Jouw zoekopdracht * heeft 12661 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Katholieke pers

Filters

Soort

Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen...

ABONNEMENTSPRIJS : Maandschrift tegen het clr-ankmisforiiik: AANKONDIGINGSPRIJS : l.oo frank per jaar (Vrachtvrij) OPSTEL EN BESTUUR : Van i tôt 5 regels . . . i.oo frank _ „ „ „ , , Elke regel meer 20 centiemen. Goedkooper voor de Genootschappen. BRIJGGE : Oudenburgstraat, 26. Bij abonnement groote korting. Het ,< Insigne •> of ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAVE. N-V-PgUKKLRM • • • .DEL«SPARR.NE.STAD• • • <HA55AULAArt f 9. HftflRLE-M • | DE ZOO UITSTEKEND GESLAAGDE LEGERDAG TE LEEUWARDEN: boven een zeer intéressante foto van de uitwerking der handgranaten. Zie ook de stalen helmen. In het midden de motortiets met mitrailleurs erop. Onder- aan de stafmuziek per rijwiel. Men ...

De Belgische standaard

I > V'Jaar H'879 ejcj i Wôensdae 12 Deêember 1917 It momsmm «wi j #6S? ®sl; sssàjMî ë«24| . gitâïéilS S->3» ; gpm&U® S3S ■BitéSi-TX; J**"' '~è*M ~0$4*Um % j» 't Un* m*Qad fr. x.?5 a taaaadas s s® «s*$a*eï l'Sl nmm» Vcigea 'th**4i ( msand fr. î.jo I nuBdse 5»#e maaada* ?«§S 4«>»f£»Cr> DE BELGISCHE ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Telefoon 604 FONDSENBLAD AA«KOSISiei»CBS : Voor ail* aankenffigingen wende men zich ttn bureele yan net blad KETELVES1, Num. 16, te GEN1. VLAAMSCH LAND JEIandel, Nijverheid, Taal en Qodsdienst yERSCHIJNEN DE ALLE WERKDÂGEN HSCDRUVItlfiSPHUS VOOROP BETAALBAAR: Per-jaar. . ft« 15,00 Pet halfjaar » H,00 Per drie maandèn » 4,00 Voor herbergiers ...

Le patriote

■■■■IPHMHHMMHMHMI MBPWHBnvMmmn ■VWIVMMW* 1 ANNONCES (téléphone H82) Elles sont reçues exclusivement au bureau da PATRIOTE, i2, rue Montagneûux-Herbes-Potagères et à l'Agence H a va s, 8, place des Martyrs, à Bruxelles. Sujets demandant place : 1 à 4 petites lignes 0.78 DEMANDES et OFFRES D'EMPLOIS id. l.OO — : de 1 à 8 ...

De Belgische standaard

/, Jaar--Mi 116 ,087, ^ Woensdag 12 Juni 191* AaoMNWMraa ?eor�oidatea I smaad fr. iM a auseaaa aja | maanden %,7t Mat Seidtua m ttaai. I. I ataaad ir, x,7| a maanden 3,30 S maaadm 5,35 Bnitca 't laad: � 1 maand fir. aje '!g a aseaadaa �.00 S auwtdea 7 w 1: � i �pstil t ehnr Fttm ij "M*Coqa�lm ZMdljk BSPANNI Kleine ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

Zaterdag, 14 Februari 1914 ~N 7 Een-en-Vijffcigste jaargang TE HUREN "je hnren terstond, werkmanshuizen, in de Breemstraat, oude Velodrome. ^dres: Havermarkt, 22, Hasselt 'rfbarea grond ongeveer 2 bunders, Curin-,»rh0ide> aan de Engelenwinning. Adres: Albert"Willems, op Terpoorten, t/s. -Jïbâren beemd Haegebrook (aan de Hoog-in pero. ...

De Belgische standaard

Door Taai en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELOISCHE STANÔMRO » verschijitt 4 maal te week. Abonnemcntspri}s voor 50 nummers bij vooruitbetfiling. Voor de soldaten : 2,50 fi. Yoor de niet-soldaten — in 't land 3.50 fr. ; buiten 7 land 4.50 fr. Indien meer exemplaren van elk nummer worden gevraagd, wordt de abonnements' prijs ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

86e MAS _ Maandag 31 Angustus 1814 20 7 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE Eïlï PATBIOT Dat blad mag maar, zooals altijd, aan 1 car/; ftwee centiemeo), verkocht worden. OORLOGSVLOTEN De Paatse?îchepen. De pantserschepen vormen de ware zee-Biacht, want het zijn de eenige vaartuigen in staat : Ie om lang in zee te bîijven, dank ean hunnen ...

De Belgische standaard

ABOaflMENTSPRIJS! Voor soldat&i I maand f. 1-85 a maapden 3-5° /" 3 maanden 3"75 v $iet soldatetfi in 't land I maar.: cl f. i 75 a maanden 3-50 3 maanden 5"25 Buiten 't land X maand 'f. 3-50 a maanden 5 00 maanden 7-5° ... _ REDACTIE en ADMliiBflUBI : Fitffci «iMW CoquiUt» Zeedijk DE PANNE Kleine aankoadi-gingen o,35 (■ •5 ...

Nieuwe Vlaamsche illustratie

No. 29. ZONDAG 12 April 1914. 19e t JAARGANG. Verkrijgbaar bij de (Jitgevers van Hir HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN Prijs Frcs. 36© per jaar iq Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. * ! ———i i — | ' Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij „Neerlaridia' v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR. TTt.rpçht. Keizer Wilhelm te Venetië. Op zijn ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

BORGERHOUT, 28 SEPTEMBER 1918 ÎO Centiemen Nr 39, 41* Jaar HET VLAAMSCH HEELAL Allés in te zenden vôôr Donderdag middag — Inschrijvingsprijs : 5 Frank — Weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen Bdreel en Drukkerij : Carnotplaats fi» Aankondigingbn : 20 Cbntiemen ukn rk8«u Geheim en Verraad De wereld wordt thans veelal beheerd door ...

Pagina's