Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1009 0
10 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 10 November. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Geraadpleegd op 06 december 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mg7fq9rm0v/11
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

fur die okkupierten Gebiete Belgiens, Wet- en Verordeningsblad voor de bezelte streken van Bclgië. Bullelin officiel des Lois el Arrêtés pour le territoire belge occupé . i — a n r r - Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt n i in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrUssel, Lôwenerstrasse 40. c i Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei. in Deutachland d 1 und îm neutralen Ausland durch die deutsclier» Postanstalten fûr 2.r>0 M. uertelj.ibrlich regelmas- a 1 bezogen werdcn Die einzelne Nummer kostet Plennig. Die fortlaufende Zusendung des. c r Beibïattes /um Gesetz und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am c 1 Ende jeden Vierteljahres einzuziehenden Betrage von 4 Pfennig fur ein Blatt -lei emzelnen Nummer p beantragt werden. Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in Belgié. Gedrukt in de drukkerij van het "Wet- en.Veror-deningsnlad.Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordenincrsblad is in België verkrijgbaar bij fcovengenoemde drukkerij. in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche post-tan toren tegen een kwartaal-a'ionnement van 2,50 mark. En-iele nummers kosten 2o Pfennig per stuk. De doorloopende toe-zending van het tiijblad tôt het Wet- en V'erordeningsblad kan do voornoemde drukkerf) tegen deaan 't einde van eik kwartaal v innen soni van 4 Pfennig per Tei van îeder nummer besteld vorden Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et Jans les pays neutres, par l'intermediaire de l'administration des postes, au prix de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu sepa-rement le numéro coûte 20 Pfennig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtes, contre paiement, à la fln de chaque trimestre, de 4 Plennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. N* 413 10. NOVEMBER 1917. ■ 1 NHA.LT : VerfUgung. betr. Stelle des Studienprâfekten am Athenâum in Arel, S 4717. — Ausfûhrungsverordnung, betr. Beschlagnahme von Tabak, S. 4718. — Verordnung, betr. verwertung der ZuckerrUben, S. 4720. — Verordnung, betr. den Wucher, S- 4721. — Verordnung. betr. Teuerungszulagen an Staatsbeamte, S- 4723 Verftt^ung, betr. Eicnung der Masse, Gewichte und Wâgegerate, S. 4724. — Bekanntmachung, betr. Ernennungen im flàmischen ACkerbau-ministerium, S. 4725. INHOUD : Beschikking betr^ffende den post van studieprefekt aan het atheneum te Aarlen. bl. 4717. — Ultvoeringsverordening tôt de verordening van 22 Septem-oer 1917. houdende mbeslagneming van tanak. bl. 4718. - verordenlug ter aanvulling van de verordening van 18 Juli 1916, over het benuttigen van aui-kerheeten en van de daaruit gewonnen voortbrengselen, bl. 4720. - Verordening houdende wiiziKing en aanvulling van de verordening van 10 Juni 1V17 tegen den woekerhandel. enz-, bl 4722 verordening betreffende duurtebjjslagen voor neambten en bedienden van den Staat. bl. 4723. — Beschikking hem-fTende de jjking der maten, gewichten en weegwerktuigen, bl. 1725. — Bekendmaking betrellende benoemingen aan het Jflaamsch ministerie vçn Landbouw, bl 4725. • I SOMMAIRE : Arrêté concernant la place de préfet des études à l'athénée royal d'Arlon. p. 4718. — Arrêté déterminant les dispositions réglementaires de l'arrêté du 22 septembre 1917 concernant la saisie du tabac, p 4719. Arrêté complétant l'arrête du 18 juillet 1916 concernant l'utilisation des betteraves a sucre et de*= produits qui en proviennent, p. 4721. Arrêté modifiant et complétant l'arrêté du 10 juin 1917 pris en vue de réprimer le commerce UBuraire. etc.» p. 1722. Arrete concernant l'allocation de secours exceptionnels pour cherté de la vie aux agents- at aux préposés salaries (le 1 Etat, p. 4724. — Arrêté concernant le poinçonnage des poids, mesures et instrumente de pesage, p. 4725. iHiuweis auf die Handausgabe, Band II., des Gesetz- und Verordn.-Blattes f. d. okkup. Gebiete Belgiens Seite4726. VERFUGUNG. I Die Stelle des Studienprâfekten am Koniglichen Atheniium in Arel wird, nachdem der bisherige Inhaber, Remaele, seit Kriegs-■susbrych sich, unbekannien Aufenthaltes von seinem Amtssitze entfernt hait, fur erledigt erklàrt. I Zuni Stuiiienprafekten wird an Stelle des Berrn Remaele der Professor am selben Athenaum Charles Nicolas Warker ernannt» I Vnn den Erfordernissen ries nach Artikel 5 des Gesetzes vom 45. Juni 1881 vorgeschriebenen Besitzes der belgischen Staatsangehô-fckfit und des Lehrbefàhigungszeugnisses fiir den mittleren Unterricht hoheren Grades wird, nachdem der zur Zeit die Funktionen ■es Schuirates fiir den mittleren Unterricht ausùbende Venvaltungschef fiir Wallonien (Verordnung des Generalgouverneurs in Belgien ■ont 18. September ds Js., Gesetz-und Verordnungsblatt Seite 4467) angehort ist und Bedenken nicht vorgetragen hat, auf Grund ■jesAriikels 7 letzter Absatz des Gesetzes vom 15. Juni 1881 abgesehen. I Das Jahresgehalt des Studienprâfekten Warker wird auf 5700 — Fiinftausendsiebenhundert — Franken festgesetzt. I Der Amtsantritt erfolgt sofort. Briissel, den 6. Oktober 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. i Freiherr von Falkenhausen, C. W. III 225. Generaloberst. BESCHIKKING. I ûaar de heer Remaele, studieprefekt aan ne! Koninklijk atheneum te Aarlen, sedert het begin van den oorlûg zijn pôst hêeft verlaten. ■ zijn huidige verblijfplaats onbekend is gebleven, is zijn ambt opengevallen verklaard. ■ De heer Karel Nikokaas Warker, leeraar aan voornoemd atheneum, is in de plaats van den heer Remaele tôt studieprefekt Bnoemd. ■ Aangezien het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Wallonie, die thans de ambtsbezigheden van den verbe-B'mi;sraad voor het midiielbaar onderwijx uitoefent (Verordening van 18 September 1917 van den heer Generaal Gouverneur in ■%ië, Wet- en Verordeningsblad, bl. 4407), daarover gehoord zijnde, geen bezwaren heeft geopperd, wordt den belanghebbende, ■achtens artikel 7, laatste lid, van de wet van 15 Juni 1881, vrijstelling verleend van het luidens artikel 5 dier wet voorgeschrevene ■Jtreni het bezii van het Belgisch staatsburgerschap en het bekwaamheidsdiploma om bij het middelbaar onderwijs van den hoogeren ■ad onderricht te geven. Bfl den mit drei Slernen bezelchnetcn Verordntinden He met drie sterretjes gemerkte VcrordeniDgcD wordeu Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés. H'1 lanntgabe auch durch Maueransclilag beabsii-litigt. nok dnor middel van aanpiakbrievcn hekend gemaakt. Les autres doivent être portés à la connaissance du publie JHubngeQ sind durch die GemeindïbehArden in orisub- Aile andere Verordeningen moeten door de gemeente- et spécialement des intéressés par les administrations ■l>! fteise insbesondere au die Interessenten hekannt overheid volgensde gebruikelijke wijze vanbekendmak«n communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutum» ■p"e|i. i vooral aan de belaugliebbendcn medegedeeld worden. f de le faire. 4717

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes