Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

206 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 19 Juli. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Geraadpleegd op 03 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/c53dz04c1t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

4001 Gesetz und Verordnungsblatt , fur die okkupiertBn Gebiete Belgiens. Jitpegeven door de politieke leeling bij den Generaaleou-teur in Belgié. Gedrukt m de itkerij van liet AVet- en veror-iingsnlad, Brussel, Leuvensche ta! 40. lei Wet- en Verordeningsblad In Beleie verkrijgbaar bij KngpiKX-mde drukkerij. in iMiiand en in het onzijdige tenland bij de piutsehe ]>ostr ntoren' tegen een kwartaal-mnement van 2,50 mark' E"-le nammers kc sien 2o Piennig t siuk. De doorloopende toe-ding van liei lujblad tôt het et- en verordeningsblad kan voornoemde drukkerjj tegen aan 't einde van elk kwartaal innen soni van 4 Pfennig per I van leder nummer besteld îrden Wet- en Verordeningsblad \oor de bezette streken van België. Bulletin officiel des Lois el Arrêtés pour le territoire belge occupé Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrUssel, I.ôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Beinien durch diegenannte Druckerei, in Deutschland und îm neutraien Àusiand durch di doutschen postanstalten fttrS.WM. vierteljahriich regelmas-sig bezogen werden. Die emzelne .N'ummer kostet 2u Pfennig. Die fortiaiifende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die ara Ende jeden Vierteljabres einzuziehenden Hetragevon 4 Pfennig fur ein Blattder enuelnen Nummer beàntrast werden. * Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulleti» des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique* à la susdite impri-méi ie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au priv de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte Pfennig. l a susdite imprimerie sa charge également, sur demande, de l'envoi régûlier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtes, contre paiement, à la fin de chaque trimestre, dé 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. ■BRUSSEL. M' 371. 19. JULI '917. INHA.LT: Verordnung zur Ergiinzung der Verordnung, betr. die Herstellung und den Vertrieb von Landlcarten jeglicber Art vom 22. September 1915 (Gesetz- und Verordmmgsolatt Nr. 123, Seite 1088), S 4001. — Bekanntmachung, betr. Liquidation franzôoischer Unternehmungen, S. 400Î. INHOUD : Verordening houdende aanvulling van de Verordening van 22September 1915, betreftende hetvervaardigen en het verkoopen vanlandkaarten van omhet even welken aard (Wet-en Verordeningsblad, Nr 123, bl. 1088), bl.4G01. —Bekendmaking betreftende de likwidatie van Fransche ondernemingen, bl. 4002. VXMAIRE: Arrêté complétant l'arrêté du 22 septembre 1915, relatif à la fabrication et la vente de cartes géographiques de tout genre (Bulletin officiel des lois et arrêtés n° 123, page 1088), p. 4001. — Avis concernant la liquidation d'entreprises françaises, p. 4002. '1. VERORDNUNG zur Ergànzung der Verordnung, betr. die Herstellung und den Vertrieb von Landkarten ieglicher Art vom 22. September 1915 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 123, Seite 1088). Es ist verboten, an offentlichen Orten Karten aller Art im Massstabe 1 : 100 000 oder darunter sowie Plane, die Stadt-, Eisenbahn-, afen- und Fabrikanlagen in denselben Massstabe darstellen, anzuschlagen, auszulegen, auszuhângen oder auszustellen. Zuwiderhandlungen werden gemàss Art. S der Verordnung vom 22. September 1915 bestraft. Zustàndig sind die deutschen Militârgerichte und die Militârbehôrden. Die Verordnung tritt mit dem Tage der VerôfFentlichung in Kraît. Brussel, den 10. -Ju'i 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhausen, G. G. Kart. 2163/17 K. Generaloberst. VERORDENING houdende aanvulling van de Verordening van 22 September 1915, betreffende het vervaardigen en het verkoopen van landkaarten van om het even welken aard (Wet- en Verordeningsblad, Nr 123, bl. 1088). Het is verboden kaarten van om het even welken aard op de schaal van 1 : 100.000 of daaronder, alsook plannen, die stads-nrichtingen of -gedeelten, spoorweg-, haven- en fabrieksinrichtingen op dezelfde schaal weergeven, op openbare plaatsen aan te ilakken, uit te stallen, uit te hangen of ten toon te spreiden. I Overtredingen worden overeenkomstig artikel 5 van de Verordening van 22 September 1915 gestraft. De Duitsche krijgsrechtbanken en krijgsoverheden zijn tôt oordeelvellen bevoegd. De Verordening wordt op den dag der uitvaârdiging van kracht. Brussel, den 10n Juli 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhausen, G. G. Kart. 2163/17 K. Generaloberst. „ , *** ARRETE complétant l'arrêté du 22 septembre 1915, relatif à la fabrication et la vente de cartes géographiques de tout genre (Bulletin officiel des lois et arrêtés n° 123, page 1088). 11 est défendu d'afficher, d'étaler, de pendre aux murs, etc. ou d'exposer dans des endroits publics des cartes de tout genre à l'échelle de 1:100.000 ou au-dessous ainsi que des plans dressés à l'échelle de 1 :100.000 ou au-dessous et reproduisant des instal-* plions ou parties de villes, des installations de ports, de chemins de fer ou de fabriques. I Les infractions à cette interdiction seront punies conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 septembre 1915. ; Les tribunaux et autorités militaires allemands connaîtront desdites infractions. i Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication. Bruxelles, le 10 juillet 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhausen, G. G. Kart. 2163/17 K. Generaloberst. den mit drci Sternen bezeichneten Verordnungen [ Bekanntgabe auch durch iMaueranschlag beabsichtigt. | ®ie llbrigen sind durch die Gemeindebeh'ûrden in ortslib-licher Weise insbesondere au die Interessenten bekannt ! h geten. i | De met drie sterretjes gemerkte Verurdenmgen worden j uok door. middel *an aanplakbrieven bekend gemaakt. Aile andere Verordeningen moeten door de gemeente-overheid volgens de gebruikelijke wijze van bekendmaken I vooral aan de belanghebbenJen medegedeeld worden. Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affiché*. Les autres doivent être portés à la connaissance du publi» et spécialement des intéressés par les administration» communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutum»' de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes