 11 andefémiddelen tôt welke zij hun toevlucht nemen om de buitenlandsche markt te drukken verfoeien, het is niet genoeg daartegen te schimpen noch zelfs naar weitelijke maatregelen te zoeken om de uitoefening van bedoelde praktijken binnen onze grenzen'te kfier te gaan. Wij moeten erkennen, dat de Duîtschers over het algemeen hun vak verstonden, en dat ziji niet bang waren hunne handen uit de mouw te steken. en zonder deze dubbele eigenschap zouden, zij er niet in geslaagd zijn om in een paar tientallen van jaren een leid'ende pjàats in de economische bewe-ging van Europa te veroveren. Zij werden trouwens buitenmate begun-.-tigd door ha+ feit d?t noch in Frankrijk 'nocli in Engeland een e< :- ,r(xlige onderne- ' l ."T. Door Eigen Kracht. mingslust bestond. Beide landen rentenier-den op hun erfelijken overvloed en moeten zicli duchtig opwerken en herinrichten willen ziji industrieel en commercieel volko-men concurrentiekrachtig worden. Wij zelf overigens, Belgen, hebben door zelifvea'be-tering heel wat te herwinnen. Het is voldoende onze hancielsstatLstieken zelfs opper-vlakkig na te gaan om de waarheid te erkennen van hetgeen Dr. Yan de Perre nog onlangs in ons blad betoogd heeft dat onze nijverheid te veeï aan de grove bewerkin-gen gebonden was, dat onze uitvoer aan afgewerkte produkten een laag percentage uitvoerbeweging veriiegenwoordigt, hetgeen onmiddellijk zijnen tegenhanger vindt in lage loonen, onbevredigende volkstoestan-den. beperkte ontwikkeling en vertraging van den economischen vooruitgang. Door dezen oorlog zal het Duitsche volk zijnen geest van stoere arbeidzaaim-heid alvast niet hebben verleerd. De nood heeft zijne razende werkikracht ver-hoogd. het gebrek aan sommige hulpmidde-len, welke het gewoon was uit den vreemde ongehinderd aan te voeren, heeft het ge-leerd om met hulp van wetenschap uit zijn natuurlijke hulpbronnen te vervaardigen of door verwante produktein te vervangen. Wat in het reuzenlaboratoriuni van dezen bij uitstek technifechen oorlog is voorbe-reid zal eerst na jaren wellicht blijken. Maar het zou een gevaarlijke zelfbegooche-ling wezen om het uitzettingsvermogen van beter georganiseerde en scheppingsvaardi-ger volkskrachten door kunstmat.ige midde-len in bedwang te willen houden. Tegen inwendige superioriteit houdt uitwendige af-weer geen stand. Economische uitsluiting '1%' van de anderen ontaardt alxas in economische insluiting van zichzelf. Wij mogen deze overwegingen nooit los-laten, wanneer wij ons een juist oordeel willen vormen over de wensch0lij|kheid of het gevaar - Tan de dwang- of afweermid-delen, welke wij na dezen oorlog tegen de Duitsche economische overrompeling willen gebruiken. Niemand verlangt, dat de Duitschers opnieuw onze vette weiden zouden komen»afgrazen en zoo dikwijls wij, véôr den oorlog reeds de gelegienheid hebben gevonden om tegen het gevaar der over-meestering van onze markt door de Duitschers te waarschuwen, hebben wij het ge-daan. Maar wij moeten onze redding .zoeken * waar ze ligt en niet van het eene moeras naar het andere versukkelen. Onze redding ligt allereerst in betere volksont-wikkeling, daa.rna in grootere solidariteit en ineer zelfstandige werking van onze nationale bedrijven en economische instel-lingen en -in de dende plaats in de politieke verhoudingen. Want deze laatste zijin sleclits liulpmiddelen en alleen goed, wanneer zij niets anders beoogen dan de werking van de beide vorige te versterken en de ru'imte te verschâffen binnen welke zij zich volledig kunnen ontvouwen. Tôt onze groote voldoening en gerust-slelling kunnen wij de getuigenis afleggen daf het bij onze Belgisehe bevolliing aàn den natuurlijken aanleg niet ontbreekt om haar economische zelfstandigheid en over-w! nning door soliede werkzaamheid te ver-zekeren. Ons volk is bijizoaider werklustig en bezit een aanpassingsvermogen en vaar-digheid. welke door de buitenlandsche nij-veraars, die Belgische uitgewekenen of geïnterneerden hebben te werk gesteld een-stemmig worden geroemd. Onze nijveraars ■ zijn vol diirf en initiatief, maar onze werk-krachten zijn door den band niet voldoende geschoold en samenwerking tusschen de Belgische ondernemingen — vooral in het buitenland — te gering. Het stemt dan ook tôt vreugde te kunnen vaststellen dat de belangstelling voor een ernstig vakonderwijg in België door dezen oorlog zeer heeft toegenomen. Wij hebben reeds gehoord van verschillende nieuwe vakscholen, welke worden of zul-len worden opgericht in vele steden, er is gebruik gemaakt van de gedwongen werk-loosheid binnen het bezet gebied om be-roepsonderwijs in te richten; de Belgische boerenbond wea-kt zijn plannen voor volks-ontwikkeling onder de landbouwers op steeds bréed'ere schaal uit en ook in de Belgische interneeringskampen en vlucht-oorden in Nederland wordt op de meest verdienstelijke wijize voor betea'e vakoplei-ding gearbeid. Bovendien bestaan er nog omvangrijke plannen, waarvan het op dit oogenblik nog ontijdAg is te gewagen. Al deze teekenen wijzen echter langs de goede richting uit en een goed gedeelte van ons vertrouwen in de " economische herlevlng van ons zoo' geteisterd en verzwakt land ligt in de verwachtingen, welke wij koes-teren omirent de verbeteringen, die mên aan den geestelijiken onderbouw van onze volkswedvaart wil geven. Wanneer men echter deze pogingen wil zien gedijien tôt voile vruchtbaar-heid, verlieze inen niet uit het oog dat ons Vlaamsche volk zijn algemeen en vakkun-dig onderricht alleen in zijn eigen taal ten voile kan genieten. De economische her-opbloei van België eischt vervlaamsching van ons onderwijs. EBANS VAN CAUWELAERT. Turnoefeningen door Belgische Kinderen In open lucht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes