Jouw zoekopdracht * heeft 1724 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • De Panne

Filters

De Belgische standaard

4de Jaar — Nr 169 (I030) Zaterdag S Oogst 1818 355®ç=jflem-' ÇiTmmcsiajf toaa«5BW8ay--''.'Wt* Abonneuentbhi Veor Soldaten | i maaad 1,25 fr. amundena,50 ■' 3 munden 3,75 —o— Niet Soldâtes ta 't l*od jï 1 maand fr. 1,75 a masnden 3,50 3 maauden 5,35 —o— Buitsn 't Und *■ 1 auuwd fr. *&> Z tMtpiÇM 5,00 , 3 maakdfe 7,5a ...

De Belgische standaard

-t'Vaar N.284 Dînsdag 3 8 December 1917 ' mpS3S!®H«tfS r*4-A' mMei*»' 1 îr»î>!S fe;iï.V+iafe a%t» 0Ws»>.âï>- t :>3 ' Mi&t St®i<ÏRta» JjE fS i*8« » xnaàati !?, x.JJ ftiB»A6â«$ JJ.J9 |t£| «croiûttia»* *e>Ua 'ilaa«l« I m&wi f?. S SMt&adea £«*a issftuia* f«ge DE BELGISCHE STAnDAARD C3 F 8 T B ...

De Belgische standaard

4**Ja�ur � B> 541925 7 Vrijdag 29 Maart l�I� Abomnbmbntbn VoorSoldaten x maand fr. 1^3 % maanden 3,50 S maanden 3.75 � 1 o - Wat Soldaten in 't laad. I maand fr. 1,75 � m tac den 3.30 % maanden 3,95 �O� Buten 't land: X maand fr.. a^o a maanden 5,00 1 maanden 7,30 Opstel 6 Beheer vui* "Ma Coquille" Zeedijk DS ...

De Belgische standaard

4** — Bt 60 ^ 1 If r AB3MNBMSNT3H I. —o— Voor;Sold*tcfi X ouand fr, 1,25 2 maanden 2,50 i S *n«nden 3.75 j —<j— Niet Soldâtes in 't l»sd. 1 \ X maaad £r. 1,75 a maaîvden 3.50 3 tnaanden 5,25 Buitsa 't laudî , * m«œd fr. a,s» g majinden 3,00 S «»»a 7,50 T ^ u ~DË BÉLGISCHE _j |8WtDA^g Vrijdag 5 April 1916 H !0pstel 4 ...

De Belgische standaard

Do or T&&1 en Voik ■firsmim £^Ltf%&£ an Î3T* ^ AjS% .à.b>an*»oaiitsp>*y# voor 80 db®k#',i f e&ii ^oornltkttftUfcg V»x»r d« soldâtes ; »,£0 îr. V~*,r «« st«t-«old*Ua - in 't ]*»<! 9.50 tr,; butta* t Uud : *,00 tr. > "U*c tnscr esemplaren **o tlk aommei wordea w©rdt d« tbofluemtiii Segtuurder : ...

De Belgische standaard

l8t9 Jaar. — N° 40 Vijf centiemen het nummer I * i Dinsdag 13 en Woensdag 14- April 1915. De Belgische Standaard Do or Taai en Volk Voor God en Haard en .Land ■K»gaasp|aaKtfrp.A^4M^.^.aîË«tartiaiexi^^-oa«a^:v^^v»Ai^^.--; rr ^sscatft» it Tunn m un nu wn i— iiMWaïai mu —i « DE BELQI3GHE STAHDAARp » verschijnt 4 maal te week. ...

De Belgische standaard

Jjfa*? ' J 29, s DonderJag 14 Juni 1917 LpgiiiSSaaa^ IL. M Mbîim [ni te.tJi* Et*£<3 S-lC ||«w&rs 3'ïf jj^at «H*?** f* *îl*»£ i K,,.-: fe.ïïS pEsa^» j ^ ® ? ijflaa 'à ï^sé : lét^i fr.«.Sc S.c$ EgS^SB S-ï DE BELGISCHE STAnDAARD w 1 e s n jj »» BSKSSS « Cflçr.W» » î?s?.:$£î»-: DB PAffid» aisine «ssàoa-digtewiss ! ...

De Belgische standaard

Jaar -1' £63 ^4) Vrijdag 17 November liii r .JUIEMEIÏSIPB1IH ï' -"5 fMf toidai«» > IDItui t- 1*S ■ tnâjusô"- 3-go g BMunf « 3-7Ï WW tel:-ai*» te t te** > Itoua^ i.i-75 ;; • bus*'*" VS« § mundw Sa5 £«##* '/tout; g s» ss-50 ■ maanâaa |-;J9 MMCds* S-ge DE BELGISCHE STAnDAARD ^y-^TnR ACH T b n A H T /AAr ...

Maandblad voor de Belgische capucienen

GILDE VAN ONZE LIEVE VROUW VAN TKCGaT EN VREDE. /I Brief van Z,JE,P,Jan-Baptist,Beatuurder der Gilde,aan 2, ~. I. Z.E,P.Evarist;Min, Provineiaal der Mindebroeders Capucijnen van BELGIE, Antwerpen,7 November 1916. Très revérend Père Provincial, Le culte de Notre Dame de Consolation et de Paix est une marque de "bonté de l'auguste Patronne ...

De Belgische standaard

4^ Jaar - N' 180 't6si) Donder Ug 29 oogat là LU Abonhbmwtbi» Voor Soldaten x maand 1,35 fr. a maanden 9,50 3 maanden 3.75 Niet Soldat» in 't land I maand fr. 1,75 a maanden 3,50 3 maanden S,*5 —0— Bniten 't land 1 maand fr. a,50 a maanden 5,00 3 maanden 7,50 •■Qm DE BELGISCHE STAnDAARD Opstel an Berner Villa Lt% Charmçtts» Zesdijk DE ...

De Belgische standaard

IMS* l-i V- W%- £ v ÙWi st?. '.- i - * gf»? g.? " i *?ei f&dèl»* g te 'I !f.v* ■ ®t-TBî fr. s . ts , - SïR ^ - '£LuBiiî t IRîfS.SC ï*» 9*5# #i>. «rfea jf «•• «.*>•. 3 '. QP3T11 n SSBSfiK «JKA& t1 £t« ;îî*îs«îa gsïfcîfS S® SQstac ««as»* diirisgwî 0*9»!. «0 r«r^ •«urawrrjç» StKCLAJlSm ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 12 l! 111 Vijjf c^tieilien het nummer Vrijdag 12 en Zaterdaq 13 Februari 1915. De Belgische Stantaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : VILLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Leve Koning Albert ! ...

Pagina's