Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

445 0
29 augustus 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 29 Augustus. Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit. Geraadpleegd op 25 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/028pc2vm1b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ZONDAQSBLAD Biiblad van " YOORUIT „ ZONDAG 29 OOGST 1915 Nr 24 Prijs : 5 centiemen Eduard Anseele Bij het portret van Ed. Anseele herdrukken we eenvoudig een artikel, op 16 Januari 1908 verschenen in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant en waarin onze Gentsche partijleider door het Hollandsch burgersblad als redenaar geschilderd en beoordeeld wordt. Eduard Anseele over de Cooperatie Anseele als redenaar r\ 113WL iv_ ci». Eigenaardige verschijning die Eduard Anseele, het so-cialistisch lid voor Gent der Belgische Kamer van afge-vaardigden. Wat stug is zijn uiterlijk, hij kijkt als iemand met onverzeicelijken wil, als een die groote dingen in zijn hoofd heeft en neerziet op het klein gedoe der menschen ; onverwrikbaar vast schijnt hij te staan in het practische leven. Maar hoe stuursch hij 00k de wereld in kijkt, zijn gelaat kan zich ontplooien tôt groote vriendelijkheid en dan blijkt hij een joviale, open Vlaming te zijn. Zijn optreden getuigt van kalm-te, van zelfbeheersching en toch binnen enkele minuten kan hij staan zieden en laaien, donderen en blikse-men als 'n vulkaan ; hij is dan opgewonden en levendig in zijn bewegingen ; hij slaat z'n armen uit, schudt z'n vuisten, wappert met z'n handen, trekt met gesprei-de, spelende vingers grillige figuren in de lucht, geeft plots 'n donderslag op de tafel en 't is al weer uit, z'n handen gaan in zijn zakken en hij gaat kalm verder zon-der zelfs een kleur van op-windi-ier te hebben. Hij heeft niets van 'n dweper en in minder dan geen tijd is hij in vervoe-ring. Hij schijnt de norsche man der praktijk en hij kan in verrukking komen over kleine dingen van lieve poë-zie, hij toovert die zelf te voorschijn te midden van een nuchter betoog en hij kan 'n idealisme ontwikke-len, dat als 'n golfstroom 'n heele zaal vol menschen mee-sleept. En zijn stem kan rauw, schor krijschen, klanken stooten als gebarsten koper, hij kan tieren en razen en 00k met bijtend sarcasme de dingen zeggen, maar hij kan 00k geroerd-fluisterend vertellen, als 'n poëtisch droomer zeggen zijn ontroering voor 't heimelijk leven van 't kleine en EDUARD ANSEELE 't bezielde van 't levenlooze, waarvoor de Vlaamsche taal zulke wondere woorden heeft. Zoo is hij vooral in de beel-den die zijn betoog îllustreeren ; immer zijn die verrassend teekenend, soms vol forsch lyrisme, soms vol zoeten zang. Hij is er een, die eerst gewerkt heeft en toen heeft ge-schouwd naar zijn resultaten en gevolgtrekkingen heeft gemaakt ; zoo zijn leer heeft opgebouwd en de nieuwe maatschappij wil bouwen van onder naar boven, zooals 't nnl<r cranf" m rl.p nralrtnlr FVrQt Vippff Vii1 nan rlp prrmnm ip gewerkt, daarna pas aan de staatkunde. Hij is de man der groote Gentsche arbei-ders-coôperaties, een werk, dat is geworden tôt 'n be-wieging, die in enkele tien-tallen jaren al over veel lan-den van Europa is gegaan, en naast politiek en vakbe-weging een nieuwe plaats is komen opeischen onder de strijdmiddelen der sociaal-democratie — een plaats, die eigenlijk officieel nog moet wordén afgestaan. Men moet Anseele de op-komst van die beweging hooren kenschetsen, 't Js zelfs kenschetsend voor heel zijn doening : « 't Is, laat's zien, 'n 35 joar geleden, da'we be-gonne zien. We woare toen nog moar zulke iele kleine mannekes, maar stout, stout!... » Wij deden 't alleen, tegen ailes in, ailes was tegen ons, de priesters, het kapitalis^em, de burgers, ja zelfs ons eigen kammeroa-den, en dat vooral dee ons smerte. We hebbe gewerkt. In Gent begonne, is 't idee zich gaan verspreide over bijna iel Euroop en nu komme we 00k koloniseeren • T T ,11 ] M, E) zeker, we zullen gelukken. » Anseele's voordiacht. De zaal, waarin dit hier te Zwolle werd gezegd, — 't was in Atlas — had een talrijk publiek, waaronder vele niet-geestverwanten der sociaal-democraten waren. En de rede sloeg in, Anseele stak ze allen aan, er waren oogenblikken van ontroering en ontzag; na 'n hartstochtelijke uitbarsting van den spreker kon 't hijgen der vergadering gehoord wor-den, het vuur sprong over en dan knetterde plots geestdrif-tig applaus los.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit behorende tot de categorie Culturele bladen. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1928.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes