Jouw zoekopdracht * heeft 248 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Brugge

Filters

De lusthof: nuttig en vermakelijk weekschrift

NUTTIG EN VERMHKELIJK MHHNDBLHD. België : 1.60 fr. 's jaars. Nederland : 1,20 fl. 's jaars. Niets mag uit « De Lusthof > overgenomen worden zonder schriftelijke toestemming van den drukker. ultgever A.-J. WITTERYCK, Steenbrugge EEN EN ANDER OVER SNIPPEN. De snip (fr. bécasse, lat. scolopax rusticola, westvl. sneppe), behoort tôt de ...

De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

Yiôrde jaar Zondag 30 Maart 1913 Nummer 13 De Volkseeuw GELIJKHEID ! Vooruit voor algemeen stemrecht ! BROEDERLIJKHEID. ! DE WAARHEID IS ONS WAPEN DE RECHTYAARDIGHEID ONS DOEL i Inschrijvingsprijs : 2 fr. 's jaars. Prijs j er nummer 2 cent. Aankondigingen volgens akkoord en plaatsru imte. Uitgever : Bern. MINNEBO, Predikheerenstraat, ...

De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

De Volkseeuw Z5.E WAARHEW IS ONS WAP EN Strijdblad der Democraten van het arrondissement Bhigge VOOR VEIJHEID, GEOJEHEID & BR0EDERUJKHE1D bE ■■ >E RECHTVEERDIGHEID IS ONS DO EL De inschrijvingsprijs voor een volledig jaar is 6 frank. ... . , Voor de « Volkseeuw » scarijve men rechtstreeks naar 1 ïlaamsÉ- es Nbgotf Wackbiad ; * ...

t Vrije Vlaanderen: vrijzinnig, volks- en Vlaamschgezind weekblad voor...

't Vrije Vlaanderen NAAR NIEUWE WEGEN ALLES VOOIi EN DOOR HET VOLK VOOR TAAL EN VBIJHEIL ^ Vooruitstrevend, Vrijzinnig, Volks- en Vlaamschgezind XWeekblad voor Brugge en de Provincie West-Vlaanderen. — ] ' t Abonnementsprijs : België, één jaar fr. 2.00 Buitenland, vrachtloon er bij. Boe\n>er\en tvaarvan een exemplaar ioegeaonden reordt ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

DE ©EDCMÛRÛ STu&tmtrt^ Blfco ZOO* NOORB> tU 10 MM HEDCBLhNÛ N'7 21* JAARQANQ 1913 • ...

Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen...

ABONNEMENTSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrâchtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. ]\Iaanclschrift tegen Iitit <1 OPSTEL EN BESTUUR : BRUGGE : Oudenburestraat. 26. AANKONDIGINGSPRIJS : Van i tôt 5 regels .... i.oo frank. Elke regel meer 20 centiemen. Bij abonnement groote korting. Almanak voor 1913 Almanak voor 1 ï » l_ Onze almanak ...

Vader Cats: Vlaamschgezind strijdblad

Éerste jaar. -- Nr I 5 centiemen Zaterdag, Il Juli 1914 VADER CATS VLAAMSCHGEZIND STRIJDBLAD VAN BRUGGE YERSCHIJNENDE OM DE VEERTIEN DAGEN, DEN ZATERDAG AL WIE « VADER CATS » SAL LESEN SAL GEWIS TEVREDEN WESEN. INSCHRIJVINGSPRIJS : FR 2 'S JHHRS VRACHTVRIJ OPSTEL EN BEHEER : VLAEMSCH HUYS, Schouwburgplaats, 33 SPREEKDRAAD Nr 140 AANKONDIG1NGEN ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

MEI 1916 DE GOEDENDAG 22ste JAARGANG 1915 « 1916 N' 7 MAANDSCHRIFT voor VLAAMSE STUDENTEN :: - - UITGEGEVEN DOOR JONG VI,AANDEREiV - - ...

De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

De Volkseeuw Weekblad der Ghristene Volkspartij DE WAARHEID IS ONS WAPEN DE RECHTYAARDIGHEID ONS DOEL I ■ j Inschrijvingsprijs : 2 fr. 's jaars. Prijs per nummer 2 cent. Prijs per 1000 nrS 9 fr. Aankondigingen volgens akkoord en plaatsruimte. HOOFDOPSTELLER : PRIESTER FONTEYNE ' ... ( ' ; Voor wat opstel en bestuur aangaat schrijve men aan het ...

De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

De Volkseeuw Kiesblad der Christene Democraten van Brugge DE WAARHEID IS ONS WAPEN ! DE RECHTVEERDIGHEID ONS DOEL ! Druk C. MOEYAERT, Coupurerei, ç-10-18 MIJN EERSTE WOORD AAN DE. BEVOLKING van BRUGGE Zoo dat wij aan het werk zijn, aan den strijd voor de gemeentekiezing. Ik zal de vrijheid nemen mij voor te stellen met oude trouwe vrienden. Yoor ...

t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

BRUOOB 4 JUL1 1914 BgH ÇBNT PB* Î^UMBÉiSR 3» JAAR - 27 _ r\ nxwjsctmamsast, Geloofsonderricht. EEU EN ANDER OVER DE ZIEL. il. De~ziel is een g-eest. Oœ ie btwijzea dat we in oas eea gsssst dra gen dat w« in ons iets moeten hebben dat nia' stoffëlijk is als het lichaatn, maar heel en al van het lichaam oaderscheiden, roep ik uw aao-dacht op ...

Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge

en van het Arrondissement Oostende-Dixmuide-Veurne. Derde Jaargang — N 49. 5 CENTIEMEN Zondag 26 Juli 1914. OPSTELRAAD E3NT BEIHIEER : Voor 't Arrondissement Brugge Lokaal : « Werkerswelz-ijn », KIci ne Kuipersstradt, 31, Brugge. Voor 't Arrondissement Oostende=Dixmuide=Veurne Lokaal : « De Noordstar », Veldstraat, 31, ...

Pagina's