Vrij België

564381 0
23 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 23 Februari. Vrij België. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rr1pg1jj76/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 79. VRIJDAG 23 FEBRUARI 1917. TWEEDE JAARGANG. r* «m ONDER LEIDINQ VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE J*. PRIJS PER NUMMER: NtDERLAND 10 cent ENGELAND . 2 pence. FRANKR1JK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ! ABONNEMENTS PRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.25 ENGELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.— fr ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTÎE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENlNGEN. i INHOUD. Noodzakelijk beleid, J. Hoste Jr. — Nationale Een Raad van Vlaanderen en zijn eerste Manifest. Staatkunde (X.), F. van Cauwelaert. —• Wederop- — Internationaal overzicht. — De Volkerenkrijg. — bouw van verwoest België (IX), H. Hoste. — De Koning Albert's Boek. — Nieuws van het front. — Belgische Koninklijke Zeevaartmaatschappij en Het glorierijke Leed (drie sonnetten van Daan F. haar bestrijders (V), Dr. A. van de Perre. — Bra- Boens). — Nieuws uit het land. — Militaire Vak-zilië en België, T. d'A. Schoenaers. — Vakopleiding taal. — Nieuws uit het buitenland. — Boekbespre- in België, A. Postma. — Wie wil, wie zal ? king. — Ons Leven. Hoogstudent A. Burfs. — Ad- (gedicht van J. Demaegt). — Kantteekeningen. — vertentiën. Noodzakelijk Beleid. „Men plonste volop in de modeler dei personaliteit, en de vijanden van hei Vlaamsch wreven zich _ de handen vài plezier, eeuwig getrouw aan de leus: ver deel en gij suit heerschen". (A. Snieders, 1846). Reeds werd van Zuid-'Afrikaansche zijd< betoogd, dat de Vlamingen na den oorlog hur heil moeten zoeken in het stichten van eei nationale partij. Wie de toestanden in on; land kent, weet dat een dergelijke politieV het beste middel ware om vrije baan te later aan de anti-Vlaamsche mohikanen, die hur traditioneelen invloed1 in de verschillende partijen willen b-e waren. De proefnemingen die door onpartijdige Vlaamsche groeper werden gedaan, waren telkens een waagspel. dat den treurigsten uitslag opleverde. Prak-tischer werk was de geleidelijke opruiming van de anti-Vlaamsche elementen, die nog naar gemeente-, provincie-rad'en en parlement gezonden worden. Die opruiming was vôôr den oorlog aan den gang, en zal ir vredestijd krachtdadig moeten voortgezel ' worden. Wie romantisch aangelegd is, kan er over treuren, dat de Vlamingen tôt verschillende politieke partijen behooren, maar het is een feit, dat niet weg te redeneeren valt, een wer-kelijkheid, die zich nu eenmaal door vrome wenschen niet bedwingen laat.Stellig gaat het 'niet op de Vlamingen in elk opzicht op de zelfde lijn te plaatsen als Polen of Tsjeken; nochtans dient op het volgende gewezen: waar deze twee laatste volkeren, wier taal belangen nog meer bedreigd worden door-dien zij in de rijken, waartoe zij behooren, een kleine minderheid uitmaken, niet eens een nationale partij hebben, die aile schakee-ringen omvat., hoe kan men zulks dan ver-wachten van de Vlamingen? Er zullen na den oorlog Vlamingen zijn, die tôt de vier partijen van vôôr den oorlog behooren: katholieken, liberalen, socialisten en kristene demokraten. Niet, dat men een algemeene politieke on-beweeglijkheid zou mogen voorspellen; het valt veeleer te voorzien, dat een veran-derd kiesstelsel meer ruimte zal laten voor de vrijheid van het kiezerskorps en voor kleinere groepeeringen, die den dwang van de groote partijen zullen kunnen afschudden, maar een ineensmelten voorspellen van aile 1 Vlaamsche groepeeringen tôt één nationale