Jouw zoekopdracht * heeft 5726 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Gent

Filters

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Donderdag 6 Augustus 1914 Prijs per nummer: 5 eentiemen 45eJaar, num. 181 Telefoon FONDSENBLAD Telefooû AMkOUDIGKIClBiV 5 Voor aile aankondigingeii wende men zich ten bureele van het blad. —O— KETELVEST, Num. 16, te GENT. VLAAMSCH LAND Hande], Nijverlieid, Taal en Godsdienst VERSCHIJNEN DE ALLE WERKDAGEN inscnrtMvijivGSPRiJs VOOROP EETAALBAAR ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukster-UitgeeTstes Sam: Maatschappij H ET L!CHT , beatuorder : P. DE VISCH. Ledeberg-Qcnt . . REDACTIE . . ADiYllMISTRATIE HOOGPOORT, 29. GENT VÔORUIT Orgaan der Belgische Werklledenparti/\ — VerschjjnendQ aile dagen. ABONNEMENTSPRIJS j BELGIE | Dric maanden. ► .,«>. 3.2Î Zea maanden . . , » . fr. 6 5Q Een jaar. ...... fr. 12.5S Mtn ...

De waarheid: socialistisch weekblad

11' Jaar gang.' M 26 'P.r||s : 10 Cleatiemeii Zondag 30 Juni 1918 DE WAARHEID Orgaan vari den " Vrijen âocialistenbond Ali© bricfwifcselingen te zcncîen naar : POL DE WiTï>,, Verspyenstraat, 10, Cent, verantwoordeiijke Jitgever. tîoe de îossîand der arDeiâers is uerSeïerd Uit ons zeer-beknopt verhaal uit de ge-schiedenis der ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Derde jaargang Nr 21 Prijs 6 centiemen Gent 8 April 1917 hoofdredactie : vrouwensecretariaat MET MEDEWERKING VAN HET algem. secretariat EN HET WERK DER volks bibliotheken "de straal,, ALLERLEI beheer : peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar ! fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 Weekblad voor ors Vlaamsctie ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37' JAAR ZoicFag SI en Maas<?ag 22 Novonber 1915 Sr 277 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bureelea te Oenfl sr 13 fietsdvas* vmmhm «*1 Btiicieele .Butte isericïîei VEBORDEMi S. \'±T\ç> zien et zich te Lokeren verschei'iene wvïifen «an muil- en klauwzeer voorgedaan Bebhet», is et besloten, de wekplijkscKo vee-BiarWt te ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR = DE LANDWACHT 'Nam. 55. 4®sfaar. G.UâSraeye.&eteivesMS DS KLSÏNS PATEI^T VrJJdag 8 Maavt S9Î3 Pi<l3 S esntieiisea " BBIZBSHI llBtCITBI | hst ©raol Hsof^kwaHîsp I Esrgîe SPaitasîi bsrieàt. BERLIJN, 6 Maart. Westei^M kplfgsîaoasa!. htgetgrap s.'i/s oeldmnarschallc kroonprtnt Ruppeecht van Beieren. Va vijand hseft ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

LM ' ^ ç M Wij vememea uit vaste bron dat de offioiçele • \ tijding der benoeming van den Zeer Eerwaarcfen W fjM Heer K-antmnik Seghers, pastoor-daken raa rSvIv^fôlgl St-Jan-Bapt sta, lot Bisschop van Gent, ia het ^Bisdom is iofi ekoraea. j" Monseigneur Emilius Segbers is de 25a bis- N fchop vaa Gert. Hij is geboren te Getit c'en K 3 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Europeesche Oorlg Il West-Vlaanderen tu in Frankrijk Uît Duitsehe bron GROOT HOOFDKWARTIER, 33 Oktober t Wettelyk oorlogsterrein Leger van kroonprins Rupprecht : De gevechten in de laagten der Leie duren voort. Heftige aanvallen van den vijand lang» weerskanten van Deinze. Ten noorden der stad werden zij afgewezen. Ten zuiden der stad, nadat de ...

Vooruit: socialistisch dagblad

N. 125 Prijs per nnmmer : voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen TeSafcon ï Sterâaetle 247 » Administrâtse 2845 Woensdag 6 ftflei 1914 DraW®r'Ui{*e L.MaatschappijHET LICHT fcttttittfdcr) , De VISCH. L*d«bcr*-Qent .REDACT1E . . [ A0M!NISTRATIE (iOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Drgaan den Belgîsche Werkli&denpartij* — ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukster-UitgeeTster jam: Maatschappij H ET L1CHÎ bestuurder : P. DE VISCH. Ledeberg-Oen» . . REDACTIE . . ADM1N1STRATIE HOOGPOGRT, 29, CENT Orgaan der Belgische WeMiédehpapbJ. — Yerschijnende aile dagen. ABONNEMENTS r-^IJS BELGIE DHe maanden. . . , , fr. 3.2Î Zee maanden » . . , . fr. 6 50 E«« Jaar fr. 12.5® Men abonneert zicti op aile ...

De burgerij: katholiek maandblad voor burgersbelangen

DE BURGERIJ KATHOLIEK MAANDBLAD VOOR BURGERSBELANGEN Abonnementen Prijs p e r jaar I F r DRUKKER - CITGF ,i : STEPMAN Gent, Oudburcht 30, Gent. Aankondigingen : Voor den prijs wordt onderhandeld met den uitgever. BISSCHOPPELIJK JUBELFEEST Op het oogenblik datwij zullen verschijnen, zal het jubelvieren voor onzen Doorluchtigen Bisschop volop in ...

Pagina's