Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

978 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 05 Maart. Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit. Geraadpleegd op 27 november 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/w37kp7wh0g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ZONDAGSBLAD DiîKln/1 irr»Ti " VOniî?TTTTT oijuiau van m v^vj>jvujl i „ ZONDAG 5 MAART 1916 Nr 51 Prijs 5 centiemen Eene bladzijde uit de Geschiedenis der Dagbladpers Het earste eentenblad — eene ware omwenteling op gebied van dagbladverspreiding — verscheen te Gent tij-dens den Fransch-Duitschen oorlog. De heer Vander Meulen, Eugeen, gekend onder den naam van « den baard Vermeulen » —- uit reden van den langen onverzorgden baard dien hij droeg — vatte het eerst de gedachte op het dagblad te verkoopen ten prijze van éénen cent. Niemand anders dan hij moet aanzien worden als de <( uitvinder der goedkoope dagbladpers ». De dienst, dien de man aan de Vlaamsche drukpers bewees, door het tôt stand brengen van het eentenblad, is al te gewichtig om hem de eer van zijn initiatief en van zijn werk te ontnemen. Hij toch is het geweest, die het dagblad in handen heeft gegeven aan het volk. Het is eene groote daad van zijn leven, die hem recht geeft gerekend te worden onder de Mannen die mit hebben gesticht. * * * De dagbladen kostten destijds te duur voor de beurs van den werkman en werden ook niet langs de straten per nummer verkocht. Schier alleen bij abonnement waren de dagbladen te verkrijgen. Eugeen Vander Meulen bracht hier eene gelukkige verandering. Bevriend zijnde met den heer Benoni Verhelst, een verlicht oudheidkundige en ook liefhebber van boeken, die eene heerlijke verzameling van oudheden bezat, had Vander Meulen ook zelf liefde naar de boeken, de gravuren en de oudheden gekregen en hij begon nu, waar hij kon, op die gebied, aankoopen te doen die zijnen hartstocht bevre-digden.Hij liet zich ook aldra met de politiek in en maakte eene zeer ijverige propaganda voor de verspreiding der liberale gedachten. Hij stichtte met den advokaat Schoutheete een blad, La Presse des Flandres. Herinneren wij terloops dat aan dit blad als medewerker is gehecht geweest de onver-getelijke goede confrater Gustave Lemaire, die nadien eene zoo schitterende loopbaan in de Belgische fransche pers heeft vervuld. Het moet opgemerkt worden dat ailes, wat de onderne-mende man op touw zette, aldra ten onder gin g. Het blad kon zich niet lang recht houden, maar zijn uitgever liet zich niet ontmoedigen. Allerlei schriften, immer van liberale strekking, gaf hij in het licht: Vader Cats, waarvan het eerste nummer verscheen in 1870 en enkele jaren heeft bestaan ; La Propagande libérale, met het motto: « L'éducation doit triompher de la superstition, comme la lumière dissipe leï ténèbres » ; L^a Flandre Protestante, een weekblad ; Het Nachtlichtje van Baas Vermeulen, in klein octavo-formaat ; Den Bes-sem, wekelijksch blad voor aile klassen. Dit blaadje werd uitgegeven bij gelegenheid der kiezin-gen van het jaar 1882. * * * Zeer talrijk zijn de liedjes door Vander Meulen gedrukt çn verspreid. Onder deze komen er vele voor van Napoléon Destanberg. Vermelden wij van dezen volksdichter: « Hulde aan den Martelaar Jan Van Rijswijck », welk lied gezon-gen werd door Emiel Vander Meulen, den zoon van den « Baard », den 7 Juli 1870, op een concert van het Van Crombrugghe's Genootschap, te Gent. Meer dan eens liet Eug. Vander Meulen zijnen eerbied blijken voor onze Vlaamsche dichters, door het uitgeven van liederen en gedichten te hunner eere. Het lied « Wil-lems herdacht » werd ook gezongen door zijnen zoon. Bij de onthulling van het gedenkteeken aan J.-F. Wil VAINDEF) MEULEN Eugeen . lems, te Gent opgericht, liet Vander Meulen het uitgebreid gedicht « Aan de Belgen » herdrukken en verspreiden, als hulde aan den Vader der Vlaamsche Beweging. * * * Het was in 1870 dat hij het gedacht opvatte een Vlaamsch centblad te stichten. Ik was destijds de eenige opsteller van den « Gentschen Mercurius », een dagblad uitgegeven door den geleerden Edmond De Busscher, lid der Koninklijke Academie van België, en later door dezes zoon Léo De Busscher. Ik druk er op dat ik de « eenige » opsteller was van den « Mercurius », om in het voorbijgaan te kunnen doen opmerken, hoe het feit dat een dagblad er slechts één schrijver kon op nahouden, om heel alleen het blad op te stellen, wel het bewijs is dat toenmaals de kranten niet veel lezers telden, dus weinig eiers met veel dopjes konden maken voor de redactie. Hoeveel er ook met de schaar kon « geschreven » wor-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit behorende tot de categorie Culturele bladen. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1928.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes