Vrij België

586488 0
24 november 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 24 November. Vrij België. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ws8hd7ps2p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 66. VRIJDAG 24 NOVEMBER 1916. TWEEDE JAARGANG. VRIJ BELGIË onder leidinq van FRAN3 VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND ...... 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0 ?0 fr. VERSÇHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1 .— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGlP, 2.50 fr. ALI# STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNO'OTWEG, SCHEVENINGEN. Over Folklore en het Sint Niklaas-feest In dezên (j>orlogstija is op geDiea aer roiK-lore verschenen een boek zoo ' belangrijk en-merkwaardig als wellicht nooit te voren: het eerste echt-wet.enschappelijk en algemeen werk over Nederlandsche Volkskunde, en naast de studies van onzen grooten Vlaam-schen veteraan van de Folklore-wetenschap, Alfons de Cock, het nitgebreidste en meest synthetische dat wij in onze letterkunde be-zitten: „Nederlandsche Volkskunde", door Dr. Jos. Schrijnen, Bijzonder Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, een zeer bijzondere Belgenvriend. In de twee omvang-rijke deelen van dit standaardwerk worden ongevéer aile onderwerpen behandeld, welke in de Folklore thuis hooren: lagen en gebied onzer volkskultuur, dorp en woning, volks-typen en kleederdrachten, volksreligie en geestenwereld, volksfeesten, gebruiken bij geboorte, doop en kindshëid, bij liefde en hu-welijk, in het huiselijk verkeer, bij ziekte, dood en begrafenis, volkskunst, met raadsels en spreekwoorden, sprookjes, sagen en legen-den, rijmen en liedéren, volkstaal, populaire geneeskunde, natuurverklaring, weerkunde en plantlore enz. Wie dat boek leest ?:al zonder twijfel veel belangstelling en liefde voor de folklore op-vatten. Voor ons Belgen en Ylamingen be-staat er een soort oorlogsplicht, die ons tôt deze studie leiden nioet. Allereerst, omdat de folklore op. zichzelf een bij uitstek sociale wetenschap is, een stu-die-tak van verbroedering, wederzijdsche waardeering en onderlinge verstandhouding tusschen de verschillende lagen van een volk. Terecht wijst Dr. Schrijnen in zijne inleiding op de zeer bizondere roeping van de folklore in het algemeen, welke eyenzeer sociale wetenschap als geschiedkundige wetenschap is: „Arm is onze tijd aan poëzie, die niet slechts schuilt in de romantiek van sprookjes en legenden, maar evenzeer in de onuitput-telijke schachten van volksgebruik en volks-geloof, hoe ruw dat erts dan ook somtijds mo-ge wezen en met hoeveel onedele bestanddee-len vermengd; die uitbot in aile loten van het volksleven, hoeveel wilde scheuten dat leven ook rnoge uitranken. Maar toch, Gode zij dank, niet algemeen arm is onze tijd aan belangstelling. Een groote kern waardeert althans de uitingen van het volksleven, zoekt naar begrip en verklaring, vorscht naar her-komst en ontwikkëling. Voor hen zijn deze bladzijden geschreven Voor hen, die de waarde van hun volkswezen weten te schat-ten, en wien de eer ter harte gaat van een verleden, waarin het hçden zijn diepe wor-t.els schiet. Waardeering wekt waardeering, en zoo kunnen zij door hun belangstelling een groot maatschappelijk nut stichten, een werk verrichten van waarlijk nationaal be-lang.„Niet als zou het zaak wezen, kunstmatig de liefde tôt den volksaard weer op te wek-ken en aan te kweeken: want in zijn teerste uitingen is hij zoo vaak als het gevoelig plant je, dat bij de geringste aanraking de blaadjes dichtplooit. Maar door de volksziel te beluisteren, het heden te ontraadselen door het verleden, door te dringen tôt de kiemcel van het kontemporaine kultuurleven, kan de hoo^er beschaafde ruimheid winnen van blik. op anderen en telkens wèer anderen zal hij de diepgevestigde overtuiging overstorten, dat hij tôt het volk behoort met lijf en ziel, dat het volk van zijn geboortegrond van zijn vleesch, zijn bloed, zijn gebeente is. Zôô wordt geteeld echte, onvervalschte vaderlandsliefde. „Maar ook, zôô kan worden overbrugd de kloof, die gaapt tusschen volk en hooger be- î schaafde, kan worden bewerkstelligd een ver-- zoening der standen. Een waarlijk aristokra-tisch-denkend man zal zich het volk nader voelen, wanneer hij van dat volk kennis neemt, en gelijkvormigheid in wezen van zijne kultuur' met de volkskultuur beseft. Tôt het volk zal hij zich nader getrokken voelen dan tôt het beschavingsgepeupel." I Om nog een andere reden moet de studie : van de folklore ons Vlamingen zeer dicht aan I 't harte liggen. Omdat ten onzent de vol'ks-: kunde beter en vroeger dan in andere landen , werd boefend, wellicht onbewust, zoodat. onze î eerste werkers in die richting den folklore- lanaen te oniginnen uegonnen zunuer le weten dat ze de „folklore-wetenschap" betrader : en ongeveer zooals Monsieur Jourdain ir : prOza sprak zonder zich er ooit rekenschap : van te hebben gegeven. Omdat ook heel onzt i Vlaamsche beweging een populaire beweging : is, uit het volk gegroeid en den volke qller-. meest ten bate ! Omdat we op het terrein var ■ de volkskunde, een uitmuntende schare voor- ■ treffelijke zoekers en voorlichterS bezitten naast Guido Gezelle en Alfons de Cock en Pol de Mont, zoo vele anderen, een Gittée, een Amaat Joos, een Victor de Meyere, een Cornelissen, een Is. Teirlinck, een P. van Duyse, om er slechts enkelen te noemen, en omdat we dezen moeten eeren. Prof. Schrijnen lieeft in zijn monumentaal boek een ruime plaats aan de Vlaamsche folklore afgestaan. In zijn inleiding reeds er-kende hij, dat Vlaamsch-België op Holland mijlen vooruit is, en eerbiedig bracht hij, in deze inleiding, hulde en dank aan A. de Cock. Zijn boek zelve wordt, in een gloor van liefde, opgedragen „Aan de Bevolking van Groot- - Nederlafid, hereenigd in dàgen van Bcproe-î v-ing." i Laten we — met Prof. iSchrijnen — hoper > dat zijn boeiend werk het zijne zal bijdrager ; in Ylaanderen -—* nu reeds maar later voora: > — tôt de versterking van onzen Vlaamscher - volksaard en van het besef van onze volks-i waarde. Maar ik vergeet niet dat de.redactie vai Vrij Belgi'c een Sint-Niklaas-nummer uitge ven wil. In het tweede hoofdstuk van ziji „Volkskunde" heeft Prof. Schrijnen, in d zeer volledige behandeling van de volksfees ten en feesttradities, den vroolijken 6-Decem ber-heilige niet vergeten. Wie de paar blad zij den herleest., welke hij aan dezen dôôr ei door Vlaamschen feestdag wijdt, zal »— ii zachten, verren droom — een stuk van ziji eigen kinderverleden zien herrijzen. . . . Ik herinner me nog de kleurige prent vai Sint Niklaas, welke in mijn kinderkame hing: de. groote, krachtige gestalte van dei heilige, met zijn langen, wit.ten baard en ziji diepen blik, die tevens zoo goedig en zo( streng was; hij was te paard gezeten op ziji trouwen, witten schimmel, met zijn mijter o] het hoofd, den staf in de hand, den ruim-ge plooiden, rooden mantel om de schouders ge slagen. En naast hem trok voort Pieterman beladen met welgevulde zakken, waaruit d-koppen der poppen en poesjenellen en van al lerlei dieren puilden, maar in zijn hand droej hij een bundel roeden, voor de stoute kinde ren. Ze kwamen van heel verre, ik wist nie van waar, maar 't was uit schoone landen uit landen met palmen en gekoepelde palei zen en met blauwe wateren en heldere lucht uit landen waar er zwarte menschen woon den. Ze waren moe, dat begreep ik wel, ei daarom moest hét paard van den heilige goei worden gespijsd: een beetje hooi en een paa peeën werden voorzichtig in de schouw ge legd, en ik voegde er een dikke snede brooi bij voor Pieterman; een heilige^ die eet niel en voor Sint Niklaas zelf moest.. ik dus nie zorgen. 's Avonds, bij het schoen-zetten, zegde il het bekende liedje op, doch 't was geen lied je voor me, maar een gebed: Sinte Niklaas, Nobele baas, Breng wat in mijn schoentje, Een appeltje of een citroentje, Een nootje om te krakert, Het zal zeer lekker smaken! 's Anderendaags lagen er in mijn korfke: gulden appelsienen en blozende appelen, e die beter smaakten dan de vruchten die an ders thuis werden geëten; 't waren vruchter uit het Oosten of uit het Zuiden: En appelkens van Condé, Breng er mij een geheel schootjen mee... en daarnaast lagen al de chocolade, lekkerni; en en prijkte vooral, als schoonst geschen van den heilige, het traditioneele schippeke in marsepijn, met zijden vaantjes in top de houten masten, en dat met suikerboonen wa gevuld. Prof. Schrijnen zal ons leeren dat Sint. Ni klaas de patroon der schippers is, wat he Vlaamsche gebruik des te beter uitlegt. D appelsienen, welke uit Picardië of Spanje kc men, zijn misschien een survival van vreen: Dit liummer bestaat uit 20 Bladzijden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Vlaamsgezinde pers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie