Jouw zoekopdracht * heeft 2206 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Culturele bladen

Filters

Soort

Het tooneel

Het Tooneel 4e Jaargang Nr 5 — 12 Oktober 1918 Beheer en Redactie : Handelslei, 139, Antwerpen 15 Ceniiem HIPPODROOM | Bestuur: Frans CONDÈS & Victor NEUTGENS Nieuwe Tooneelen ! Laatste week van het groot succès Nieuwe Tooneelen ! T ZAL KERMIS ZIJN ! Hlîe S um Y-U. Zon- S FeesSdaser* v@rto©nifig ©m 3 1/2 I» U. 122 HSËUWË HEWKS van ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Bureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL Tweede Jaargang ■ VTr H Prijs : 15 centiem >9W NOVEMBER 1916 H 1 SL'ÏÏLLSJÎ'ÎÎ VLAAMSCH LEVEN • ZELFSTANDIQ VLAAMSCH -GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN Nr 7 : Oostenrijksche militaire landmeters in het Karstgebergte (plaat) 97 Hoe staat het met den ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Beheer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 : Bkussel " ABONNEMENTSPRIJS : Per Jaar Fr. 6.50 PRIJS : 15 CENTIEMEN \LAA1SCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Eene eigenaardige " Mascotte " (plaat) . . . 245 Hoe staat het met den Oorlog ? (Vluchtig overzicht der krijgsgebeurtenissen), met 6 platen 246 Zwaar geschut ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HET S.S. »STATENDAM« GETORPEDEERD. Het Nederlandsche stoomschip »Statendam« varende onder den naam van »Justitia« werd onlangs ten Noordeir van de Iersche kust getorpedeerd. Ditschip werd zooals men weet in het begin van den oorlog door de Engelsche regeering gerequireerd en hoorde oorspronkelijk toe aan de Holland-Amerikalijn. Het mat ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 12 DECEM B E R 1914 _ — 49e JAARGANG — No. 10 EEN ENGELSCHE ZEEMIJN OP ONZE KUST, EN HOE ONZE SOLDATEN DIE ONSCHADELIJK MAKEN: No g voortdurend drijven er tal van die afschuwelijke moordtuigen, die een héél slagschip in de lucht kunnen doen springen, op onze kust. Hierboven ziet men een zoo'n „mijn", bij Kijkduin ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

vvAAMSCH LEVçjkt ZELFSTANDIG VLAAMSCH GEILLUSTREERD WEEKBLAD V Nr 26. ZONDAG 2 APRIL 1916 PRIJS : 15 Centiemen OP ONZE VLAAMSCHE KUST wr v nuoi De bewegingen van vijandelijke schepen in de Noordzee worden aandachtig gade geslagen van uit eene geschutstelling, in de villa's langsheen den zeedijk ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

De vredesonder *e Brest-Litofsl-handelingen zijn dus her nomen en durer nog immer voort, zonder dat ei tôt nu toe eenig belangrijli nieuws van te weten kwam Oekranië treedt daar op als eene gelijkwaardige zusterrepubliel< van Rusland. De Entende Ondertusscher en de Vrede zijn Lloyd George, Wilson, Pichon. nieuwe redevoeringen gaan ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

OUD-VLAENDEREN Bureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL Tweede Jaargang ■ \Tr | i ^r'is : 20 centiem _ „ 1 n/l her jaar : fr. 6.50 /L JANLARI 191/ 1 ' Jl JL zonder verzendingskosten ji * VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIQ VLAAMSCH -GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN N' 14 : De IJzeren Poorten van den ...

Bulletin des gens de lettres et artistes belges du front

La correspondance relative à la rédaction doit être adressée au Directeur. Les demandes d'abonnements a l'Administrateur. (Les manuscrits ne sont pas rendus). Membres protecteurs : MmC Emile Verhaeren ; MM. les Ministres de la Guerre et des Sciences et des Arts. Fondateurs : Lieutenant-Général E. Michel ; Baron F. Empain ; Isabel Brault ; ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijblad van " YOORUIT „ ZONDAG 27 FEBRUARI 1916 Nr 50 Prijs : 5 eentiemen Wachten Nog was er niemand op het pad, dat van Badoer laidde naar den ketapan.... Multatuli. Ze had met gewacht op hem, éene nacht, maar heel haar jong leven lang... Ze kende hem niet, wist niet wie 't zou geweest zijn... Maar jaren lang had ze uitgekeken ...

Het tooneel

2e Jaargang Nr 13 — 9 December 1916 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Gentiem ' "" i """" ■ — " ' 1 IÇoninklijke J\ederlandscbe Schouwburg "De Opgaande Zon,, Herman Heijermans heeft met dit werk — geschreven van September tôt December 1908 — een zijner schoonste producten geleverd, een ...

La Flandre libérale

40' innée — Jeudi 9 A?ril 1914 QUOTIDIEN. - 10 CENT. H. 80 — jeufii 9 i*ril 1914 LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS 1 mois. 8 mois. • mois. 1 al. BELGIQUE i Fr. 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE ? Fr„ 3.75 9.00 18.00 36.00 On t'abonna au bureau du journal al dans tout les bureaux d« posta RÉDACTION, ...

Pagina's