Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

196 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 14 Juli. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Geraadpleegd op 07 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mp4vh5dw4s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

vë fiir die okkuplerîsn Gebiste Seigiens. Met- en V'erordeiiingshlad voor de bezeltc .slreken van Beloië. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour Se territoire belge occupé. Uitgegeven door de politieke afdeelin^r bij den Geheraalgou-verneur in Belgie. Gedrukt in de drukkerij van het "Wet- en veror-deningsblad.Erussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblail is in Bel^'ie verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkenj in Duitsdiland en in het onzijdige buitenlana bij Duitsi ne post-kantoren tegen «en kwartaal-abonnement van .?>«j mark. Kn-kele nummers kosten 2m Pfennig per stuk. J)e doorloopende toe-zendin^ van hei tnjblad tôt het Wet- «n Veroi denmgsblad kan de voornoemde drukkerij te^en deaan 't emde van eik kwartaal teinnen som \ an 4 Pfennig per vel van ieder nummér besteîd worden Herausgegeben von der Politiscîien Abteilung bei dem Generalgouvcrneiîr in Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungs' laites '/.a BrUssel, I.owenerstrasse 4u. DasGese:/- nnd Verordnuni-'sblatt kann si: Belgien durch die genannte Druekerei, in Deutschland und ira neutralen Ausland dure!) die deutschen* Postanstalten fUr-2.-">0M. viertelj.Ujrlicli regel m.t«»-su: fxv.ogen werden Die eir.zelne Nummcr koMet *< Pfennig. Die i'ortlaufende Zusenduug des' Beiblattes /um uescu. uim Verordnun^sblatt kann bei der genannten Druekerci j:egen die am Ende^eden \"ierteljalii e& ein/.uziehenden Betragè\on 4 Pfennig fUrem Blauder ein/clnen Nu innier b^a itratM wenlpit Publié par le département politique près le gouverneur gênerai en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de I.ou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, a la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2.» M. pour un abonnement. trimestriel. Vendu M-pa-rement le numéro coûte 2U Pfennig. I a susdite imprimerie se charge également, sur demande, de I envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtes* L-ontrc paiement, à la fin do iliaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de enaque numéro- BRUSSEL. M* 36». 14. JULI 1917. 1NSA.LT : Bekanntmachungen, betr. Liquidation britischer Onternehmungen. S. 3977.3978. - Bekanntmachungen. betr. Liquidation franzôsischer Unternehmungen S. 3979. — Bekanntmachung, betr. Festsetzung von Hôchstpreisen tor den Verkauf von erdroschenem Brotgetreide, Mehl, Kieie und Brot, S. 3980. INSOUD : Bekendmakingen bfitreffenrte de likwidatie van Britsche ondernemingen. bi. 3977.397S. — Bekendmakingen betreffende de likwidatie van Fransche onder-mingen, di. 3979,3980. — Bekendmaking betreffende het vaststellen der hoogste prjjien voor den verkoop van gedorseht koren, meel, zemelen en brood, bl 3981* SOMMAIRE : Avis concernant la liquidation d'entreprises britanniques, p. 3978 — Avis concernant la liquidation d'entreprises françaises, p. 3979,3980.—Avis établissant des prix maxirna pour les ventes de bie battu, larme, son et pain, p. 3981. ■ 1. BEKANNTMACIIU N G, betreflend die Liquidation britischer Unternehmungen. Mit Zustimmung des Herrn Generalgouverneurs in Belgien habe ich gemiiss der Verordnung iiber die Liquidationen britischer LTniernehmungen vom 29. August 1916 (veroffentlicht im Gesetz-und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete BelgiensNr. 253 forn 13. September 1916) die Liquidation des in Belgien befindlichen Vermôgens des britischen Staatsangehorigen John D. Mac. Gregor, Antwerpen, Bosmanslei 21, angeordnet. Zum Liquidator ist Herr Dr. Lappenberg in Antwerpen ernannt worden. Nâhere Auskunft erteilt der Liquidator. Brussel, den 6. Juli 1917. Der Chef der Abteilung fur Ilandel und Gewerbe * bei dem Generalgouverneur in Belgien. C. C, IV B 161. Dr. von Kôiiler. BEKENDMAK1NG betreffende de likwidatie van Britsche ondernemingen. Met toestemming van den heer Generalgouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordening van 29 Augustus 1916, over de likvvidaties van Britsche ondernemingen (verschenen in nr 253 van 13 September 1916 van het Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België), de likwidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van den Engelschen onderdaan John D. Mac. Gregor, Bosmanslei 21 te Antwerpen. De heer Dr. Lappenberg, te Antwerpen, is tôt likwidator benoemd. De likvvidator verstrekt nadere inlichtingen. Brussel, den 6" Juli 1917. Der Chef der Abteilung fiir Handel und Gewerbe bei dem Generalgouverneur in Belgien. C. C. IV B 161. Dr. von Kôhler. Bei den mit drei Slernen bezeiclineten Verordnungen : Oc met drie sterraljes geHjcrkte. Yerordeningen îvordcn ! Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés, jst Bckanntgabe auch durch Maueransclrlag beabsiclitigt. ook door middel »an aanplakbrieven bekend gemaakt Les autres doheut être portés à la connaissance du public wtiirigen sind durch die Geineindebehiirden in ortsilb- Aile anderé Xerordeningcn nioeteu door de gcin'eente- et spécialement des intéressés par les administrations 1 lcr ^eise insbesondere an die Interessenten bckannt ] overheid volgens do gebruikélîjke wijze van bekcndmakcn communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutume gebea. , \0oral aan de belanglicbbcnden medecedeeld worden. : de le faire. — 3977 -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes