Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge

506 0
11 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 11 Januari. Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge. Geraadpleegd op 27 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8g8ff3mp4t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

j en ocm het flppondissement 0o5tendç*Di£muidçs0çupne Derde Jaargang - Nr 20 5 CENTIEMEN Zondag 11 Januari 1914 OPSTELRAAD E3S1 BEHEER : Voor 't ArroMissement Brune Lokaal : WERKERSWELZIJN, Kleine Kuiperstraat, 31, Brugge. Toor 't Arrondissement Oostende-Diïmnide-Yenrne Lokaal : DE NOORDSTAR, 31, Veldstraat, 31, Oostende. i' Abonnementsprijs : 3 fr. per jaar. PRACHTIG BAL (met orkest) Op ZONDAG 11 JANUARI, om 6 ure s avonds in het lokaal het Volkshuis doorde Sigarenmakersvereeniging ' *- -—: ■ ' Aan de Metaalbewerkers Zondag 11 Januari, om 10 ure 's morgens, in 't u Volkshuis " is uwe plaats, niemand mag er ontbreken. De Ziekenbond Moyson Onze ziekenbond is sedert eenigen tijd het onderwerp der laffe aanvallen van het kriste-lijk werkmans(I?)blad Het Brugsche Volk. Dit bladje van 1 Januari maakt zich voor de zooveelste maal kwaad omdat wij hunne zie-kenbondekens hebben aangetast. Natuurlijk hebben wij dit gedaan, en waar-om zouden wij dat moeten onverlet laten, wanneer wij kunnen bestatigen, welke bees-tigheid gij uitsteekt ? Het bijzonderste van die zaak is nu dat het Brugsche Volk gedurig boft, beter en meer voordeelen te geven dan wij ; welnu wij gaan dat eerst onderzoeken. Ziehier de voordeelen gegeven door den nieuwen goeden ziekenbond Donatiaan : Eerste afdeeling boven de 18 jaar aan 0.35 fr. per week : Voordeelen na twee jaar lidmaatschap : 1) Geneeskundige dienst : de zieke heeft vrije keus onder een tiental geneesheeren. Voor elk bezoek dat de zieke moet betalen krijgt hij 0.75 fr. terug van den Bond. 2) Onderstand in ziekte : a) 3 fr. per dag (zondag iiiet inbegrepen) binst 6 weken, 't zij 18 fr. per week. b) 2 fr. per dag (zondag niet inbegrepen) 4 maanden, 't zij 12 fr. per week. c) 1 fr. per dag (zondag niet inbegrepen) al-tijd voort tôt aan 65 jaar, 't zij 6 fr. per week- In werkongeval vallende onder de wet van 1903 wordt de onderstand op den helft ge-bracht.3) Levensverzekering : Vijftig frank bij sterfgeval. De leden, ouder dan 35 jaar bij hunne aanveerding, hebben enkel recht op 25 fr. Tweede afdeeling van 15 tôt 18 jaar : 0.20 fr. per week : 1) Geneeskundige dienst gelijk hierboven. 2) Onderstand in ziekte. a) 1.50 fr. per dag (zondag niet inbegrepen), binst 6 weken. b) 1 fr. per dag (zondag niet inbegrepen), binst 3 maanden. , In werkongeval lijk hierboven. Levensverzekering : 25 fr. bij sterfgeval. Dat zijn dus de voordeelen gegeven door dien nieuwen goeden ziekenbond van de Gilde. Ziehier nu de voordeelen door den Bond Moyson gegeven : In de afdeeling van 40 centiemen per week, geniet men na één jaar lidmaatschap, bij ge-val van ziekte : De eerste 6 maanden 2.50 fr. per werkende dag ; De tweede 6 maanden 2.25 fr. per werkende^ dag ; Bij geval van kwetsuren, één voile jaar 2.00 fr. per werkende dag. In de afdeeling van 35 centiemen per week, geniet men na één jaar lidmaatschap : Bij geval van ziekte of kwetsuren, één voile jaar 2.00 fr. per werkende dag. In de afdeeling van 25 centiemen per week, geniet men na één jaar lidmaatschap : Bij geval van ziekte of kwetsuren, de eerste 6 maanden 1.00 fr. per werkende dag en de tweede zes maanden 1.50 fr. per werkende dag. Wanneer in deze drie verschillige afdeelin-gen de ziekte of kwetsuur van het in trok zijnde lid nog niet genezen is, na zijn voile jaar genoten te hebben, dan geniet het gedu-rende gansch zijne onbekwaamheid tôt werken één frank per werkende dag tôt aan den ou-derdom van 65 jaar. Daarenboven genieten de introk zijne leden, welke 5 jaar lid zijn, en na hun voile jaar genoten te hebben, nog een invaliedengeld van 50 centiemen per werkende dag, tôt bij hun afsterven. Men kian uit de herverzekeringskas genieten wanneer hij zes maanden in werking is. Dus, wanneer de herverzekeringskas niet in voege was, genoot men na de eerste zes maanden trok, één frank daags minder aan den inleg dan van 0.35 fr. en 0.40 fr. Laat ons nu het verschil maken van den trok met de hervezekeringskas erbijgerekend tusschen den Gildenziekenbond en de Bond Moyson voor één jaar onderstand. Bij ziekte : geniet men in de Gilde de eerste 6 weken en de volgende 4 maanden 318 fr., dan de volgende weken tôt einde het jaar 171 fr., maakt 489 franken. Bij werkongeval : de eerste zes weken en de volgende 4 maanden 159 fr., dan de volgende weken tôt einde het jaar 85.50 fr. maakt 244.50 fr. Voor dokter • 0.75 fr. per bezoek. Niets voor medicamenten. Bij ziekte geniet men in den Bond Moyson de eerste zes maanden 390 fr. ; de tweede 6 maanden 351 fr., maakt 741 frank of een verschil met de Gilde van 252 FRANKEN. Bij werkongeval geniet men het geheele jaar 624 franken of een verschil met de GSilde van 379.50 fr. Voor dokter en medicamenten geniet men ailes, uitgezonderd diegenen welke buiten de stad wonen, welke aan den geneesheer bij elk bezoek ten huize vijftig centiemen betalen. Daarbij geeft de Bond Moyson na zes maanden lidmaatschap dokter en medicamenten en na één jaar lidmaatschap reeds vollen onderstand. Integendeel moet men in de Gilde twee jaar betaald hebben, alsvoren één oentiem onderstand te kunnen genieten. Wanneer b. v. een lid in den Bond Moyson één jaar genoten heeft dan geniet het na zijn voile jaar nog tôt aan den ouderdom van 65 jaren i .50 fr. per werkende dag voor den inleg van nog slechts 0.15 fr. per week, zoo ook dokter en medikamenten. Nog meer, de leden van den Bond Moyson welke terzelvertijd lid zijn van de Samenwer-kende Maatschappij Werkerswelzijn, genieten bij geval van ziekte den helft van het ge- tal brooden welke zij wekelijksch nemen. Bij sterfgeval genieten de naastbestaanden in de afdeeling van 0,40 fr. 30 fr., in 0.35 fr. 25 fr., en in deze van 0,25 fr. en 0,18 fr. 15 fr. Hewel, Brugsche Volk, daar hebt gij nu de gevraagde inlichtingen, vergelijkt nu eens de onze met de uwe. A. V. De Belgische Sociale Wetgeving in 1913 Als men er in den grond over nadenkt is het jaar 1913 waarlijk typiek op dit gebied. In den kiesstrijd van 2 Juni 1912 werden bergen beloofd door de klerikalen : zij waren ç vnnr A S Zii 7onrien 365 franks 's jaars pensioen geven. De lasten zouden niet verzwaren, enz. En... zeker omdat ook op sociaal gebied een hemel beloofd werd... is juist het jaar 1913 op gebied der sociale wetgeving in België voorzeker een der onvruchtbaarste geweest. ... « De schuld der oppositie, die het school-wetdebat rekt » dat is 't geliefkoosd argument waarmee de klerikale bladen schermen en hopen hun bedrog dat zij tegenover de kie-zers van 1912 gepleegd hebben, uit te leggen. Maar... als de klerikalen zoo bezorgd waren om de kiezers, die zooveel door hen beloofd werden in 1912, waarom bepaalden zij niet eene geheel andere dagorde voor de wetgeving.Ilet was hun plicht eerst de beloofde sociale hervormingen aan te pakken in de Kamer, in plaats van met de meest ompopulaire en de meest ongevraagde en ongehoopte wetten af te komen als de legerwet, die al de jongens binnenpalmt in krijgsdienst, en daarbij de vergoeding voor de familie van den soldaat afschaft, tenzij deze in grooten nood verkeert I Al de verzachtingen welke de socialisten voorstelden en de vermindering van dienst-tijd werden afgewezen. 't Was haastig. 't Gevaar was groot. Het eind heeft uitgewezen dat zulks een lokvogel en een musschenschuw is geweest. Honderd miljoen nieuwe militaire uitga-ven, en de rest... die zal komen als nasleepje ! ER IS GEPROTESTEERD... en klerikale buitendeputees van kleine steedjes werden uitgekocht met... de belofte van een garni-zoen, dat er nu niet komt. Want onze jongens worden in de onge-hoordste voorwaarden om zoo te zeggen op-gestapeld in de bestaande kazernen. Dan zijn de... nieuwe lasten gekomen als gevolg van de militaire uitspattingen en nog meer van het krot & Cie onzer regeering. Die lasten waren zoo schandalig dat ALLERWE-GE PROTESTEN ertegen zijn opgegaan, en de minister ze wat... draaglijker heeft ge-maakt. Wij zullen betalen. Erna stelden de klerikalen aan de dagorde... eene sociale wet? Neen, eene on-grondwetlijke en onverdedigbare schoolwet, een volledige aanslag op het officieel onzijdig onderwijs. Want in België wil de ironie der woorden dat het vrij (klerikaal) onderwijs officieel wordt bevoordeeligd en begiftigd, terwijl het officieel onderwijs door den —-»p^— — Staat ten onder wordt geholpen. De debatten daarover duurden te lang mee-nen de klerikalen. Zij kregen het te kwaad tegenover de oppositie. r Hun ideaal is zeker : met de versterkte meerderheid die zij in 1912 door bedrog en valsche beloften behaalden, al de onpopulair-ste wetten waarbij dezen die financieel ten goede komen aan klerikale dompers- en kies-werktuigen, er door te krijgen zonder den minsten last met minimum discussie en voor-al geheime stemming. De klerikalen zijn goed ! De socialisten zijn de schuld dat de sociale wetten in de kartons blijven. Maar hebben de socialisten de dagorde van dit parlementair jaar opgemaakt? Hadden de klerikalen de sociale wetten voorgebracht m piaaiD van îxicuwc miiitcuxo vsix rinuntiuuiu lasten en den aanslag op 't officieel onderwijs, wie had er zich tegen verzet? En 't ware nog spijtig als wij in de Kamer al het slechte, waarmee de katholieke regeering dit jaar voor den dag kwam in tegenstelling met hare kies-beloften, lieten paseeren als een koek uit de pan... Daarbij, 't eenigei wat op maatschappelijk gebied in 't parlement tôt stand kwam : het pensioen van 1 frank daags voor de mijnwer-kers, kwam er dank zij het aandringen van gezel Vandervelde en de waalsche socialis-tische volksvertegenwoordigers. En waarom werd dit erdoor gekregen? Door den invloed der goed georganiseerde en eendrachtig rood stemmende waalsche mijnwerkers, die daar-door meer afdwongen van de klerikale regeering dan de goed geloovige en in meerderheid katholiek stemmende vlaamsche arbeiders. Het jaar 1913 toonde ons ten andere, hoe een klerikaal minister van... Arbeid, als hij te kiezen heeft tusschen bescherming van lock-outeerende patroons en heldhaftige georganiseerde en daarom den honger prijs gegeven werklieden als de brusselsche rijtuigmakers, — brutaal-weg de partij kiest van de uithon-gerende kapitalisten. In 1913 kregen wij de officieele verslagen der arbeidsinspecteurs over... het jaar 1911, die putten in de aarde klagen over le misera-ble uitvoering der façadewetten en de tegen-werking daarbij van de klassejusticie. Overigens werden enkele sociale wetten... in de kartons gelegd, waarvan weldra ter sprake komen : de sociale verzekeringen en die woningwet... tenzij de klerikalen weer vooraf iets haastigs af te handelen vonden, in den aard der legerwet en der schoolwet. Overigens de sociale verzekeringen zi;n, mits de verminkingen natuurlijk, wat de socialisten reeds over jaren voorstelden en ver-dedigden tegenover den onwil der klerikalen. Wij zijn voor het nieuwe jaar benieuwd hoe de klerikalen, die hun bewind versterkten op de belofte van 365 franks pensioen, het zullen uitleggen dat dit pensioen nu maar 120 fr. zal bedragen ? Voor de nieuwe woningwet is 't weer het oude princiep dat gezel Denis eens ontwikkel-de in den Hoogeren Arbeidsraad, als nog geen socialisten in de Kamer zetelden, hetwelk de klerikalen nu op hunne manier als het hunne gaan voorleggen. Op sociaal gebied werl ons in 1913 eindelijk t»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Brugge van 1911 tot 1932.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes