Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge

436 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 19 April. Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge. Geraadpleegd op 05 maart 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/599z02zt95/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

en ocm het flppondissement Oostende=0i£muidç=C?eupne Derde Jaargang — Nr 35 5 CEIMTIEMEN Zondag 19 April 1914- OPSTELRAAD E IS) B B HE E ±l. IR. ; ?Bur 'l Amnfement Bruns Voor 'I Arromlisseieii Qodexde-DiinDiËe-T'eirae ! Lokaal : WERKERSWELZIJN, Kleîne Kuiperstraat, 31, Brugge. Lokaal : DE N00R0STAR, 31, Veidstraat, 31, Oostende. Abonnementsprijs S 3 fp« per jaap. Drukster-Uitgeefster, Sam. Mustsch. DE ONTWAKING IWetaalbewerkers Centrale -- Afdeeling Brugge Op Zondag 19jApril, om 10 ure 's morgens, in het Volkshuis, uRIEMAA^jDELIJKSCHE VERGADERING, al de aangesloten leden zouden moeten begiijpen hun plicht te doj^en zien aanwezig te zijn. DAGORDE: 1. Verslag der Contrôleurs; 2. Rekening van don 1 Trîmester; 3. Benoeming van Contrôleurs ; 4. Mededeelingen., Het Bestuur. 0 ' © 1 © HET PETITION NEMENT VOOR A. S. © | © © ; © Op 14 April, hadden wij 596 plaat- © i © selijke komiteiten waarvan er 194 aan © | © het Nationaal Komiteit 138.241 hand- © © teekens hadden overgemaakt. © j © ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ © j. De maatschappelijke politiek der klerikalen De klerikalen zijn op zoek naar een kies-platform. Vôôr. twee jaar gaf hun het nood-lot de misdaden van de bende Garnier-Bon-net en Cie, en zij maakten van deze gelegen-heid gebruik om zulk een schandelijke campagne tegen het socialisme te voeren, dat zij op dit gebied, de loef afstaken aan aile kle- j rikalen der wereld. Op hare beurt kwam de i quaestie van de belastingen en van den leger- ! dienst hunne stoute onbeschaamheid bevesti-gen. Heden echter gaan de oogen open van de arme lieden, die door vrees voor de ban- i dieten, van ons verwijderd waren ; nu dat I hunne schrik voorbij is, begrijpen zij de walgelijkheid der klerikale polemiek en wordt de schrikaanjaging « Bonnot & Cie » eenvoudig niet meer gebruikt. Ter nauwer-nood waren de kiezingen voorbij of er wer- I den nieuwe belastingen geheven en de alge-meene legerdienst werd gestemd ; hier geldt j het nogmaals twee onfeilbare argumenten, die echter nu niet meer van pas komen. Dan ?... wel, de klerikalen zoeken ! In Frankrijk viel het jammerlijk geval Calmette voor en werden meteen een gansche reeks • knoeierijen blootgelegd ; maar, zooals het een onzer medewerkers voor acht dagen zoo klaar uiteen deed, afgezien van het feit dat het schandaal niet alleen het vuil aantoont waarmede de politieke finantiënburgerij zich voedt en zoo de socialistische kritieken op het kapitalisme een nieuwen grond geeft, hebben de belgische klerikale kapitalisten te veel ge-lijkaardige schandalen op hun actief opdat eene campagne gesteund op zulke feiten, de kiezers van ons klein België kunne beinvloe-den.Onze klerikalen zijn dus ontredderd. Zij zoeken ! Zie — en dat zij dan nog ons goed hart be-twijfelen wij stellen hun een klein over-zicht hunner politiek voor, op gebied van sociale wetgeving, en zijn overtuigd dat hunne kiezers zullen verbliksemd zijn als hun het stuk onder de oogen komt. Waarom niet eens een kleine tafel gemaakt der wetten, door de socialïsen neergelegd met de wijzigingen die onze katholieke regeerders er aan brach-ten ? Zij konden er de maatschappelijke wets-voorstellen van de klerikale regeering bijvoe-gen met, aan de overzijde, de voorstellen en de wijzigingen van de socialisten. Dan eerst zouden de kiezers een lief geheeltje hebben, dat hun de ware gevoelens der klerikalen voor de arbeidersklasse zou schetsen. Wij hebben gesproken van de wet op den vrouwen- en kinderarbeid en van de sabotage waarvan zij het voorWerp was vanwege de klerikale volksvertegenwoordigers- Onze le-zers weten ook dat de regeering toestemde in halve maatregelen, om te voldoen aan de ko-lenbarons, als de verminderign van werkuren der mijnmachinisten moest gestemd worden. Wij hebben ook gezien dat, als de socialisten voorstelden 's morgens te zetelen om de stemming der wet op de maatschappelijke verzekering te vervroegen, onze katholieke députés — waarvan het grootste deel nochtans over veel vrije uren beschikken — deze ver-meerdering van werk weigerden. Zoo aehtten zij dat al de pensioenen te samen, van de krachtelooze arbeiders en van de oude werkers, het niet waard waren dat zij eenige uurtjes van hunne rust namen om de discussie met vrucht te laten plaats grij-pen.Onze vriend Huysmans toonde ons, verle-den zondag, hoe de regeering het aan boord gelegd heeft om de wet te saboteeren ten einde aan de zieken, de krachteloozen en aan d,e ouderlingen slechts bespottelijke pensioenen toe te kennen, die dan nog meerendeels betaald moeten worden door de werkers zelf. De vergelijking van het voorstel. neergelegd door Huysmans, en het voorstel Hubert is immers stichtend : niets beter dan dat, toont- de onmogelijke verbinding tusschen onze concep-ties en de klerikale ideëen op gebied van sociale wetgeving. En, een gevai, dat eenigzins een openthoud verdient, komt zich voor te doen in den Se-naat : het is een pluimpje waard op den hoed van onze klerikale regeering. Hare schande-hjkheid komt er klaar in voor, onze regeerders hebben een waar gewrocht geschapen, dat het wçrk der katholieken verfijnt m zake wetten ' voor de arbeiders klasse. Dit geval betreft de wet op de pensioenen ' der oude mijnwerkers. Het was er om te doen eene schreeuwende onrechtvaardigheid te doen verdwijnen der wet van 5 Juni 1911 op de pensioenen van de oude mijnwerkers. Eene gansche belangrijke catégorie genoot van het pensioen niet : waren van het pen-sioen ontroofd dezen die, al hadden zij 30 ja-ren in de mijn gewerkt, en door ziekte of krachteloosheid, het werk hadden moeten ver-' laten voor den wettelijken ouderdom. Om deze ongerechtigheid te doen verdwijnen hadden onze vrienden Maroille en andere een voorstel neergelegd. In de Kamer gingen de debatten Juni, Au-gusti en December door. De heele Kamer ein-digde met zich aan te sluiten bij het voorstel der socialisten, wat dan ook aangenomen werd met 122 stemmen tegen 8. Bijna aile katholieken hadden het gestemd, en onder hen de ministère volksvertegenwoordigers ; men leze wel : ministers en volksvertegenwoordigers.Nu echter, komt de wet voor den Senaat. En wat zien wij ; de minister Senateur Hubert — minister van den Arbeid — die de wet be-kampt en de commissie zien wij den tekst van de Kamer verwerpen met 6 stemmen tegen 2 — rechterzijde tegen linkerzijde- Een nieuwe tekst werd voorgesteld door den minister, die de genoemde mijnwerkers verplicht te bewijzen dat zij het werk hebben verfaten uit oorzaak van ziekte. Hoe kan men dan toch bewijzen dat men voor meerdere jaren aan dezelfde ziekte leed als nu, en dat deze ziekte de bekwaamheid tôt werken deed ophoudèn ? Van een anderen kant, vermin-dert de nieuwe tekst van den minister de pensioenen, en het getal rechthebbende' ; op die wijze beantwoordt de nieuwe tekst geen-zins aan de bedoelingen der ontwerpen van het primitief voorstel, verhelpt niets aan de onbillijke verhouding waarin zich duizenden mijnwerkers bevinden, en vernielt het werk der Kamer. Welnu, vat men goed het dubbel doel, dat daarin verborgen ligt ? Aile katholieke volksvertegenwoordigers en m inisters-députés stemden de wet voor de Kamer : de verkozenen der arrondissementen van het kolenbekken zijn allen onderworpen aan herkiezing in Mei aanstaande. Zij zullen dus aan de mijnwerkers kunnen wijs maken : wij hebben de wet gestemd. Maar in de waar-heid waren zij medeplichtig met de katholieke senafeurs waaronder de minister van den arbeid, — deze laatste niet onderworpen aan herkiezing. — (er grjjpt immers geene ver-kiezing plaats voor den Senaat dit jaar), — om de wet te doen vallen voor den Senaat. Wat dus klaar de houding van Hubert en de stemming der klerikalen uitlegt voor den Senaat, uitgebracht op den tekst die de Kamer stemde. Is het niet stichtend ? Dat de klerikalen dat aan hunne kiezers onderwerpen ! Wij zijn van een zekeren uitslag overtuigd. Hallo, klerikalen ! Laat eens uwe houding zien overal ! Dat zal wat beter zijn dan de beleedigingen welke gij immers naar het hoofd der socialisten slingerd, die de eenige verdedigers zijn der arbeidersklasse. R. A. Werkstaking Schilders EEN WELGELUKTE MEETING Het gemengd comiteit der christene en socialistische Schildervereenigingen had voor dinsdag laatst een meeting georganiseerd in de Gouden Wolf, Ezelstraat. De opkomst was goed en de geest onder de werkstakers was uitstekend. 't Was de heer Van Caillie, van het chris-ten syndikaat die de meeting opende. Hij begint met te zeggen dat er hier in Brugge nog wel 140 onvereenigde schilders zijn, hij spoort allen aan zich te vereenigen, daar het van hen zal afhangen om den strijd te winnen. Hij beschuldigt de bazen ailes te weigeren, zelfs het minste wat de schilders vragen. Vervolgens geeft hij het woord aan den heer De Bruyne, van Gent. In eene gepaste rede geeft hij de historiek der werkersbeweging en bijzonderlijk die der schilders, die tegenwoordig min betaald worden dan een gewone metsersknaap. De werklieden smeden dikwijls zelf de roede waarmede zij worden gegeeseld. 't Is de schuld der onverschillighéid der werklieden dat de loonen laag zijn gebleven. De vooruitziende werklieden kennen maar een middel om hun bestaan te verbeteren en dat is de vereeniging, doch ongelukkiglijk worden velen teleurgesteld door het zien der onverschilligheid der anderen. Hij zegt dat met de loonen die betaald worden aan de schilders men niet behoorlijk kan leven met vrouw en kinderen, te meer daar de levensmiddelen in de laa'tste jaren merke-lijk zijn gestegen. Gij moet genoeg winnen om de hand niet te moeten uittsteken naar de openbare of bij -zondere liefdadigheid, het mag niet zijn dat de kinderen t'huis honger lijden. De schilders winnen hier te Brugge door-•gaan 2,47 fr. per dag en ik zeg dat het niet mogelijk i3 met zulk hongerloon te leven. De menschen die in een gesticht worden opge-bracht kosten meer aan het gouvernement. Diegenen die tôt nu toe aan 't werk zijn gebleven, moeten schaamteloos zijn om van verre te staan zien hoe de anderen de kastan-jen uit het vuur halen. Hetgene dat zich hier te Brugge voordoet heeft zich te Gent insgelijks voorgedaan. In de laatste jaren zijn de loonen met 10 % gestegen, en dit dank aan de eensgezindheid der schilders. En moest het gebeuren dat de tegenwoor-dige beweging niet geeft wat zij zou moeten geven, dan zal het de schuld zijn van diegenen die aan het werk zijn gebleven. Wij hebben ook moeten vaststellen dat er hier en daar van die ellendelingen gevonden worden, die het werk hunner stakende broe-ders .hebben ingenomen ; ellendelingen die nog geen verstand hebben om een borstel in de handen te nemen en zoo trachten de bazen uit den nood te helpen. Die beweging, zegt spreker, zal ook indruk maken op de andere vakken. Wij eischén meer boter op ons brood en laat ons daar-voor te samen strijden, onverschillig uwe politieke denkwijze ; wij moeten voor onzen arbeid een redelijk bestaan hebben. Daarna komt gezel Fontier aan 't woord. Wij hebben al gedaan, zegt hij, wat mogelijk was om tôt eene vredelievende oplossing te komen ; wij zijn zelfs den heer gouverneur gaan vinden orn te onderhandelen, maar niets heeft geholpen, telkens botsten wij op de kop-pigheid der patroons. Verder leest hij een brief af, gezonden door de paroons aan het Gemengd Comiteit, die een kaakslag is voor den heer gouverneur gezien de patroons daarin hun gegeven woord verbreken. Hij bezweert de werkstakers den strijd vol te houden tôt het uiterste, en verzoekt diegenen die nog aan 't werk zijn gebleven zich solidair te verklaren met de werkstakers door ook het werk neer te leggen. Op die wijze is de triomf mogelijk en zeker. Na nog een woord van aanmoediging door den voorzitter, sloot deze welgelukte meeting. Dat de werkstakers nu maar moedig vol-houden, hunne eensgezindheid in den strijd zal de bazen wel tôt betere gevoelens brengen. E. S. BEZOEKT UWE LOKALEN

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Brugge van 1911 tot 1932.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes