Vrij België

570471 0
09 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 09 Februari. Vrij België. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nz80k27945/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I No. 77. VRIIDAG 9 FEBRUARI 1917. 1WEEDE JAARGANG; VRIJ BELGIË onder leidinq van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE J*. PRIJS PER NUMMER: NtDERLAND 10 cent. ENGELAND . . . 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. verschijnt elken vrijdag ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDFRLAND / 1 25 ENQELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIIK en BELGIË 3.— fr ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADJVtNISTRATIE TE ZEMtN: 81, GEVlFS DïVNOGTV.'iTG,- S'Cï^VE^.uLïn. inhoud. * Dui'schland en de Ongebreidelde Duikbootoorlog, Fr. van Cauwelaert. — Ons lot in Eigefn Hand, J. Hoste Jr. — De Belgische Koninklijke Zeevaartmiiat-chappij en haar bestryder* (III), Dr. A van de Perre. — Nationale Staatkui de (VII), F. van Cauwelaer. — Ren Lied voor onze Jongens. — Droomen uic mijn atelier, R. van Sevecoten. — Nederland^ he Kleederdraohten, i. de Maegt. — \fi itair.î Vaktaal. — Kintteekeningen. — De Volkerenkrijg (wekelijksch overzieht). — Internationaal Overzicht — Nieuws van het Fr<>nt. — Nieuws uic het l.and. — Ni> uws ut het Bui enland. — Beelden uic België (Dendermonde). ,A Hans. — Na den Strijd, Daan F. Boens. — Brievunbus. — Finan-ciet'le Mededeelingeu. — Advei ten iën Duitschland en de Ongebreidelde Duikbootoorlog. Duitschland wil niet dat er aan zijn re-jutatie van onbeperkte wreedaardigheid iets zou ontbreken. Het wil ondergaan versmacht in een kring van volkerenliaat. En zoo het misschien nog zint op nieuwe Tarachrikkingen voor den oorlog te land, ter zee heeft het zijn vernielingszucht nu vrij«u teugel verleend; de duikbootoorlog zal zonder genade noch ontzag voortaan spo-ken in de zeeën, die de landen der Entente omspoelen en zelfs voor de onzijdige vrachtbooten, welke voor onderzoek of om t< bunkeren de En ente-havens zullen aan-doen zal er geen vrije vaart meer zijn. Elk schip dat zich in de omschreven ïonefc durft te begeven zal onmeedoogend, zonder hulp noch waarechuwing, in rten grondvworden geboord. De zee, wàar rid-derlijkheid het hoogst' in eere dient te worden gehouden, gewijd tôt een gebied van •nbeperkten sluipmoord! In de werkelijikheid zal het Duitschland wel niet mogelijk wezen zsijn duivelachtig opzet in vollen omvang ten uitvoer te lrg-gen. De bedreiging om het trotsche Brit-tanje te brengen in een tragische ' afzon-dering zal spoedig blijken niet ander.3 te zijn dan machteloosheid, dolheid. Maar het is nie^emin dë~ bedoeling van de Duitsche regeering om de zee rondom het ver-wenschte eiland schoon te vegen van elk handelsschip en visscherssloep en de zwar-te vlag al'een te latsn heerschen over de nu voor den vijand te dienstbare golven. Waanzin of wanhoop? Men hoort dezen laatsten stap van Duitschland aan beide toeschrijven. Men spreekt' van een slag in het wilde, omrîat het, zijmen ondergang gewis, zijjn lot wil verkorten en de nog overgebleven neutia-len - wil dwingen om hunne macht,. hoe dan ook, in de schaal van den vrede te werpen. Maar deze opvatting lijkt ons niet waar/ïchijnlijtk. Deze nieuwe misdaad i>3 reel er te beschouvven als de laatste over-winning op het Duitsch gemoed van den mili"aristis';hen waanzien, die dezen oorlog Iheeft oritketend en beheerlschfc en die voortaan noch toom noch teugel van welken aard ook kennen wil en de rijkskansclier is niets als het willoos instrument in de handen van deze machtifurie. Geen over-Tregingen van recht. geen beginselen van menschelijkheid, geen zorgen van verant-woordeliiikheid snreken mee in den raad ! van dit monster. De rijkskanselier heeft de philosophie van de Duitsche militaire parti,^ zelf op zeer scherpe wijze geformu-Leerd met de woorden: ,,Ook het meaît krasse middel, dat ons snel de zege brengt moet worden gebezigd." Deze laatste zelfontmaskering van den Duitsch.en euvelmoed, laa't ook geen twiifel meer ovetr omtrent het huichelachtige l:a-rakter van het gedane vredesaanbod. Dit laatst was hoofdzakelijk berekend om aan het onloochenbaar-sterk vredesverlangen van de centrale volkeren een noodklep te openen, maar zoo voorgebra-'îht dat slechts een afgema te viiand er zich kon op wa-gen. De overhaasting met welke van Duitsche zijde werd geantwo-ord op de no'a van Wilson verried nog duidelijiker dat de Duitsche regeering niet oprecht een be-gin van onderhandeling wenschte en va; nu geschiedt met den duikbootoorlog levert het laatst bewijs. Wij hebben immers geetn reden om aan het woord van den Rijkskanselier niet te gelooven, wanneer hij. met een verbluffend cynisme, zelf verklaart (tat het niet de tegenwoordige omstandig.heden zijn welke de beslissing van den onbe-perkten U-bootootlog hebben doen vallen; maar alleen hel feit dat Duitschland niet vroeger- klaar was met het vereischt? ann-tal duikbooten. Wat nu gebeurt, was dus reeds verleden jaar beslotcn, en het paei-fistisch voorspel dat is voorafgegaan Lan al een worden verklaard als een mis'ei-dingsmiddel van de Duitsche volksopinic. De mededeelingen van den Rijkskanselier werpen ook een eigenaardig Hcht op de Duitsche nota's met Amerika voti^ jaar over den duikbootoorlog gewisseld. Zij too-nen eens te meer aan met welke dubhel-tiart'gheid de Pruissische d'plomatie te we k gaat. Aile geruststel'ingen, aile tegemoet-komingen aan America bewezen wa-ren alleen een middel om tijd te winnen, sn waren door Duitschland op /oorhand inwendig verlooehend. Ailes wat nu gebeurt werpt tevens 5en schril licht op geheel de geschiadonis ran Duitschland's inval en wandaden in België. ,.Elk middel dat ons snel ten zege /oert moet worden gebezigd". ivart het îchaamteloozer worden erkend dat felechts suiver mil taire overwegingen van DuH-sche zijde al het lijden hebben be/olen dat >ns is aangedaan: de massamoorden, de verwoestingen, de deportaties, de steLsel-matige verarming en belistering van ons land? Wie zal er nog aan twijfelen? Maar wie met het zwaard alleen wil heerschen, zal met het zwaard vergaan. In zijn hoogmoedigen waanzin geeft het Prui-sische militarisme zich geen rekenschap van wat de macht is, de onuitputtelijke macht der zedel'.jke factoren. Het zal het noîhtans moeten ondervin-den; maar dien dag zal tevens het Duitsche rijk ondervinden in welken afgrond het zichzelf heeft gestort door zijn slaven-aanhankelijkheid aan een regeeringssysieem dat al zijn goede eigenschappen heeft ver-anderd in instinc^en van het wild di,er, dat moet worden gekooid om niet te senaden. Wilson heeft deze gevolgtrekking voor zich reeds gemaakt en hij hoopt dat ail* onzijdige staten, zijn voorbeeld volgend, het Duitsche rijk zullen doen in den ban der natiën, zoo'ang het niet tôt inkeer komt. Het is waarschijnlijk dat de diplo-matieke breuk van Ameiika weldra zal gevolgd worden door een oorlogsverklaring. Maar het besluit ran Amerika, dat m«i de uitersta lankmoedigheid was bezield en dat niet kan verwacht worden tegenover Duitschland eenig gevoel van naijver o! van oubevredigd eigenbe'.ang te voeden, ls vôôr de wereld en de gesohiedenis een nieuwe veroordeeling van de Duitsch* po-litiek als een r «sdadige. FRANS VAN CAUWELAERT. Ons lot in Eigen Ha id. D€ Belgische bladen, die, on der voor-weni'feel de belangen van ons land te verdie !'igen^ nog eenige dagen ge eden presi-ctent Wilson met een misdakiige lîclitzin-nigheid uitgescholden hebben, steken thans de loftrompet op ter eere van dien zelf-ûen staaisman. Vroeger waren zijn nota's volgens som-mige Belgische journalisten, noch min noch meer dan Amerikâansche beurszwen-del; thans begroeten zij in hem den groot-sten staatsman van ce wereld. Eens te meer worlt daardoor bewezen, hoe weinig ons land aan die bladen heeft. Sinds ling werden zij door hun eigen lezers niet meer ernstig opgenomen; hun geschetter deed ?limlachen en hun veral-2;emeenence beschuluigingen l.epen dood op cLen steilen muur der verachting. Want ons volk heeft nog gezond verstand genoeg om zelfs in oorlogstijd het noodige on 'er-scheid te maken tusschen een eerlijk uit-gedrukte meening en het gepen van brood-dronken schrijvers. De oorlog duurt nu reeds mear dan der-lig maand. "V\ ie zou er zich over ver-wonderen, dat in een zoo lange spanne tijds verschi lenoe meeningen tôt ui'ing ge komeri zi.'n? Welke pers-profeet heeft over ailes geschreven met een onfeiljaarheil, due nocit beschaamd werd? Wie heeFt p 1' feiten ont'eed en er steeds de noodige besluit-selen uit gehaald zonder zich te vergissen. Die zelfôe journalisten? Wanne°r zii voc r ee<n spiegel gaan staan, dan zullen 7,i; b ,i de gec.acl te aan hun geschnj, in tenscha-terlach losbreken, ten ware hun g^weten hen voortaan zou aansporen, tôt wat meer omzichti'gheid en besche^denheid, — wat hen vereeren zou, want het is noo'.t te Ixat om tôt iniceer te komen. Inoien îk d'an ook op die mis'eidende voorsteilingen wiis, dan is net niet. om-dat zij op zichzelf een overwegend beî ing lebben. Neen. Sinds lang is dat geschrif gewii t, gewogen, en te licht bevonden. Een misleit'enc.e perscampasne kan noch-tins wel dege iju een veràerfel iken in loed uitoefenen, d'oor haar uitwer i:ig îiaar bui-ten; wat voor een volk, dat zich in onzen toestand bevinot, ten slrtte niet anders dan gevaail jk kan worden. De ministers en de andere vermtwoor-r.elifke leir,prs, die op onze lotstestem-ming invlied kunnen i itoefenen, zull n rioh rloor al de btiijenspori rheden. die uit sommicre pennen vloeien ni t'aten be nvl e-den. De binnenLndsche pc.litiek hee t lirn o-leerd wairtoe de psrs zi h leenen kan. Indien zij zich om den tain lieten leiJen, dan zou het gebeuren, omdat zij dtaar feitelijk op gesteidi zyn, maar dan zou ook hen een verantwooroelijkjieid' treffen, die vroeg of iaîit akju VcstgcSiBiu wordeiî. * Verderfelijker wordt de pers in oorlogstijd door den invloed, dien zij kan uitoefenen op vreemden. Onoer oorlogvoerencien spreekt zulks van ze.f. Een klassiek gewordfen miidel is, cat extremisten aan de eene zijde aile persuitingen op\isscheu van hun sp ts-broeafers aan de an. ere zijde. Zoo vi den de Duitsche bladen, die België willen in-palmen, hun beste bondgenooten. onoer de erganen van de Entente pers, die gansch cen linker Rijnoever veroveren wi lan, en ziin de biaden, die de openbare opuie in Duitschland samensnoeren, voornamelijk ook die persorganen uit de Entente-landen, waarvan de medewerkers het best de schaar c.er annexaties hanteeren. Het is reeos gebeurd, dat de „Vor-wiirts ar ikels uit Be gische tladen pa-menvatte. Naar het schi. nt, hebben sommi-ge ..vaderlanders" zulks aan die blacen als een niisdaad' aangerekend. Waarop ik anlwoorc, dat ik liever beschouwingen van Belgische zijde besproken zag in een blad als c.'e ,,Vorwiirts", aat de Duitschers over-tuigen wil, dat zij uit België moeten, dan in het een of ander imperialistisch orgaan onderhouden door de firma Krupp, dat andere Belgische per-uitingen slechts over-neemt om oe Duitschers in hun aune^a-ie-waanzin aan te moedigen. Ook de tijd zal aantoonen, wie door zijn geschriften 't best zijn lanc- gediend heeft. Maar intusschen worde hier eens tp meer verklaard, dat het niet opgaat, onder voor-wendsel van Godisvrede, aan iedereen, die niet denkt zooals een kleine benJe, het sti'lzwijgen op te leggen, — een Gods-vrede, die door sommiiren misbruikt werd1 om te lasteren, ts schimpen en te be-schuldigen in de liin van een po i iek, die c,e overgroote meerderheid van ons volk beschouwt ris onvereenigbaar met het na-tionaal belarg. Nocit zu'len wij ons lessen van vaderlandslieîde laten geven door pull'cis-ten, die in een wereldoorlog, wiarin ons kleine land noodzakeliik reeds zoo weinig te zeggen heeft, dat land nog op den koop tne helpen wesrgooien door hun eigen Lcht-zinni^ geschrijf. ,,0ns lot in eigen hand", ziedaar 'e leus waarv.an wij de werk*elijkheid zooveel mogelijk moeten benaderen, 10e woel g de tii-den ook zijn en ten sp t van aile Inivers. JULJUS HObTE Jr.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes