Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

1080 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 28 Maart. Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit. Geraadpleegd op 30 november 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pr7mp4x957/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ZONDAGSBLAD Bijblad van " VOORUIT „ ZONDAG 28 MAART 1915 N' 2 Prijs 5 centiemen Jaurès herdacht We kunnen ons Bijblad niet weer laten verschijnen, zon-der diep te buigen voor de nagedachtenis van den man die, door eene zonderlinge speling van het lot, als slacht-offer viel van een waanzinnige, op het oogenblik waarop al de menschelijke driften zich tôt ontketenen bereid maakten. Hij die zijn geheele bestaan wijdde aan den kamp tegen militarisme en oorlog, werd het eerst getrof- fen in de bloed- en ver-nielingsramp welke nog steeds als eene nacht-merrie de wereld on-teert. In hem werd de vredesgedachte ver-moord.Boven den luister eener ongewone wel-sprekendheid, en de wonderbare gave van een geheugen dat ge-trouw de schitterendste deugden, de buitenge-woonste hoedanighe-d e n diende, boven de hulpmiddelen eener hoogere kultuur en de grootheid eener steeds ontzaglijkere dokumen-latie, boven de verhe-venheid van gedachte, de scherpheid van ont-leding, de kracht van zijn open karakter, het blijvemde van zijn optimisme, den adel zijner natuur, werd Jean Jaurès vooral gekenschetst door zijne onuitputte-lijke goedheid, eene kalme en almachtige goedheid, zonder krachtsinspanning en zonder verzwakking, lichtend als den zonni-gen hemel, onpeilbaar als de zeediepten. Na dagen van uitput-tende zittingen, na in haast, en als spelend, midden van duizend onderbrekingen in het gerucht van besprekingen waaraan hij niet ophielc deel te nemen, zijn dagelijksch dagbladartikel te hebbei geschreven, stemde hij er nog in toe, ongevoelig voor ver moeidheid, in eenige groote meeting het woord te voeren En zijne stem, nauwelijks wat verdoofd bij den aanvanç door overtollig arbeiden, hernam weldra hare voile kracht de beelden verdrongen zich, de gedachten ontwikkeldei zich majestatisch, ondersteund door krachtige bewegingen Irdien iemand aan misdadige aanvallen scheen te moeten ontsnappen, was het wel Jaurès, omgeven eener algemeéne veieering, zelfs door zijne tegenstrevers hoog geschat. Nooit klopte edeler hart in kloekere borst. Wie hem naderde was gewonnen. Hij moest eene lucht van sympathie en liefde ademen : stroomen sympathie en liefde gingen uit van zijne overvloeiende, verhevene ziel. In zijne omgeving werd hij meer hemind dan bewonderd. Hij was enkel eenvoud, welwillendheid, kieschheid in zijnen omgang. Hij bezat dt kunst tôt de massas tt spreken, ze te vervoe-ren, maar hij wist evei: goed, in gemeenzaam gesprek, met de nede-rigen te verkeeren. In hem droeg hij het genie o n z e r klassenbewe-gmg; hij putte de in-gevingen zijner woor-den en bewegingen ir de levensbronnen var ons ideaal. Jaurès was een groot man, een weldoener der menschheid. Hij ver-dween, na een mvloed te hebben uitgeoefend, waarvan men zich eersl later volledig reken-schap zal kunnen geven. Eéne gedachte verlicht-te zijn leven : de vredesgedachte, de gedachte aan menschelijke broe-derlijkheid. Zij blijft leven ! Noch de verschrikke-lijke moord die hem van ons scheidde, noch de slachtingen welke over-al afschuw en walg bij rechtgeaarde menschen verwekken, zullen iets vermogen tegen het ge-voel van menschelijke solidariteit en de po-gingen tôt maatschap-pelijke ontvoogding, welke de onbetwiste glorietitels van Jaurès blijven. Het socialisme zal zijn zegetocht voortzetten naar een leven waar rechtvaardigheid, goedheid en vrijheid niet meer ijdele woorden zullen blijken, en steeds zal in Jaurès de edelste belichaming der Menschheid worden geëerd. Nooit zal hij vergeten worden ! ïiïM

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit behorende tot de categorie Culturele bladen. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1928.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes