Jouw zoekopdracht * heeft 40 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Ons Limburg

Filters

Reeks of titel

Ons Limburg

Nummer 12. Maand Mei 1917. Ons Limburg Nieuwsblad uitgcgevcn door den ce Kring der Limburgers ». 4 REDÀCTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Mededeelingen. Op de vergadering van 6 Mei hielc de Eerw. H. Kanunnik Jos. Sçhoenaerï van Helchleren een voordracht over de reis Rio-de-Janeiro (Brazilië) naar Pa-rijs welke liij in December 11., gedaar ...

Ons Limburg

Xummei" 13. Maand Jnni 1917. M 0 E D G E 1) U V E R T R 0 U W EN— en K 0 P R 0 V E N Ons Limburg 'Nieuwsblad uitgegeven door den « Kring der Limburgers » R EDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Ons eerste Verjaringsfeest. Op Zondag 3 .1 uni vierde do « Kring der Limburgers » zijn eerste verjaringsfeest. Meer dan 20!) Limburgers waren ...

Ons Limburg

Ons Limburég Nieuwsblad uitgegeven door den ce Kring der Limburgcrs >). REDACTTR: 18. RTTK .1TTLES T. F, T. F, S N F, T.F, H A V R F Mededeelingen * -------""a—" De volgende vergadering' van onzen kring /al plaats hebben op Zondag, ."> Auguslus 1917, te 4 uren 's namiddag's, in ons gewoon lokaal : GRANDE TA-VEIINE, Ie ...

Ons Limburg

M 0 E D GEDULD V E R T R OUWEN — en K 0 P B 0 V E N Nieuwsblad uilgegeven door den « Kring der Limburgers ». n n 1 n rr T r -1 O n TTD t TTT T? C t rrTOMT? T T? TTAT7 1~>T? Mededcelingen. I)c volgende vergadering van onze Kring zal plaats hebben op Zonda 2 September 1917, le 4 uren 's namic dags, in ons gewoon lokaql : GRAND TAVERNE, Ie ...

Ons Limburg

Nummer lo. TOEGELATEN DO OR DE MILITAIRE OVERHEID Maand Augustus 1917. M O E D — G E DU L D — V ERTROU W E N — en K 0 P 13 0 V E N Ons Limburg Nieuwsblâd uitgegeven door den ce Kring der Limburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Mededeelingen. De volgende vergadering van onzen Kring zal plaats hebben op Zondag 2 September ...

Ons Limburg

Nu m mer 16 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID Maand Sente ni ber 1917. at n u r» a rr n tt t n v f r t p i \ tt \\r f is.t on k n p r ni v f n Ons Limburg Nieuwsbiad uitgegeven door d'ën « Krîrig der Limburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Mededeelingen. I)e volgende vergadering van onzen Kring /al plaats hebben op ...

Ons Limburg

Nuitimer 16. TOEfiELA-TEN DOOR DE MILITAIRE OVÉRHEIE — Maand September 1917. MO E D GEDULD — V E R T H 0 U W E N -/ en" KOP B 0 V E N Ons Limburg Nieuwsblad uitgegeven "door den e Kring der Limburgers ». ^ REDACTIÊ : 18, RUE JULES LEGESNE, LE HAVRE. Mededeelingen. De volgende vergadering van onzen Kring zal plaats hebben op Zondag, ...

Ons Limburg

Nieuwsblad uitgegeven door «< REDACTIE: 18, RUE JÙL5 A/I/v/l/v/vfiMKAn (1er Eerwaarde Zusters, waar zij de noodige e eaeaeeimeen. zorgen ontvangen hebben. Daarna door be- i; mirlHnlino- von 1-wit u .. .1 .1 . ;; Ons Limburg . P, ■".. "CUII 1UI UUUI UC- middeling van het gemeentebestuur had de gende vergadering van on zen Kring ...

Ons Limburg

Nu m nier 17. TOFr.FT ÀTRY nAHR HK MIT TTAIRT? OVRRHF.in Maand October 1917. M 0 K D — G E D II T. D — V E R T R 0 IJ W EN — en Iv 0 P B 0 V E N Ons Limburg Nieuwsb ad ïiïfcgree?even door den ce Rnne der Limburecrs ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Mededeelingen. De volgende vergaderirig van o a zen Kring zal plaats liebbeii ...

Ons Limburg

Nu m mer 18. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID Maand November 1917. M 0 E I) G E I) U L I) VERTBOU W E N — en KOP B 0 V E N Ons Limburg " — " i" ——— — —— — ■ Nieuwsblad uitgegeven door den « Kring der Limburgers ) REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. im m. mmmmmmimÈmÊmÊKÊiKmiÊmmmmmmKmmamiimmmm ...

Ons Limburg

Nummer 18. TpE)GE|LATEN DOOR DE# MILITAIRE OYERHEID Maand November 1917. M 0 Kl) - G LD - V E R T ll( > U W E N — en KOP B 0 V E N Ons Limburg Nieuwsblad uiigegeven door -êtert « Kring der Limburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Berichl. Op Zondag, 2 December àanslaande, le 11 ureil, /.al in de kapel van het Te-luiis van ...

Ons Limburg

Niimmer 19 en Nummer 20 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID Maanû Decenta1917 en Januari 1918 MOED - GEDULD — VERTROUWEN — en KOP BOVEN PLUTOT LA iMORT QUE L'INFAMIE ONS LIMBURG J^ieawsblad Uitgegever) door der) « Kpir)9 der liirrjbupgerç » REDACTIE : 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE N1EUW-RRSWEfîSGH I Aan de lezers en gouwgenooten van ...

Pagina's