Vrij België

1534 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 06 April. Vrij België. Geraadpleegd op 27 september 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/m03xs5k88f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2 VRIJ BELGIE van Vrijdag 6 April 1917. wacht reeds een nieuwe taak. Na de vrijmaking van den bodem die- van de geesten. Na'verwoesten, opbouwen. Licht is ze niet de taak, doch haar schoifders hebben zwaardere lasten getorst, en zij komt uit een harde sçhool. Wat zullen dan zeker geknoei en gekon-kel klein schijnen en verwarrende invlpe-den verdwijnen als schimmelvlekken uit -donkere hoeken onzer woning,wanneer weer de zon binnenschijnt door de open vensters en een frissche wind weer door de kamers waait. ,,Als wij naar huis gaan...." Als wij dàn-willen wat is recht, en dat zullen wij, dan moeten wij immers winnen wat wij willen." Het is alsof in den brief van dieu Vlaming uit de loopgrayven de weerklank trilde van het Vlamingen-lied: De tijd vernielt de steden, Geen tronen blijven staan, De legerbendèn sneven, Een volk zal niet vergaan. ,,Winnen wat wij willen''.... ik verwijs den redacteur vay ,,L'Echo Belge" naar dit schrijven van een Vlaamschen soldaat, waar gevraagd wordt: „le tout est de savoir jusqu'à quel point il y a une cause flamande." Daarover zullen de Vlamingen natuurlijk zelf oorcleelen, en in de eerste plaats de Vlaamsche soldaten uit ons. vrijheidsleger en de Vlamingen uit het bebette gebied, die zelfs in oorlogstijd op de kleinzieligst.e wijze in hun taalgevoelens gekrenkt werden. Onze Vlaamsche '"soldaten vechten niet al-1-een vôor de vrijmaking van den bodem, maar zooals mijn jeugdige vriend het op eenige meters afstand van^de Duitschers getuigt, ook „voor de vrijmaking van de geesten." Die vrijmaking van de geesten, dat weten aile Vlamingen, die zich niet blind staren op het taalfacet van eenige wetten, is geen maak-werk, dat kant en klaar te voorschiin korr.t. De sluiers, die over- de ziçl van Vlaanderen hangen, zijn' als het ^pinnerag in een huis, dat gedwi'e^dt eeuwen gesloten 'bleef. Een volk wordt niet herboren door de macht van eenige taalwetten of door den wil van een paar /menschen, die het goed meenen; het geldt hier een werk, waarvan de verlichtende fakkel v.'crdt o^rhandigd van geslacht tôt geslacht, tôt eenmaal gar.îch het uitspan&el in lichter-laaie staat. Gaaf is de ondergrond van ons volk on-danks aile rampspoeden gebleven. Een volk, dat nog in de XIXe eeuw mannen h?eft voortgebracht als Guido Gezelle en Peter Benoit, geeft ondanks ailes levensblijken, die de teekenen zijn der verrijzenis. De misken-ning moge op Guido Gezelle zoowel als op Peter Benoit in de „hoogere" kringen ge-wogen hebben, hun troon fclijft vastgespijkerd in het bart van hun volk. De officieele wie-rook moge waaien naar Maeterlinck en Ver-haere^; door hun taal blijven Maeterlinck en Verhaeren vervreemd van hun eigen volk. Ondanks moedwil en tegenkanting, ondanks het stelselmatig uitroeien en het uit-moordingswerk;'dat op schoolgebied voorna-melijk, in Brussel heeft gewoed, herleefde Vlaanderen zienderoogen, toen de oorlog los-brak.Indien de oorlog, die bij aile volkeren het nationaal gevoel uitdiept en loutert, aan het Vlaamsche volk in een vrij land de vruchten niet moest laten plukken van zijn offervaar-, digheid, dan kan er geen rust komen in de Belgische gemeenschap. De vloedgolf van Vlaamsch zelfbesef is te diep, opdat de Vlamingen zouden versagen en ik beklaag diegenen, die de breede Vlaamsche strooming zouden willen beschouwen als een modderbee'k, die loopt naar Berlijn. BELIJDENIS Eerbiedige Hulde aan Z.M. Koning Albert, op 8 April 1917. De mannen der schaafbank, de mannen van 't veld, De mannen der weegschaal, de mannen van 't geld, De mannen der'boeken en die van 't getouw, Die van het aambeeld en die van 't gebouw, De mannen die wrochten bij 't. woelende wiel, De mannen der toga en die van den kiel, De mannen der straat en die van 't paleis, Die van 't verweer en die van de peis: Als kloegen de noodhoorns en sloegen de klokken, Ze grepen den ransel, 't geweer — en. vertrokken. . . . Toen braken de stralen van België's zon, En 't somberste treurspel der tijden'begon. v m Die mannen! De bloem van ons volk, de herauten van 't. Recht, Die mannen! Apostels van 't Woord en verdelgers van 't Slecht, Die mannen! De standards van 't Land en zijn schilden, zijn schragen, Die mannen! De redders der vrijheid tôt ridders geslagen, Die mannen! De rots waar 't ontketend Germanje op stuit., Die mannen! De Vlaming van 't Noord en de Waal van het Zuid, Ze hebben 't beloofd en ze hebben 't gezworen : ,,Ten onzent, ten onzent geen vreemdeling baas! • Ons België zal leven! zijn driekleur zal gloren Van Aarlen tôt Brugge, van Yzer tôt Maas!" * * * Uit naam van de Gloeiende Veste der Walen, Uit name der tragische velden van Haelen, Van Antwerpen's ramp, en het wee van Dinant, Uit naam van den Yzer, en Dixmuiden's brand, Uit name van Nieinvpoort, Lizerne, Pervijse, Van Yperen's dood in de vlammende bijze, Hernieuwen die mannen van 't Yzeren oord, • Hernieuwen, o Albert, hun ijzeren woord: „Uw doel is ons doel, en U-w streven ons streven^ Ons bloed is Uw pand. " In vrijheid en vrede zal leven Ons Land!" * * fc * Aan den voet van de schamele kruisen, Die met eender gebed, in processie, daar nijgen Naar ieder die viel opdat 't Licht weer zou stijgen! Aan den voet der meewarige kruisen, Die de handen op Vlaanderens heiligen kouter In zegfning strekken, als over een outer! Aaii den voet. van de martelaars-kruisen, Die op trillende schouders, zoo zwak en zoo grauw, Toch torschen heel België's troostloozen rouw! Aan den voet van de eeuwige kruisen Geschoord Langs de, wegen der Hoeders van 't Land! ■ / ^ . .. ' ' > Aan den voet van de schrijnende kruisen Geboord In de harten der Moeders van 't Land! Daar leggen wij neer, O Koning van 't heerlijke heer, - De bloeiende bloem onzer Trouwe tôt U, Gekranst met de bloem onzer Hope in U, Gekranst. met de bloem onzer Liefde voor U. .. . Dat krale om dien reinrooden krans onzer harten De gulgele zon uit den Oosteren-trans, En strale op de zwa,arzwarte kruisen van smarten.... Zoo vlagt dan de driekleur op 't Land allenthenen, De driekleur in kruis en in zon en in krans! De Moeders, ze zien het — en staken het weenen. . . De Mannen ze zien het — en weten dan, Koning, Dat varings, voor wintersche wolken weer grijzen, Dat België schooner, in glorie-omkroning, _ Als Christns te Paschen, uit 't graf zal herrijzen. JOH. DE MAEGT. Wij willen op Belgischen bodem Vlaamsch zijn in ailes, in ons openbaar leven, iîi onze kunst, op wetenschappelijk, nijverheids- en handelsgebied. Wij willen ons evenmin den onvergan'kelijken roem laten ontfutselen van de Vlaamsche schilderschool a£s het recht op de bevestigipg dat er een Vlaamsche tetter-kunde, een Vlaamsche toonkunst bestaan.Aan I een faktische' eenheid offeren wij niets op. Maar ofschoon wij weten, dat de weder-geboorte van een volk geen werk is, dat zoo maar uitsluitend door den invloed van wetten en besturen geschiedt,ofschoon wij vertrouwen stellen in den aandrang van 't Vlaamsch-zijn, dat'ziedt in ons leven zelf, toch vergeten wij niet wat wij van den Belgischen staat îechtmatig langs wettelijken weg — de veilig-heidsklep van het openbaar leven — ver-wachten en wiJJen bekomen. Wij willen een onderwijs, dat van laag tôt hoog de moedertaal als voertaal heeft. Het Vlaamsche 'volk heeft geen openbare instel-lingen te betalen zooals een Gentsche hooge-soliool of een hooger handelsinstituut te Ant-werpen, waarvan de invloed anti-sociaal werkt op het Vlaamsche volksleven. Zelfs in oor-logstijd, waar het vaderlandsche belang zulks vergée, en het er op aankwam door breedheid van inzicht aan de Duitschers het wapen der inmenging in de taalkwestie te ontrukken, zijn de franskiljons over het al^emeen niet tôt inkeer gekomen. Gansch het hoofdbestuur moet aangepast worden aan het feit, dàt Vlaamsch-België een Nederlandsdisprekend gewest is, opdat de bestuurstaal voor dat gewest 't Nederlandsch worde. Het leger dient heringericht, derwijze dat de Vlamingen als Vlamingen behandeld worden, wat onderrichting en aanvoering betreft.* Yoor aile rechtbanken en gerechtshoven — Brussel inbegrepen — tôt .voor het hof van cassatie toe, moeten de Vlamingen hun zaken in eigen taal kunnen afhandelen. Ziedaar wat wij als eerste eischen op wet-gevend gebied betrachten, opdat de Belgische staat eindSijk tegenover het Vlaamsche volk zijn opvoedende roi zou vervullen. En aan wie zooals „L'Echo Belge" zou be-weren, dat aldus „le pacte de 1830" verscheurd woidt, antwoorden wij, dat zulks niet is, en dat er t.rouwens tusschen 1830 en 1917 he't volgendi verschil bestaat: in 1830 waren de Vlamingen een willoos volk, waarrtiee men deed wat men.wou; in 1917 schrijven de Vlamingen van uit de loopgraven, met het besef dat zij er hun leven voor veil hebben: ,,Als wij dàn willeji wat is recht — en dat zullen wij — dan moeten wij immers winnen wat wij willen." En hun zal het slotwoord zijn. JULIUS HOSTE Jr. Voor meer Vlaamsche lectuui* Voor nieuws van onze land- genooten in Engeland ABONNEER U op: uitgegeven te Londen. ^ Prijs per kwàrtaal (13 nummers) 1 fl. Inschrijving en bedrag te zenden naar ons^ bureel: 81 GEVERS DEYNOOTWEG, ^CHEVE-NINGEN, met duidelijke vermelding dat men inschrijft op „DE STEM UIT BELGIË". WANNEER GIJ IETS KOOPT bij één onzer adverteerders, maak U bekend als lezer van ons blad, dat kost U niets, alleen maar een paar woorden; doch U zelf en ons bewijst het een grooten dienst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes