Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

211 0
16 november 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 16 November. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Geraadpleegd op 04 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5h7br8nq4c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

- 2961 Gesetz-und Verordnungsblatt fiir die okkuoierten Gebiete Beteiens, Wet- en Verordeiiingsblad voor de bezettc slreken van Bclgië. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé Uitgegeven door de politieke »ldeeling bij den Generaalgou-verneur in belgié. Gedrukt m de drukkerij van lier Wet- en veror-deningsolad, Brussel, Leuvenschc •traat 40. Het Wet- en VerordeningsblaO is in Relaie verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij. m Duitschland en in het. onzijdigc buitenland bjj de Duitsche post-kantoren tegen een kwartaal abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 2n Pfennis per stuk. De doorloopende toe lending van het bijblad tôt hel "Wet- en Verordeningsblad kav de voornoemde drukkerij teger deaan 't einde van elk kwartaa te innen soin xan 4 Pfennig pei Tel van leder nummer bestelc worden. Herausgegeben von der Politisclien Abteilung bei dem Generalgouverneur In Belgien. Gedrucït in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brussel, I.ôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsbl jtt kann in Belgien durcli die genannte Druckerei, in Peutschlanrl und ira neutralen Ausland durch ilie deutschen Postanstatten (Dr 3.50 M. vierteljiihrïicli regelmàs siu bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung de Beiblattes zuni Gesetz- und Venmlnungshlatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden Vierteljalires einzuzielienden Betràge von 4 Pfennig fur eln Blatt der einzelnenNummer Publié par le département poil-tique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des I.ois et Arrêtés, rue de I.ou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans le» pays neutres, par l'intermediair» de l'administration des postes, au prix de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20Pfen-' nig. l.a susdite imprimerie s* charge également, sur demande, l de l'envoi régulier île l'annei» au Bulletin des I.ois et Arrêtes, contre paiement, à la nu d« i chaque trimestre, de 4 Ptennig r par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. iv 2? i 46. N0VEMBER 1916. INHALT : Verordnung. betr. die Krhebung dii'ekter und Indirekter Steuern in dem dem General gouvernement angeschlossenen franzosischen Gebletsteil Givet-Fumay. S. 2001. — Bekanntmachung, betr. Stellung einer Firma unter Zwangsverwaltung und Krnennung emes Zwangsverv aiteis, s. jjoj. Bekanntmachung, betr. Krnennung eines Zwangsvenvalters, S. 2904. 1NB0 VD '■ Verordening. betrelïende het heffen van rechtstreeksche en onrectitstreeksche belastinsen in het bij het Generalgouvernerrlent aangesloten Fransch srondgebied Givet-Fuma\.bl.2962. — Bekendmaking betreffende het plaatsen onderdwangbeheer van een banfchius en het benoemen van een itwan»-beheerder, bl. 294-1. — Bekendmaking' betreffende het benoemenjan een dwangbeheerder, bl. 2904. SOMMAIRE : Arrêté concernant la perception d'impôts directs et indirects dans la partie du territoire français de Givet-Fumay qui dépend du Gouvernement général, p. 2963. - Avis concernant la mise sous séquestre d'une banque et la nomination d un séquestre, p. 29f>i. — Avis concernant la nomination u u» 1. , vV vV VERORDNUNG, betreffend die Erhebung dirckter und indirekter Stemm in dem dem Generalgouvertement angeschlomnen franzosischen GebieMeil Givet-Fumay. - § 1. Die Verordnimg vom 3. Januar 1915, belrell'end Ausdehnung der belgischen Zoll- und Steuergesetze aui' den dem Generalgouverne-ment angeschlossenen franzosischen Gebietsteil Givet-Fumay (Ges.- u. Ver. Bl. Nr. 29, S. 99), wird beziïglich der direkten Steuern, der Brausteuer, der Lizenzabgaben und des Quittungsstempels mit riickwirkender Kraft vom Tage ihres Inkrafttretens ab aufgehoben. Mit diesem Tage treten die franzosischen Gesetze iiber die genannten Steuern wieder in Geltung. Hinsichtlich der Zollgesetze bleibt die Yerordnung vom 3. Januar 1915 unberiïhrt. § 2. Die gemâss § 1 nach den franzosischen Gesetzen zu entrichtenden Steuern werdon fiir die deutsche Verwaltung gemiiss Artikel 48 der Haager Landkriegsordnung fiir die Zeit vom 1. Januar 1916 ab erhoben. S 3. Der Erhebung der direkten Steuern ist die Steuervcranlagung fur 1914 mit der Massgabe zu Grande zu legen, dass die Zahlungs-pflicht fiir die hierbei fiir jede Gemeinde ermittelte Gesamtsumme an direkten Staats- und Bezirkssteuern der betreffenden Gemeinde obliegt. Die Gesamt-Steuersummen kônnen unter billiger Berùcksichtigung von Kriegsschiiden oder sonstigen besonderen Verhiiltnissen vom Verwaltungschef bei dem Generalgouverneur in Belgien ermassigt werden. Ilie Zahlung'hat durch die Gemeinden in vierteljiihrlichen Uaten jeweils zum 15. Januar, 15. April, 45. Juli und 15; Oktober jeden Jahres zu erfolgen. Fiir 1916 bestimmt der Pràsident der Zivilverwaltung fiir die Provinz Naimir die Zahlungstermine. Diesem liegt auch im Falie nicht rechtzeitiger Zahliing die zwangsweise Beitreibung der riickstandigen Betriige vûn den Gemeinden ob. Als VergiUung fiir die Erhebung und Verwaltung erhalten die Gemeinden von den direkten Staats- und Bezirkssteuern einen Anteil von 10 v. II. des aufgekommenen Betrages. § 4. Die Gemeinden haben die Gesamtsummen an direkten Staats- und Bezirkssteuern auf die einzelnen Steuerpflichtigën umzulegen. Diese Umlegung bedarf der Genchmigung des Priisidcnten der Zivilverwaltung fiir die Provinz Namur. Fiir abwesende Personen, die in der Gemeinde ihren Wolinsitz haben oder Vermiigensstiicke besitzen, konnen die Biirgermeister zur Vertretung in den Steuersachcn Plleger bestellen. Bei den mit drei Sternen bezeHmeteu Vcrordnungec De met drie sterrctjes gemerkte Verordeningen worden Les arrêtés marqués de trois astérisques-seront affiché! ist Bekanntgabe auch durcli Maueransclilag beabsiclitigt. . ook door middci van aanplakbrieven bekend gemaaLt. Les autres doivent être portés à la connaissiJice du |mbli Die tlbrigen sind durcli die Gemeindebeliorden in ortsiïb-: Aile andere Verordening:eii moeten door de gemeente- et spécialement des intéressés par les administre tiou licher Weise insbesondere an die lnteressenten bekannt overheid volgens de gebraikelijke wijze van bekeridmaken communales, qui procéderont ainsi qu'elles- .m coutum xu geben. vooral aan de belangliebbenden medegedeeld worden. > de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes