Vrij België

1142 0
22 oktober 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 22 Oktober. Vrij België. Geraadpleegd op 04 maart 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/t14th8ch84/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. 'EN GiÊ!. AND ' ... ' . 2 pence. FRANaKIJK *a BELGIË 0.20 fr. -■ n i ■! ■ 11 ii ii m in ■■■■■ ■■! himiim^ MUM» VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. _J ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: IEDERLAND / 1.— NOFI AND 2 sh. : n Êc.L(jiIi ; 2"50 U ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDE^J: VAN LOOSTRAAT 89, DEN HAAG. J Albrecht Rodenbach herdacht. Vlak achter het front, midden de puinen van Vlaanderens aloude rijkdommen, rijst vereenzaamd het bronzen beeld van een edel kind van Roeselare, het veelbeproefde. Met krachtig gebaar werpt zijn hand den stouten stormvogel in de hoogte — en het bezielde gelaat richt hij naar de sombere verte, waar onze jeugd ligt, strijdend en wachlend. Thans herdenken wij dien Grooten Een-zame uit het land van de stormen. Op 24 October is het de jaardag van hem, die verheerlijkt leeft in ons gemoed, in onbesmette schoonheid van jeugd, door neen zwakheid van latere manlijkheid ont-sierd; hij zal in stilte herdacht worden in Vlaanderen, in Nederland, aan den Yser, waar ook Vlamingen zijn. En al mist dcze herdenking thans de vreugde en luiden jubcl van bel'ere jaren, toch zullen wij op dien dag tôt inniger gepeins worden ge-g ''7 v 1 ' ■ >. <i "> > • « • •* —v -Ar 1. — denken o'nder 't zware gewaad van den rouw. .,0 tegenstel, o vergelijkenisse!" Ik zie weer in grijpelijke klaarheid dien zegedag van Roeselare. Het doek vieL.. In den glans van den vollen zomerdag rees hij voor ons: brons in den gloed van de zon, trillend in lucht van apotheose. De oogen pei'den de lucht, waar de verwachte schemering van den nieuwen dag moest rijizen en de Blauwvoet wtrekte de wieken ter vlucht die den storm voorspelt, waaruit orde geschapen wordt in den baaierd. Do Blauwvoet heeft thans de wieken gerept. Naar de Noordzeekust golfde de grijze vloed; de torens laaiden, de kerken wer-den geramd en in de beiaarden werd het lied van de klokken gedoofd. De vloed golfde Vlaanderen uit over de Vrijdag-markt van Gent waar hij rijst die „,sloeg de tirannen neer in ?t zand"; naar West- Vlaanderen toe -, naar Ieperen, waar Brochard Knap den gruwelijken eed zwoer voor Iierlingaland, naar Brugge waar de Twee-Eenheid van Vlaanderen, de Kracht en 't Wijs beleid, de niieuwe dagen laat toetsen aan de heugenis van het verleden; naar Roeselare! En thans rijst het beeld van hem, dien wij hebben begroet, wijl onze oogen in aandoening brandden, in de knie getroffen door het onedele staal van den vijand. En op 24 October hangt nog steeds over Roeselare de vereenzaming en over het Noordzeestrand krijscht de blauwvoet in den storm. * * * Vandaag, toen ik in het grijze najaar dien zomerdag overdacht, las ik een brief van een van de velen; die ginds aan de kust van de zee strijden voor België's recht, met een liefde, die door Vlaanderen werd aangestoken: ,,Hoezeer geschokt wij zijn door al het tragische, da+ rondom ons werd af-gespeeld, toch leeft in ons gemoed de heimelijke verwachting naar dingen, die nog grooter zijn. Want als wij op uit-kijk liggien, gaan onze oogen naar den bewustzijn, dat wij van hier zullen ep-rukken naar een Vlaanderen met ver-nieuwd aanzicht. En als ik het gejuk b.eb langs Roeselare voorbij te trekken, ga ik even ,,Vliegt de Blauwvoet" roe-pen aan Rodenbach's voet, want nu weet ik, dat hij ons allen beter heeft ge-maakt." gewijden grond van West-Vlaanderen„. en de dag wordt ingezet met een groet aan die groote moeder van heerlijkheid. Onbewust raakt het gemoed dan los en heel stil gonst door ons hoofd een lied uit vroeger dagen: ,,ons behoort het Noordzeestrand". En dan grijp ik mijn ,,Gedichten van Rodenbach", die voor mij zijn wat voor Gezelle zijn oude brevier was Sterker dan ooit wordt in mij het Ja, beter heeft Rodenbach ons allen ge-maakt. Beter dan wie ook besefîen zij, die de offervaardigheid van hun jeugd en de rijpende kracht van hun mannenjaren hebben gesteld onder het teeken van zijn Be-weging, wat de beteekenis is van een strijd voor het recht en hoe pijnlijk verdrukking de zielen kneust. Zij hebben geleerd toen zij knapen wa-ren en hun opengaande hart richtten naar het edelste wat hun geboden werd, hoe liefde belangloos is, hoe rechtvaardigheid wijdt tôt betere menschelijkheid. Gansch Vlaanderen door heeft jaren lang dit zaad gekiemd in aile onderwijsgest.ichten: aan-schietende jonge mannen hebben hun schoonste uren gekend in loutere passie roor den goeden strijd. En zij dienustaan, net een groet aan Vlaanderen op de lip->en, gerezen in den strrjd tegen den Reus, iveten hun daden gezegend door de innige ivetenschap, dat zij hun leven hebben ingezet voor de idealen die geschitterd had len voor hun verrukte blikken, toen zij ;er schole gingen bij Bodenbach. Zij zoeken zekerheid. En mochten zij soms, die hun da-?en slijten moeten, waar wantrouwen het îooge woord voert en zielig gekijf de liar-en ontki*acht, de lianden in moedeloosheid aten zinken voor het onzekere van de comende dagen, — dat zij luisteren naar îet zekere woord van de duizenden jon-;ens uit aile gouwen van Vlaanderland, lie met .vas* nog de naaste toekonis4 «nkv-îen, omdat zij zen die toekoast .kc.V :u!len. Dit is een groote tijd, want hij zal be-dissend zijn voor al degenen, die alleen îun recht tôt schild hebben; wat daarbui-en mocht omgaan is een afdalen op ver-:eerde wegen, die wij niet betreden willen. Ln met dit besef beproeft het Vlaanderen ran morgen zijn krachten in dezen strijd, )mdat die strijd de zijne is. Hoopvol, sober van taal, maar met woor-len waar onverzettelijkheid in dreunt, ;preken zij het uit, die uit de gelederen ;wamen van den idealen strijd van het onge Vlaanderen, in den strijd met de daad roor het Recht van ons allen. In West-71aanderen, waarvan thans de zee ons ;cheidt en de grijze muur der Duitsshe egioenen, herhalen duizenden jonge stem-nen 't woord van hem, die voor jaren er 'enzaam oprees ter zware taak: ,,Vlaan-lerens zonne gaat aan het da^en!" Zal die hoop worden tôt zegenrijke wer-œlijkheid, zal die verwachting openbotten n bloesems van nieuAv leven? Naar West-Vlaanderen schouwen thans dien als naar de- poort van het Beloofde i/and, waar de vruchten rijpen zullen bij a-edige arbeidzaamlieid; uit West-Vlaan-leren zullen ze komen, zij die wachten om ip te rukken en de nieuwe vrijheid te irengen op hun krachtige armen; in W.-Aaanderen, waar voor het eerst de Blauw-roet werd uitgesmeten over de jeugd die lodenbach gedrild had, wordt de kamp jeleverd, die misschien het eindelijke le-ren ook voor Vlaanderen brengen moet. En die groote hoop van ons jongeling-chap, dat zeker vertrouw'en in de kracht ran het Recht, die offervaardigheid uit outer liét'de, werd -gezaaid in de harten an Vlaanderen's intellectueele jeugd door em, die staat te Roeselare met de oogen e luchten peilend of nôg de morgen niet ,anbreekt over de gouden kuste No. 9. VRIjDAG 22 OCTOBER 1915. EERSTE JAARGANG.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes