Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

900 0
11 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 11 Januari. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Geraadpleegd op 27 november 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/707wm1501c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

1497 — Gesetz- und Verordnungsblatt Oitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-yerneur in België. Gedrukt in de tlrukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche atraat 40» Het Wet- en Verordeningsblad te in BelgiB verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche post-iantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorlogpende toe-lending van het bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerij tegen ■de aan 't einde van elk kwartaal te innen som van 4 Pfennig per :-»el van ieder nummer besteld worden. -fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de fcezette streken van België. 1 Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. e Herausgegeben von der Politisehen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrUssel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in lielgi'en.durch die genannte Druckerei. in Deutschland und im neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten fur 2,50 M. vierteljâhrlich regelmâs-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kîinn bei der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden Vierteljahres einzuziehenden Betriige von 4 Pfennig fur ein Blatt der einielnen Nummer beantragt werden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique ; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletio des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie,,en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte20Pfen-nig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la fin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille do chaque numéro. i. — — ' BRUSSEL. 164. 11. JANUAR 1916. ÔFFENTLICHE BEKANNTMAGHUNGEN. — AMBTELIJKE BERIGHTEN. — AVIS OFFICIELS. Auswei* «les Notendepartements der Société Générale de Belgique voiu 6. Januar 1916. Âktiva. ■ Metallbestand und deutsches Geld . . Franken. 166543847,15 Guthaben im Auslande . . 8818667,59 Darlehne gegen Guthaben im Auslande . . 44280894,43 Darlehne gegen SchatzscheineauslândischerStaaten. 1560000 — Darlehne gegen Schatzscheine der belgischen Pro- vinzen (gemâss Art. 6 Ziff. 7 der Vorschriften) . 480000000 — Wechsel und Schecks auf belgische Plâtze . . . 54908796,47 Darlehne gegen inlândische Wertpapiere . . . 4844577,60 Sonstige Aktiven 9999860,31 Gesamtsumme. . Franken. 770556645,55 Passiva Betrag der umlaufenden Noten . . . Franken. 610762961 — Giroguthaben ^51310460,15 Sonstige Passiven 8485222,38 Gesamtsumme. . Franken. 770556643,55 Staat van het Département van Uitgiite der Société Générale de Belgique op 6 Januari 1016. Actief. Metaalvoorraad en Duitsch geld. . . . frank. 166,345,847,13 Te goed in den vreemde 8,818,667,59 Leeningen op tegoed in den vreemde .... 44,280,894,43 Leeningen op Schatkistbons van vreemde Staten . 1,560,000 — Leeningen op bons der Belgische provinciën (luidens art. 6. § 7 der voorschriften) . 480,000,000 — Wissels en chèques op België ...... 54,908,796,47 Leeningen op inlandsche waarden ..... 4,844,577,60 Ver&oheidene aetieven 9,999,860,31 Sarnan. frank. 770,556,645,55 Passief. Bedrag der in omloop zijnde bankbrieven . frank. 610,762,961 — Te goed in overdrachtsrekeningen 151,310,460,15 Yerscheidene passieven 8,485,222,38 Samen. frank. 770,556,645,53

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes