Jouw zoekopdracht * heeft 12662 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Katholieke pers

Filters

Soort

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

23* ANNr E.— Série nouvelle.—Ne512 Le numéro : 10 Centimes (5 GSMTIMES AU MONT) Samedi 24 Juin 1^16 RÉDACTION & ADMINISTRATION 23tl!r, ne is la BsorsB — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n° 14,05 Directeur : FURfflD KSM? Toutes les communications concernant la rédaction doivent être adressées 28tw, rue de la Bourse, Lq Havre, LONDON ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

I stichters : i." Bagcke?andi èa a. Tempera Belgisch dagblad verschijnende al de dasen der week Opstal en Behser : J. BAECKELAfïDT _____ _______ > 91, rue "ieu'-'e, Câ .Au -1 SKSsCÏJliïJVilXGEiSr I l'cr «taaoïl fielgie Î.ÏS Frankrijk 3.S5 ËiigclaiitMIoIiaixà !t,50 I ï'er trimcstcr » 5.00 » 6.SO » 40.00 R8CHT DÔOS, VRIJ ...

Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

TURNHOUT, ZONDAG 4 NOVEMBER 1916. - Nr 43 - mmam vbohh Zeven-en-zeiventigste Jaargang. DE KEMPENAAR TWEEDE BLAD LETTERHOEKJE. UIT SINT FRANCISCUS. Over de Kalverliefde. Wanneer bovengenoemde aardigheden (1) out-etaan tusscheni personen' van vers chilien <1 ge. slacht, en zonder vooruitzicht op een liuwelijk, noemt meii ze : kalverliefde , 't is ...

La métropole: journal quotidien du matin

i centimes ls ni LA METROPOLE i nlis le liera FMËwmMmM mai mamm^wm ibwigiu B F II II pf| ||ip-i pPflB ÉAJjpf H pj rue des Feignes, 59 - ^ie Annse au v xixî,o «a HBB B B mil En dRUl B B®@ ÂNY1RS Mercredi N® 280 . HAH^H B' L—1'^ ^ÉIf ' Kl 9 H 9 ni ' "** 7 octobre 191-4 Kdl tioïl A 3E3 LA GUERRE Le siège d'Anvers Vigoureuses ...

De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

Nr 3275. Zondag 15 Februari 1914. 56e Jaar. DE SCHELDEGALM GAZETTE VAN AUDENAARDE HET BLAD VERSCHIJNT WEKELIJKS DEN ZATERDAG. — Men schrijft in bij de Uitgevers BEVERNAEGE GEBROEDERS, Krekelput, 15, en in aile POSTKANTOREN. — De prijs der inschrijving per jaar, vooraf betaalbaar is voor BELG1E 3 fr. 75 ; voor FRANKRIJK en aile BIÏITENLANDEN 7 ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR-DELANDWACHT WsW ma m wmmmnnmw, ■" m# mm rari^ii & •il _ AA fl il»* t. W4 no îr? SS?tM« » A K*»m»P n J«« «*J T\ *ASS £><^n \îs» ^ *»£-»»» P.cw lA/nrtlr «> rfà a^sm Toeashtca door da Ceasuur. Veor cez3 soldâtes la «mfeopaald } V\3F Bijna d^jeliflcs worden rr door de blatfen jtijdingen ors ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

6 October 1917 Np 40 40* Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezînd weekbiad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IWRCHRMVlIVeaPRIJH Voor «en jaar / fr. 5.— Yoor 6 raaandea » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland ' » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andare landen » 7.00 Dit blad ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

G.SeGraeve,Keteîvest, 16 DE KLEïNE PÂTRÏOT Blason 3® Jaaaari 19IT. P*2|s » centteme» Baitscho ksrisbten Î5S« ©root II9ofdEcxvs». Eerste Biiitcoh bericht iEERÎsIJN, 27 Januart. W.esteitfk Sr'jsslooîîscî. Legerfront van ganeraal-oeldmaurschalk Jierlog Albrecht von ÏVùrttxc«tonrg. -Ter. Zuid-Westen van Diksmuiden <verd ecu Ï5 ...

De Belgische standaard

«K Jur -*«90 (S6„ Zaterdag 11 Mei 1918 'Aionhbmbhtbh P fiM —o— VoorSoldatea p z maacd fr. i,as K S maaadoa 3,50 pj S mwndîn 3,75 Ri«t Soldâtes jvi i» 't laad. Z maand fr. 1,75 3 BMC 3 5c 3 œaacdea 5,35 | Baitea 't iacd: ' Z maand fr. 3,50 | a miMdw s,oo r fe —0— & DE BELGISCHE STAnDAARD ®fwtel I ibur Villa " Mà Coqullle ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37' JAAE . . I !!■ III | Il Doiiderdag 7 Oktoler 1915 w m DE GENTENAAR = DE LANDWACHT nt K T.FINE PATRIOT Bureelen te lient np i8 Ketelvest De kunst op het Platteland. xi. Zelfs rekening boudend van de mentgvul" d^ge vereischten der îatidbouwkucde is er middel de Kunst eene ro! te laten vervullea in het tôt sta»dbrengen eeuer nieuwe ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

TROISIEME ANNEE. = N4 W Ue Numéro : lO centimes nîvrAMrwT? iqi> PARIS 3, Place des Deux-Écus, 3 Téléphone i Central 33-04» PUBLICITÉ S'adresser à l'Administration du Journal Les petites annonces sont également reçues à la Société Européenne de Publicité, 40, rue de la Victoire, Paris,, qui en a le monopole pour Paris. LE XXE ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

BORGERHOUT, 22 JUNI 1918 ÎO Gentiemen Nr 25, 41* Jaar HET VLAAMSCH HEELAL Allés in te zenden vôôr Dondrrdag middag — Inschrijvingsprijs : 5 Frank — Weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen Bureel en Drukkerij : Carnotplaats 65 Aankondigingen : 20 Centiemen den regel TWEE UITERSTEN De beleefdheid is een der uiterlijke vormen van ...

Pagina's