Vlaamsche partij ware een theorie verkondi- • ten, welke door de praktijk eens te meer zou t jpntzenuwd worden. Moet men daaruit afleiden, dat er van Vlaamsche zijde in de richting van een sa-mensnoerende politiek niets kan gedaan worden? Een dergelijke gevolgtrekking ware [ verkeerd, vooral wanneer men bedenkt, hoe ( het vôôr den oorlog toeging. De macht der beweging voor de vervlaam-sching der Gentsche hoogeschool werd gebo-ren uit het eensgezinde beleid van de Vlaamsche hoogeschool-kommissie. Het had jaren overleg en studie gekost, alvorens een duide-lijk omschreven plan te voorschijn kwam, dat op de diepe gelederen van het Vlaamsche volk als een stuwende machtsleus werkte. •Studie, beleid en eendracht waren de waar-borgen voor de zegepraal. Stellig zou op hoogeschoolgebied de Vlaamsche vloed ten slotte aile dijken doorbroken en weggespoeld hebben. De mogelijkheid moet onderzocht worden, opdat wij, Vlamingen, in betere dagen, op de zelfde wijze zou den kunnen te werk gaan, in verband met al wat ons openbaar leven betreft: nijverheids- en handelsbelangen, on-derwijs, bestuur, gerecht en leger. Er is één axioma, dat aile Vlaamsche rechtgeaarden bindt: wij willen leven op viijen Belgischen bodem als Vlaamsch volk; daarop moet gansch ons streven gericht blijven, omdat het een natuurwet is, waaraan al onze gedragingen dienen getoetst. Gereedelijk zal men toegeven, dat zelfs, indien wij reeds vôôr den oorlog een algemeen Vlaamsch organisme zouden gehad hebben,dat met het noodige gezag was bekleed, het aan den storm dezer ontredderende tijden moei-lijk zou wederstand geboden hebben. Het is ongedaan werk in oorlogstijd de volledige eensgezindheid te willen bewaren ondèr de belijders van een zelfde ideaal. Dat blijkt duidelijk uit de verwarring, die zelfs in de best ingerichte partijen heerscht, en zulks moet noodlottiger wijze nog meer het geval zijn met de Vlamingen, wier land bezet is^ zoodat elke vrije gedachtenwisseling, waar-uit een levenwekkend inzicht kan ontstaanj bepaald uitgesloten blijft. Vlaamschgezinden als Alf. Sevens, P. Fre-dericq, K. de Bruyne werden naar Duitsch-land gevoerd. Andere bekende Vlaamschgezinden in het bezette gebied weten, dat een zelfde lot hen wacht, indien zij bijv. een actie tegen de Duitsche plannen in verband met de A laamsche hoogeschool moesten aanvangen. In een zoo ongezonden toestand kan slechts vermolmd werk tôt stand komen, dat door geen diepe volksgedachte gedragen wordt. Maar zelfs de Vlamingen, die in het bui-ten'land verblijven en die over de noodige vrijheid beschikken om overleg te plegen, konden het niet eens blijven. Hun ontbrak het aan de noodige zelfbeheersching en het zoo gebiedend zelfstandig in'zicht om doelbewust hun weg af te bakenen ten spijte van Duitsche kuiperijen en franskiljonsch gedrijf. Men herleze de woorden van Snieders, die ik aan het hoofd van dit artikel schreef: „Men plonste volop in de modder der personaliteit, en de vijanden van het \ laamsch wreven zich de handen van plezier, eeuwig getrouw aan de leus: Ver-deel en gij zult heerschen". En bestond bij de Vlamingen geen enkel organisme, dat met het noodige gezag bekleed was om zelfs een poging te wagen in d.e richting van de noodige tucht, die ons wel- licht ten gepasten tijde een toestand zou ge-1 i l'A L VVÛÛ1UUU1 UV d LCilllliCll V Ctii onze denkers en dichters zouden samenge-smolten zijn tôt inachtige orgelklanken van N'iaamschen wil. Daar waren er, die destijds als „de" fla-minganten wilden doorgaan, en die, al waren ze geen zes man sterk, met brallende stem, en zonder zelfs te kunnen omschrijven wat ze vroegen: zelfbestuur eischten van een grond-wettelijken staat, wiens parlement door den oorlog uitgeschakeld is, terwijl de zoon van gouverneur von Bissing, zelfbestuur beloofde door dik en dun. Anderen kropen als een schildpad weg, die gansch een winter zal gaan slapen, wanneer zij slechts de woorden: Vlaamsch recht hoorden. Alsof het niet natuurlijk was, dat in een oorlog, die zoo lang duurt, aile va-derlandsche gevoelens — en in de eerste plaats de Vlaamschgezinde—zouden oplaaien. Alsof het onmogelijk ware, dat Vlamingen, sterK door hun vaderlandsche trouw en door hun afkeer voor al wat zweemt naar Duitsche voogdijplannen, zoo luide het Vlaamsche rechtsherstel zouden bepleit hebben, dat het nog meer dan thans een weerklank zou gevonden hebben bij hen allen, die het vader-land willen groot maken door de volledige ontplooiing der krachten van zijn twee stam-men?Wel is waar, hebben wij van regeerings-wege de algemeene toezegging bekomen, dat aan de Vlamingen na den oorlog „de gelijk-heid in rechte en in feite" zal verzekerd worden. _JDus de bekentenis vanwege onze eigen regeering dat die gelijkheid vôôr den oorlog niet bestond. Waren de Vlamingen met beleid en eensgezindheid opgetreden, nu vooral, dat de oor- I log' ondanks ailes in het teeken blijft der na tionaliteiten-opvattingen van président Wil-son, dan zouden de Vlamingen reeds meer bekomen hebben van onze ministers dan een algemeene toezegging; dan zouden zij ook een nog grooteren invloed kunnen uit-oefenen op de buitenlandsche politiek van ons land, die van overwegend belang blijft voor de lotsbestemming van het Vlaamsche volk. ; Hoe is de toestand integendeel: te Gent een stuk hoogeschool met Duitsche professo-ren en broos als een kaartenhuis; al-Duit-sChe bladen, die met een verregaan '>2 kwade trouw maar voortdurend elke Vlaamsche gedraging uitleggen als het bewijs, dat het Vlaamsche volk voor een aanleuning bij Duitschland wel zou te vinden zijn; Belgische bladen, die uit die verwarring de wapens smeden om het Vlaamsche volk in zijn drang naar zelfstandig leven te dwars-boomen en ons land aan de groote mogend-beden weg te gooien. , i Gelukkig, dat tegen de baloorige voort-varendheid of deemoedige kleinzieligheid van sommige \ laamschgezind'en, liet gezond verstand der diepe gelederen van het Vlaamschgezind leger een gaafheid heeft be-waard, die tegen aile drijverijen van Duitsche zijde en tegen elk gekuip van Vlaamschhaters is gepantserd gebleven. Zoo, niet, zou bij ge- ■ brek aan organisatie, het Vlaamsche volk een der weinige volkeren zijn geweest, die teo slotte als belooning voor zijn offervaardigheid zijn hoogste geestelijke waarden zou bedreigd weten. Er is een stem, die uit het hart van dui-zenden onbekenden klinkt met den roerenden klem der vastberaden eensgezindheid, en die stem zegt tôt onze franskiljonsche belagers zoowel als tôt onze Duitsche overweldigers : 't en zal. Maar na den oorlog zullen wij wel degelijk aan organisatie flink moeten meedoen om aan dat.: 't en zal de noodige kracht bij te zetten. Op handels- en nijverheidsgebied, wat betreft onderwijs, bestuur, gerecht en leger zullen be- X voegde kommissies moeten tôt stand komen, die de belofte der regeering: „gelijkheid in rechte en in feite" zullen helpen omscheppen tôt levende werkelijkheid; kommissies, die door den noodigen band vereenigd blijven, opdat zij de eensgezinde kracht van het Vlaamsche volk te gepasten tijde op bepaalde punten zouden samentrekken. Aan dat werk zullen Vlamingen kunnen deelnemen, die zonder hun politieke overtui-ging te verlooehenen door studie en beleid, over de grenzen heen der politieke partijen, den Vlaamschen drang naar zelfstandigheid willen maken tôt wet. JULIUS HOSTE Jr.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes