Jouw zoekopdracht * heeft 31557 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Oorlogspers

Filters

Soort

De klok uit België = La cloche de Belgique

WEEKBLÀt) VAN „LE COURRIER DE LA MEUSE" Zondag, 1 Juli 1917. le BLAD. De Klok uit Belgie Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRIJS PER NUMMER : 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaa Voor Buitenland . ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

3e ANNÉE SAMEDI 18 AOUT 1917 N° 130 LÉVÉNEMENT ^î^aimr^^GSS □, Revue Hebdomadaire, Documentaire, Artistique et Littéraire. Pt»i>t provisoire de guerre : 40 centimes le naméfo de 16 pages. Lie long des toutes du front, on ne reneontre que matériel hors d'usage : voiei notamment un lanee~mine complètement ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweecie Jaar gang, n 42 Prijs per iiamiiiej* b eentiem. Zondag 21 Oktober 1917 De Gazet van leuven ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSEL1NG TE ZENDEN Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postcheok-rekening Nr 24-2 Elk - medewerker blijft verantwoordelijk yoor zijn !û ...

Het volk: christen werkmansblad

,AlW briefwÎBselingea rracht» fritJ te ter, den aan An g. V*ft Iseghem, uitge ver voor de naamj| fnaatsch. «Drukkcrij Het Volk»i Heersteeg.n0 16, Gent. Bureel voor West-Vlaan.dereirt Canton Bossuyt, Recolle tten* Virant. 14, Kortnik. HET VOLK Men sehrljft ln t Op aile postk&ntoren aan î 0 ff» Sir jaar. Zes maandon fr. 5.0(Sk rie rnaanden ...

Belgisch dagblad

le J aargaug ZATÉRDA(17 JTJISTX 1910 No. S3â. ilSf ABONNEMEMIEK. fer 8 maandea voor Holland f 2.50 franco per poet, Loue anmmers: Voor Holland 5 cent Voor Buitenland 7Vj cent. Den Haag. Prinsegracht 89, ïelef. Red. Adm, 7483. ~iri*" 1 i il hi 'un I \ HT mnniillllJ'WKWai BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. ...

Le courrier de l'armée

:le paraissant les Mardi, Jeudi et Samedi. Ce journal esl destiné AUX SOLDATS BELGES ; chaque compagnie, escadron ou batterie reçoit dix ou quinze exemplaires français et flamands. La Grande Bataille Front britannique, 30 m,ars. Les dernières nouvelles de la bataille sont de nature à faire croire que la ruée allemande est enrayée. Le but ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

ABONNEMENTSPRIJS : Binncnland (Etapegebied uitgezonderd), h. 4.50 per kwartaal. (ALLE KOSTEN INBEOREPEN* Men wende zich tôt de poslkantoren. tm Ongevraagde stukke worden in gevaK van s opneming enkel Itruggezonden zoo ei moodige poito if bijgeYoefd, ÉI il i ihii ■ «mua il i , Hoofdopsteller: Dr René De Clerc nEHEKK EN *<fc,DAKTIE • 3; ...

Le courrier de l'armée

Ô Mars 1915 Numéro 79 LE COURRIER DE L'ARMÉE paraissant les Mardi» Jeudi et Samedi -r-K — »' - ^ -If , Ce journal est destiné AUX SOLJ3ATS BELG-ES ; chaque compagnie, escadron ou balteri©! reçoit djx ou quinze exemplaires français et flamands. Pourquoi vous vous battez Le moment va venir où il s'agira de sortir des tranchées, de ...

Onze federatie

ONZE FEDERATIE ffiêgelatén door de^ Mlitaije Overiieid.. s < ^r'T./ ... r._ rri* . >&©• tfsai Jbs£ô$£®QS :ic'1T y* isfiStaoer 1^-.- Oktober/1917 V- . . .<•« ',- tf r r ^ 1 "* ■ "y ,*■• "."**' ^ f •- j 4--* v » * ** *» *■■ ^ '*-'?.v ^ *■ »-• - * : r.(y nerôSioa > . v l "E y $ 0. ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

38° JÀAR Vriidag 25 Mrnàri 1916 W 48 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT ""SS™' IDE! ISZHiEI^TE PATRIOT 3URESÎ.EW TS GE3STT S KSÏBÎ.VSST, N' 16. De Kantien van den Soldaat 10,000. Fr. 139 tôt 676. — Steuu- ea Voedingskomiteit van Waasmunster, aan Aîfons De Ridder, Georges Loyez, Jozef De. Cos'er, Ait* ns Bracke, Pieter Heyens, Donatus ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnendo Dit blad is VOGR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijflien Fransche en Nederlandsche exemplaren. TYPEN EN SGHETSEN VAN I1ET FRONT EEN J.A.S Aan mijn makker Alfons Poncin, Toen hij van de lagere school kwam, was hij fils lecrgast zijn stiel van ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

fr'WBBBBIKv v u LJU* °"i □□□ j ABONNEMENT : REVUE HEBDOMADA1RE, ADM1N1STRATION : \ Belgique : !2 francs par an DOCUMENTAIRE, ART1STIQUE ET LITTÉRAIRE C. Van Cortenbergh Etranger : 15 " " 1 20 pages : 25 Centimes le numéro 12, rue de 1'Empereur, Bruxelles J SALONIQUE. — LA TOUR BLANCHE DITE: TOUR DE SANG. I" ANNÉE SAMEDI ...

Pagina's