Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

259 0
31 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 31 December. Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit. Geraadpleegd op 30 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5717m05g8c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ZONDAQSBLAD Byblad yan " YOORUIT „ ZONDAG 31 DECEMBER 1916 Tweede Jaargang Nr 36 Prijs : 5 centiemen De Fluwijnenvangei (Slot) Op een Zondag na het lof kwam hij terug binnen in « De Zwaan », waar hij een spel gepandoerd had, en hij sprak tôt den baas : — Baas, mag ik mijn val eens komen zetten? — Jawel, Mooren. — Kom eens mee. En toen zij aan den mgang van de schuil stonden, sprak hij : — Kijk. Hier, aan dien balktop is ze opgeklommen : ge ziet de indrukken van haar klauwen niog in 't hout. — Ik zie niets. — Toch wel. En daar, door dat gat is ze binnengeslo-pen : dit haartje heb ik zoo even gevonden. — Laat eens kijken. Van een fluwijn, ja, of van een vis. Ge kunt wel gelijk hebben, Mooren, — Van het afdak is ze in een gaffel van dien jongen pruimelaar gewipt : de bast is nog gescheurd ; ziet ge? — We zijn hier nochtans niets kwijt geraakt, bij mijn weten. Jawel, laat me eens nadenken. Toen Jan Verlin-den onlangs het koren weggehaald heeft, dat ik hem hier laat leggen, heeft hij een heelen hoop eierschalen onder het dak gevonden. Dat is waar. Om zekerheid te hebben, dat het huis door een fluwijn bezocht werd zou de baas een appel in een trog onder de schuil werpen ; werd hij weggehaald, dat was een goed teeken. Onfeilbaar echter niet, want de dikke aardratten loopen ook weleens weg met appelen, peren, eieren. Daar-om zou hij de proefneming vernieuwen. — Driemaal werd de appel weggehaald ! kwam hem de Zwaneman op een zekeren dag melden. Mooren ging met hem mee en voor een opening in den leemen muur van de schuil maakten zij een donkerein gang van mutsaarden, waarin zij de vreeselijke val, be-dekt met kaf, spanden. De vrouw van den herbergier werd echter kwaad, toen zij de mogelijkheid bedacht, dat een van haar jongens met zijn hand in de val kon geraken. — Ja, dan is de hand af! beaamde de eerlijke smid. — Ta ta ta! Dat neem ik op mijn geweten! sprak de baas onbekommerd tegen. Het is winter en ik weet jan-d'orie niet, waarom ze nu onder de schuil zouden gaan spelen : daar kan toch niets niemendal te vinden zijn, dat hen aantrekt. — Het allerbeste, zei Mooren, is van er geen woord over te reppen. Weten zij, dat er een val staat, dan is het gevaar veel grooter. — Als ze den appel maar niet zien liggen! gilde de vrouw. — Neen. Dien kan niemand zien liggen, onderzocht de man. Zoo Mooren de fluwijn pakt, betaalt hij mij vijf frank. Is 't verstaan? — Akkoord. — Voor een vis eisch ik geen toi. — Een maatje klaren dan? — Nu ja. Het vooruitzicht van de vijf frank bracht de onrust van de inhalige herbergierster weer wat" tôt bedaren, maar haar oude vader beweerde, dat een fluwijn den geur van de menschen herkent, net gelijk een hand het spoor van hazen en konijnen riekt. Waarop Mooren wist te ant-woorden : — Goed. Dat kan wel zijn. De eerste nachten zal ze den appel niet aanraken. Maar later zal de geur van de menschenhanden heelemaal verdwenen zijn. Ofwel, ze zal eens vergeten hebben dat ze voorzichtig moet zijn. En dan, dan hebben wij ze bij den kraag. Hij voegde er nog aan toe : — En slagen wij hoegenaamd niet, dan leggen wij een heerlijk versch ei of een doode musch in de val. Toen Mooren zich dien avond te bed legde, fluisterde hij zich moed in het hart met de woorden : — Kinderkens, lieve kinderkens, het is nog niet zeker, dat gij ooit in uw leven zult hooren : « Uw vader heeft in de gevangenis gezeten! j» Elken morg'en ging de herbergier kijken, maar hij hoorde niets onder de mutsaarden verroeren. Omzichtig duwde hij een takje ter zijde, keek toe, doch zag dat de appel onaangeroerd was blijven liggen. De Zwanebaas had nog zes jonge hanen, schoone Kem-pische koekoeken, die hij slechts na nieuwjaar wilde ver-koopen met de hoop dan een half stuk of drie frank voor elk te krijgen. Daar December voortdurend warm was ge-bleven, zoo warm bijna als October, klommen de kiekens niet naar den donkeren polder, maar bleven in de schuur slapen op den wanmolen of de hakselkist. — Ik zie de kiekens vandaïag toch niet ! kuchte de oude grootvader, toen hij op een zekeren morgen de hennen voe-der gaf. Tegen den middag waren ze nog niet uitgekomen. -— Dan zijn ze ook gestolen ! besloot de kregele herbergierster, die dadelijk een heele historié van een moge-lijken diefstal' samentimmerde. Mooren moest komen zien. Hij hielp den man zoeken en klom op den korentas. Nauwelijks hadden zij een drietal schooven weggetrokken, of zij vonden er een van de jonge hanen, met een diepe wonde aan de keel en een andere nog vreeselijker wonde achter op den kop, waardoor de hersenen waren uitge-haald geworden. Een beetje verder stak een tweede h aan, ook met de keel afgebeten en beroofd van de hersenen. Ze haalden er vijf achtereen voor den dag. Van den zesden was niets overgebleven dan de pooten, de vleugelen en de bek. — Dus, ze zijn gedood geworden door een fluwijn ! besloot Mooren. — Of door een vis ! opperde de baas. Er was maar weinig bloed te zien, omdat het waar-schijnlijk door de moorddadige dievegge uitgezogen was geworden. t Toen de schoven weggeruimd waren tôt op den leemen vloer, zagen zij daar een donkere opening onder de plade gapen. — Een rattengat! dachten ze. Mooren steekt er zijn grove hand in en haalt er een gevlamde schuurvis uit, een halven arm lang, die den kop

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit behorende tot de categorie Culturele bladen. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1928.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes