Jouw zoekopdracht * heeft 387 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Borgerhout

Filters

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

25 September 1915 Nr 39 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den Zaturdag ...

Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

flinsdag 14 Apnl 1914 B eentiemen •• 90 centSemen nei< week 7de Jaargang -- H1* 219 abonnementen P.r laar : 10 fr. — Zes msanden : S tli Drie maanden : 2 fr. 50 20 centiemen per week aan huis besteùh Voor 't buitenland, u;et bijvoeginè der verzendingskosten. Abonnementen worden aangenomen în onze bureelen, £at*on Joostensstraat, 2 ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

1 April 1916 Nr 14 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN8CBRIJVING8PRIJ8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7-00 Dit blad verschijnt den ...

Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

£a%@rdas S Januari 1114 S cenfïsiBSSS « 20 centïemem per neeék T8* Jaargang « wa——wiiiiii—i \m vsaas H» 134 ABONNEMENTEW $êt.!aar : 10 f». — 2bs maanden : 5 fh ™ Drie maanden : 2 tr. 50 80 Gentlemen Per aa" hu" *«'«'* Voor 't huitenland, mot bijToeging der veraendingskoston. Abonneinenten worden aangonomen in ouBe ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

14 Juli 1917 Nr 28 40e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekhlad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen INHCHRUVING«PRIJ» Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Lusemburg. . » 5.50 Voor andero landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

Tondaa 26 en Klaandao 27 Anril 1914 R rnn(ia>MAM QA mm.—.m* ......ta & tVmyiiV'-- 7dm Jaargang ■« M" 229 abonnementen per Jaar : 10 fr. — Zes maanden : 5 fr Drie maanden . 2 fr. 50 20 oentiemen per totfeA aan huis besteU Voor 't buitenland, met bijvoeging der verzendingskosten. Àbonnsinenten worden aangenomen in inl0jjureelen, ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

18 December 1915 . Nr 51 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Ûnafhankelijk Katholiek volksgezind weekbiad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IIS8CHRIJVI1YG8PRIJ8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

10 Maart 1917 Nr 10 40® Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Kathoiiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen UV8CHRIJVING«PRIJ8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad rerschijnt ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

29 Mei 1915 Nr 22 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IRI8CHRIJVIHG8PRÏJS Yoor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

27 Mei 1916 Nr 22 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrii en Onafhankeliik Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IX8CHUIJVTIi\GHI'HIJH Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

4 November 1916 Nr 45 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen # I\MOI RI.) VI\G (s I»IÏI J H Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit ...

Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

ga«crJajj_7_ jgaart '9 5 cesifleamen - 29 centiemen per «ree» 7«3e jaargawg .. H' ES? ABONNEMENTEN fer jaar : 10 fr. — Zes maanden : 5 ffc Drie maanden : 2 fr. 50 20 ccsïtîomen per week aan huis bestc1& Voor 't buitenland, met bijvoeging der verzendingskosten. A.bonneinenten worden aangenomen in inze bureelen, Baron jocsiefiîsstraat, ...

Pagina's