Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

262 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 11 April. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Geraadpleegd op 02 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/s17sn02k1h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3bJ65 Gesetz- und Verordnungsblatt for die okkupierten Gebiete Belgiens, Wet- en Verordeningsblad voor de bezette slreken van Bclgië. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occup Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in Belgié. Oedrukt in de drukkerij van liet Wet- en veror-deningsolad, Brussel. Leuvensche straat 40 Het Wet- en Verordeninirshlad , is in Bel;;iè verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij. in Duitscliland en in het onzijdige buitenlanq bjj de Duitsclie post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2.50 mark. Kn-kele nurnmers kosten 2" Pfennig per stuk. De doorloopende toe-zending van het bijtilad tôt het Wet- en Verordeningsbiad kan de voornoemde drukkeiu tegen deaan 't eindevan elk kwartaal te innen soin van 4 Pfennig per Te! van ieder nummer besteld worden. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Gfineralgouverneur in Belgien. Gedruclt in der Druckerei des Gesetz- und Veroidnungsblattes zu BrUssel, I.ôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Veroidnungsblatt kami in Belgi™ durch die genannte Druckerei. in Deutschland und im neutralen Auslanil dureli dit- deutsclicn Posianstalten Mr2.50M. vierteljahrlich regel massif; bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfbnnig. Die fortlautende Zusendung des Beibîattes /.um Gesetz und Verordnunqsblatt kann bei Jer genannten Druckerei negeii die ara Ende jeden vierteljahres einzuzielienden Betrùgevon i Pfennig fur ein Blatt der emzelnen Nummer beautragt werdec. Publie par le département poli tique près le gouverneur généra en Belgique; imprimé à Bruxelle dans l'imprimerie du Hulletii des Lois et Arrêtés, rue de Lou vain 40. On peut s'abonner au Bulletin en Belgique, à la susdite impri mené, en Allemagne et dans le: pays neutres, par l'intermediam de l'administration des postes au prix de 2.50 M. pour un abon nement trimestriel. Vendu sepa rement le numéro coûte 20 Pfennig. l.a susdite imprimerie s( charge également, sur demande de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la fin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. 83*. 11. APRIL 1917. tNHA.LT : Verordnung tlber'die Vorverlegung der Stunden wiihrend der Zeit vom 16. April bis 17. Septemher 1917, S 3565. — Verordnung, betr. Aenderung der Verordnung Uber die Ersparnis von Brennstoffen und Beleuchtungsmitteln, S. 3566. XNBOVD •' Verordening waarD{) de openbare uurwerken te rekenen van 16 April en tôt 17 September 1917één uur moeten worden voorgezet, bl.3565. — Verordening "houdende wijziging van de Verordening betreffende de bezuluiging van brandstoffen en verlichtingsmiddelen, bl. 3566. iOMMAIRB : Arrêté en vertu duquel les horloges publiques doivent être avancées d'une heure à partir du 16 avril et jusqu'au 17 septembre 1917, p. 3566. — Arrêté modifiant l'arrêté ayant pour but d'economiser les combustibles et les produits servant à l'éclairage, p. 3567. >]/ M/, y. VERORDNUNG. Das Gesetz vom 29. April 1892 (Moniteur belge Seite 1281) wird wie folgt abgeàndert: Die gesetzliche Zeit ist vom 16. April 1917 vormittags 2 Uhr bis zum 17. September 1917 vormittags 3 Uhr die mittlere Sonnen-zeit des 30. Liingengrades ostlich von Greenwich (mitteleuropiiische Sommer zeit). Von 17. September 1917 vormittags 3 Uhr an ist die gesetzliche Zeit die mittlere Sonnenzeit des 15. Lângengrades ostlich von H Greenwich (mitteleuropâische Zeit). Die ôffentlich angebrachten Uhren sind am 16. April 1917 vormittags 2 Uhr (mitteleuropâische Zeit) auf 3 Uhr vorzustellen, I am 17. September 1917 vormittags 3 Uhr (mitteleuropâische Sommer zeit) auf 2 Uhr zuruckzustellen. Unter ôffentlich angebrachten Uhren sind nicht nur die Turmuhren und die an den Strassen und Plâtzen angebrachten Uhren | verstehen, sondern auch aile Uhren in Râumen, die dem allgemeinen Verkehr zugânglich sind, z. B. in offentlichen Verkehrs-I anstalten, Hotels, Banken, Schulen, Lâden usw. Von der am 17. September 1917 doppelt erscheinenden Stunde von 2 bis 3 Uhr vormittags wird die erste Stunde als 2 A, 2 A 1 Minute usw. bis 2 A 59 Min., die zweite als 2 B, 2 B 1 Min. usw. bis 2 B 59 Min. bezeichnet. Vorstehende Zeitrechnung ist insbesondere in allen offentlichen Ankiindigungen, Fahrplânen, sowie bei der Festsetzung von Gerichisterminen, Schul-, Biiro-, Geschâfts- und Betriebsstunden anzuwenden. Brussel, den 30. Mârz 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, G. G, Ht 1609/17. , / Generaloberst. VERORDENING. De wet van 29 April 1892 (Staatsblad, bl. 1281), wordt als volgt gewiizigd : Voor den duur van 16 April 1917. 2 uur 's morgens, tôt en met 17 September 1917, 3 uur 's morgens, is de wettige tijd de midden-zonnetijcl van den 30" lengtegraad Oosten van Greenwich (Midden-Europeesche Zomeri\]&). den mit drei Sterne* oeieiefmeteii Veroranungen JR Belanntgibe aueh dureli Maueranschlag beabsiebtigt ■fe tlbngea gind durch die Gememdebehorden m ortstib-■cher Wtise insbesondere an die Interessenten bekannt u De met dne sierreijC!, gemerk:e \ erordemngen wurden ook door middel van aanplakbneven bekend gemaakt. ► Aile andere Verordeninget inoeten door de gemeent»' it overheid volgens de gebniikelijke wijze »an bekendmaken *eoral aan de belanghebbenden medegedeeld worden Le» arrêtes marquis de trois astérisques seront tftefcfe Les autres doivent être portés à la connaissance dn pabUe et spécialement des intéressés par les administrations communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont nmiiw de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes