Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

660 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 05 Mei. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Geraadpleegd op 19 januari 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bv79s1mw9h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

- 3653 Gesetz-und Verordnunqsblatt , fiir die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Yerordeningsblad voor de bezelte streken van Belglë. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge oecap< Uitgeferen door de politiek ifdeeling bij den Generaalgou verneur in Belglë. Gedrukt in d drukkerij van het Wet- en Veror deningsblad, Brussel, Leuvenscb »traat 40. Het Wet- en Verordeningsblai li in Belgie Terkrijgfcaar bi b^enrenoemde drukl/erij. il Duitschland en in het onzijdig buitenland bj) de Duitoche post kantoren tegen een kwartaal abonnement van 2,50 mark. En kele nu m m ers kosten 20 Pfennii per stuk. De doorloopende toe «ending yan het bijblad tôt he wet en Verordeningsblad kai de Toornoemde drukkerfl tegei ieasn 't einderan elk kwartaa te innen som van 4 Pfennig pe Tel van ieder nummer beateli «rorden. Herausgegeben ron der Politfschen Abteilung bei dem GeneralgouTerneur in Bel rien. Gedrucl in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brllssel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsbiatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschlan und îm neutralen Ausland durch die deutschen Postanstaltcn tûr 2.50 M. vierteljàhrlich regelmâi slg bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 2tJ Pfennig. Die fortlautende Zusendung de Beib'.attes zum Gesetz- und Verordnungsbiatt kann bei der genannten Druckerei gegen die ar Ende jeden Vierteljahres einzuziehenden Betrâge von 4 Pfennig fur ein Blatt der einzelnen Numme Publié par le département poil tique près le gouverneur généra en Belgique; imprimé à lSruxellei dans l'imprimerie du Bulletii des I.ois et Arrêtés, rue de I.ou Tain 40. On peut s'abonner au Bulletin en Belgique, à la susdite impri • merie, en Allemagne et dans le) pays neutres, par l'intermediairi ae l'administration des postes — au prix de 2.50 M. pour un abon nement trimestriel. Vendu sep» rément le numéro coûte 20 Pfen '• nig. La susdite imprimerie « charge également, sur demanda d de l'envoi régulier de l'anneK s- au Bulletin de» Loi» et Arrêté», !s contre paiement, à la fln d' n chaque trimestre, de 4 Pfennil BRUSSEL. IV 34*. 5. MAI 1917. 1NHALT: Verordnung Uber das Tragen von Abzeichen in den Schulen, S. S653. — Verordnung, betr. Pfiïndungen usw. gegen unter Zwangsverwalttoig gestellte Vermôgen und gegen gewisse Unternehmungen. S. 3654. — Bekanntmacbung, hetr. Liquidation britischer Unternehmungen, S. 3655. — Bekanntma-chung, betr. die unerlaubte GUterdurchfuhr durch den Hoclispannungszaun, S. 3655. INHOT1D : Verordening betreffende het dragen van kenteekens in de scholen, bl. 3653. — Verordening betreffende pandbeleggingen, enz.,op onder dwangbeheer geplaatste vermogens en op zekere ondernemingen, bl. 3654. — Bekendmaking betreffende de likwidatie van Britische ondernemingen, bl. 36o5. — Bekendmaking betreffende den onveroorloofden doorvoer van goederen door den elektrisehen draad, bl. 3655. SOMMAIRE : Arrêté concernant le port d'insignes dans les écoles, p. 3654. — Arrêté concernant la saisie, etc. des biens mis sous séquestre et de certaines entreprises, p. 3654. — AVIS concernant la liquidation d'entreprises britanniques, p. 3655. — Avis concernant le passage illicite de marchandises a travers la nlAtnrP Hp flic plppt.riniipS n 1. VERORDNUNG uber das Tragen von Abzeichen in den Sclmlen. Àrtikel 1. Belgische Abzeichen oder Abzeichen anderer mit dem Deutschen |Beiche oder seinen Verbiindeten im Kriege befindliclien Liinder (Fahnen, Draperien, Bander, Schleifen, Medaillen und dergleichen) diirfen weder in Schulriiumen angebracht, noch von Lehr- oder Aufsichtspersonen, Schùlern oder Schiilerinnen in der Schule selbst oder bei von der Schule ausgehenden Veranstaltungen getragen werden. Artikel 2. Lehrpersonen, Schulleiter und Schulinspektoren, die Uebertretungen des in Artikel 1 ausgesprochenen Verbotes dulden, fordern, veranlassen, oder sich selbst zu Schulden kommen lassen, werden mit Geldstrafe bis zu 1500 M oder mit Gefàngnis bis zu 6 Monaten bestraft. Artikel 3. Die deutschen Behôrden sind befugt, zur Verhinderung von Uebertretungen des in Artikel 1 ausgesprochenen Verbotes oder zur Feststellung strafbarer Handlungen nach Artikel 2, die Baume sâmtlicher in Belgien befindlicher Schulen zu betreten und zu dem gleichen Zwecke den Unterricht und die sonstigen Veranstaltungen der Schulen zu iïberwachen. Artikel 4. Wer es unternimmt, die Ermittlungen iïber die in Artikel 2 bezeichneten strafbaren Handlungen oder die auf Grund des Artikel 3 angeordneten Ueberwàchungsmassnahmen zù erschweren ^oder zu verhindern, wird mit Geldstrafe bis zu 1 500 M oder mit Gefânsnis bis zu 6 Monaten bestraft. Artikel 5. Zustandig zur Aburteilung von strafbaren Handlungen nach Artikel 2 und 4 sind die Militârbefehlshaber und die Militârgerichte. Brussel, den 26. April 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, in Vertretung : von Zwehl, C. C. Illa 22o9. General der Infanterie. VERORDENING betreffende het drat/en van kenteekens in de scholen. Artikel 1. Belgisehe kenteekens of kenteekens van an lere met het Duitsch Bijk of met dezes bondgenooten in oorlog zijnde landen (vaandels, Bei den mit drei Stcrnen bezeichneten Verordnungen 1 De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen worden ! Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés, Ist Bekanntgabe auch durch Maueransclilag beabsichtigt. ook door middel van aanplakbrieven bekend gemaakt. ! Les antres doivent être portés à la connaissance du public Die llbrigen sind durcli die GemeindebehOrden in ortstib- Aile andere Verordeningen moeten door de gemeente-1 et spécialement des intéressés par les administrations lic'ner Weise iusbesondere an die Interessenten bekannt overheid volgens de gebruikclijke wijze van bekendinaken communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutume lu geben. , vooral aan de belangliebbenden medegedeeld worden. j de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes