Vrij België

3073 0
08 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 08 December. Vrij België. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vt1gh9c815/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 68. VRIJDAG 8 DECEMBER 1916. TWEEDE jAARGANG. ONDER LEIDINQ VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRiJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGEIAND 2 pence. jro * TV ott* ^ r VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1 — ENGELAND . . ? _$£ ' rKANivKijA. cii.BcLUiË 1 2.50 fr ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACT1E EN ADJVIN1STRATIE 1E ZENEEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVEN1NGEN. Het ontstaan van het Boek „De Gruweîjaren 1914-1916.'' „STEDEN EN LANDSCHAPPEN", door de a- schrijcerj» Dit boek werd geschreven in ballirig-schap. Het ontstond in de eenzame en dik-wifls droeve kamers van vreeriide hujzen, waar de wisselvalliglieden van mijn zwer-versleven mij h en en voei'den. Van het verre vaderland leefden toen nûg alleen in mij voort de geweldige in-dru.kkon der laallîte tragische dagon. lk liad het BeUgische léger zien aftrek-ken over de houteii bru,g der Scheldè voor het 'grriae steen en de laatste trossen vèr-dwijnen, klein en hulpeloos. ginder, in de vallende duisternis, op den Vlaamsr.'nen oever. Hoe akelig lagen toen do straen van Antwerpen wijdsch en bangelijk in hare verlatenheid. tusscîien de stomme, geslo-teri gevels. Het was alsof er eene plaag had gewoed en er in elk huis nu ge-weend werd over eei\ iijik. De 0. L. V.-Toren rees grauwer en ouder, zoo t îrfij scheen, boven die doode en ontvolkte stad. Toen was de aftoeht reeds begonnen der tienduizenden. naar de NederlandSche grens. onder "het gebas der Duitsohe kanornien. Mij volgde op den voelt het onder-girowîfèch gedaver van het verre gewe.d en elke losbranding klonk in mjjn ooren als het bonzen van een aware poort, die, in een rselljke orkaan, telkëns en opnieuw toc-'loeg op een liolleiii keldermond of een ontheiligd graf. , Het allerlaatste vizi'oen was dan die bloediroode aureool aan den einder, waar-in ik meende mijn stad te zïien opbranden met hare huizen en torens als in één af-grijseliik vreugdevuur bij den triomf der vijanden van mijn land. In dien naren nacht ging er een donker deurken voor mij open in een onbekend oud huis je van de Lange Delft te Micldel-burg. Ik was bij vreemde menschen, maar sefiens scheen rond mij het zachte licht als van een vrvendenkâiner. Ik •ontwaàkte den v-olgenden morgend bij liet klingelen van de betiaardsklokjes op dien toren van t stad huis. 0! dat vleugje muziek... l'k zal het noo'.t vergeten. De kelk van droefheid was vol to'fc den boord, maar nu eerst wist ik het- Ik proe'de de bitterheid der teugen, bij het gemoedelijke en als vertroostende zingen van dreh toren boven dat slapende stadje. Was er dan loch nog stilte in de werelu en leefden deze menschen nog in vrede? Doch i< moest voort naar het onae^ere, het onbekende. Ik kwam te Londen. 1 l^t was nacht. i'ikdonker waren de s ravs-i. .tar heel het ontzagliV.ee leven der gédroehtel'jk groote stad ging voor in die duisternis-sen waaronder zij wegdook a!s voor een onzichtbaar maar almachtig dreigement. In het duizendvoudige gerucht, dat haar als h,et eeuwige razen van een wilde zee om-gonsdë, schenes de logge autobusseni en de inotor-cars, op hunne bllksemsnelle vaart, bijna onhoorbaar voort te sehuiven. Hunne roode en groene lichtjes deden demakadam-vlak ,en glinunen als donker gepolijpt ma-lachiet. Een klammigheid hing in de luebt en een natte zilt scheen, neer te «ijpelen langs al die hooge zwarte gevels. Ik kon geen 'eind zien aan de einde'oosheld van deze woestenij van steen. Iii den morgen verscheen ailes in een grijzen dag. Ter hemeldiepten boven de pleinen en over de grauwe wateren van de Themes. broeide een solfefgele gloed, het machteloos pogen van de zon om door te breken tôt. die verdoemde wereld. Toen zag ik op aile gevels die oproepen ;Haan, toc den oorlog. Reusaelitige letters en plakkaten bedekten aile muren: .loin t o 1 a y ! en 1 i s t t o - d ay ! Your Ki n g and Country n e e d y o u ! R e m e m b a r B el g i u m ! Anotber I 0 0 0 0 0 m e n w a n t e d ! De wagens, de mocor-cars, de autobussen, de ondergrond-treinen. in cîe diepste tunnels,, "Hor. 1 gien denzelfden roep en sc.hen^ zinnige vaai'fc roiid te ri,',tien le verkondigen tôt op de verste boékeu van Londten, toi op de uiterste boorden van de Br:tsche eilanden. Blo^droode pij- VEREERING DER GESNEUVELDE SOLDATEN TE PARIS PLAGE. De t'eer Colaert, Volksvertegenwoordiger van Ieperen, voert het woord. (Zie blz. 6.) len w^zen langs de s>trat.0ii naar de wer-vingsbureelen. Sehotsohe pijipers speeiden hun d'o.edelzakken op dè pleinen om de vri,; willigers bi.'filen te roepem en stoetsge-wijs naar de inschrijvin.g te brengen. Het sebeen mij' of er één luide noodschreeuw opging uit heel die ontzaglijke wereldstad: Our Empire is at stake! Toen begreep ik eei-st ten voile het monsterachtige van dezen oorlog. Wat ! het ging op leyen of dood van het mach-tigst.3 rijk dat, na Rome, bestond op aar-de! Engeland met al zijne kolonieën, met het Indische keizerrijk, met de groote vloot, die aile wereklzeeën beheerschte, verkeerde in nood en kon te niet gaan. En n'och-tans de Russische kolos drong vooruit in het Ôosten met zijpe oniielbare drommen en Frankriik had pas de zegepraal van de Marne bevochten... Hloe njetig lag mijn land,je in die ge-wekïige botsingen der wereldmachten. Ik had onzen hopeloozen heldenstrijd gezien van binnen de muren eener vesting. Nu zag ik hem verloren gaan in de einde-loosheid van het slagiveld der aarde. I>el-gië was niets meer dan een stnjdpea'k, waar de ml'ioenien-legers dooreen gingen woelen. Ik wist nu dat onze schoone oude steden zouden. platgeschoten worden in de bewegingen der vijfmdelrke legervleuge'.s, die de torens en de lmizen zouden omver-schiëten , zooals wij bosschen omver hak-ten voor de verdediging van Antwerpen. Leuven was toen reeds verwoest. Den-dermonde met zijn beïfort, zirjn otude straat-jes, zijn kerken en kapellen lag tôt op den grond platgebrand. .Lier, liet verlaten en vergeten stadje, werd gebombardeerd en zi,|n groote markt was eene refujsachtige ruïnb geworden. Sint Rombout stond ver-minkt als een oude reus die nie", kon ster-ven boven de piujnhoopen van halle en gikîehuizen. Ik vernam de vernieling van de wonderschoone stadjœ en dorpen aan den I-Jzer on hoe de Iepersche lakenhalle met baar belfort opbrandde naar den hein el. Uit miine herinnering schreef ik dan die bladzijden over zooveel dat verging voor eeuwig in het schoone aanschijn van ons lieve land. Ik leefde toen te Oxford. Ik wandelde door de kloosterpanden, langs de groene1 bininenhoven. onder de oude geribde gewel-ven. Ik kwam de reuzige gestalten tegen van gepinnakelde torais- De grooteche Rad-c'iff (loin stond hoog boven ean ritstig met giekanteelTte gevels geslot.en plein. Sombei--gonzende klokken zongen den trd boven de eerbiedwaardige grijze stiad en beiaar-_den speeiden hun,no liedekens- Ik zat aan in kleu.rig geraamde en goblazoende ref-ters en .studeerdo in oud-gemeubelde biblio-theken tusschen de gele îijenider perkamen- ten in-folio's waar de geest van Dun Ico-tus nog scheen rond te dwalen. Bij het zicht van al dat ofi'/îe en nog ongeschon-den schoon schreef ik van het schoon dat vea'dween met den dag in ons land en in den starrenhemel dien ik van uit mijn col-lege-vonster zien kon, boven de dampende weiden van den l'sis, Beév^pmde ik mijn K e r s t m a' c li t in Vlaanderen. De drang om, naar mijin beste krach-ten te werken voor mijn vaderland, en soins ook wel clé droefste noodzaak brach-t.en mij achteresnvoJgens in de meest ver-schillende middens. Ik kwam te Liver-pool, te Birmingham, te Parijs, te Barce-lona, te Petrograd en, in den Kaukasus. Ik heb in dit boek en eiders 1) opgetee-kend wat ik zag en ook wat ik voelde, want overal ging meo mij mee het heim-wee naar 't verre geteisterde vaderland. Dit boek is op vele bladzijden een boek van romw. Het wil niet zijn een boek -s an hcpelooze droefheid. Hebben wij1 allen reeds niet te veel ondervonden om nutteloos te blijven treuren? Ge eerd door de iessen der historié zien wij in de teekens der \er-schrikking de nadering van een nieuwen tijd. De oude boeken woruen verbrand. De inkunabe's en de handschriften met de kleurige miniaturen vergaan in de vex--woesting der bibliotheken. De steënen hei-ligen en de koningen vallen tôt gruis in de portalen der ' kathedralen. De lach en het gebaar van den engel der Annan.icia-tie te Reims behooren nog sleclits t"t de herinnering die wij in ons hart -bewaren aan doode en gestorven dingen. De lelfor-ten en de torens van Vlaanderen wagge-len op hunne sterke grondvestpn "en vallen onder de bommen.- De hemelen van Tiepolo en Tintoretto worden aan flarden geschoten en kleurige marmergevels lig-gen a's gruishoopen op de mozaiëk-plîinen van .Venetië. Heel een groot en achoon verl.eden stort in elkaar. En er was een volk om dat vernie ingswerk te we't'gen: ,,Inoîen aile monumenten, al de meester-stukken die geplaatst sltaan tusschen onze kanonnen en die van den vijand, naar den duivel gingen, het zou ons vol-ledig onversc.hillig laten...v 1). Maar, in den strijd tegen het monster, tegen het bees't van den Apocalyps, in de opofferingien en het lijiden Wordt onze kraclit gestaald. De geesten rusten en doen nieuwe voorraden op van denkbeelden en gedachten. Na dezen dierlijiken tijd van groot stoffelîjk pogen, komt de bloei van de ziel en de mannen van de daad die sneuvelen op de slagveYlen baren de mannen 'der gedachte, die morgen de ontred-derde menschen zullen leiden. Zij maken van de puinen die de Barbaren zullen nalaten op hunnen aftoeht de grond-vesten van de nieuwe werken die slapen nog in hunnen geest. Maar 't mocht zijn voor de geslacliten van morgen, een bewijs na te laten, van wat wij voelden bij 't verlies van het al-lerschoonste dat onze vaderen ons a's een kos'tbaar erfpand hadden nagelaten. Parijs, 3 S,«plomber 1916. ' JOZEF MULS. ') In ballingschap: de Kunst in den Oorlog, nog te ver'schijnen bij Van Dislioeck te Bussum. 2) Von Disfurth (Der Tage Berlijn). 1 Dit Nummer bestaai uii 16 Bladzijden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes