Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge

248 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 19 Juli. Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge. Geraadpleegd op 27 september 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fb4wh2f41p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

en van fhet|Arrondissement Oostende-Dixmuide-Yeurne. Derde Jaargang - N 48. 5 CENTIEMEN Zondag 19 Juli 1914. OPSTELRAAD EN BEHEEE : Voor t Arrondissement Brugge Voor 't Arrondissement Oostende=Dixmuide=Veurne Lokaal: « Werkerswelzijn», Kleine Knipersstraal,31,Brugge. Lokaal : « De Noordstar », Veldstrciat, 31, Oostende. Abonnementsprijs : 3 fr. per ja*;r. Drukster-Uitgeefster4 Sam. Maatsch. DE ONTWAKING. Aan de Lerïen van den Ziekenbond NIOYSON ! Op ZONDAG 26 «JULly om 4 uren namiddag, Driemaandelijksche Algemeene Vergadering in het lokaal WERKERSWELZIJN, Kleine Kuipersstraat, op boete van 20 centiemen. DAGORDE: 1. Verslag en verkiezing der nazieners } 2. Rekening ) 3. Mededeelingen ; 4. Toespraak over « La Prévoyance Sociale ». N. B. Om 4 uren en een kwart worden de deuren gesloten. Zij wimpelt immer voort Ten 3are 1911, op lcu Juli, werd de Samenwerkende Maatsehappij « DE ONTWAKING|» gesticht, die voor doel liad : drukken van, allerlei schrïften, nieuwsbladen, vakhladen, enz. enz. Van bij haar ontstaan werd ons blad Werkerswelzijn uitgegeVen, hetwelk meri deed drukken in de Samenwerkende Maatsehappij « Het Licht » te GenU Nauwelijks was onze nieuwe strijd-stei' in het leven, of zij werd bekampt door aile slach van tegenstrevers, die zoo vermetel waren te durven beweren dat ons Werkerswelzijn heF geen jaar zou volgehouden hebben. Zij liad te kampen tegen gele,groene en bleekblauwe zoogezegde werkers-verdedigers.Met taaien en onwrilybaren moed bleef onze strijdster voort werken op de baan welke zij te volgen had,terwijl zij hare tegenstrevers menige pillen te slikken heeft gegeven. ^ Ons strijdblad Werkerswelzijn wierd gehoond, belasterd en zelfs voor de rechtbank gedaagd. Niettegenstaande dit ailes bleef zij paal en perk staan, met volharding voort kampen tôt verhefflng en onl-wikkeling van het arbeidende volk. Zij is -onze koenste medewerkster geworden tôt het verspreiden onzer gedachten. In haar stellen wij al onze lioop tôt grootwording der Brugsclie Werklie-denpartij.Sinds het ontstaan van Werkerswelzijn hebben de versehillige groepen hunledentalmerkelijk zien aangroeien, zelfs zijn sindsdien nieuwe groepen tôt stand gekomen, die hedendaag-sch rotsvast staan. Het zinnebeeld van Werkerswelzijn is de Roode Maagd met den strijdfak-kel in de rechterhand, verspreid zij met de linkerhand het grootsche woord Werkerswelzijn, over stad, èn dorp, èn veld, èn land. Het Werkerswelzijn wimpelt nog immer voort om de soeialistische gedachten in de hersenen der werkers te doen doordringen en hun moed en volharding in den slrij d voor een hooger loon, beter werkvoorwaarden-en meer welstand in te pompen. En nu heeft de Samenwerkende Maatsehappij « De Ontwaking » nâar andere middels uitgezien om Werkerswelzijn te doen klimmen in sterkte, in grootte, in invloed, in bi j val. Zij heeft nu sinds een drietal weken een eigen drukkerij opgericht, gelegen in de Kleine Kuipersstraat, 25. Onze lezers zullen wel bemerkt hebben datW'erkerswelzijn sinds een twee-tal weken een geheel ander uitzicht heeft gekregen, dat het meer beant-woord aan de behoeften onzer Parlij. En om er nog meer krachL bij te zetten,durven wij rekenen op de niede-werking aller partijgenooten, die 00k iets kunnen doen om onze strijdster overal te doen binnendringen. Het Partij-Bestuur van liaren kant heeft reeds beloofd binnen kort liel; blad kosteloos aan deleden tebestellen. Deze opoffering vergl natuiii'lijk vele onkosten en om die te kunnen dekken, zouden aile partijgenooten daaraan kunnen medehelpen door wekelijks den Strijdpenning te gedenken, 00k ons blad aan te bevelen waar m en geen lid is van eene groep aangesloten bij de Partij. Op die wijze zijn wij verzekerd een grooten stap vooruit te kunnen doen op aile gebied. Aan U is dus de plicht, partijgenooten, te ijveren tôt grootwording onzer klasse, onzer Partij. Aanuwezijde staat onze hoopvolle strijdster Werkerswelzijn, welke door onze tegenstrevers met leeke oogen aanzien wordt. A. Y. De vrienden welke drukwerk te vervaardi-gen hebben, kunnen dit aan zeer voordeeligê voprwaarden hekomen in de Volksdrukkerij « De Ontwaking », Kleine'Kuipersstraat, 25. Het ouderdomspensioen van 120 franken. De Wet op de sociale verzekeringen is door de Kamers met eene groote meerderheid aan-genomen en moet 110g in den Senaat worden besprolcen. Die wet bestaat feitelijk uit drie deelen : Het eerste is de verzekering tegen ziekten ; het" tweeds tegen de vroege gebrekkelijklieid (eene v ôortzetting dus van het eerste deel) ; het derde is de verzekering tegen den ouder-dom.Het is dit laatste puni, anders gezegd het pensioen voor den ouden dag, dat wij hier willen behandelen. Het is 00k dit deel dat de. regeering het eerst van al in toepassing wil brengen, omdat zij begrijpt dat zulks van het hoogste belang is, en voornamelijk voor de onde afgewerkte arbeidersvrouwen. Wat de soeialistische afgevaardigden ge-daan hebben om het pensioen van één frank daags te hekomen, hoeft niet herhaald te worden. Aile denkbare en gegronde redenen en bewijsvoeringen werden aangehaald en te vergeefs werd eene besparing op de kolossale militaire lasten gevraagd om het pensioen van 365 franken te kunnen schenken. De regeering bezat geen geld genoeg...^ Op den vooravond van de wetgevende kiezingin Mei 1.1., verhoogde zij, in eene in der haast ge-stemde wet, de toelage van 65 franken op 120 franken. Dat was iets. Het pensioen van 65 franken, dat sedert het jaar 1900 bestaat zal dus van af 1915 gebracht worden op 120 franken. Wij merken hier op, dat het vijftien jaren geduurd heeft om eene verbetering op dat gebied te bekomen. Hoe-lang nog zal de werkende klas dulden dat de 365 franken wegblijven? Aan ons socialisten, zal het niet gelegen zijn. Immer vragen wij beschermende Avetten voor het volk, wij ver-mogen Weinig of niets, want elkeen weet dat onze eigènlijke machtgestuit wordt door een onrech tvaardig kiesstelsel, dat, hopen wij, zijn einde nabij is. Die verzekeringswet dus tegen den ouder-dom bestaat feitel ijk maar uit een artikel, dat als volgt luidt : « Ieder arbeider is verplicht jaarlijks eene som van 6 franken te storten met afgestaan kapitaal, met ingenottreding op 65 jaren ouderdom. » Door deze storting wordt natuurlijk een pensioen verkregen met eigen penningen. Het doel der regeering is duidelijk : elk zal dus zelf voor zijn pensioen moeten zorgen, en daardoor zal zij er zich mettertijd van afmaken om de toelage van 120 franken te moeten geven. 1 Maar er zijn nu eene heele massa werklieden die onmogelijk, gezien hunnen hoogen ouderdom, met deze verplichte zes franken, een behoorlijk pensioen kunnen verwerven. Zij vallen onder toepassing van den volgenden overgangs maatregel : t. De toelage van 120 franken wordt gratis verleend aan aile noodlijdende Belgen, gebo-ren voor 1" Januari 1843. 2. Dezelfde toelage wordt verleend aan aile Belgen, in nood verkeerende, geboren van af ln Januari 1843 tôt 31 December 1848 mits eene onmiddelijke storting van 18 franken. 3. Dezelfde toelage wordt verleend aan aile in iiood verkeerende Belgen, geboren in de jaren 1849 tôt 1875, mits storting van 6 franken per jaar, gedurende ten minste 3 jaren, « met afstand van kapitaal », (anders gezegd, de 18 franken in drie keeren gespaard). u<y/e laatste paragraaf zegt ons klaar en dïîfdtslijk, dal de ouderlingen van 1849 zich moeten haasten om nog dit jaar eene eerste storting te doen van 12 franken (die zal tellen voor 2 stortingen) en eene volgende storting van 6 franken in 1915, om hetzelfde jaar nog in pensioen te gaan ; dat de ouderlingen van 1850 110g in den loop van 1914 eene storting van 6 franken moeten doen, en de twee volgende in 1915 en 1916 ; dat deze geboren in 1851 en later, er 00k moeten aan denken om 00k hunne achttien franken te sparen. 4. De zelfde toelage van 120 franken wordt verminderd op 115 voor de personen geboren in 1876, op 110 franken voor hen in 1877 geboren, en wordt alzoo achtereenvolgens verminderd met 5 franken per jaar, voor de personen die in de volgende jaren tôt 1896 geboren zijn. Hier komt bevestigd te worden hetgeen wij hooger schreven, dat de 120 franken zullen verclwijnen. De jongere arbeiders, van 1877 tôt 1896, krijgen nog een deel ervan, en dezen, na 1896 geboren, zullen met eigen krachten een pensioen moeten verwerven. ' >! De regeering beweert, dat de geest van vooruitzicht in de werkende klas moet drin-gen, en dat het pensioen van één frank daags zal bekomen worden door de verplichte 6 fr., voornamelijk voor de jeugd. Het eerste kan waar zijn, maar het tweede is valsch. De tarieven van de lijfrentkas bewijzen dat eenpersoon van 20 jaar met jaarlijksche stortingen van 6 franken,met afstand van kapitaal op65 jaren, slechts 183 franken kan verwerven, dus maar een halven frank daags. En zijn geld, dat met afstand is gestort, is verdwenen in den zak v#n den slimmen commerçant, Mijnheer den Staat. De nieuwe wet moet nog door den Senaat passeeren ; wij hopen dat ze zal verbeterd worden, maar vreezen dat ze zal verminkt worden, als de arbeiders hunne stem niet luide la ten hooren. G.W. Aan de rijke katholieken. M.Ed.Drumont, bestuurder van het fransch katlioliek blad La L il ire Parole, geeft eene reeks artikels over de rijken zijner partij. Het volgende die wij er uit overnemen is kenschetsend. Zieliier : « Wat de katholieke rijken betreft, die zijn vol haat en onverschillig. Zij houden 1111 de overwegende plaats in de kerk, welke door de armen gesticht is. Zij hebben Cliristus die voor onze voorouders een beeld van genade en liefde was, stilaan verbannen ; het is voor hun dat de tegen-woordige maatsehappij schijnt gevormd te zijn ; zij hebben al hetgenot en de vermaken. Het is waar dat op heden al de woede zich samentrekt tegen de rijken, juist gelijkeertijds tegen deiVedeldom. Yoorheen zegden onze priesters aan de meest aanzienlijkste heeren en aan de konin-gen de waarheid. Onze priesters van heden, zelfs de simpelste en de beste, aarzelen aan de rijken te zeggen wat zij over hun denken. De rijken van heden zijn gelijk de groote heeren van eertijds, ondankbaar en verach-ting voor dezen die ze beschermén. » Zullen de katholieke bladen bovenstaande aan hunne lezers mededeelen ? Wie zijn toestand wilt verheteren en voor zijnen arbeid een behoorlijk loon wenseht te ontvangen, wordt lid zijner Vakvereeniging. 't Is toch eene nederlaag ! Den uitslag der kiezing van 24 Mei 1.1. is reeds op zoo versehillige wijzen door de katholieke bladen uiteengezet geweest, dat het, 11a zoo dikwijls als geene nederlaag aanzien te zijn geweest, 1111 toch eindelijk door Het jSieuws van den Dag, van Woensdag 15 Juli, als eene nederlaag aanzien wordt. In zijn artikel : Haiulen uit de mouwen, krijscht het blad bloedige tranen, omdat er in het katholieke kamp maar één kre'et is opge-gaan 11a den gevoeligen slag en die was : « Aan 't werk ! » te gaan, onverpoosd te ijveren, eene bestendigepropaganda te voeren 0111 de katholiekezegepraalbij de grootekiezingen van 1916 Aroor te bereiden. Ongelukkiglijk, zegt het Nieuwsken, heeft men in het katholieke kamp die belofte heel en gansch vergeten en wordt er totaal niets gedaan aan propaganda, of tenzij in de bu-reelen der katholieke en grondwëttelijke vereenigingen dat men volop aan het werk is" in het nazien der kiezerslijsten, 0111 langs dien kant eenige stemmen te winnen. Dit nazicht der kiezerslijsten door de katholieke kiesdravers kennen wij opperbest en daarom sporen wij eenieder aan in tijds de kiezerslijsten 11a te zien 0111 te onderzoeken of de gewone kiezersvervalschers aan uw stem-«•echt niet gesnoeid hebben. i Weestdus dubbel op mve hoede, vrijzinni-ge kiezers, want zooals gij weet zijn de bel-gische katholieke kiesdravers de meesters in hetbedrog en bijzonderlijk de broerkens van Doornijk die zoo ervarend geweest zijn in de fransche kamerkiezing. Het Nieuwsken slaakt 00k 110g jammerkre-ten, omdat de katholieke vereenigingen maar beginnen te werken eenige dagen voor de kiezing en dan het geld met hoopen weg-gooien aan nuttelooze propaganda, dat het 00k dikwijls gebeurd, wanneer .men in die lokalen gaat op de gewone dagen, men er geen levende ziel ontmoet, zoo grool is den iever welke daar heersclit. 't Is een bewijs te meer dat de katholieke partij aan het uitsterven is. Gelukkig dat die bekentenis van de katholieke pers zelf komt. Nog meer, Het Nieuwsken bekent geheel nederig dat al die vereenigingen den werkman te veel op zij de hebben geschoven in het regelen van propaganda werk en bestuurlijké zaken, dat vooral de eerste plicht moet zijn, de werklieden in ailes te erkeimen, omdat zij heel dikwijls gezonde voorstellen of vinger-wijzingen kunnen voorbrengen. Proticiat, Nieuwsken, en wel bedankt voor uwe kostelijke bekentenis, dit zullen wij in bewaring houden ! A. Y. m In den Bond Moyson. Sinds eenigen tijd wordt er door hetBestuur van den Bond Moyson uitgezien om eene nieuwe afdeeling in den sclioot van den Bond in te richten. Wij hebben daarover reeds gesproken in de laatste algemeene vergadering van April. Deze nieuwe afdeeling ■— indien hij kan doorgevoerd worden -— werd toen door eenieder bijgetreden. Aangeprikkeld door deze aanmoediging van wege de leden, heeft het Bestuur zich geene moeite getroost en maar dadelijk aan 't werk gegaan 0111 dit te kunnen verwezen-lijken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Brugge van 1911 tot 1932.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes