Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1215 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 08 Juni. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Geraadpleegd op 25 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0z70v8br03/5
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

• -2234 Artikel 6. Das Schiedsgericht entscheidet iiber die Kosten des Verfahrens einschliesslich der Parteikosten nach freiem Ermessen. Die dei Mitgliedern des Schiedsgerichts und den Sachverstândigen fur ihre Mùhewaltung zustehende Entschâdigung sowie die Entschàdigunt der Zeugen fiir Zeitversiiumnis und Reisekosten werdcn von dem Yorsitzenden festgesetzt. Artikel 7. Sind Schadenersatzansprùche bereits in einem anderen Verîahren geltend gemacht, so geht deren weitere Behandlung in der Lage in der sicli das Yerfahren beim Inkrafttreten dieser Verordnung befmdet, auf das Schiedsgericht iiber. Artikel 8. Antriige auf Entscheidung ùber Schadenersatzforderungen miissen bis liingstens 1. Juli 1916 geltend gemacht werden. Fur spiitei eingehende Antriige besteht kein Ansprucli auf Erledigung im schiedsgerichtlichen Verfahren. A. H. Q., den 31. Mai 1916. Briissel, den 27. Mai 1916. Der Oberbefehlshaber, Der Generalgouverneur in Belgien, Herzog Ai,brecht von Wûrttekberg. Freiherr von Bissing, Generaloberst. C. C. YI. 4357. V VERORDENING bctreffend, wijziging vcm het dekreet van 10 Vendémiaire van liet jaar IV (2 Oktober 1795) over de verantwoordelijkhcid der gemeenten voor diefstallen, plunderingen en gewelddaden. • Met het oog op de vaststelling van de schade, in Augustus 1914 tengevolge van baldadigheden in verscheidene gemeenten van Oost Vlaanderen aangericht, en op het nemen van een beslissing over de verplichting tôt schadevergoeding, worden artikelen 2-8 Titel \ van het Dekreet van 10 Vendémiaire van het jaar IV door de volgende bepalingen vervangen. Artikel 1. Het vaststellen van de schade, evenals het nemen van een beslissing over de verplichting tôt schadevergoeding geschiedi, in dt gevallen voorzien onder Titel IV artikel 1 -en Titel V artikel 1 van het Dekreet, op aanvraag van den schadelijdende, door het scheids-gerecht voor de provincie Antwerpen opgericht op grond der Verordening van 3 Februari 1915 van den Generalgouverneur in België (YVet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, nr 37). Artikel 2. Het scheidsgerecht regelt zelf zijn werkzaamheid. Het heeft het recht, getuigen en deskundigen onder eed te verhooren of te doen verhooren. Aile rechtbanken en overheden moeten aan het verzoek, te dien einde door den voorzitter gedaan, gevolg geven. Artikel 3. Het scheidsgerecht wordt door den voorzitter bijeengeroepen. Het beslist bij meerderheid van stemmen. Zijn beslissingen zijn onherroepeliik en onmiddellijk uitvoerbaar. Artikel 4. Spreeki het scheidsgerecht een veroordeeling tôt schadevergoeding uit, zoo wordt deze veroordeeling door den voorzitter binnen de 3 dagen medegedeeld aan den Voorzitter van het Burgerlijk Bestuur (Président der Zivilverwaltung) der provincie Oost-Vlaanderen, Deze zal ze binnen de 5 dagen aan het veroordeelde gemeentebestuur overmaken. Artikel 5. De gemeente moet het bedrag der schadevergoeding ter uitbetaling aan den rechthebbende binnen de 10 dagen storten in de kas ol bewaargevingsplaats, welke de Voorzitter van het Burgerlijk Bestuur daartoe zal aanduiden. Geschiedt deze storting niet op tijd, zoo worden artikels 11 en 12 Titel V van het Dekreet dienovereenkomstig toegepast. Artikel 6. Het scheidsgerecht bepaalt naar vrije waardeering de kosten van het geding, de onkosten der partijen inbegrepen. Het eereloon, da! den ieden van het scheidsgerecht en den deskundigen voor hun bemoeiing toekomt, alsook de vergoeding der getuigen voor tijdverlet en reiskosten, worden door den voorzitter vastgesteld. Artikel 7. Werd een eisch tôt schadevergoeding reeds bij een andere rechtbank ingediend, zoo gaat de verdere behandeling der zaak in den toestand, waarin zij zich bij het van kracht worden dezer Verordening bevindt, op het scheidsgerecht over. Artikel 8. Aanvragen om een beslissing over een eisch tôt schadevergoeding moeten ten laatste op 1 Juli 1916 ingediend worden. Voor na dezen datum ingediende aanvragen bestaat geen aanspraak op behandeling door het scheidsgerecht. A. H. Û-, den 31" Mei 1916. Brussel, den 27" Mei 1916. Der Oberbefehlshaber, Der Generalgouverneur in Belgien, Herzog Albrecht von Wurttemberg. Freiherr von Bissing, C. C. VI 4357. Generaloberst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes