Jouw zoekopdracht * heeft 248 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Brugge

Filters

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

HET TWINTIGSTE DRIEJAARLIJKSCH VERSLAG OVER ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS. (1909-1910-1911). Onze heeren volksvertegenwoordigers nebben deze dagen een vrij ontzagelijken peperkoek, in den vorm van bovengenoemd verslag, mogen voegen bij de talrijke kilogram papier, welke de questuur hun jaarlijks ter hand stelt. Ik vrees dat weinigen dit document — ...

t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

BRUGGE 1 JANUARI 1914. EEN CENT PER NUMMER 3° JAAR 1 Û_ ZALIG NIEUWJAAR ! 't Is altijd aan de beste vruch-ten dat de rupsens Rnagen. (Week blad oazer socialisijes). 't Is usgenticB honderd jaar dat al de rupsens van de wereld aan ds Heilige Kerk kn?gen en ze groeit nog. Zegt socialisijes meent go niet dat ze een gotde vrucht moet ziju ? « En ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

AAN DE VLAAMSE STUDENTEN De schrandei en zullen verstaan. (Daniel. — Bolland.) Vlaamse Makkers ! Wij diç het ernstig menen met onszelf ; met onze studie ; met ons volk ; wij die aan de vooravond staan van het eind-eksamen op het Athe-iieum, en van plan zijn onze studies op een Hogeschool voort te zetten, laten we nu eens vuisten, strijdkreten, ...

Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen...

ONTHOUDERSBLAD van West-Viaanderen TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSGHEN ONTHOUDERSBOND # ♦ verschijnt maandelijks rond den vijftieiiden. e -aar _ ^ Ailes wat opstel en beheer van 't blad betreft, sturen naar ABONNEMENTSPRIJS : . den West-Vlaamschen Onthoudersbond, Secretariaat der i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) maatschappelijke werken, ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

DE GOEDENDAG 22*" JAARGANG / 1915 -1916 Nrs 1-2 MAANDSCHRIFT voor VLAAMSCHE STUDENTEN TJITGEG EVEN DOOR JONG ...

Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen...

ONTHOUDERSBLAD ABONNEMENTSPRIJS • ÎVl£ianc!schï~ift te<ren het clT-anlimisforuili AANKONDIGINGSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) OPSTEL EN BESTUUR : Van ^ege^ — Goedkooper voor de Genootschappen. BRUGGE : Oudenburgstraat, 26. Bij abonnement groote korting. Z.M. KONINGLEOPOLD II. De groote Vorst onder wiens wijs beleid België den ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

FRANSKILJONS TSARISM TE TIENEN In de Provinciale Normaalschool te Ticncn had de franskiljonse be-stuurder grootse plannen in bet hoofd, die ineens de zo mooie leuze La Belgique de demain sera latine tôt werkelikheid zouden maken. Gebruik-makende van de zo zalige Godsvrede (voor de franskiljons !) , zon hij ge-leidelik de Nederlandse afdeling, die ...

De lusthof: nuttig en vermakelijk weekschrift

...

Het Brugsch dagblad

Prijs per nummer : 10 centiemen. Donderdag 24 October 1918. — Ie jaargang. — Nr 20. Verschijnt dagelijks. De bondgenooten zetten hun zegepralenden tocht voort. Krupp lijdt gebrek aan staal. Kardinaal Hartmann vraagt gebeden voor Duitschland. WILSON over volkerenbond en wereldvrede Uit zijne laatste redevoering : « De inrichting van dien bond ...

Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen...

TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSCHEN ONTHOUDERSBOND verschijnt maandelijlis rond den vijftienden. , 20e jaar. - Nr S- Maart 1913. 1 Ailes wat opstel en beheer van 't blad betreft, sturen naar den West-Vlaamschen Onthoudersbond, Secretariaat der maatschappelijke werken, Oudenburgstraat, ig, te Brugge. ABONNEMENTSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) ...

De lusthof: nuttig en vermakelijk weekschrift

Jtaadselprijskamp. LIJST der inschrijvers die geant-woord hebben op de vragen van onzen voorgaanden raadselprijskamp. Abeele, Belaen H. » Vandevoorde J. Affligem, Don Urbanus. Anseghem, Mevr. Archie E. Antwerpen, Danckers L. 3 Baardegem, Demeersman V. Baarle a/ Leie, Coppens A. » » Van Cauwenberghe M. Baelegem, Thienpont Ch.-L. » Vande Vyver ...

De lusthof: nuttig en vermakelijk weekschrift

...

Pagina's