Vrij België

1063 0
11 augustus 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 11 Augustus. Vrij België. Geraadpleegd op 21 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pn8x922c5k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 51. VRIJDAG 11 AUGUSTUS 1916. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDINQ VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG.- ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK «n BELGIË 2.50 fr. ■ — —■ ~ i I /vLLh STUKKEN bu i REFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: GEVERS DEYNOOTWEG 81, SCHEVENIKGEN. Onafhankelijk België. (Dit stuk bestemd voor ons 21 Juli-nummer, is eerst op 4 Augustus in ons bezit gekomen. — Ee A) Sed'ert h et oogenblik, ùat het Duitsche leger onjs land) loleeft plat gietrapt, onze bévolking uitgemoord' of gevankelijk fiaar Duitschland1 gésleept, zijn dte Herren Pro-fesisoren begionnen met over België's ge-schiedenis boeken te schrijven, die als Leitfadieln, als gidls moeSlfcen dienen voor de annexatie-agenten. Verledten jaar zijn er een aantal zulke historische over-brengsels verschenen, die wereldl iingezonden door zeer bekwame wetenschappelijke man-nen, als Sc'nulte, Rachfall, Hampe. Laat ons nu even stilstaan bij de publi-caties van Hampe, en de gted'achten ont-leden die er in uitgedlrukt ziijn. Professer Doktor (Geheimrat?) Karl Hampe is leeraar in d'e mid'deleeuwsche geschiedenis aan de Universiteit te Heidlel-berg. ïlij ooràl bekcnd d'oor zijne Deutsche K a i) g e r gi ei s c h i c h |t e. Hij behoort potentialiter tôt het slag der 93 Kulturtraeger, die Jo-hannes Jorgenesen als ,,intellektueele twee-en-veertigers" bestempelde, wier kolossale veratandelijke ammunîtie en wier ,,Es ist nicht wahr" — monstergranaten de schuch-tere neutralen moesten doen neervallen van bewondering of vrees. Ik vind1 zijn naam niet op d'e lijst d'er 93. Wetenschappelijk gesçroken, kon hij gerust teekenen ondter d'e namen van Lamp-recht, Ehrardit, Merkle, eruz. Zou hij ge-weigierd hebben te teekene"n? Ik c.iirf er niet over te beslissen. Althans, Karl Hampe deelt voorzeker in die gedachtein oier 93, ver mi t.s hij in een zijner geschriften zegt: ,,In 1914 heeft d'e Belgiscie Regeering gansch d'e bévolking tôt heftigien weersitand tegen de d'oortrekkende Duitsche troepen opgehitst, wat d'an ook die rechtmatige weêrwraak der solciaten heeft als gevolg gelhadl". Die lasterlijke en reeds zoo dîkwiils te-gengiesproien aantiigiing vindten wiji in Hampe's opstel: Die M a c, h t p o H t i k und a1 e r G e g n e r, dloor hem geschre-ven als een bijdtragie tôt het lijvige boek-deel Deutschland und1 dlerWelt-k r i e g. x) ''t Is over dit opstel, en ook over Hampe's boek B e 1 g i e n's ver-ganglenheit und1 G e g! e n w a r t2), dat ik hier eenige aanteekeniingen wenschte te maken. Ik zal eerst Hampe's thesis uiteenzetten, om dlaarna te onderzoeken in hoeverre, wetenschappelijk gesproken, gij juîst kan zijn. ,,België — zegt Hampe — is een kunst-matig maaksel, een artifidiéel ding, zooals ten antlere ook Duitschland. Zijn naam is niet oudler d'an zijn neutraliteit. Het heeft alleen eenen historischen girondlslag". Toen ') Deutschland und der Welt-Krieg, hrsg. von O. Hintze, F. Meinecke, H. Oncken und H. Schu-m a c k e r. Leipzig—Beriijn, 1915. 2) Leipzig, 1915. 1- I de professor dat geschreven had', moet hem iemand! op de viagers getikt hebben en ge-zegd1, dat het gevaajrlijk was aan België eenen historischen grondslag toe te ken-nen. Ik kan mij andters niet voorstelleni'hoe Hampe in zijn boek Belgie n's ver-gangenheit juist het tegenovergestel-de schreef: ,,De Belgische Staat... is eene kunstmatige schepping z o n c'I e r h i s t o-rische berechtiginlg1". Dat is ■waarschijnlijk een offer aan "de politiéke noodteakelijkheden dier pro-diuit-sche propaganda. Als historicus moet Hampe wel overtuigd zijn dat België — de huidtige Belgische Staat — eenen kloeken historischen grondslag1 bezit. De vorm van België's bestaan, gaat oie professor dan voort, is niet de zeHstandig-heidl maar de ondterwerpîng aan eenen an-dteren Staat, iets dat ten andlere het recht-streeksch gevolg is van zijne geographi-sche ligging. Duitschland heeft historische aanspra-ken op België: Luik, b.v. bleef een levend lidmaat van het Heilige Roomsche Rrk (Defutsi her Nation) tôt op het einde dter XVlIIe eeuw. Sindb 1648 heeft België on-ophoudtelijk te lijcten gehaa' van dte over-rompelingspolitiek van Frankrijk. Om dit te bewijzen gaat de hooggeleerdte professor te rade bij Josson, den BruSbel- schen advokaat, die weinigen tijd vôôr den Qorlog het boek uitgaf: Frankrijk, de eeuwenoude vijand van Vlaan-cleren en Wallonie. Geen enkel historicus kan dit pamflet ernstig opnomen. Maar Hampe werpt al zijn wetenschappelijke princiepen over boord een, aan de h and van Josson, ôloceert hij plechtig, dat België 52 invallen van Frankrijk te ondler-staan had, ,,zij 1 inval aile 4 jaar"! Na zulk betoog valt 't immers niet meer te bewijzen dat Frankrijk, in Oogst 1014, zich aan zijnen 53en inval in België ging bezoed'elen, en dat Duitschland ons daar-van gered heeft. Na 1830 was België voor ko,rten tijd een schil.dlwat-ht der ,,Sainte-Alliance", maar Frankrijk wist aldra op pacifieke wijze het land binnen te d'ringen. Zijn invloed liet zich bespeuren in de grondwet, in de pers, in de zaak dler spoorwegen, in de plannen voor tolvereenigdng ,,cllie doen denken aan de ,,conventions anglo-belges" van hedten. Sed'ert 1870 is België noch-tans ontzagl'ijk veél verschuldigid aan de ekonomische uitbreiding van het Duitsche Rijk. Wat betreft het projekt België tusschen Holland1 en Frankrijk te verdeele-n (1875), daaraan heeft Bismarck geene schuld. Belgife heeft dan geleidlelijk aan ,,we-reldpolitiek" i^edaan. Leopolu II, toen hij België d'en Congo-staat schonk, heeft het land zijne neutraliteit doen verliezen: een neutraal landl kan geen gromdgebied' an-nexeeren.Daarbij, België heeft zic-h veel te veel naar Engeland gekeerd en heeft zich op verstandelijk gebied' d'oor Frankrijk laten ; annexeeren. De Vlaamsche Beweging is ; echter uitsluitena) nationaal en ond'erging ; nooit den invloed van het pangermanisme, ; Ailes samenj||evat, hebben België's in- 1 woners altijdl ondter vreemde overheer- 1 sching geleefd en meermalen is dW ge- ( weest vooir hun eigen goeà. ] Het besluit dat Karl Hampe niet neêr- t schrijft, maar dat ieder Duitsch lezer zelf t trekken zal, is dan: ,,De Belgen leven nu [ tijfelijk <,.ider Duitsch beheer: dat beheer ; is zo' altuur-uitdleelend, zoo vadlerlijk, ( zoo goedi, dat men het niet betwijfelen kan ( of ditmaal ook is het voor de Belgen hun r eigen goeà1: laat ze ons d'an maar annexee- t ren. Zij kunnen niet andters dan er ons £ om d'anken." j IN HET KAMP TE RUCHARD Een Zaal In de Tentoonstelling van Soldatenwerken. (Zie arttkel blz. 7). Zôô schrijft een van Duitschland's beste e historici de geschiedenis van België! Pro e fessor Karl Hampe, gij hebt die geschie-" dénis varvalscht. lo. De Belgische staat, zegt gij, heeft gieen historischeo. g;rondls(lag: het is een e kunstmatige inriV-hting. Het antwoord hierop is: De Belgische staat heeft wel dagelijk eenen historischen 1 grondslag. Seaert het verdirag van Ver-> dun in 843, hebben beide helften vatn het oude België, 't Fransche Kroonleen Ylaan- - der on, en het Duitsche Kroonleen Loth i-j ringen, er onverpooscJ naar gestreefd met t elkander in nauwe voeling te komen, c en i scheidingisdam der Scheld'e,. tusschen bei- - den opgewoli'pen, te breken, en zich re-apektievelijk aan de feodale overheersclimg 1 te onttrekken. Aan Lotharîngen is dat vroeger gelukt dan aan Vlaanderen. Sed'ert de Xlle eeuw heeft dè Duitsche Kei-zer ni et s meer te vejrtellen in XiOthai'in-gen en sed'ert de XlIIe eeu v coticenu éerï zich ce macht over Oostelijk België in de hand der Brabantsche hertogen. Yoor Vlaandeien luidt de klok der vrijheid na den Gutldiensporensla^. Beide helften van Belgaë worden d'an vereenigd door de l'ur-gondische hertogen, die den grondslag kg-gen van België als politiéke e e n -h e i d- In de XVe eeuw g'ebeurde dit, ilank zij de macht van Philipê den Goede, . dien Justus Lipsius, in de XVIIe eeuw, terecht c o n d i t o r B e li g i a e heeft ge-noemd. Ondter de Spaansche en de Oos-tenrijksche Hafcsbuirgers hebben de Belgen — de inwoners dJer Nedterlanden — immer voor v r ij h e i d gevochten. De op-stand tegen Spanje, d'e opstandi tegen Oos-tenrijk zijn daar om het te bewijzen. Zij vormd'en één volk, met dezclfnto instellin-gen in de verscheid'en gouwen, met dlen-zelfden vrijheidi'sgeest bezield'. Al -.vie aan-sla-gi pleerd'e -k-n 'io vri-'^'-i"! ,lmir n 1 v-. 4 y/- fy- be^oopen. Philips II verloor ,0'r ce Noôr-delijke Nedterlandten bij en Jozef II stierf onder d'en schok der Brabantsche omwen-teling. Frankrijk kende den Boerenkrijg en Willem I van Hollandl verspeelale zijn populariteit docir zijn koppigheid en zfjh gebrek aan klaar dloorzicht. Eén ged'ac-hte d'rijft d'en ontwîkkelingls-gang van België sedert 1566 tôt 1830: vrij zijn. Op die ged'achte en op eeuwen wor-stelen voor hare vtprwezentlijking is de Belgische Staat van 1830 gebouwd". Zoo'n Staat dlurft Karl Hampe artifici-eel noemen. Het eenigie artificieel-zijn dla-t er in zit is het feit, dat de Europeesche Grootmachten aan België 'n groot geoeelte grondlgebied ontnamen, dat het sedert eeuwen bezat, en het lanc1) terugdlrongéh binnen a r t i f i c i e e 1 e g r e n z e n 3) en artificieele neutraliteit. België is een levend wezen, Professor, één in gevoelen en één in d'aau. Hebt ge nooit van Luik, Haelen en den IJzer hoo-ren spreken? Van Kardinaal Mercier en Buirgemeester Max? Van- professors Piren-ne en Fredtericq? Dr. LEO VAN DER ESSEN. Hoogleeraar te Leuven. 3) Deze woorden mogen mij niet doen doorgaan aïs een aanhanger der annexatie-ridders. Al de inschrijvers op „VRIJ, BELGIË" maken een flinke propaganda tôt het aanwerven van nieuwe abonnementen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes