Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

389 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 09 Juli. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Geraadpleegd op 13 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0v89g5hk4s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

TJitfegeven door de politieke atdeelinfe' bij den Genei-aalgou-verneur in België. Oedrnki in de drukkerij van liet Wet- en Veior-deningsolad, Brùssel. iMvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningshlart is in Belpié vcrkrijgbaar wj tovengénoemde drukkeii.i. in taitscnjand en in het onzijilige taitcnlunu bfi de Duitscliu post-lantoren tegen een kvvartaal-aijonnement \an 5,">u mark. En-Me nummcrs kcÉtcii S iPlenniç per stuk. De doorioopentle toe-tending van liei l-ijola«i tôt liet Wet- en Verordeiiingsblad kan de voornoemde di-ukKe'fl tcfren deaan 'L einde van e,k kvvaitaal icinnen som van 4 Pfennig per tel van ieder nummer besield «ordeu. for die akkuplerfen Oebieîe Belgieos. Wel- en \erordeningsbkid voor de liezetle slreken van België. Bulletin officiel des Lois cl Àrrèlés pour le territoire belge occupé. • Herausgegeben von derPolitischen Abteilimg bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsbiattes zu Brlissel, Lôvvenerstrasse 40. Das Oesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutscliland und un neutralen Ausland durch die deutsclien Postanstalten fur 2.30 M. vierteljâhiïich regelmâs-siy bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Iieiblattes zum Gesetz- und Verordnungsbiatt kann bei der genamuen Druckerei gegen die ara Knde jeden Vierteljatires einzuzielienden Betrage von 4 Pfennig fur ein Biatt der emzelnen Nummer beautragt werden. Publié par le département politique près le gouverneur Général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et 'Arrêtés, rue de Couvain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte SU Pfennig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtes, contre paiement, a la fin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL, 367. 9. JULI 1917. 1NHALT: Verflleung, betr.rebertrajjung der "Watirnehmnng der Rechte und Obliesenheiten der Minister des Innern.tler Landwirtschaft und offentllchen Arbeiten, der Wissensubaft und Kunst.der Justiz sowie des Gewernes und der Arbeit fUr das vliimisctie und wallonische Verwaltungsgebiet auf die lUr diese Gebiete ernannten Verwaltuugschefs sowie Uebertragung der Wahrnehmung der Rechte und Obliegenheiten des Finanzministers fur das vlâmische und wal-loDische Verwaltungsgebiet auf den Leiter der Finanzabteilung, S. 3901. — Verordnung.betr. die Anmeldung des Vermôgens von feindlichen Auslândern in Belgien, S. 3962. — Verordnung. betr. Beschlagnahme der Scbnittbôlzer, S. 3963. IXHOUD : Beschikkin? waarbii de Hoofden van het burgerlijk bestuur voor het viaamsch en het Waalsch bestuurlijk eebied beiast zijn met de waarneming der rechten en ara htsvérricMingen van de ministers van Binnenlandscùe Zaken. Landbouw en Openbare Werken, Wetenschappen en Kunsten, Justitie en van Nij verheid en Handel voor heide bestuurlij ke gebieden. en de leiaer van de afdeeliDg van Finantiën Beiast is met de waarneming der rechten en ambts-verriebtingen van den minister van Finantiëa van het viaamsch en het Waalsch bestuurlijk gebied, bl. 3961. — Verordening betreffende de aangifte van het verraogen van onderdanen van vuandelijk buitenland in Beigié, bl. 3962. — Verordening betreffende de inbeslagneming van al het gezaagd bout, bl. 3964. I SOMMAIRE : Arrêté transmettant, les pouvoirs et fonctions des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des travaux publics, des sciences et des arts, de la justice ainsi que de l'industrie et du travail, pour chacune des deux régions administratives, aux deux chefs de J'Administration civile nommés pour ces régions, et les pouvoirs et fonctions du ministre des finances, pour les deux régions administratives, au chef de la Section des finances, p. 3962. — Arrêté concernant la déclaration des biens, situes en Belgique, de certains ressortissants étrangers ennemis, p. 3963.— Arrêté concernant la saisie des bois coupés ou sciés, p. 3964. VERFÛGUNG. tinter Abanderung der Verfugung meines Herrn Amtsvorgiingers vom 1G. Januar 1915 ubertrage ich vom heutigen Tage ab die ■ Wahrnehmung der Rechte und Obliegenheiten der Minister des Innern, der Landwirtschaft und ofïentlichen Arbeiten, der Wissen-■schaft und Kunst, der Justiz sowie des Gewerbes und der Arbeit fur das vlamische Vervvaltu»gsgebiet dem fur dieses ernannten ■Verwaltungschef, Herrn Oberamtmann Schaible in Brùssel, fur das wallonische Verwaltungsgebiet dem fur dieses ernannten ■ Verwaltungschef, Herrn Landrat Haniel in Namur. Soweit in meinen Verordnungen vom 5. und 12. Juni 1917 (Gesetz- und Verordnungs- ■ blatt Seite 3669, 3671, 3675, 3734, 3839) den Ministerien in Brùssel einzelne Geschiiftszweige bis auf weiteres auch fur das ■ wallonische Verwaltungsgebiet ùbertragen sind, werden auch fur dieses Gebiet die Rechte und Obliegenheiten dieser Minister von Bdem Verwaltungschef fur Flandern ausgeiibt. | Die Wahrnehmung der Rechte und Obliegenheiten des Finanzministers ùbertrage ich sowohl fur das vliimische wie fur das ■ wallonische Verwaltungsgebiet bis auf weiteres dem Leiter der Finanzabteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien, Herrn ■ Geheimen Oberfinanzrat Pochhammer in Brùssel. Brùssel, den 4. Juli 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhausen, C. C. V. T. 396/11. Generaloberst. BESCHIKK1NG. Onder wijziging van de beschikking van -16 Januari 1915 van mijn arabtsvoorganger, beiast ik, met ingang van heden, den ■ heer Oberamtmann Schaible te Brùssel, Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor het Viaamsch bestuurlijk gebied, ■ met de waarneming der rechten en ambtsverrichtingen van de ministers van Binnenlandsche Zaken, Landbouw en Openbare Werken, ■ Wetenschappen en Kunsten, Justitie en van Nijverheid en Arbeid, voor het Viaamsch bestuurlijk gebied; den heer Landrat Haniel, ■ te Namen, Hoofd van het burgerlijk bestuur voor het Waalsch bestuurlijk gebied, met de waarneming van dezelfde rechten en ■ ambtsverrichtingen voor dit laatste gebied. Zoover de ministeries te Brùssel door mijn Vercrdeningen van 5 en 12 Juni 1917 (Wet- en I Yerordeningsblad, bl. 3669. 3671, 3675, 3734, 3839), voorloopig ook voor het Waalsch bestuurlijk gebied beiast zijn met het ■ lieheer van enkele diensttakken, zal het Hoofd van het burgerlijk bestuur voor het Viaamsch bestuurlijk gebied eveneens de rechten ■ en ambtsverrichtingen dier ministers uitoefenen voor het Waalsch bestuurlijk gebied. Ik beiast den heer Geheimen Ober-Finanzrat Pochhammer te Brùssel, leider van de afdeeling van Finantiën (Leiter der ■Finanzabteilung) bij den Generalgouverneur in België, voorloopig met de waarneming der rechten en ambtsverrichtingen van den minister ■van Finantiën, zoowel voor het Viaamsch als voor het Waalsch bestuurlijk gebied. Brùssel, den 4° Juli 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkeniiausen, C. C. V. T. 396/11. Generaloberst. ■ sc=r.-«:-— .im-1 — ngi frni m i h i • ri - —- — —— rrmTWifOT——■—M————_ den mit drei Sternen bezeichneten Verordnungen Bekanntgabe auch durch Maueransclilag beabsichtigt. o We Qbrigen sind durch die Gemeindebehorden in ortstlh- A licher Weise insbesondere an die Interessenten bekannt o W gtbe». y De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen worden ook door middel van aanplakbrieven bekend gemaakt. Aile andere Verordeningen moeten door de gemeente-overheid volgens de gebruikelijke wijze vanbekendmaken vooral aan de belanghebbenden medegedeeld worden. Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichée. Les autres doivent être portés à la connaissance du publie et spécialement des intéressés par les administration! communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont eoutume de le faire. II. - 3961

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes