Jouw zoekopdracht * heeft 371 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Landbouwpers

Filters

Soort

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

502 *T LANDBOUWLEVEN. aan de Etappen-Inspektion (Wirtschaftsausschuss) ter statie Gentbrugge-Zuid gëleverd worden. De hoogste prijs wordt voor gedroogde suikerijwortelen van beste hoedanigheid op 25,— fr. bepaald, voor gezift afval op 13,— fr. en voor niet gezift afval op 6,— fr. de 100 kilogr., vrij gëleverd te Gent. De betaling zal in ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekbtad voor Landbouwer» ultgegeven ondor medewerkinQ van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Eslgiaoha bladan mogsn ult t De Landbouwae > mata ovarnaman, rondar talkani £* b><on ta vermalda» Nr 7. Opstclraad en verzending : Keizerl. Duitsch Bestuar, afdeel. VII, Naïuenstraat, 10. D7%uhhcrij : Staatsdrakkerij, ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Waekblad voop Landbouwer» ultgegeven ontiar rredewerkino van het Duiisch Generaal Gouvernement in België. :. blfidan msgin ult « D® Landboutvar > nf«t» cvrmmfin, sonder talkana b^on ta vtrmtîd»». N- 49 50 Opstelraad en vcrzending : M Kei5rer). Duitsch Beatuor.afdeel. VII, Namenstraat, ÏO-Druhherij:Staatsdrukkerij, ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekbtad voor Landbouwera ultgegeven onder medewerklnQ van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Batglaaha bladan mogan ul« t-D« Lintf boumc > Mata ovirnimtn, iondar tatkana da brou ta varmaldan. Nr 13. 1 Opstelraad en verzending : Leizerl. Duitsch Bestuar,afdeel. VII, Nainenstraat, 10 Drukkertj : Ktaatsdrukkerij, ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

2le JAAR 14 DECEMBER 1916 Nr 50 't landbouwleven ôrgaan der laadbouwaldeeling van '1 Proviaciaal Yoedingskoiiîileii vai Oosî-Yiaaiidereïi. VERSGHIJNENDE IEDEJEIEN DONDERDÂG. Ailes vyat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, rfure men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. . Ovensame en vertaling dër artikelén slechts toegelaten «set vermelding ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

y JAAR 22 MAART 1917 Nr 12 'tLandbouwleven Orgaan der Landboawafdeeling van 'l Provinciaal Yoedingskomileil van Oost-VIaanderen. VERSGHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG Aile» wat Bestuur en Redaktie van hét blad betreft, riure men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermèlding van *t blad en den naam ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

De gemeenten hebben tôt 31 Oktober 1916 de vlasprul-lè'n (vlasafval) aan de Kommandantuur « afdeeling Landbouw » in het magazijn aan de voorhaven, Kelder I, af te leveren. De dag van aflevering is de' voorafgaande dag in het buréel der Kommandantuur aan te melden onder bij-voeging van een naamlijst van aile leveranciers en aangifte van de ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

3" JAAR 8 FEBRUARI 1917 Nr 6 'tLandbouwleven Opgaan der Landbouwafdeeliag m 'l Proviaciaa! Yoediiigskoiiteil m Oost-Ylaanderea. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDA0. Ailes w»t Bestuur ?n Redaktie van het blad betreft, rture mén 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegèlaten net vermelding van 't blad en den ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

?< JAAR 9 MAART 1916 Nr 11 'tLandbouwleven Orgaao der Landbonwafdeeliiig van 't Provinciaal Voedingskomiteit van Oost-Vlaandereo. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van 't blad en den ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

Aan don Heer Sra. De bcm stadtsbiblioth.ecaris De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in Belgîë. 19 — I — t _ — A. A M A M ailé r fta 1 •■rfkMtlafAH % I* i«4a nwanMAtMan <« AM ^1* M #1 A U MA M 4a Nr 4 ■r , , „ , Opstelraad en veriendiKg AAWKOKDIGINOE» : ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

ls,e JAAR 8 APRIL 1915 Nr 9 'tSandbouwleven Orgaao der Lasdboawafdeeling van Jî Provmciaal Voedingskoiaifeit vas ûost-VIaanderea. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDA Ailes wat Bestuur en Redactie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz., moeten ten laatste des dijnsdags, ingezonden ...

Pagina's